Úterý 13. října 1925

Začátek schůze v 6 hod. 5 min. večer.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Czech, Buříval, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Spina.

204 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři: dr. Dolanský, dr. Franke, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Šrámek, dr. Winter.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 376. schůzi poslanecké sněmovny.

Byly provedeny některé změny ve výborech.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub poslanců čsl. strany socialistické vyslal dne 13. října 1925 do výboru soc.-politického posl. Knejzlíka za posl. Pechmanovou, na další posl. Langra za posl. Knejzlíka; do výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností dne 13. října 1925 posl. Knejzlík a za posl. Netolického, na další posl. Netolického za posl. Knejzlíka.

Klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" vyslal do výboru imunitního posl. R. Fischera za posl. Grünznera.

Předseda: Byly podány některé naléhavé interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Naléhavé interpelace:

posl. Blažka, Hakena a soudr. vládě ve věci definitivní úpravy poměru kancelářských zaměstnanců státní soc. péče a přiznání jim odměn za r. 1924 a 1925 ve smyslu zákona čís. 289 z r. 1924,

posl. dr. Korlátha a spol. vláde o neprávnom odcudzení štyroch Komeniusových kníh funkcionármi Českej akademie vied a umení v Prahe v prospech národného imania českého a kde ide tedy o národnú česť.

Předseda: Mezi 375. schůzí byly tiskem rozdány zprávy.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

5383. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Hodoníně za souhlas s trest. stíháním posl. Koutného pro přestupek podle §u 4 zák. z 12. srpna 1921, čís. 309 Sb. z. a n., a přestupek podle § 2 zákona shromažďovacího.

5384. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu pro přestupky v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Maška pro přestupek proti bezpečnosti cti podle §u 488 tr. z., trestného podle §u 493 tr. z.

5385. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu ve Falknově n. O. za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Mazance pro přestupek podle §u 20, č. 2 zákona na ochranu republiky.

5386. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Hakena pro zločin podle §u 2 zákona na ochranu republiky.

5387. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Chebu ze dne 27. března 1925, č. Nt 292/25, za souhlas s trest. stíháním posl. J. Fischera pro přečin podle §u 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky.

Předseda: Mezi 375. schůzí byla tiskem rozdána Těsnopisecká zpráva o 364. schůzi posl. sněmovny.

Přejdeme k pořadu schůze, k jeho prvnímu odstavci, jímž je:

1. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Liberci za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Lehnerta pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (tisk 5253).

Zpravodajem jen pan posl. Modráček, jemuž uděluji slovo.

Zpravodaj posl. Modráček: Krajský soud v Liberci žádá za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Lehnerta pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n.

Posl. dr. Lehnert prý se dopustil zmíněného přečinu výrokem "Sudetendeutschland". Ačkoliv imunitní výbor je toho názoru, že výrokem tím přišel posl. dr. Lehnert do konfliktu se zákonem na ochranu republiky, nicméně uvažoval okolnost, že není možno poslance vydávati k trest. stíhání pro všecky přečiny, nýbrž jenom v těch případech, kde skutečně dá se zrušení posl. imunity odůvodniti. V tomto případě tohoto dostatečného odůvodnění zrušení posl. imunity není, proto imunitní výbor navrhuje, aby posl. dr. Lehnert k trest. stíhání vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Pan zpravodaj navrhuje podle usnesení výborového, aby posl. sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. dr. Lehnerta.

Kdo s návrhem tím souhlasí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. dr. Lehnerta.

Vyřízen je odst. 1 pořadu schůze.

Přejdeme k odstavci 2, jímž je:

2. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. stát. zastupiteľstva v Košiciach za súhlas k trest. stíhaniu posl. Tausika pre přečin podľa §u 14, č. 3, §u 15, č. 2 a §u 18, č. 1 zákona na ochranu republiky a pro přečin podľa §u 2, §u 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 5097).

Zpravodajem je pan posl. Hvizdák, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Hvizdák: Veľactená snemovňa! Dotyčných priestupkov vraj sa posl. Tausik dopustil na schôdzi komunistickej strany v Sabinove dňa 15. augusta 1924, na ktorej kritizoval činnosť českého úradníctva na Podkarpatskej Rusi, pokračovanie četníctva pri známych svaljavských nepokojoch a ohľadom prevádzania pozemkovej reformy.

Imunitný výbor neuznal za potrebné v tomto prípade zbaviť posl. Tausika poslaneckej imunity a preto navrhuje, aby ho snem súdu nevydal.

Předseda: (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen. Debata odpadá. Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem páně zpravodajovým, aby posl. sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Tausika, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Tausika a vyřízen je odst. 2 pořadu schůze.

Přejdeme k odst. 3, jímž je:

3. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Košiciach za súhlas k trest. stíhaniu posl. Tausika pre prečiny podľa § 18, čís. 1, 3 zák. č. Sbírky 50/23 vo dvoch prípadoch, podľa §u 1, §u 3, odst. II, čís. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914 vo troch prípadoch a podľa §u 2, §u 4, čís. 2 cit. zák. vo dvoch prípadoch a konečne podľa §u 15, čís. 2 zák. č. Sbírky 50/23 vo dvoch prípadoch (tisk 5098).

Zpravodajem je pan posl. Hvizdák. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Hvizdák: Ctená snemovňa-! Deliktov tých vraj so posl. Tausik dopustil na schôdzke komunistickej strany vo Švedlaru, konanej dňa 8. decembra 1923, pri ktorej kritizoval všeobecným spôsobom štátne úrady a úradníkov.

Imunitný výbor neschvaľuje takýto spôsob kritiky štátnych úradných orgánov členom N. S., avšak vzhľadom na pomery a okolnosti, za akých sa toho dopustil v tomto prípade posl. Tausik, navrhuje snemu, aby ho v tomto páde súdnemu stíhaniu nevydal.

Předseda (zvoní): Pan zpravodaj navrhuje podle usnesení výborového, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Tausika.

Kdo s návrhem tím souhlasí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Tausika a vyřízen je odst. 3 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k odstavci 4, jímž je:

4. Zpráva výboru imunitného o žiadosti prezídia županského úradu v Mukačevě za súhlas k trest. stíhaniu posl. Šafranko pre priestupok podľa §u 1 zák. čl. XL z r. 1879 (tisk 5101).

Zpravodajem je pan posl. Hvizdák. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Hvizdák: Ctená snemovňa! Dľa udánia četníctva vo Zňáčeve posl. Šafranko vydržiaval 7. a 8. januára 1925 verejné politické schôdzky v obciach Domboku, Znáčeve a Čerlenovu bez úradného povolenia, čím sa vraj dopustil uvedeného priestupku.

Imunitný výbor usniesol sa, aby posl. Šafranko pre tento policajný priestupok nebol zbavený imunity.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení výboru imunitního navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Šafranko.

Kdo s návrhem tím souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Šafranko a vyřízen je odst. 4 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k odstavci 5. Tím je:

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Liberci za souhlas s trest. stíháním posl. Kreibicha pro přečin podle §u 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 5107).

Zpravodajem je pan posl. Moudrý. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Moudrý: Slavná sněmovno! Imunitní výbor pojednal o žádosti kraj. soudu v Liberci za souhlas k trest. stíhání posl. Kreibicha pro přečin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky. Naznačeného přečinu dopustil se posl. Kreibich prý tím, že na táboru lidu v Liberci dne 27. července 1924 promluvil řeč, která v sobě zahrnuje zmíněný trestní čin.

Imunitní výbor jednal často o podobných výrocích, které bývaly zjišťovány a pro které byla činěna udání na jednotlivé poslance. Imunitní výbor častěji vyslovil názor, že nelze, aby poslanci byli stíháni právě pro tyto projevy, které jsou obvyklé v literatuře i žurnalistice komunistické. Proto navrhl, aby poslanec Kreibich vydán nebyl, odůvodniv to tím, že projevy podobného druhu jsou dnes všeobecně rozšířené v literatuře a žurnalistice komunistické,

Předseda (zvoní): Pan zpravodaj podle usnesení výboru navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Kreibicha.

Kdo s návrhem tím souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Kreibicha.

Tím vyřízen je odst. 5 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k odst. 6, jímž jest:

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Jihlavě za souhlas s trest. stíháním posl. Sedorjaka pro přečin podle §u 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky, přečin podle §u 300 tr. zák. resp. přestupek podle §u 487 a §u 491 trest. zák. a čl. V zákona ze dne 17. prosince 1862, čís. 8 ř. z. (tisk 5108).

Za nepřítomného a omluveného pana zpravodaje posl. Valáška stanovím referentem místopředsedu výboru imunitního p. posl. Konečného a dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno! Krajský soud v Jihlavě žádá přípisem ze dne 26. listopadu 1924, čís. TK XI-1439/24, za souhlas k trest. stíhání posl. Sedorjaka pro přečin podle §u 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky, přečin podle §u 300 tr. zák. resp. přestupek podle §u 487 a §u 491 trest. zák. a čl. V zák. ze dne 17. prosince 1862, čís. 8 říš. zák.

Posl. Sedorjak na táboru lidu komunistické strany v Třebíči mluvil v rámci protestních projevů v celé Československé republice proti událostem ve Svaljavě a použil těchto inkriminovaných výrazů: "Kultura u nás jest pendrek, bodák, kulka: to jest demokratická republika." Na upomenutí, aby neštval proti republice, reagoval řečník konstatováním, že mluví proti systému, který utlačuje lid.

Imunitní výbor, projednávaje tento případ, neshledal v žalovaných výrocích příčiny, aby posl. Sedorjak vydán byl k trestnímu stíhání, a v důsledcích toho usnesl se doporučiti posl. sněmovně, aby posl. Sedorjak nebyl vydán k trest. stíhání.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata tedy odpadá. Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem pana zpravodaje aby poslanecká sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Sedorjaka, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna se usnesla nesvoliti k trest. stíhání posl. Sedorjaka.

Vyřízen jest odst. 6 pořadu.

Přejdeme k odst. 7, jímž jest:

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Bendy pro přečin pomluvy podle §u 1, §u 3, odst. II, čís. 1 a 2, §u 9, čís. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 5099).

Zpravodajem je p. posl. Rouček, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Rouček: Slavná sněmovno! Hlavní stát. zastupitelství v Bratislavě žádá za souhlas k trest. stíhání posl. Bendy pro výše uvedený přečin, jehož se prý posl. Benda dopustil tím, že v "Robotnických Novinách" uveřejnil článek, v němž kritisoval činnost okres. náčelníka dr. Vančeka. Poněvadž zmíněný článek obsahuje pouhou politickou kritiku bez osobních urážek, navrhuje imunitní výbor posl. sněmovně, aby posl. Benda k trest. stíhání vydán nebyl.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení imunitního výboru navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání p. posl. Bendy.

Kdo s návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání p. posl. Bendy.

Vyřízen je odst. 7 pořadu.

Přejdeme k odst. 8, jímž jest:

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Ulricha pro přečin utrhání a ublížení na cti tiskem (tisk 5187).

Zpravodajem je p. posl. Votruba, dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Votruba: Slavná sněmovno! V časopisu "Vpred" ve článku nadepsaném "Kdo je dr. Gagatko a jeho společníci?" kritisuje se veřejná činnost dr. Gagatky. Zejména poukazuje se na to, že dr. Gagatko o Češích soudil jinak dříve a jinak soudí dnes, kdy celým svým jednáním objevuje se jako zavilý nepřítel Čechů.

Článek tento uveřejněn byl v době volebního boje, kdy jistě časopisy jiných stran svých odpůrců nikterak nešetřily. Poněvadž celý tón tohoto článku nevymyká se nikterak z mezí obvyklé volební polemiky, navrhuje imunitní výbor slavné sněmovně, aby posl. Ulrich k trest. stíhání pro uvedený případ vydán nebyl.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá, budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení imunitního výboru navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání p. posl. Ulricha.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání p. posl. Ulricha a jest vyřízen odst. 8 pořadu této schůze.

Přejdeme k odstavci 9; tím je:

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Jurigy pro přečin pomluvy podle §u 1, §u 3, odst. II, čís. 1 a 2, §u 9, čís. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 a posl. Tománka pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, čís. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 5263).

Zpravodajem místo nepřítomného a omluveného p. posl. Valáška stanovím místopředsedu imunitního výboru p. posl. Konečného a dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno! Hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě žádá přípisem ze dne 26. dubna 1925 za vydání posl. dr. Jurigy pro přečin pomluvy podle §u 1, §u 3, odst. II, č. 1 a 2, §u 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 a posl. Tománka pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 3 zákona na ochranu republiky.

Posl. dr. Juriga na schůzi ľudové strany konané dne 27. září 1924 a posl. Tománek dne 28. září 1924 v Černové mluvili o obětech tamních padlých občanů, v kterýchžto delších řečích dopustili se přečinů shora uvedených.

Imunitní výbor spatřuje ve výrocích tam pronešených názor oposičních poslanců a navrhuje, aby jmenovaní k trest. stíhání vydáni nebyli.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá, budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení výboru imunitního navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání p. posl. dr. Jurigy a p. posl. Tománka.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání p. posl. dr. Jurigy a p. posl. Tománka a vyřízen je odst. 9 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k odstavci 10, jímž je:

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Hlinky pro přečin podle §u 14, čís. 3 a přečin podle §u 15, čís. 2 zákona na ochranu republiky a §u 278 trest. zák. (tisk 5265).

Zpravodajem je pan posl. Mach, dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Mach: Slavná sněmovno! Hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě žádá podáním ze dne 30. května 1925, č. 6922/25, za souhlas s trest. stíháním posl. Hlinky pro řeč na veřejné schůzi lidu v Brezne dne 21. září 1924, ve které přítomno bylo asi 2000 lidí.

Shromáždění mělo následkem řeči posl. Hlinky a zakročováním banderistů krvavý průběh, neboť několik lidí bylo těžce a několik lehce raněno. Podle trestního oznámení četnické stanice v Brezne dal přímý popud k bitce posl. Hlinka svojí štvavou řečí.

Při zahájení veřejného shromáždění stál totiž blíže řečnické tribuny neznámý mladý muž, který se posl. Hlinky něčeho dotazoval. Posl. Hlinka se ho ptal: "Jste náš? Jste luďák?" Když mu dotyčný neznámý odpověděl, že je republikán, vykřikl posl. Hlinka na lidi vedle stojící: "Ven s ním, chopte se ho, bijte ho!" Na tuto výzvu chopili se přívrženci Hlinkovi tohoto neznámého muže, bili ho palicemi, kopali a odvlékli ho od tribuny. Tento případ potvrzují tři svědkové.

Když posl. Hlinka začal řečniti, byl stále přerušován přítomnými komunisty, takže nemohl mluviti. Jsa křikem stále vzrůstajícím popuzen, ukázal posl. Hlinka rukou několikráte směrem, kde stáli komunisté s ostatními oposičníky a volal: "Do nich, pošlapte jich, zabijte jich!" "Pryč s nimi, rozšlapat a vyvraždit jich!" "Pošlapte tu pakáž, zabijte jich!" "Po nich, pobijte jich!" "Jen s těmi koňmi do nich a rozdrťte jich!" "Chlapi, za nimi, zabijte jich!" "Bijte jich!" Při tom ukazoval rukou směrem, kde stáli komunisté a soc. demokraté, na což banderisté se vrhli s koňmi do davu.

Po pronesení těchto výroků, které měly za následek všeobecnou bitku, dal posl. Hlinka nápěv k písni "Hej Slováci" a vyzýval svých stoupenců okolo řečnické tribuny posuňky rukou i hlavou ke zpěvu.

Po skončení bitky křičel posl. Hlinka na svoje lidi: "Kdo tu stojí a ozve se, toho spravte!"

Po obnovení pořádku a po opětovném zahájení svojí řeči pronesl posl. Hlinka další výroky, v nichž spatřuje se přečin podle §u 14, č. 3 zákona na ochranu republiky.

Imunitní výbor prozkoumav trestní spis, navrhuje posl. sněmovně, aby posl. Hlinka vydán byl k trest. stíhání toliko pro výroky, kterými vyzýval k trestním činům podle §u 15, č. 2 zákona na ochranu republiky a výzvy k zločinu podle §u 278 tr. zák.

Pro ostatní výroky navrhuje imunitní výbor, aby posl. Hlinka k stíhání podle §u 14, č. 3 zákona na ochranu republiky vydán nebyl, ježto inkriminované výroky nevybočují z mezí ostré kritiky přípustné na politické schůzi.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata tedy odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení výborového navrhuje, aby posl. sněmovna svolila k trestnímu stíhání posl. Hlinky pro výroky, kterými vyzývá k trestným činům podle §u 15 č. 2 zákona na ochranu republiky a podle §u 278 tr. zák. Dále navrhuje podle usnesení výborového, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání téhož pana poslance pro výroky ostatní uvedené v tištěné zprávě.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se svoliti k trest. stíhání posl. Hlinky pro delikty podle §u 15, č. 2 zákona na ochranu republiky a podle §u 278 trest. zákona, a nesvoliti k trest. stíhání téhož pana poslance pro delikty podle §u 14, čís. 3 zákona na ochranu republiky.

Tím je vyřízen odst. 10 pořadu.

Přejdeme k odst. 11, jímž je:

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. soudu v Opavě za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Schollicha pro přečin podle §u 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky (tisk 5281).

Zpravodajem je pan posl. Mach, dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Mach: Slavná sněmovno! Podle obsahu trest. oznámení zem. soudu v Opavě ze dne 8. února 1925, č. Tk VIII 113/25-3, shledává se podstata uvedeného přečinu v několika výrocích řeči, kterou pronesl posl. dr. Schollich dne 15. listopadu 1924 na veřejné schůzi německé národní strany ve Svob. Heřmanicích.

V první části své řeči pojednal o pozemkové reformě a kritisoval její provádění se stanoviska německo-nacionálního. Dále při kritice německých stran pravil: Strany nám nic nepomohou. Možná, že opustíme semknuti "komediantskou boudu", bychom se věnovali vzdělání národu.

I. Imunitní výbor shledává v uvedeném obsahu řeči posl. dr. Schollicha výkon činnosti politické, souvisící s jeho poslaneckým mandátem, a projev názoru oposičního poslance před jeho voliči v otázkách veřejného života, kterýžto názor, posuzuje-li se ve svém celku, nepřekročuje krajních mezí kritiky, a navrhuje proto poslanecké sněmovně, aby pro tyto výroky souhlas k trestnímu stíhání dán nebyl.

II. Pro výroky však, které učinil ke konci své řeči a jež zní: "Kdyby si dříve dovolil nějaký ministr tak mizerného jednání, jako se stalo nejnověji Zulegrovi od ministra dr. Frankeho, mělo by to za následek povstání národa", imunitní výbor navrhuje poslanecké sněmovně, aby posl. dr. Schollich k trestnímu stíhání vydán byl pro přečin podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen. Debata tedy odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení výboru imunitního navrhuje, aby posl. sněmovna svolila k trest. stíhání posl. dr. Schollicha pro výroky obsažené v závěru jeho řeči ze dne 15. listopadu 1924 ve Svob. Heřmanicích podle §u 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky, a dále navrhuje, aby nesvolila k trest. stíhání téhož pana poslance pro výroky ostatní.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se svoliti k trest. stíhání p. posl. dr. Schollicha pro výroky podle §u 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky uvedené v tištěné zprávě, a nesvoliti k trest. stíhání téhož pana poslance pro výroky ostatní.

Tím je vyřízen odst. 11 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k odstavci 12 pořadu, jímž je:

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. soudu v Opavě za souhlas s trest. stíháním posl. inž. Junga pro přečin podle §u 14, čís. 1 a 5 zákona na ochranu republiky (tisk 5286).

Zpravodajem je p. posl. Votruba, dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Votruba: Slavná sněmovno! Podle zprávy presidia Zemské politické správy v Opavě pořádala německá národně sociální strana v Krnově dne 1. května 1925 v tamním hotelu "Tiroler" květnovou slavnost, na které slavnostním řečníkem byl posl. inž. Jung.

Schůze zúčastnilo se přes 300 posluchačů, před nimiž posl. inž. Jung zdůrazňoval všeněmecký program strany, jejíž jest sám příslušníkem, horlil pro spojení Němců všech zemí v jediný lidový společný stát, vyzýval posluchače k boji proti panujícímu systému a přirovnal poměr Československé republiky k Francii k varhanám a měchu, jehož úkol pomine, jakmile varhany budou postaveny do kouta.

Imunitní výbor pojednav o shora uvedené žádosti zem. soudu v Opavě dospěl ku přesvědčení, že posl. inž. Jung svými výroky mez poslanecké imunity nikterak nepřekročil, a navrhuje proto slavné sněmovně, aby posl. inž. Junga pro přečin podle §u 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky k trest. stíhání nevydala.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata tedy odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení výborového navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. inž. Junga.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. inž. Junga a vyřízen jest odstavec 12 pořadu schůze.

Přejdeme k odst. 13; tím je:

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti okres. soudu v Karlíně ze dne 12. března 1925, č. T VII 292/25, za souhlas s trest. stíháním posl. Blažka pro přestupek podle §u 491 tr. zák. a čl. V zák. ze dne 17. října 1862, čís. 8 ř. zák. ex 1863 (tisk 5120).

Zpravodajem je p. posl. Mach, dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Mach: Slavná sněmovno! Okr. soud v Karlíně přípisem ze dne 12. března 1925, č. T VII 292/25, žádá o svolení k trest. stíhání posl. Blažka pro přestupek podle §u 491 tr. zák. a čl. V zák. ze dne 17. října 1862, č. 8 ř. z. ex 1863, tím spáchaný, že dne 18. ledna 1925 ve Vysočanech veřejně označil zákon o restrikci státního zaměstnanectva jako vyvrcholení brutality a cynismu vlády, dokládaje, že zákon ten plivá na základní práva ústavou jim zaručená.

Imunitní výbor vzhledem k tomu, že tento výrok, třebas i příkrý, učiněn byl na politické schůzi a souvisel tudíž s vykonáváním poslanecké činnosti a nepřesahuje meze nejkrajnější kritiky, navrhuje poslanecké sněmovně, aby žádosti okres. soudu v Karlíně za vydání posl. Blažka k trest. stíhání vyhověno nebylo.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debaty není, budeme hlasovati.

Pan zpravodaj ve smyslu usnesení výborového navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Blažka.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Blažka a vyřízen je odst. 13 pořadu.

Přejdeme k odstavci 14, jímž jest:

14. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Malé pro přečin podle §u 279 tr. zák. a pro přestupek podle §u 312 téhož zákona (tisk 5247).

Zpravodajem je p. posl. Mach, dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Mach: Slavná sněmovno! Zem. trest. soud v Praze přípisem se dne 12. června 1925, č. Tk X 2105/25, žádá za vydání k trest. stíhání posl. Malé pro přečin podle §u 279 tr. zák. a pro přestupek podle §u 312 tr. zák. Uvedených deliktů prý dopustila se jmenovaná tím, že dne 10. února 1925 před Plodinovou burzou v Praze II., když v průvodu asi 30 žen, zamýšlejících demonstrovati proti drahotě, chystala se řečniti na schodech bursy, byvši vyzvána okr. inspektorem stráže Bohumilem Kovaříkem, aby se vzdálila, by uvolněn byl vchod do bursy, neuposlechla této výzvy, a byvši pak s ostatními ženami policejní stráží vytlačena z chodníku do jízdní dráhy, uchopila Bohumila Kovaříka za řemen se slovy "že tomu nerozumí, aby šel raději pryč" a volala na ostatní ženy: "Ženy, pojďte za mnou", chtějíc se opět dostati do bursy na schodiště.

Imunitní výbor vyslovuje názor, že uvedeným činem nemůže býti rušena poslanecká imunita, ježto uvedený oposiční poslanec učinil tak při vykonávání poslaneckého mandátu, při čemž nedošlo k žádným výtržnostem.

Usnesl se tudíž navrhnouti poslanecké sněmovně, aby svolení k trest. stíhání posl. Malé dáno nebylo.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozpravy není. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení výborového navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Malé.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Malé a vyřízen jest odst. 14 pořadu.

Přejdeme k odstavci 15, jímž je:

15. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. J. Bečko pro dvojnásobný přečin pomluvy tiskem podle §u 1, §u 3, odst. II., č. 1 a 2, §u 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 5282).

Zpravodajem je p. posl. Mach, dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Mach: Slavná sněmovno! Hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě žádá přípisem ze dne 25. března 1925, č. 3716/25, za souhlas s trest. stíháním posl. J. Bečko pro dvojnásobný přečin pomluvy spáchaný tiskem v článku "Sluha boží dává rozkazy k vraždění chudobného lidu" v č. 221 "Robotnických Novin" ze dne 26. září 1924.

Obsahem uvedeného článku cítí se býti na cti dotčen dr. Josef Minarik, okresní náčelník v Brezne, a Vojtěch Bíro, slúžný, tamtéž.

Imunitní výbor, projednávaje tento případ, po prozkoumání všech označených vět navrhuje, aby posl. J. Bečko pro údaje ve výše citovaném článku, jimiž se cítí na cti dotčen okr. náčelník dr. Minarik, byl vydán k trest. stíhání, ježto dotyčný chce uvésti důkaz pravdy.

Pokud týče se obsahu článku, jímž cítí se býti na cti dotčen Vojtěch Bíro, slúžný v Brezne, imunitní výbor neshledal v něm ničeho urážlivého do té míry, že by překročena byla mez dovolené kritiky poslance, a navrhuje tudíž, aby souhlas k trest. stíhání dán nebyl.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP