Úterý 22. září 1925

5325. Naléhavá interpelace posl. Marka, Staňka, Slavíčka, dr. Lukavského, dr. Noska a spol. ministru zdravotnictví a ministru školství a nár. osvěty o poklesu populace a poklesu počtu žáků a redukci tříd na národních školách.

Podepsaní táží se ministra zdravotnictví a ministra školství a nár. osvěty:

1. Jsou panu ministru zdravotnictví známy poklesy populace?

2. Jaké jsou příčiny poklesu populace, zejména porodů?

3. Zda a jaká opatření jest ochoten pan ministr učiniti, aby neblahému stavu úbytku populace co nejrychleji byla učiněna přítrž?

4. Jak jeví se pokles žactva na národních školách?

5. V jakém rozsahu učiněna byla tak zv. restrikční opatření v tomto školství?

6. Jak bylo při tom postupováno a dbáno, aby celková úroveň národního školství nedoznala újmy? Jak bylo při tom šetřeno prospěchu žactva škol ménětřídních a jak byla uplatňována snaha po zachování škol výše organisovaných?

7. Jaká opatření byla učiněna pro znovuotevření tříd, bude-li v příštích letech, jak se očekává, žactva přibývati?

5327. Naléhavá interpelace posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů vládě o novém omezování německého školství.

Žádáme rozhodně, aby vláda a ministerstvo školství ospravedlnily toto nakládání s německým školstvím, které se příčí ústavně zaručené rovnoprávnosti, a aby škodu, která mu byla způsobena, napravily.

Předseda: Na tyto naléhavé interpelace odpověděl pan ministr již ve svém vládním prohlášení. Mám tedy za to, že rozhodnutím o návrhu pana posl. dr. Uhlíře, týkajícím se zahájení rozpravy o prohlášení pana správce ministerstva školství a nár. osvěty dr. Markoviče, bude současně rozhodnuto, jak se stalo již v obdobných případech, též o zahájení rozpravy o podaných právě přečtených naléhavých interpelacích. Debata tedy by byla společná s debatou o prohlášení pana správce ministerstva školství a národní osvěty.

Nebude-li proti tomu námitek, dal bych tedy v tomto smyslu hlasovati o návrhu pana posl. dr. Uhlíře na zahájení debaty v příští schůzi.

Námitek proti tomu není? (Nebylo.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí, aby byla o prohlášení pana ministra dr. Markoviče zahájena debata v příští schůzi, která by byla současně debatou o přečtených třech naléhavých interpelacích, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím sněmovna přijala návrh pana posl. dr. Uhlíře a společná tato debata bude dána na pořad schůze příští.

Teď je nám rozhodnouti hlasováním ještě o naléhavých interpelacích dalších, jež byly rozdány tiskem ve schůzi předešlé.

Je to především súrna interpellácia posl. dr. Labaja a spol. vláde o zlomyselnom nivočenie štátnych naftových doloch v Gbeloch a nesprávnom prepúšťaniu tam zamestnaného slovenského úradníctva a robotníctva (tisk 5279).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

5279. Súrna interpellácia posl. dr. Labaja a spol. vláde o zlomyselnom nivočenie štátnych naftových dolov v Gbeloch a nesprávnom prepúšťaniu tam zamestnaného slovenského úradníctva a robotníctva zo strany tam zamestnaného českého úradníctva a ďalej ministerstva verejných prác.

Úctive sa pýtame československej vlády:

1. Či má vedomosť o tom, že sa v štátnych naftových doloch v Gbeloch na úkor štátu a menovaných podnikov zo strany ministerstva verejných prác a zo strany v podnikoch zamestnaných českých pánov tak zle šafári, že patričný podnik prišiel na pokraj záhuby a štátu sa viac stomilionová škoda zapríčinila?

2. Či má vedomosť o tom, že ministerstvo verejných prác zo straníckych dôvodov v štátnych naftových doloch v Gbeloch zbytočných a nekvalifikovaných Čechov zamestnáva a naproti tomu kvalifikovaných a poctivých Slovákov z práce prepúšťa?

3. Či je náklonná zakročiť, aby toto na úkor štátu prevádzané neslýchané šafárenie prestalo a viníci aby boli potrestaní a z úradu prepustení?

4. Či je náklonná zakročiť, aby prepustenie zamestnancov Slovákov, menovite dielovedúceho Jána Noseka, bolo náležite ale nie cestou straníckych pánov ministerstva verejných prác, ale jednou nestrannou komissiou znovu vyšetrené a Ján Nosek, ako aj ostatní Slováci do práce znovu prijatí?

Předseda: Pan posl. dr. Labaj navrhuje, aby rozprava tato byla provedena ihned.

Budeme tedy hlasovati.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ 69, 65 a 68 jedn. řádu, a aby rozprava tato byla provedena ihned, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest menšina. Tím rozprava přiznána nebyla.

Jest zde dále súrna interpellácia posl. Hlinku a spol. na min. predsedu, na ministra vnútra a na ministra pravosudia v záležitosti zhabania sbierky básni "Stráž pri Morave" (tisk 5280).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm tajemníka dr. Mikyška (čte):

5280. Súrna interpellácia posl. Hlinku a spoločníkov na min. predsedu, na ministra vnútra a na ministra pravosudia v záležitosti zhabania sbierky básni "Stráž pri Morave", ktorú napísal mladý slovenský básnik Andrej Žarnov.

Opytujeme sa pp. ministrov:

1. Či majú vedomie o zhabaní básni Andreja Žarnova, mladého slovenského básnika?

2. Či schvaľujú toto zhabanie?

3. Či sú ochotní pp. ministri, zabezpečiť platnosť ústavnej listiny, ktorá zabezpečuje slobodu tlače?

4. Či sú náklonní pp. ministri zakročiť, aby bratislavský cenzor bol pre svoje pokračovanie disciplinárne stíhaný?

5. Čo hodlajú robiť pp. ministri, aby sloboda tlače bola i na Slovensku zabezpečena, habanie nevinných tlačových produktov aby už raz prestalo?

Předseda: Pan posl. Hlinka navrhuje, aby rozprava o tomto přečteném sdělení se zahájila ihned.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ 69, 65 a 68 jedn. řádu, a aby rozprava tato podle návrhu podatelů zahájila se ihned, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest menšina. Ani této naléhavé interpelaci rozprava přiznána nebyla.

Dále jest zde naléhavá interpelace posl. Windirsche a druhů vládě o zvrácených a drahých opatřeních ministerstva pro zásobování lidu (tisk 5307).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

5307. Naléhavá interpelace posl. Windirsche a druhů vládě o zvrácených a drahých opatřeních ministerstva pro zásobování lidu.

Tážeme se:

1. Proč ministr pro zásobování lidu nevyvodil důsledky z neúspěchů zvrácených opatření, která učinil v posledních měsících?

2. Jak může vláda také svým jménem krýti zvrácená a drahá opatření ministerstva pro zásobování lidu na vytvoření moučných zásob v poslední zimě?

3. Jest vláda ochotna učiniti opatření, aby ministerstvo pro zásobování lidu, které se již dávno stalo zbytečným, konečně bylo zrušeno a aby až do jeho úplného odstranění bylo vedeno čistě věcnými a nikoliv politickými motivy?

4. Jest konečně vláda ochotna naříditi ministerstvu pro zásobování lidu, aby co nejdříve podalo zprávu o hospodaření moučnými zásobami, které opatřilo, a aby při tom také podalo podrobné objasnění o peněžních ztrátách, vzešlých z tohoto hospodaření?

Předseda: Pan posl. Windirsch navrhuje, aby rozprava o této interpelaci provedla se ihned.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ 69, 65 a 68 jedn. řádu, a aby rozprava tato podle návrhu podatelů zahájila se ihned, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest menšina. Tím rozprava této naléhavé interpelaci přiznána nebyla.

Dále je zde naléhavá interpelace posl. Blažka a soudr. vládě o protizákonném postupu ministerstva železnic při udělování dovolené na zotavenou smluvním dělníkům (tisk 5288).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

5288. Naléhavá interpelace posl. Blažka a soudr. vládě o protizákonném postupu ministerstva železnic při udělování dovolené na zotavenou smluvním dělníkům.

Tážeme se vlády:

Jest ochotna donutiti ministerstvo železnic k provádění zákonů vůči jedné z nejčetnějších kategorií železničních zaměstnanců, smluvních dělníků?

Předseda: Pan posl. Blažek navrhuje, aby rozprava tato se provedla v nejbližší schůzi posl. sněmovny.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ 69, 65 a 68 jedn. řádu, a aby rozprava tato dle návrhu podatelů zahájila se v nejbližší schůzi posl. sněmovny, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest menšina. Tím rozprava této naléhavé interpelaci přiznána nebyla.

Konečně je zde naléhavá interpelace posl. Tesky a soudr. vládě o situaci v československém hornictví (tisk 5299).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

5299. Naléhavá interpelace posl. Tesky, Koutného, K. Svetlika a soudruhů vládě o situaci v československém hornictví.

Podepsaní se táží vlády:

1. Je vláda ochotna působiti k tomu, aby za dnešního stavu věcí naprosto neudržitelná dávka uhelná byla úplně zrušena a nepoměrně vysoké dopravní sazby uhelné přiměřeně sníženy?

2. Je vláda ochotna postarati se, aby podpory v nezaměstnání byly poskytovány i rodinám nezaměstnaných dělníků, kteří nejsou členy žádné odborové organisace a nepožívají tudíž nároků na podporu v nezaměstnání podle gentského systému?

Tisíce takovýchto dělníků práci žádnou najíti nemohou a postrádají nejnutnějších prostředků, aby uhájili holý život. Pokládáme tuto povinnost vlády tím spíše za samozřejmou, poněvadž při zavádění gentského systému naprosto nedbala protestů, které poukazovaly na nevhodnost tohoto opatření právě v dnešní době.

3. Ví vláda, že okresní politické správy ve Fryštátě, Frýdku, Českém Těšíně, Moravské Ostravě a jinde nerespektují ministerského výnosu, kterým se zaručuje státní příspěvek k podpoře v nezaměstnání polským státním příslušníkům, v Československu pracujícím?

Jest vláda ochotna zjednati nápravu tím, že okamžitě nařídí příslušným úřadům, aby polským státním příslušníkům byl poskytován státní příspěvek k podpoře v nezaměstnanosti?

4. Je vláda ochotna působiti, aby v ostravské průmyslové oblasti zahájeny byly bezodkladně nouzové práce v takovém rozsahu, aby tisíce nezaměstnaných nalezlo zaměstnání a výdělek?

5. Vycházejíce z předpokladu, že situace, v uhelném průmyslu vytvořená, dokazuje, že dnešní majitelé dolů a koksoven v Československu jsou naprosto neschopni říditi tak důležité průmyslové odvětví, jakým jest uhelný průmysl, tážeme se vlády, zda učiní bezodkladně kroky vedoucí k brzkému vyvlastnění všech dolů a koksoven v Československu a k převedení jich v majetek státu?

Předseda: Páni podatelé navrhují, aby rozprava se zahájila v příští schůzi.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ 69, 65 a 68 jedn. řádu, a aby rozprava tato podle návrhu podatelů zahájila se v příští schůzi, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Ani této interpelaci rozprava přiznána nebyla.

Dovolenou na dnešní, případně čtvrteční schůzi dne 24. t. m. udělil jsem posl. Tausikovi pro neodkladné zaměstnání.

Byla provedena změna ve výboru. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu vyslal do výboru zemědělského posl. Mašatu za posl. Štolbu.

Předseda: Mezi schůzí byly tiskem rozdány naléhavé interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

5327. Naléhavá interpelace posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů vládě o novém omezování německého školství.

5328. Naléhavá interpelace posl. Tauba, Hackenberga, Dietla a druhů vládě, že I. dávkový řád ze dne 18. června 1925 byl vydán protizákonně.

Předseda: Končím schůzi.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 24. září 1925 o 1 hod. odpol. s

pořadem:

1. Rozprava o vládním prohlášení ve věcech školských.

2. Druhé čtení osnovy zákona o úpravě obchodních styků s cizinou (tisk 5224).

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Skotka pro přestupek podle §u 27, odst. 1 zák. čl. XIV z r. 1914 (tisk 5104).

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Kurťaka pro přečin urážky na cti podle §u 2, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 vůči Ivanu Mondičovi z Hustu (tisk 5250).

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Kreibicha pro přečin podle §u 18, č. 2 zákona na ochranu republiky, přečin pomluvy finančního ministra podle §§ 1, 3/II - 1, 2 zák. čl. XLI z r. 19114, přečin pomluvy bývalého župana a ministra dr. Mičury, pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 5186).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Č. Lípě za souhlas s trest. stíháním posl. Krause pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (tisk 5249).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Chebu za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Hanreicha pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., pro přečin podle §u 14, č. 5 a přečin podle §u 15, č. 2 téhož zákona (tisk 5251).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Kubiše pro přečin urážky na cti podle §u 2 zák. čl. XLI z r. 1914 vůči dr. Josefu Krupecovi, pravotáru v Žilině (tisk 5248).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Gátiho pro přečin podle §u 15, č. 1 a 3 zákona č. 50/23, pro přečin urážky na cti důstojnického sboru československé armády podle §§ 2, 4, odst. 2 a 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, pro přečin podle §u 18, č. 3 zákona na ochranu republiky a pro přečin podle §u 15, č. 3 citovaného zákona (tisk 5031).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Něm. Brodě za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Mazance pro přestupek podle §u 20, odst. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 5287).

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Liberci za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Lehnerta pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (tisk 5253).

12. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Košiciach za súhlas k trest. stíhaniu posl. Tausika pre prečin podla §u 14, č. 3, §u 15, č. 2 a §u 18, č. 1 zákona na ochranu republiky, a pre prečin podla §§ 2 a 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 5097).

13. Návrh posl. Zeminové a Slavíčka na zřízení 24členného výboru inkompatibilitního a jeho volbu.

Jsou nějaké námitky proti tomuto mému návrhu? (Nebyly.)

Není jich. Návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 2 hod. 55 min. odpol.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP