Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1922.

I. volební období.

5. zasedání.


3781.

Interpelace:

I. posl. dra Lodgmana, Křepka, Böhra, dra Kafky, dra Raddy, Pittingera a druhů vládě o opatření proti teroru legionářů,

II. posli Křepka, dra Lodgmana, Böhra, dra Kafky, inž. Junga, dra Baerana, Bobka, Böllmanna, dra Brunara, Budiga, dra E. Feyerfeila, dra W. Feierfeila, J. Fischera, dra Hanreicha, Hellera, Kaisera, inž. Kalliny, dra Keibla, Kostky, Krause, dra Lehnerta, dra Luschky, Marka, Matznera, J. Mayera, dra Medingera, dra Petersilky, Pittingera, dra Raddy, Röttela, Schälzkyho, Scharnagla, dra Schollicha, Schuberta, dra Spiny, Windirsche, Zierhuta, Knirsche, Patzela, Simma a Wenzela vládě o některých nejdůležitějších požadavcích německého národa,

III. posli Křepka, Böhra, dra Lodgmana, inž. Junga, dra Kafky a druhů vládě o bývalých rakouských nebo rakousko-uherských státních zaměstnancích německé národností, kteří se mírovou smlouvou saint-germainskou stali československými občany a převratem byli přímo nebo: nepřímo ohrožení ve své existenci,

IV. posli Křepka, Böhra, dra Lodgmana, inž. Junga, dra Kafky a druhů vládě o oněch bývalých rakouských nebo rakousko-uherských státních zaměstnancích německé národností, kteří se stali mírovou smlouvou saint-germainskou československými státními občany, převratem r. 1918 beze své viny byli ohroženi ve své existenci nebo poškození ve svém povolání, a kteří usilují, aby byli převzati do služeb československého státu,

V. posl. dra Lodgmana, Křepka, Böhra, inž. Junga, Kostky a druhů vládě o založení vládního časopisu ťPrager PresseŤ,

VI. posl. dra Lodgmana, Křepka, Böhra, inž. Junga, dra Kafky a druhů min, vnitra o nezákonnostech při sčítání lidu v roce 1921,

VII. posl. dra Brunara a druhů min, pošt a telegrafů, financí a železnic o porušování jazykového zákona jejích úředníky v Zábřehu,

VIII. posli dra Schollicha a druhů min, vnitra o neoprávněném rozpuštění spolku ťDeutschmährischer VolksbundŤ Hlučíně,

IX. posl. Krause a druhů min, železnic o zřízení řádného železničního spojení severních Čech hlavně s Prahou a o vybudování a zvětšení nádraží, aby se zamezilo neštěstím, zaviněným smíšenou dopravou osob,

X. posl. dra Medingera a druhů předsedovi vlády a min, zemědělství o působností pozemkového výboru, zvoleného bývalou kusou sněmovnou,

XI. posl. dra Keibla, inž. Kalliny a druhů min, železnic o neustálém pronásledování německých železničních úředníků a dělníků činiteli královéhradeckého ředitelství československých státních drah,

XII. posl. dra Schollicha a druhů předsedovi vlády o odpovědích na interpelace,

XIII. posl. dra Schollicha a druhů min, vnitra o národnostním složení úřednictva okresní politické správy v Novém Jičíně,

XIV. posl. dra Keibla, inž. Kalliny a druhů předsedovi vlády o soustavném útisku německých úředníků,

XV. posl. dra E, Feyerfeila, inž. Kalliny a druhů min, železnic o povolení zvláštního rychlovlaku a neobyčejně snížených cen pro účely politické strany,

XVI. posl. dra Keibla, dra Raddy a druhů min, železnic o nepřístojnostech na státním nádraží v Jihlavě-městě,

XVII. posl. dra Brunara a druhů předsedovi vlády jako správci ministerstva vnitra o nařízení, aby byly zatčeny všechny vojenskou službou povinné osoby, které bojovaly v německé sebeobraně,

XVIII. posl. dra Schollicha a druhů min, vnitra o zabavení časopisu ťDeutsche VolkswehrŤ ve Frýdku ze dne 9. dubna 1921,

XIX. posl. dra Keibla a druhů min, spravedlnosti o rozličných nepřístojnostech u krajského soudu v Litoměřicích,

XX. posl. dra E. Feyerfeila, inž. Kalliny a druhá min. železnic, že stanice Horní Dvořiště-Český Heršlák jest jednojazyčně česky označena,

XXI. posli dra E. Feyerfeila a druhů min, spravedlnosti o jazykových protizákonnostech u krajského soudu v Budějovicích,

XXII. posl. dra E. Feyerfeila a druhů vládě, aby se užilo úvěru ke zmírnění bytové nouze,

XXIII. posl. dra Raddy, Pittingera a druhů min, vnitra a spravedlností o událostech ve znojemském obecním zastupitelstvu,

XXIV. posl. dra Raddy a druhů min, pošt a telegrafů o zřejmých přehmatech podřízených činitelů,

XXV. posl. dra Keibla, inž. Kalliny a druhů min, železnic o protizákonném výnosu podmokelského železničního provozního úřadu,

XXVI. posli dra Schollicha a druhů min. školství a národní osvěty o nesprávní; odpověď na interpelaci tisk 2136,

XXVII. posl. dra E. Feyerfeila a druhů min, vnitra a postupu pražské zemské politické správy ve věci německého překladu zemského zákoníka,

XXVIII. posla dra E. Feyerfeila a druhů min, železnic o šovinistických přehmatech proti jazykovému zákonu při vydávání jízdních lístků v Budějovicích,

XXIX. posl. dra Raddy a druhů min, vnitra a min, zdravotnictví a tělesné výchovy o vykonávání lékařské praxe v jihomoravském pohraničním území,

XXX. posl. dra E. Schollicha a druhů min. školství a národní osvěty o potrestání rodičů v Šenově (okres Nový Jičín),

XXXI. posli dra Schollícha a druhů min. školství a národní osvěty o vyloučení dětí z německé školy v Ženklavě,

XXXII. posl. Krause a druhů min, financí, aby v pohraničních okresích Čech byla snížena daň z obratu, daň z příjmů a daň výdělková,

XXXIII. posl. inž. Kalliny a druhů min, spravedlnosti o neslýchané konfiskační praxi chebského státního zastupitelství, která se obrací zvláště proti časopisu ťEgerer KreisblattŤ,

XXXIV. posl. dra Raddy a druhů min, vnitra a min. spravedlnosti o štváčské činností ťOkrskového výboru Národní JednotyŤ ve Znojmě,

XXXV. posl. inž. Kalliny a druhů min, národní obrany, že ony osoby, které při válečných přehlídkách byly uznány schopnými, jsou povinny platiti vojenskou taxu,

XXXVI. posl. dra E. Feyerfeila a druhů min, národní obrany o zavedení pozdravu ťNa zdarŤ ve vojsku,

XXXVII. posl. dra E. Raddy a druhů min, vnitra, že třídy shledaly závadnou znojemskou místní skupinu německé národní mládeže a rozpustily ji,

XXXVIII. posl. dra Schollicha, Pittingera, dra Petersilky, Simma, dra Kafky a druhů min, školství a národní osvěty o zabrání dalších školních místností pro české školy v Mostě,

XXXIX. posl. dra Schollicha, Pittingera, dra Petersilky, Simma, dra Kafky a druhů min, školství a národní osvěty, že ze státní tkalcovské školy v Kežmarku byl propuštěn dílovedoucí Vilém Palumbiny,

XL. posl. dra Schollicha, Píttingera, dra Petersilky, Simma, dra Kafky a druhů min, školství a národní osvěty o zrušení německé obecné školy v Želívsku, okrese moravsko-třebovském.

I./3781 (překlad),

Interpelace

poslanců dra Lodgmana, Křepka, Böhra, dra Kafky, dra Raddy, Pittingera a druhů

vládě

o opatření proti teroru legionářů.

Dovolávajíce se tisku 360 ze dne 7. července 1920, táži se podepsaní vlády:

1. Jest ochotna naříditi přísné vyšetření vylíčených případů?,

2. Jest ochotna vésti vyšetřování tak, aby vinníci, i když to jsou legionáři, byli zjištěni a co nejpřísněji potrestáni?

3. Jest ochotna postarati se o to, aby Němcům v Jihlavě se dostalo ochrany jejích majetku a života a nebyli vydání všanc krvežíznivému šovinismu legionářů?

4. Jest ochotna postarati se o to, aby v Jihlavě propuštění nebo suspendovaní němečtí úřednicí, policejní strážnicí, dělníci a dělnice tabákové továrny byli ihned na svá místa dosazeni a odškodnění?

5. Jest ochotna postarati se o to, aby jihlavští Němci na stém majetku poškození byli plně odškodnění?

6. Jest ochotna postarati se o to, aby státní autorita nepodlehla teroru legionářů?

7. Jest ochotna legionáře ihned odzbrojiti a

8. až do té doby odvolati legionáře z měst Jihlavy, Znojma a Olomouce nebo naříditi jejích okamžité odzbrojení?

9. Jest vláda ochotna postarati se o to, aby nevinně zatčení Němci byli ihned propuštění a odškodnění za neodůvodněnou vazbu?

V Praze dne 23. června 1922.

Dr. Lodgman, Křepek, Böhr, dr. Kafka, dr. Radda, Pittinger, Kaiser, Röttel, Schubert, Zierhut, dr. Spina, Knirsch, Simm, dr. E, Feyerfeil, Matzner, Windirsch, Patzel, Wenzel, Böllmann, dr. Lehnert, dr. Keibl, inž. Jung, dr. Schollich, inž. Kallina, dr. Baeran.

Il./3781 (překlad).

Interpelace

poslanců Křepka, dra Lodgmana, Böhra, dra Kafky, inž. Junga, dra Baerana, Bobka, BöIlmanna, dra Brunara, Budiga, dra F. Feyerfeila, dra W. Feierfeila, J. Fischera, dra Hanreicha, Hellera, Kaisera, inž. Kalliny, dra Keibla, Kostky, Krause, dra Lehnerta, dra Luschky, Marka, Matznera, J. Mayera, dra Medingera, dra Petersilky, Pittingera, dra Raddy, Röttela, Schälzkyho, Scharnagla, dra Schollicha, Schuberta, dra Spiny, Windirsche, Zierhuta, Knirsche, Patzela, Simmna a Wenzela

vládě

o některých nejdůležitějších požadavcích německého národa.

Dovolávajíce se tisku 643 ze dne 27. října 1920, táží se podepsaní vlády:

1. Jak může vláda ospravedlniti, že nebylo dosud ještě vydáno prováděcí nařízení k jazykovému zákonu a co zamýšlí učiniti, aby učinila přítrž jazykovému zmatku, jenž se rozmohl ve správě a soudnictví?

2. Jest vláda ochotna ve vlastním oboru působností učiniti opatření podle návrhů uvedených svrchu pod I.-VII., k čemuž podle ústavy jest oprávněna, ostatně však vypracovati dotyčné návrhy zákonů a předložiti je co nejdříve k parlamentnímu projednání, nebo účinně podporovati německé iniciativní návrhy, k tomu směřující?

V Praze dne 23. června 1922.

Křepek, dr. Lodgman, Böhr, dr. Kafka, inž. Jung, dr. Baeran, Bobek, Böllmann, dr. Brunar, Budig, dr. E.Feyerfeil, dr. W. Feierfeil, J, Fischer, dr. Hanreich, Heller, Kaiser, inž. Kallina, dr. Keibl, Kostka, Kraul, dr. Lehnert, dr. Luschka, Mark, Matzner, J, Mayer, dr. Medinger, dr. Petersilka, Pittinger, dr. Radila, Röttel, Schälzky, Scharnagl, dr. Schollich, Schubert, dr. Spina, Windirsch, Zierhut, Knirsch, Patzel, Simm, Wenzel.

III./3781 (překlad).

Interpelace

poslanců Křepka, Böhra, dra Lodgmana, inž. Junga, dra Kafky a druhů

vládě

o bývalých rakouských nebo rakousko uherských státních zaměstnancích německé národností, kteří se mírovou smlouvou saint-germainskou stali československým občany a převratem byli přímo nebo nepřímo ohroženi ve své existencí.

Dovolávajíce se tisku 1145 ze dne 4. listopadu 1920, táží se podepsaní vlády:

Zda jest ochotna odškodniti ony bývalé rakouské státní zaměstnance, kteří byli převratem nějak ohrožení nebo poškozeni, tím, že propuštěné znovu přijme, ty, kteří jsou na odpočinku, přijme znovu do činné služby, odškodní ty, kdo byli při postupu přeskočení, a všem nahradí škodu, způsobenou potrestáním?

V Praze dne 23. května 1922.

Křepek, Böhr, dr. Lodgman, inž. Jung, dr. Kafka, Röttel, Kaiser, Schubert, Zierhut, dr. Spina, Knirsch, Simm, dr. E. Feyerfeil, dr. Lehnert, Matzner, Windirsch, Böllmann, dr. Keibl, dr. Radda, inž. Kallina, Wenzel, Patzel, dr. Baeran, dr. Schollich.

IV./3781 (překlad).

Interpelace

poslanců Křepka, Böhra, dra Lodgmana, inž. Junga, dra Kafky a druhů

vládě

o oněch bývalých rakouských nebo rakouskouherských státních zaměstnancích německé národností, kteří se stalí mírovou smlouvou saint-germainskou československými státními občany, převratem r. 1918 beze své viny byli ohrožení ve své existencí nebo poškození ve svém povolání, a kteří usilují, aby byli převzatí do služeb československého státu.

Dovolávajíce se tisku 1146 ze dne 5. listopadu 1920, táží se podepsaní vlády:

Zda jest ochotna, ihned převzíti do státní služby Československé republiky, pokud se týče znovu převzíti a ustanoviti na místech příslušejících jím podle hodnostní třídy ony bývalé rakouské státní zaměstnance všech svrchu uvedených oborů, kteří v době převratu byli nebo nyní jsou ve službě mimo hranice Československé republiky a podle ustanovení mírové smlouvy saint-germainské jsou československými státními občany?

V Praze dne 23. června 1922,

Křepek, Böhr, dr. Lodgman, inž. Jung, dr. Kafka, dr. E. Feyerfeil, Böllmammn, Matzner, Simm, Knirsch, dr. Spina, Röttel, Zierhut, Schubert, Kaiser, dr. Baeran, Windirsch, Patzel, Wenzel, inž. Kallina, dr. Radda, dr. Lehnert, dr. Keibl, dr. Schollich.

V./3781. (překlad).

Interpelace

poslanců dra Lodgmana, Křepka, Böhra, inž. Junga, Kostky a druhů

vládě

o založení vládního časopisu ťPrager PresseŤ.

Dovolávajíce se tisku 1811 ze dne 10. března 1921, táží se podepsaní vlády:

1. Bude vláda vydávati nebo podporovati nový časopis ťPrager PresseŤ nebo v jakém jiném poměru k vládě jest tento časopis?

2. V které rozpočtové položce jsou vykázány výdaje na tento časopis nebo, jelikož při tomto pokusu o klamání domova a ciziny ve velkých rozměrech jest nastrčena akciová společnost, pod kterou položkou se skrývá podpora tohoto podniku?

3. Co obzvláště říká pan ministr zahraničních věcí k tvrzení prospektu o dosavadních ťnejasných, kusých a zkreslených informacích cizinyŤ, když přece sám byl spolupracovníkem memoiru III., který podle tehdejšího tvrzení vlády naprosto nestranně vyléčil poměry státu, a když dále československá tisková kancelář pečuje o stálé podávání zpráv do ciziny?

4. Jak ospravedlní zvláště pan ministr pošt a telegrafů, že prospekt tohoto časopisu doručují jednotlivým stranám státní listonoši bez pásky a poštovného, by lodí však příslušné poštovné zaplaceno, kdo a kde tak učinil?

5. Co zamýšlí vláda učiniti, aby zamezila klamání veřejného mínění, o jaké se ještě nikdy nestal pokus v demokratické republice?

V Praze dne 23. června 1922.

Dr. Lodgman, Křepek, Böhr, inž. Jung, Kostka, dr. Kafka, dr. Lehnert, Böllmann, Kaiser, Schubert, Zierhut, Röttel, dr. Spina, Knirsch, Simm, dr. E. Feyerfeil, Matzner, Windírsch, dr. Keibl, dr. Schollich, dr. Radda, inž. Kallina, Wenzel, Patzel, dr. Baeran.

VI./3781 (překlad),

Interpelace

poslanců dra Lodgmana, Křepka, Böhra, inž. Junga, dra Kafky a druhů

ministrovi vnitra

o nezákonnostech při sčítání lidu v roce 1921.

Dovolávajíce se tisku 3128 ze dne 19. května 1921, táží se podepsaní pana ministra vnitra:

1. Jak může pan ministr ospravedlniti, že nebyly dodrženy sliby dané zástupcům německého obyvatelstva dne 27. ledna 1921?

2. Jaká opatření učinil pan ministr vnitra, aby zamezil zneužití při dalším provádění sčítání lidu ve státním, statistickém úřadě?

3. Jest pan ministr ochoten, neprodleně naříditi co nejpodrobnější vyšetření všech případů; které mu oznámil německý parlamentní svaz a proti nimž vystoupil, a rozkázati, aby vinníci byli potrestání?

4. Jest pan ministr ochoten, aby zahladil tyto nespravedlivosti, přiznati Němcům tohoto státu nejmenší míru práva tím, že nařídí, aby odpovědným a spolehlivým německým důvěrníkům bylo povoleno nutné nahlédnutí do sčítacího materiálu, aby jej přezkoušeli?

5. Jest pan ministr ochoten, ihned, zrušiti všechna protizákonná a svévolná nařízení podřízených úřadů a činitelů, obnoviti tím právní stav a odškodniti postižené?

6. Jest pan ministr ochoten, aby se zamezilo dalšímu zneužívání úřední mocí a dalšímu padělateli naříditi, aby bezodkladně bylo postaráno ve státním statistickém úřadě o přijetí německých kontrolních činitelů a pomocných sil, při čemž pokud se týká posledních, výslovně poukazujeme jíž z lidských a sociálních důvodů na četné německé důstojníky a poddůstojníky, kteří zůstali bez místa a kteří mají veskrze nutnou kvalifikaci?

V Praze dne 23. června 1922.

Dr. Lodgman, Křepek, Böhr, inž. Jung, dr. Kafka, Röttel, Knirsch, dr. E. Feyerfeil, Patzel, Wenzel, dr. Lehnert, Windirsch, Matzner, Simm, dr. Spina, Zierhut, Schubert, Kaiser, dr. Baeran, inž. Kallina, dr. Radda, dr. Schollich, dr. Keibl, Böllmann.

 

VII./3781 (překlad).

Interpelace

poslance dra Brunara a druhů

ministrovi pošt a telegrafů, financí a železnic

o porušování jazykového zákona jejích úředníky v Zábřehu.

Odvolávajíce se na tisk 1000 ze dne 16. listopadu 1920, táží se podepsaní pánů ministrů:

1. Jste ochotni neprodleně zavésti vyšetřování, z jakých důvodů nebyly dosud řádně vyřízeny žádostí německých stran v Zábřehu?

2. Neprodleně provésti v Zábřehu ustanovení jazykového zákona a naříditi podřízeným úřadům, aby ihned opatřily dvojjazyčné nápisy?

3. Jste ochotni podati vysvětlení, proč nebyla v Zábřehu dosud provedena ustanovení jazykového zákona?

4. Příslušně potrestati úředníky a zřízence, kteří se provinili nedbáním státního zákona?

V Praze dne 23. května 1922.

Dr. Brunar, Schubert, Schälzky, Scharnagl, Zierhut, Mark, dr. Baeran, Windirsch, dr. Radda, dr. Spina, dr. Medinger, dr. Lodgman, Kraus, Křepek, J. Mayer, dr. Kafka, Böhr, dr. Hanreich, Bobek, dr. Luschka, dr. E, Feyerfeil, dr. Keibl.

VIII./3781 (překlad).

Interpelace

poslance dra E. Schollicha a druhů

ministrovi vnitra

o neoprávněném rozpuštění spolku ťDeutsch-mährischer VolksbundŤ v Hlučíně.

Odvolávajíce se na tisk 1156 ze dne 25. listopadu 1920, táží se podepsaní:

1. Může pan ministr odůvodniti rozpuštění spolku ťDeutsch-mährischer VolksbundŤ v Hlučíně?

2. Přikáže pan ministr zplnomocněnému komisaři pro hlučínské území, jakož i všem podřízeným úřadům, aby napříště dbaly ducha demokracie a nepostupovaly proti německým spolkům bez skutečného důvodu?

4. Hodlá pan ministr předložiti co nejdříve poslanecké sněmovny k usnesení příslušný vládní návrh na zajištění a zachování plné svobody shromažďovací a spolčovací?

V Praze dne 23. května 1922.

Dr. Schollich, Mark, Schälzky, Zierhut, Pittinger, dr. Lehnert, Schubert, Scharnagl, J. Mayer, dr. Luschka, dr. Spina, dr. Kafka, dr. Hanreich, Böhr, Bobek, dr. Medinger, dr. Baeran, dr. E. Feyerfeil, dr. Keibl, dr. Lodgman, Wíndirsch.

IX./3781 (překlad).

Interpelace

poslance Krause a druhů

ministrovi železnic

o zřízená řádného železničního spojení severních Čech hlavně s Prahou a o vybudování a zvětšení nádraží, aby se zamezilo neštěstím, zaviněným smíšenou dopravou osob.

Odvolávajíce se na tisk 1798 ze dne 3. února 1921, táží se podepsaní pana ministra železnic:

1. Pane ministře, víte o těchto dopravních poměrech na tratí české severní dráhy? Můžete s klidem nésti odpovědnost za neštěstí, jež se mohou každého dne přihoditi pro neuvěřitelné dopravní poměry ve stavících Röhrsdorfu-Tannenbergu a v Chřibské-Teichstattě?

2. Pane ministře, jste ochoten co nejdříve přezkoušení vylíčené dopravní poměry, působiti ke zlepšení železničního spojení; na zavedení rychlíkové dvojice z Prahy do Georgswalde a postarati se o to, aby na trati Röhrsdorf-Německé Jablonné bylo zavedeno spojení lidí důstojné a obzvláště, aby vlak nyní jezdící do Cvikova byl dále veden jako připojení k večernímu rychlíku až do Něm. Jablonného?

3. Jest pan ministr dále ochoten, zavésti připojovací vlaky ve šluknovském a rumburském okrese jakož i směrem k Libercí a poměry na nádraží v České Lípě upraviti podle moderních požadavků, upustiti pro stanici Thammühl a pro tamější zájemníky od placení příspěvků a zavésti tam náležité poměry?

V Praze dne 23. května 1922.

Kraus, Böhr, Marz, J. Mayer, Bobek, Schubert, dr. Lodgman, Dr. Petersilka, Windirsch, Scharnagl, Röttel, dr. Lehnert, dr. E. Feyerfeil, Schálzky, Zierhut, dr. Medinger, dr. Hanreich, dr. Brunar, inž. Kallina, dr, Radda, dr. Keibl, dr. Spina.

X./3781 (překlad).

Interpelace

poslance dra Medingera a druhů

předsedovi vlády a ministrovi zemědělství

o působností pozemkového výboru zvoleného bývalou kusou sněmovnou.

Odvolávajíce se na tisk 2230 ze dne 16. března 1921, táží se podepsaní pana předsedy vlády a ministra zemědělství:

Jest pan ministr ochoten, nesmyslný stav v otázce správního výboru pozemkového úřadu co nejdříve odstraniti návrhem zákona, povolací k poradě německé a české odborníky, přijmouti německé úředníky v poměru počtu obyvatelstva a významu německého zemědělství a přikázati jím německou agendu, zameziti, aby výbor prozatímně ještě úřadujíce vydával dalekosáhlá usnesení a naříditi pozemkovému úřadu, aby podal zprávu, k níž lhůta dávno jíž uplynula?

V Praze dne 23. května 1922.

Dr. Medinger, dr. Lehnert, dr. Baeran, dr. Spina, dr. Lodgman, Schälzky, Matzner, Knirsch, dr. E. Feyerfeil, Böhr, Kraus, Mark, Windirsch, dr. Hanreich, inž. Kallina, dr. Radda, dr. Keibl, Bobek, dr. Kafka, Schubert, J. Mayer, Zierhut, Scharnagl, Röttel.

XI./3781 (překlad).

Interpelace

poslanců dra Keibla, inž. Kalliny a druhů

ministrovi železnic

o neustálém pronásledování německých železničních úředníků a dělníků činiteli královéhradeckého ředitelství československých státních drah.

Odvolávajíce se na tisk 2233 že dne 20. dubna 1921, táží se podepsaní:

1. Ví pan ministr o skutečnostech svrchu vylíčených?

2. Jste ochoten a s to, učiniti přítrž řádění dopravního kontrolora Sítka od královéhradeckého ředitelství státních drah?

3. Jest pna ministr ochoten opět zrušiti bezdůvodná přeložení německých železničních úředníků a podúředníků do českých stanic?

V Praze dne 23. května 1922.

Dr. Keibl, inž. Kallina, dr. Radda, dr. Spina, Pittinger, Kraus, Windirsch, Scharnagl, Zierhut, dr. Kafka, Mark, dr. Hanreich, dr. Lodgman, dr. E. Feyerfeil, dr. Lehnert, dr. Brunar, dr. Baeran, dr. Medinger, Röttel, Schubert, J. Mayer.

XII./3781 (překlad).

Interpelace

poslance dra E. Schollicha a druhů

předsedovi vlády

o odpovědích na interpelace.

Odvolávajíce se na tisk 2346 ze dne 31: května 1921, táží se podepsaní:

1. Jak jest to možno, že se tak zanedbává povinnost uložená zákonem?

2. Netrojíte se, že špatný příklad přestupování zákonů, jejž dávají zde nejvyšší vládní místa, budou právem následovati nižší úřady a obyvatelstvo?

3. Jest pan předseda vlády ochoten, působiti k tomu, aby se napříště odpovídalo na interpelace podle předpisů do dvou měsíců?

V Praze dne 23. května 1922.

Dr. Schollich, Mark, dr. Hanreich, dr. Spina, Schälzky, Zierhut, Windirsch, dr. Baeran, Scharnagl, Böhr, Patzel, dr. Lodgman, dr. Lehnert, Pittinger, dr. Medinger, J. Mayer, dr. Kafka, dr. Keibl, Bobek, Křepek, Schubert, dr. E. Feyerfeil.

XIII./3781 (překlad).

Interpelace

poslance dra E. Schollicha a druhů

ministrovi vnitra

o národnostním složení úřednictva okresní politické správy v Novém Jičíně.

Odvolávajíce se na tisk 2688 ze dne 23. června 1921, táží se podepsaní:

1. Ví pan ministr o těchto poměrech u novojičínské okresní politické správy a o neodpovědném vlivu výborového trojlístku na rozhodování?

2. Jak odpovíte toto nespravedlivé stažení úřednictva a soustavné potlačování úředníků německé národnosti?

3. Jste ochoten zaříditi, aby složení úřednictva okresní politické správy souhlasilo s poměrem obyvatelstva?

V Praze dne 23. května 1922,

Dr. Schollich, Mark, Schälzky, Windirsch, Scharnagl, Zierhut, dr. Lehnert, dr. Lodgman, Böhr, dr. Medinger, dr. Kafka, dr. Hanreich, dr. Simm, Bobek, Schubert, Křepek, J. Mayer, dr. Baeran, dr. E. Feyerfeil, dr. Keibl, dr. Petersilka.

XIV./3781 (překlad).

Interpelace

poslanců dra Keibla, inž. Kalliny a druhů

předsedovi vlády

o soustavném útisku německých úředníků.

Odvolávajíce se na tisk 2849 ze dne 3. března 1921, táží se podepsaní:

1. Jest pan předseda vlády ochoten, přiměřeným vlivem působiti na příslušné odborové ministry, aby se všechna tato přeložení jako libovolná zrušila a aby oběti byly odškodněny?

2, Jest ochoten, zaříditi čeho potřebí, aby napříště přestalo soustavné pronásledování německých úředníků a dělníků?

V Praze dne 23. května 1922,

Dr. Keibl, inž. Kallina, dr. Lehnert, dr. Baeran, dr. Spina, dr. Kafka, dr. Lodgman, Pittinger, J. Mayer, Böllmann, Schälzky, dr. Petersilka, Scharnagl, Mark, Křepek, Windirsch, Schubert, Kraus, Böhr, dr. Hanreich, dr. Medinger, dr. Radda.

 

XV./3781 (překlad).

Interpelace

poslanců dra E. Feyerfeila, inž. Kalliny a druhů

ministrovi železnic

o povolení zvláštního rychlovlaku a neobyčejně snížených cen pro účely politické strany.

Odvolávajíce se na tisk 2850 ze dne 30. června 1921, táží se podepsaní:

Jest pan ministr ochoten, českým spolkům a stranám poskytnuté snížení cen omeziti na přípustnou míru, která se poskytuje německým spolkům a stranám nebo těmto spolkům a stranám poskytnouti stejné výhody jako prvým, tedy dáti jím napříště i k výletům a slavnostem v převážně českých městech zvláštní rychlovlaky a poskytnouti 50%ní snížení cen?

V Praze dne 23. května 1922.

Dr. E. Feyerfeil, inž. Kallina, Bobek, J. Mayer, Windirsch, dr. Kafka, dr. Keibl, Böhr, dr. Medinger, dr. Brunar, Kraus, Schälzky, Schubert, dr. Baeran, dr. Lodgmann, dr. Radda, Mark, dr. Hanreich, Scharnagl, Zierhut, Křepek, dr. Spina.

XVI./3781 (překlad).

Interpelace

poslanců dra Keibla, dra Raddy a druhů

ministrovi železnic

o nepřístojnostech na státním nádraží v Jihlavě-městě.

Odvolávajíce se na tisk 2859 ze dne 13. června 1921, táží se podepsaní:

Jest pan ministr železnic ochoten dáti vyšetřiti tento případ, pohnati k odpovědnosti provinilého úředníka a naříditi, aby se německým stavebním dělníkům vydávaly patřící jim dělnické týdenní lístky?

V Praze dne 23. května 1922,

Dr. Keibl, dr. Radda, dr. Baeran, dr. Lodgman, Pittinger, dr. Spina, J. Mayer, Mark, dr. Brunar, dr. Petersilka, Schubert, dr. Lehnert, inž. Kallina, dr. Hanreich, dr. Kafka, dr. E. Feyerfeil, Böhr, Bobek, Schälzky, Windirsch, Kraus.

XVII./3781 (překlad).

Interpelace

poslance dra Brunara a druhů

vládě

o nařízení, aby byly zatčeny všechny vojenskou službou povinné osoby, které bojovaly v německé sebeobraně.

Odvolávajíce se na tisk 2867 ze dne 30. června 1921, táží se podepsaní:

1. Ví pan předseda vlády něco o uvedeném výnosu?

2. Je-li ochoten poukázati slezskou zemskou politickou správu, aby napříště šetřila osobní svobody státních občanů a svůj výnos odvolala; úředníka však, jenž tento výnos četnictvu vydal, pohnati k nejpřísnější odpovědnosti?

3. Jest vláda ochotna, předložiti konečně návrh zákona, jímž by se zrušily zastaralé policejní předpisy a trestní právo pro veškeré trestné činy se vyhradilo řádným soudům?

V Praze dne 23. května 1922.

Dr. Brunar, Scharnagl, Schubert, dr. Medinger, dr. Baeran, dr. Luschka, dr. E. Feyerfeil, Mark, Schälzky, Zierhut, dr. Radda, dr. Lodgman, Böhr, dr. Petersilka, Kraus, Windirsch, Bobek, dr. Keibl, dr. Spina, J. Mayer, Budig, dr. Kafka.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP