Pátek 10. července 1925

Začátek schůze v 1 hod. 55 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Benda, Špaček.

183 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři dr. Hodža, Markovič, Srba, Stříbrný, Šrámek, dr. Winter.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha.

Předseda (zvoní): Zahajuji 358. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolené a omluvy uvedené v dnešní prvé, 357. schůzi, platí též pro tuto schůzi 358.

Přikazuji výboru živnostenskému:

5270. Vládní návrh zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou a současně se zrušuje § 23, odst. 3 a 4 zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., o změně a doplnění živnostenského řádu,

výboru ústavně-právnímu:

5272. Vládní návrh zákona, kterým se mění řád volení do posl. sněmovny ze dne 29. února 1920, č. 123 Sb. z. a n.,

5274. Vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňuje zákon o volebním soudě,

5275. Vládní návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a n., o složení a pravomoci senátu

a navrhuji, aby oběma výborům uloženy byly k podání zpráv o těchto vládních návrzích lhůty do úterka 14. července do 12. hod. polední.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Navržené lhůty jsou přijaty.

Přejdeme k pořadu schůze, k jeho 1. odstavci, jímž je:

1. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trest. stíhání posl. Tausika pro přečin utrhání na cti podle §§ 1 a 3, odst. II, bod 2 zák. čl. XLI z r. 1914 a urážky na cti podle §§ 2 a 4, odst. 2 a §u 6 cit. zákona (tisk 4949).

Zpravodajem je p. posl. Koudelka, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Koudelka: Slavná sněmovno! Hlavní státní zastupitelství v Košicích žádá za vydání k trest. stíhání posl. Tausika pro přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, odst. II, bod 2 zák. čl. XLI z r. 1914 a urážky na cti podle §§ 2, 4, odst. 2 a §u 6 citovaného zákona.

Podle předložených spisů posl. Tausik vykřikoval na nádraží v Užhorodě dne 20. února 1924: "Vy tu máte asijské poměry" a prohodil dále cosi o šikanování cestujících a o úplatkářství, a nazval zaměstnance nádraží "korupční bagáží". Dále prohodil prý k přednostovi užhorodského nádraží: "Vy chlape, vy jste měl již dávno býti suspendován, takový blbec, v r. 1918 byl jste ještě Maďarem a zpíval jste maďarskou hymnu."

Z té příčiny zahájeno bylo trestní stíhání proti posl. Tausikovi.

Imunitní výbor navrhuje, aby pro toto své jednání byl posl. Tausik vydán k trest. stíhání.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá, budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení výboru imunitního navrhuje, aby posl. sněmovna svolila k trest. stíhání posl. Tausika.

Kdo s usnesením tím souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, tím posl. sněmovna usnesla se svoliti k trest. stíhání posl. Tausika.

Vyřízen je odst. 1 pořadu.

Přejdeme k odst. 2, jímž je:

2. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. slúžnovského úřadu v Nižních Vereckách za souhlas k trest. stíhání posl. Tausika pro rozšiřování zakázaných plakátů a odbývání neohlášené schůze (tisk 5080).

Zpravodajem je p. posl. Votruba, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Votruba: Slavná sněmovno! Četnické velitelství pro Podkarpatskou Rus, oddělení Munkačevo č. 2, stanice Huklivá učinilo hlavnímu služnovskému úřadu v Nižních Vereckách oznámení, že v hostinci V. Neumana v Huklivé rozdávány byly komunistické volební plakáty, které tamním úřadem byly zabaveny. Za rozšiřovatele těchto plakátů označen byl muž, který k četníku, jenž plakáty odebíral, přistoupil a prohlásil, že je posl. Tausik a že plakáty byly zabaveny neoprávněně. Po odchodu četníka svolal pak do hostince Neumanova v Huklivé veřejnou schůzi aniž ji ohlásil, a chtěl ji konati za účasti asi 50 osob.

Hlavní služnovský úřad v Nižních Vereckách žádá za svolení k trest. stíhání posl. Tausika pro rozšiřování zakázaných plakátů a odbývání neohlášené schůze.

Případ sám není valné důležitosti, ježto jednak plakáty ty byly před obecními volbami vyvěšovány takřka po celé republice, vylepení jejich nemělo žádných pro veřejný pořádek a pokoj škodlivých následků, jednak i schůze, která nebyla ohlášena, se nekonala, poněvadž účastníci její na vyzvání strážmistra Patáka se rozešli a místnost opustili.

Z důvodů těch navrhuje imunitní výbor, aby sněmovna nedala souhlasu k trest. stíhání posl. Tausika pro rozšiřování zakázaných plakátů a konání neohlášené schůze.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení výboru imunitního navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Tausika.

Kdo s návrhem tím souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Tausika a vyřízen jest druhý odstavec pořadu.

Přejdeme k odst. 3, jímž jest:

3. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Košiciach za súhlas k trest. stíhaniu posl. Sedorjaka pre prečin podľa §u 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky, pre prečin podľa §u 2, §u 3, odst. 1 a 2, §u 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914 proti četníctvu, proti štátnej policii podľa §u 2 a §u 3, odst. 1 toho istého zákona a pre prečin podľa §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky (tisk 5125).

Zpravodajem je pan posl. dr. Kubiš, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. dr. Kubiš: Hlavný štátny zastupiteľ v Košiciach žiada prípisom zo dňa 28. decembra 1924 zrušiť imunitu posl. Sedorjaka pre uvedené trestné činy.

Imunitný výbor prejednal každý trestný čin zvlášť a odporúča prijať tento návrh:

1. Odporúča vydať posl. Sedorjaka pre urážku prezidenta (prečin podľa § 11, č. 1, 2 zákona čís. 50 z r. 1923 Sb. z. a n.).

2. Zamieta vydanie pre nasledovné trestné činy: prečin podľa §§ 2, 3, odst. 1, 2 a §u 8, čís. 3 zák. čl. XLI z r. 1914 (urážka četníctva) pre §§ 2, 3, odst. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 (urážka štátnej policie) ako i pre § 14, odst. 5 zákona čís. 50 z roku 1923 Sb. z. a n. (zákon na ochranu republiky), poneváč v týchto zamietnutých prípadoch menovaný poslanec použil síce ostrú, ale nie úplne neprípustnú kritiku dnešných politických pomerov.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata tedy odpadá.

Pan zpravodaj podle usnesení imunitního výboru navrhuje jednak svoliti k vydání posl. Sedorjaka pro urážku presidenta (přečin podle §u 11, čís. 1 a 2 zákona čís. 50 Sb. z. a n. z r. 1923) a nesvoliti k trest. stíhání pro ostatní v žádosti zmíněné trestní činy.

Kdo souhlasí s návrhem p. zpravodaje, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se svoliti k trest. stíhání posl. Sedorjaka pro přečin podle §u 11, č. 1 a 2 zákona čís. 50 Sb. z. a n. z r. 1923 a nesvoliti k trest. stíhání pro přečin podle §§ 2 a 3 zák. čl. XLI z r. 1914, a pro přečin podle §u 14 zákona na ochranu republiky.

Tím je vyřízen odst. 3 pořadu.

Přistoupíme ke čtvrtému odstavci, jímž je:

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Bartáka pro přečin pomluvy tiskem podle §u 1 a §u 3, odst. II, č. 1 a 2, §u 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 5103).

Zpravodajem je p. posl. Mach, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Mach: Slavná sněmovno! Hlavní státní zastupitelství v Bratislavě žádá za souhlas k trest. stíhání posl. Bartáka pro článek otištěný v časopisu "Pohronský Socialista".

Podle udání J. Bečko, odpovědného redaktora uvedeného listu, je posl. Barták autorem článku: "Podařený vrchní strážmistr v Holiči" uveřejněného dne 2. srpna 1924, pro který se vrchní strážmistr Rudolf Janeček cítí býti uraženým a v němž tvrzeny byly skutečnosti, jež by mohly býti důvodem, aby proti němu zahájeno bylo řízení trestní nebo disciplinární a jež by jej mohly vydat veřejnému pohrdání.

Imunitní výbor navrhuje poslanecké sněmovně, aby posl. Barták trestnímu stíhání vydán nebyl, poněvadž jest to veřejná kritika související s vykonáváním poslaneckých jeho povinností.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj ve smyslu usnesení výboru imunitního navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Bartáka.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Bartáka a vyřízen jest odst. 4 pořadu schůze.

Přejdeme k odst. 5, jímž je:

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Adámka pro přečin bezpečnosti cti vůči Městské spořitelně v Mor. Budějovicích (tisk 5252).

Zpravodajem je p. posl. Mach. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Mach: Slavná sněmovno! Zemský trestní soud v Praze žádá podáním ze dne 4. dubna 1925, č. Tl 777/24, aby posl. Adámek, jako předseda "Národního svazu křesťanských zemědělců československých", který jest nakladatelem "Občanských Novin", byl vydán k trestnímu stíhání pro přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem ca Městská spořitelna v Mor. Budějovicích obsahem článku "Neuvěřitelný případ" uveřejněného v čísle 188 časopisu "Občanské Noviny" ze dne 19. srpna 1924, v němž kritisována jest prakse uvedené spořitelny v případě nevyplacení předválečného vkladu v Kč.

Imunitní výbor pojednav o této věci, dospěl k názoru, že posl. Adámek jako předseda uvedeného svazu, neměl přímou neb úmyslnou účast na zmíněném přestupku a navrhuje tudíž poslanecké sněmovně, aby posl. Adámek nebyl vydán k trest. stíhání pro čin výše uvedený.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení výboru imunitního navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trest, stíhání p. posl. Adámka.

Kdo s návrhem tím souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Adámka.

Vyřízen je odst. 5 pořadu.

Přejdeme k odst. 6; tím je:

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Č. Lípě za souhlas k trest. stíhání posl. Krause pro přečin podle §u 14, č. 5 a pro přečin podle §u 18, č. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 5139).

Zpravodajem je p. posl. Valášek. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Valášek: Slavná sněmovno! Krajský soud v Č. Lípě žádá přípisem ze dne 9. března 1925 za vydání k trest. stíhání posl. Krause pro přečin podle §u 14, čís. 5 a pro přečin podle §u 18, čís. 2 zákona na ochranu republiky.

Jmenovaný poslanec na veřejné schůzi ve Cvikově dne 7. prosince 1924 ostře kritisoval provádění zákona o válečných půjčkách a vybízel občanstvo, by na výzvu k upisování čsl. státní půjčky nereagovalo.

Imunitní výbor shledal v uvedených výrocích názor oposičního poslance a navrhuje, aby poslanec Kraus vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme tedy hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení výboru imunitního navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Krause.

Kdo s návrhem tím souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Krause. Tím vyřízen je odst. 6 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k 7. odstavci, jímž je:

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Českých Budějovicích za souhlas k trest. stíhání posl. dr. E. Feyerfeila pro přestupek podle čl. 1, V. zákona čís. 8 z r. 1863, dále pro přečin podle §u 14, čís. 3 a pro přečin podle §u 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (tisk 5141).

Zpravodajem místo nepřítomného a omluveného p. posl. Roučka stanovím místopředsedu výboru imunitního p. posl. Konečného.

Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno! Krajský soud v Čes. Budějovicích žádá za vydání k trest. stíhání posl. dr. E. Feyerfeila pro přečiny podle jmenovaných paragrafů. Přečinů těch se prý posl. dr. E. Feyerfeil dopustil na schůzi v Něm. Benešově dne 20. ledna 1925, kde uvedl, že vláda chce zničiti německé majitele válečných půjček a že jsou zrádci ti Němci, kteří podporují české obchodníky. Dále pravil, že Češi chtějí vše německé zničiti.

Imunitní výbor neshledává v těchto výrocích žádného překročení mezí poslanecké kritiky a navrhuje, aby posl. dr. E. Feyerfeil k trest. stíhání vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debaty není.

Budeme tedy hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení výboru imunitního navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. dr. E. Feyerfeila.

Kdo s tím souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. dr. E. Feyerfeila a vyřízen jest odst. 7 pořadu schůze.

Přejdeme k 8. odstavci, jímž jest:

8. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se zvyšuje roční příspěvek státnímu melioračnímu fondu (tisk 5206).

Zpravodajem výboru zemědělského jest p. posl. inž. Černý.

Má pan zpravodaj nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. inž. Černý: Nikoliv.

Předseda: Není tomu tak, budeme hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátu.

Vyřízen je odst. 8 pořadu.

Přejdeme k odst. 9, jímž jest:

9. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se dodatečně schvaluje prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 31. ledna 1924 (tisk 4503).

Zpravodajem za výbor živnostenský jest p. posl. Geršl, za výbor zahraniční p. posl. dr. Hnídek.

Mají páni zpravodajové nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. Geršl: Korektur nemám.

Zpravodaj posl. dr. Hnídek: Rovněž ne.

Předseda: Není tomu tak, budeme tedy hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení také ve čtení druhém.

Vyřízen jest odst. 9 pořadu schůze.

Přejdeme k odst. 10, jímž jest:

10. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se dodatečně schvaluje dodatečná dohoda mezi republikou Československou a Francií o vyclívání francouzských vín v sudech a československého chmele, sjednaná v Paříži dne 7. prosince 1923 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. března 1924, číslo 57 Sb. z. a n. (tisk 4632).

Zpravodajem výboru živnostenského je p. posl. Geršl, výboru zahraničního p. posl. dr. Uhlíř.

Mají páni zpravodajové snad nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. Geršl: Nikoliv.

Zpravodaj posl. dr. Uhlíř: Rovněž ne.

Předseda: Není tomu tak, budeme hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení také ve čtení druhém a vyřízen je odst. 10 pořadu.

Rozhodneme ještě o 11. odstavci, jímž je:

11. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se dodatečně schvaluje prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a Islandem, sjednaná v Praze dne 8. května 1924, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 15. května 1924, čís. 104 Sb. z. a n. (tisk 4838).

Zpravodaji jsou: za výbor živnostenský pí. posl. Karpíšková, za výbor zahraniční p. posl. Dyk.

Mají pp. zpravodajové nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. Karpíšková: Ne.

Zpravodaj posl. Dyk: Nikoliv.

Předseda: Není tomu tak. Budeme hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení také ve čtení druhém.

Vyřízen je odst. 11 pořadu dnešní schůze.

Přerušuji jednání o denním pořadu a přikročím k ukončení schůze.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala v pondělí dne 13. července 1925 o půl 4. hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 5254) zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby jako rukojmí a plátce převzala státní záruku za úvěr poskytnutý Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze (tisk 5271).

2. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s prozatímní obchodní dohodou mezi republikou Československou a republikou Řeckou, sjednanou v Athénách dne 8. dubna 1925 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 16. dubna 1925, č. 70 Sb. z. a n. (tisk 5229).

3. Druhé čtení osnovy zákona o úprave pomerov vzniklých z usídlenia osadníkov na základe pomeru námezdného alebo pomerov podobných na nemovitom štátnom majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (tisk 5262).

4. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s "Dodatkovou úmluvou k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou uzavřené v Praze dne 4. května 1921", podepsanou ve Vídni dne 27. listopadu 1924 (tisk 5230).

5. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se dodatečně schvaluje dohoda o prodloužení prozatímní úpravy obchodních styků mezi republikou Československou a Spojenými Státy Americkými, sjednaná v Praze dne 5. prosince 1924 (tisk 5240).

6. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s dodatečnou úpravou doplňující obchodní smlouvu ze dne 17. srpna 1923, sjednanou mezi republikou Československou a Francií a podepsanou v Paříži dne 18. srpna 1924, jakož i s "Protokolem přiloženým k dodatečné úpravě doplňující úmluvu ze dne 17. srpna 1923", podepsaným v Paříži dne 4. září 1924 (tisk 5241).

7. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí 1. s prozatímní úpravou obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednanou v Praze dne 18. prosince 1924 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 23. prosince 1924, č. 313 Sb. z. a n.; 2. s prozatímní úpravou obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednanou v Praze dne 18. dubna 1925 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. dubna 1925, č. 86 Sb. z. a n. (tisk 5242).

8. Zpráva výboru zemědělského o vládním návrhu (tisk 5255) zákona, kterým se mění zákon ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z. a n., o plemenitbě hospodářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů a ovcí (tisk 5273).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Toužila pro přečin podle §u 15, č. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 5024).

10. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Košiciach za súhlas k trest. stíhaniu posl. Mondoka pre prečin urážky na cti podla §u 2 a §u 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 5124).

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Gátiho pro zločin podle §u 15, č. 3, ve třech případech, pro přestupek podle §u 18, č. 1, ve třech případech, pro přečin podle §u 18, č. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 5204).

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Litoměřicích za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Lodgmana pro přečin podle §u 14, č. 2 a 3, zločin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 5138).

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Liberci za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Lehnerta pro přečin podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky (tisk 5172).

14. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu pro věci trestní v Brně za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Budaye pro přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 491 a 488 tr. zák. (tisk 5171).

15. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Labaje pro přečin pomluvy podle §u 1, §u 3, odst. II, č. 2, §u 9, č. 4 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 5264).

16. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Skotka pro přestupek podle §u 27, odst. I zák. čl. XIV z r. 1914 (tisk 5104).

17. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Kurťaka pro přečin urážky na cti podle §u 2, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 vůči Ivanu Mondičovi z Hustu (tisk 5250).

Je snad nějaká námitka proti tomuto mému návrhu? (Nebyla.)

Není jí. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze ve 2 hod. 20 min. odpol.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP