Úterý 29. září 1925

Začátek schůze v 7 hod. 54 min. večer.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Spina.

196 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, dr. Hodža, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Šrámek, Udržal, dr. Winter.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 366. schůzi poslanecké sněmovny.

Omluvy a dovolené, uvedené v dnešní prvé schůzi, platí také pro schůzi tuto.

Byla provedena změna ve výboru.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Klub poslanců "Deutsche soz. dem. Arbeiterpartei" vyslal do výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností posl. R. Fischera za posl. Witticha.

Předseda: Přikazuji:

výborům ústavně-právnímu a rozpočtovému:

5339. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona, kterým se upravuje soudnictví hlavním městě Praze; výborům soc.-politickému a rozpočtovému:

5340. Usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců; výboru rozpočtovému:

5341. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona, jímž se poskytují daňové úlevy pro případ znovuzřízení budov, strojů a zařízení, poškozených živelními pohromami; výborům zahraničnímu a rozpočtovému:

5342. Usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona o poplatcích za úřední úkony československých zastupitelských úřadů a navrhuji, aby jmenovaným výborům uloženy byly k podání zpráv o těchto usneseních senátu lhůty 8denní.

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, prosím nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, tím lhůty byly schváleny.

Přejdeme k odst. 1 řadu schůze, jímž jest:

1. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností a výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 5213), kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československou a Švédskem, sjednaná a podepsaná ve Stockholmu dne 18. dubna 1925 (tisk 5332).

Zpravodajem výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností je za nepřítomného a omluveného p. posl. Kamelského pan posl. Slavíček, zpravodajem za výbor zahraniční je pan posl. Koudelka.

Dávám slovo prvnímu zpravodaji,. p. posl. Slavíčkovi.

Zpravodaj posl. Slavíček: Slavná sněmovno! Obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československou a Švédskem, sjednaná a podepsaná ve Stockholmu dne 18. dubna 1925, založena jest, jako všechny jiné, na základě nejvyšších výhod a odůvodněna velmi obšírně dobře sestavenou důvodovou zprávou, která je vytisknuta.

Výbor pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností uvážil a posoudil úmluvu tuto a doporučuje ji Národnímu shromáždění ke schválení. (Výborně!)

Předseda (zvoní): Dávám slovo druhému zpravodaji, p. posl. Koudelkovi.

Zpravodaj posl. Koudelka: Slavná sněmovno! Obchodní a plavební úmluva československo-švédská spočívá na zásadě nejvyšších výhod, jež si obě strany vzájemně přiznávají. Tato zásada omezena je se strany Československé republiky výhradou vzhledem k Maďarsku a Rakousku, se strany Švédska výhradou vzhledem k Norsku a Dánsku.

Obě smluvní strany zavazují se stejně nakládati s občany druhé smluvní strany jako s občany státu, požívajícího nejvyšších výhod, stejné ustanovení pak platí o akciových společnostech.

Smlouva upravuje dále poměr občanů druhé smluvní strany ve příčině vojenské povinnosti a plnění vůči branné moci.

S výjimkou provozu pobřežní plavby budou lodi československé ve Švédsku a švédské lodi v Československu požívati, stejně tak náklady jejich, v každém ohledu stejného nakládání jako lodi a náklady států, požívajících nejvyšších výhod.

Ustanovení o nejvyšších výhodách platí podle úmluvy také pro dopravní sazby na železnicích.

V závěrečném protokolu upravuje se ještě otázka zacházení s obchodními cestujícími oběma smluvními stranami podle zásady reciprocity a nejvyšších výhod, dále ochrany dělnictva a usnadnění prakse v povolovacím řízení při dovozu a vývozu.

Tato úmluva má vstoupiti v platnost 15 dní po výměně ratifikačních listin; má zůstati v platnosti po dobu jednoho roku ode dne svého uvedení v platnost a po té až do uplynutí lhůty tří měsíců, počítajíc ode dne výpovědi jednou ze smluvních stran.

Švédsko přichází pro nás v úvahu jako dobré odbytiště pro řadu produktů výroby zemědělské a průmyslové.

Zahraniční výbor projednav vládní návrh, usnesl se připojiti se k usnesení výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností a navrhuje ke schválení slavnému Národnímu shromáždění toto schvalovací usnesení:

"Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s obchodní a plavební úmluvou mezi republikou Československou a Švédskem, podepsanou ve Stockholmu dne 18. dubna 1925." (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá.

Měli bychom hlasovati, jelikož však není dostatečné presence, přerušuji projednávání tohoto odstavce pořadu schůze, jakož i pořadu schůze vůbec a přikročím k ukončení schůze.

Měli bychom ještě rozhodnouti o návrzích, které byly podány ve smyslu §u 46, odst. 2 našeho jedn. řádu pp. posl. Toužilem a soudr. a pp. posl. Kreibichem a soudr., ale z téhož důvodu, ježto není dostatečné presence, nemohu dáti hlasovati.

Končím schůzi.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra ve středu dne 30. září 1925 v 11 hod. dop. s

pořadem:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1926 (tisk 5329).

2. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s Druhou dodatkovou úmluvou, sjednanou mezi Československou republikou a republikou Rakouskou k obchodní dohodě s Rakouskem ze dne 4. května 1921 ve Vídni dne 27. července 1925 (tisk 5330).

3. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s Prozatímní úpravou obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednanou ve Varšavě dne 7. dubna 1925 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 16. dubna 1925, č. 81 Sb. z. a n. (tisk 5331).

4. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností a výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 5213), kterým se předkládá Národní u shromáždění obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československou a Švédskem, sjednaná a podepsaná ve Stockholmu dne 18. dubna 1925 (tisk 5332).

5. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností a výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 5314), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému schválení prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná v Praze dne 6. srpna 1925 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. srpna 1925, č. 180 Sb. z. a n. (tisk 5334).

6. Zpráva výboru zemědělského a rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk 5322) zákona o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod při živelních pohromách v budoucnosti (tisk 5333).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Skotka pro přestupek podle §u 27, odst. 1 zák. čl. XIV z r. 1914 (tisk 5104).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Kurťaka pro přečin urážky na cti podle §u 2, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 vůči Ivanu Mondičovi z Hustu (tisk 5250).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Kreibicha pro přečin podle §u 18, č. 2 zákona na ochranu republiky, přečin pomluvy finančního ministra podle §§ 1, 3/II - 1, 2 zák. čl. XLI z r. 1914, přečin pomluvy bývalého župana a ministra dr. Mičury, pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 5186).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Č. Lípě za souhlas s trest. stíháním posl. Krause pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (tisk 5249).

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Chebu za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Hanreicha pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., pro přečin podle §u 14, č. 5 a přečin podle §u 15, č. 2 téhož zákona (tisk 5251).

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Kubiše pro přečin urážky na cti podle §u 2 zák. čl. XLI z r. 1914 vůči dr. Josefu Krupecovi, pravotáru v Žilině (tisk 5248).

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Gátiho pro přečin podle §u 15, č. 1 a 3 zákona 50/23, pro přečin urážky na cti důstojnického sboru československé armády podle §§ 2, 4, odst. 2 a 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, pro přečin podle §u 18, č. 3 zákona na ochranu republiky a pro přečin podle §u 15, č. 3 citovaného zákona (tisk 5031).

14. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Něm. Brodě za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Mazance pro přestupek podle §u 20, odst. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 5287).

15. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Liberci za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Lehnerta pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (tisk 5253).

16. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Košiciach za súhlas k trest. stíhaniu posl. Tausika pre prečin podla §u 14, č. 3, §u 15, č. 2 a §u 18, č. 1 zákona na ochranu republiky, a pre prečin podla §§ 2 a 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 597).

17. Návrh posl. Zeminové a Slavíčka na zřízení 24členného výboru inkompatibilitního a jeho volbu.

Je snad nějaká námitka proti tomuto návrhu? (Nebyla.)

Není jí. Návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 8 hod. večer.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP