Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1920.

I. volební období.

2. zasedání.

Původní znění.

1219.

Odpověď

ministra vnitra

na interpelaci poslanců Schälzkyho, Dra Luschky a druhů (tisk 867)

o neoprávněném pensionování německých četnických strážmistrů před platností nové úpravy platů.

O počtu četnických strážmistrů a vrchních strážmistrů, kteří byli v r. 1919 a 1920 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku dáni do výslužby, o národnosti těchto osob a o důvodu pensionování podává přehled následující tabulka:


Země

Pensionování

Důvod přeložení do výslužby

Češi

Němci

Poláci

Celkem

neschopnost k četn. službě dle nál. sup. kom.

choromyslnost

uplynutí služeb. závazku u reaktivovaných

na vlastní žádost

Čechy

59

46

105

104

1

Morava

56

52

108

101

3

4

Slezsko

6

23

2

31

31

Celkem

121

121

2

244

236

1

3

4


Poměrně velký počet pensionovaných četníků německé národnosti ve Slezsku se vysvětluje tím, že za Rakouska byli přijímáni ve Slezsku ponejvíc jen Němci k četnictvu a mezi staršími četníky ve Slezsku tudíž je nyní nepoměrně mnoho Němců.

Z hořejší statistiky je patrno, že důvodem pensionování — pokud jednotlivci sami o ně nežádali, nebo pokud u reaktivovaných služební závazek nekončil — byla neschopnost k četnické službě, zjištěna superarbitrační komisí a nikoli moment národnostní.

Druhý bod interpelace týkající se vyrovnání rozdílu mezi četníky staropensisty a novopensisty, je vyřízen podáním vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mají změniti některá ustanovení zákonů ze dne 17. prosince 1919, č. 2 a 3 Sb. z. a n. z r. 1920 o odpočivných požitcích státních zaměstnanců. Návrh ten, datovaný dnem 8. prosince 1920 a předložený poslanecké sněmovně pod číslem tisku 1041, týká se (viz tisk str. 2 nahoře) také četnického mužstva.

V Praze dne 21. prosince 1920.

Ministr vnitra:

Černý, v. r.

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1920.

I. volební období.

2. zasedání.

Překlad.

1219.

Antwort

des Ministers des Innern

auf die Interpellation der Abgeordneten Schälzky, Dr. Luschka und Genossen (Druck 867)

in Angelegenheit der ungerechtfertigten Pensionierung deutscher Gendarmeriewachtmeister vor Inkrafttreten der neuen Gehaltsregulierung.

Über die Zahl der i. J. 1919 und 1920 in Böhmen, Mähren und Schlesien in den Ruhestand versetzten Gendarmeriewachtmeister und Oberwachtmeister, über die Volkszugehörigkeit dieser Personen und die Gründe der Pensionierung gibt folgende Tabelle Aufschluß:


Land

Pensioniert

Gründe der Versetzung in den Ruhestand

Tschechen

Deutsche

Polen

Insgesamt

Untauglichkeit zum Gendarmeriedienst laut Bef. der Superarbit. - Komm.

Geeisteskrankheit

Ablauf der Dienstverplflichtung bei Reaktivierten

Auf eigenes Ansuchen

Böhmen

59

46

105

104

1

Mähren

56

52

108

101

3

4

Schlesien

6

23

2

31

31

Insgesamt

121

121

2

244

236

1

3

4


Die verhältnismäßig große Anzahl von pensionierten Gerdarmen deutscher Volkszugehörigkeit in Schlesien ist dadurch zu erklären, daß in Öesterreich in den Gendarmeriedienst für Schlesien meist nur Deutsche aufgenommen wurden und unter den älteren Gendarmen in Schlesien sich daher gegenwärtig unverhältnismäßig viele Deutsche befinden.

Aus der vorstehenden Statistik ist zu ersehen, daß der Grund der Pensionierung — sofern die Betreffenden nicht selbst um sie angesucht haben oder bei den reaktivierten Dienstpersonen die Diensverpflichtung nicht endete — die durch die Superarbitrierungskommission festgestellte Untauglichkeit zum Gendarmeriedienst und keineswegs ein nationales Moment ist.

Der zweite Punkt der Interpellation, der sich auf den Ausgleich des Unterschiedes zwischen den Alt- und den Neupensionisten unter den Gendarmen bezieht, erscheint durch die Einbringung des Regierungsantrages auf Herausgabe eines Gesetzes, durch welches einige Bestimmungen der Gesetze v. 17. Dezember 1919, Nr. 2 u. 3. Samml. d. G. s. Vdg., u. Vdg. v. J. 1920 betr. die Ruhegenüsse der Staatsangestellten abgeändert werden sollen, erledigt. Dieser vom 8. Dezember 1920 datierte und dem Abgeordnetenhause unter Druckzahl 1041 vorgelegte Antrag erstreckt sich auch auf die Gendarmeriemannschaft (s. zit. Druck S. 2 oben).

Prag, den 21. Dezember 1920.

Der Minister des Innern:

Černý, m. p.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP