Čtvrtek 9. července 1925

Začátek schůze v 5 hod. 50 min. večer.

Přítomni:

Místopředsedové: dr. Czech, dr. inž. Botto, Buříval, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Spina.

207 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Hodža, Srba, Stříbrný, Šrámek.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Místopředseda Buříval (zvoní):

Zahajuji 356. schůzi poslanecké sněmovny.

Omluvy a dovolené uvedené v dnešní prvé 355. schůzi platí též pro tuto schůzi 356.

Posl. Modráček žádá o udělení dovolené na 14 dnů, posl. Hampl na 3 týdny a posl. Ertl na 6 týdnů vesměs ze zdravotních důvodů a posl. Svoboda na dobu od 8. do 15. července t. r. pro neodkladné zaměstnání.

Sněmovna jest schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s udělením těchto dovolených, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolené jsou uděleny.

Byla učiněna změna ve výboru. Prosím, aby se oznámila.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu vyslal do výboru zemědělského posl. Dubického za posl. Braneckého.

Místopředseda Buříval: Přikazuji:

výboru rozpočtovému:

5254. Vládní návrh zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby jako rukojmí a plátce převzala státní záruku za úvěr poskytnutý Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze,

výboru zemědělskému:

5255. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z. a n., o plemenitbě hospodářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů a ovcí,

výborům zemědělskému a rozpočtovému:

5258. Vládní návrh zákona o finanční podpoře elektrisace venkova

a navrhuji, aby jmenovaným výborům uloženy byly k podání zprávy o těchto vládních návrzích lhůty 4denní.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty jsou přijaty.

Přistoupíme nyní k projednávání pořadu schůze, a to nejprve k odloženému hlasování o odstavcích, které byly již projednány ve schůzi předešlé.

1. Zpráva výborov zemedelského a rozpočtového o vládnom návrhu (tisk 3981) zákona o úprave pomerov vzniklých z usídlenia osadníkov na základe pomeru námezdného alebo pomerov podobných na nemovitom štátnom majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (tisk 5262) - pokračování.

Zpravodaji jsou pp. posl. J. Bečko a dr. Medvecký.

Osnova zákona má 31 paragrafů, nadpis a úvodní formuli.

Jelikož nebyly podány pozměňovací návrhy, míním dáti hlasovati o celé osnově najednou. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími 31 paragrafy, nadpisem a úvodní formulí, ve znění navrženém pp. zpravodaji, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona ve čtení prvém.

Čtení druhé navrhnu na pořad schůze příští.

Je nám hlasovati ještě o resoluci výboru zemědělského, která je otištěna ve zprávě.

Kdo souhlasí s touto resolucí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce je schválena.

Tím je vyřízen odst. 1 pořadu této schůze.

Nyní je nám hlasovati o další zprávě.

2. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Bratislave za súhlas s trest. stíháním posl. dr. Labaja pre priestupok podla §u 4 zákona zo dna 12. augusta 1921, č. 309 Sb. z. a n. (tisk 5123) - pokračování.

Zpravodajem je p. posl. dr. Kubiš.

Kdo souhlasí s návrhem zpravodajovým, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. dr. Labaje, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. dr. Labaje.

Vyřízen je odst. 2 pořadu dnešního.

Přistoupíme k dalšímu odstavci:

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Tausika pro zločin podle §u 15, č. 3, pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a pro několikanásobný přečin pomluvy podle §u 1, §u 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4880) - pokračování.

Zpravodajem je p. posl. Moudrý.

Kdo souhlasí s návrhem zpravodajovým, aby posl. sněmovna svolila k trest. stíhání posl. Tausika pro 5 případů pomluvy uvedených ve zprávě, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, tím posl. sněmovna usnesla se svoliti k trest. stíhání posl. Tausika pro jmenovaných pět případů pomluvy a vyřízen je odst. 3 pořadu.

4. Zpráva výboru imunitného o žiadosti práv. zástupcu župného zastupitelstva župy Košickej v smysle úpravy štát. zastupitelstva v Košiciach za súhlas s trest. stíháním posl. Tausika pre priestupok proti §u 29 zák. čl. XIV z r. 1914 spáchaný rozširováním zakázaných letákov (tisk 5001) - pokračování.

Zpravodajem je p. posl. Hvizdák.

Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem zpravodajovým, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Tausika, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Tausika.

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Táboře za souhlas s trest. stíháním posl. Skaláka pro zločin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 5073) - pokračování.

Zpravodajem je p. posl. Mach.

Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem zpravodajovým, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Skaláka, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Skaláka.

Tím jsou provedena hlasování odložená z předešlé, 355. schůze.

Přistoupíme k dalšímu odstavci dnešního pořadu:

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Oktavce pro přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4957).

Zpravodajem je p. posl. Moudrý, jemuž uděluji slovo.

Zpravodaj posl. Moudrý: Slavná sněmovno! Uvedeného činu dopustil prý se zmíněný poslanec tím, že byl označen autorem letáku inkriminovanými výroky, ačkoliv podepsán byl kovodělník Štěpán Tamáš.

Imunitní výbor pojednal o této věci a navrhuje, aby zmíněný poslanec vydán nebyl.

Místopředseda Buříval: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem zpravodajovým, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Oktavce, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Oktavce a vyřízen jest odst. 6 pořadu.

Přistoupíme k dalšímu odstavci, jímž je:

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Liberci za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Lehnerta pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 5102).

Zpravodajem je p. posl. Valášek, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Valášek: Slavná sněmovno! Krajský soud v Liberci žádal přípisem ze dne 26. února 1925, č. 168/25, za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Lehnerta pro přečin podle §u 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky.

Posl. dr. Lehnert na schůzi veřejné spojených stran německých ze dne 7. prosince 1924 v Liberci dopustil se shora uvedeného přečinu následujícími výroky: "Do tohoto parlamentu jsme vešli s praporem sebeurčení, stojíce na stanovisku, že neuznáváme tohoto státu, poněvadž vznikl bez naší vůle a proti naší vůli."

Imunitní výbor shledal v uvedených výrocích názor oposičního poslance a navrhuje tudíž, aby posl. dr. Lehnert vydán nebyl.

Místopředseda Buříval: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem zpravodajovým, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. dr. Lehnerta, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání poslance dr. Lehnerta a vyřízen jest odst. 7 pořadu.

Přistupujeme k odst. 8, jímž je:

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mostě za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Lodgmana pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky (tisk 5137).

Zpravodajem imunitního výboru je p. posl. Moudrý, jemuž uděluji slovo.

Zpravodaj posl. Moudrý: Slavná sněmovno! Zmíněného trestního činu dopustil prý se jmenovaný poslanec v článku uveřejněném v listě "Deutsches Volksblatt" ze dne 10. ledna 1925 v části, kde projevuje názor, že ". . . . nejnamáhavější práce nic neprospěje, když se v jeho blízkosti usadila banda lupičů . . ."

Imunitní výbor nedoporučuje, aby byl posl. dr. Lodgman vydán, neboť výrok jeho, pro nějž jest žádán souhlas k trestnímu stíhání, jest příliš široký a všeobecný.

Místopředseda Buříval (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem zpravodajovým, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. dr. Lodgmana, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. dr. Lodgmana.

Vyřízen je odst. 8 pořadu.

Přistupujeme k odst. 9, jímž je:

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Unčově za souhlas s trestním stíháním poslance dr. Schollicha pro přečin podle §u 14, číslo 1 a 5, a §u 15, číslo 1 zákona na ochranu republiky (tisk 5192).

Zpravodajem výboru imunitního je p. posl. Votruba, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Votruba: Slavná sněmovno! Podle trestního oznámení okr. politické správy ve Šternberku ze dne 30. září 1924 vyjádřil se člen Národního shromáždění profesor dr. Schollich z Nov. Jičína na veřejné schůzi německo-nacionální strany v Unčově dne 21. září 1924 konané ve své řeči, nesoucí se ostrým tónem proti naší republice, mimo jiné také takto: "Dojde-li k vyvlastnění lesů, budou tyto vypáleny". To řekl při kritice činnosti Pozemkového úřadu a opakoval tím slova, která pronesl již dříve na jiné politické schůzi.

Poněvadž pro tentýž výrok již poslanec dr. Schollich byl navržen k vydání k trest. stíhání, navrhuje imunitní výbor, aby posl. dr. Schollich také pro tento opětovaný výrok k trest. stíhání pro přečin podle §u 14, čís. 1 a 5, §u 15, čís. 1 zákona na ochranu republiky byl vydán.

Místopředseda Buříval (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem zpravodajovým, aby posl. sněmovna svolila k trest. stíhání posl. dr. Schollicha, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se svoliti k trestnímu stíhání posl. dr. Schollicha.

Vyřízen je odst. 9 pořadu.

Přistupujeme k odst. 10, jímž je:

10. Zpráva výboru imunitného o žiadosti sedrie v Košiciach za súhlas k trest. stíhániu posl. Borovszkého k súkromnej žalobe pre prečin pomluvy a urážky na cti podľa §§ 1, 2, 4 a 6 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 5122).

Zpravodajem výboru imunitního je p. posl. Hvizdák, jemuž uděluji slovo.

Zpravodaj posl. Hvizdák: Ctená snemovňa! Posl. Borovszky uverejnil článok v maďarskom časopise "Jövő", vychádzajúcom v Košiciach, v ktorom posudzoval politické stanovisko posl. dr. Körmendy-Ékesa a vytýkal mu v určitých prípadoch politickú nedôslednosť.

Vzhľadom na fakt, že v tejto veci v žiadnom prípade nedotkol se urážlive priamo osoby posl. dr. Körmendy-Ékesa, imunitný výbor navrhuje, aby snem nevydal k súdnemu stíhaniu posl. Borovszkého.

Místopředseda Buříval (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem zpravodajovým, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Borovszkého, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Borovszkého a vyřízen je odst. 10. pořadu.

Pořad schůze je vyřízen.

Prve než přikročím k ukončení schůze, rozhodneme hlasováním podle § 69 jedn. řádu, zda a kdy jest zahájiti rozpravu o interpelacích, označených za naléhavé, které rozdány byly ve včerejší 353. schůzi posl. sněm. dne 8. července 1925.

Jest to nejprve naléhavá interpelace posl. Dietla, Schäfera, Hackenberga a druhů vládě o cenách cukru (tisk 5233).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

5233. Naléhavá interpelace posl. Dietla, Schäfera, Hackenberga a druhů vládě o cenách cukru a o dani z cukru.

Tážeme se vlády:

1. Jak odůvodní stanovení cen cukru na 440 Kč, ač výrobní náklady klesly?

2. Jak odůvodní, že nedbajíc předpisů ústavy, prostým usnesením zavedla spotřební daň z cukru?

Místopředseda Buříval: Podatelé navrhují, aby rozprava se zahájila ihned.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ 69, 65 a 68 jedn. řádu, a aby rozprava tato dle návrhu podatelů zahájila se ihned, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest menšina. Tím rozprava přiznána nebyla.

Jest nám dále rozhodnouti hlasováním o naléhavé interpelaci posl. Skaláka a soudr. ministru spravedlnosti o konfiskaci brožury B. R. Švarcové (tisk 5244).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

5244. Naléhavá interpelace posl. Skaláka a soudr. ministru spravedlnosti o konfiskaci brožury B. R. Švarcové "Slovensko, oběť česko-kapitalistické kolonisace."

Ptáme se pana ministra, jakým způsobem hodlá na příště podobným bezúčelným, zbytečným konfiskacím zabrániti?

Místopředseda Buříval: Podatelé navrhují, aby rozprava se zahájila v nejbližší schůzi.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ 69, 65 a 68 jedn. řádu, a aby rozprava tato dle návrhu zahájila se v nejbližší schůzi, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest menšina. Tím rozprava přiznána nebyla.

Byly učiněny některé změny ve výborech. Prosím o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické vyslal do výboru zemědělského posl. Tadlánka za posl. J. Bečko.

Klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" vyslal do výboru imunitního posl. Rud. Fischera a posl. Löwu za posl. Beutela a dr. Holitschera.

Místopředseda Buříval: Ukončím schůzi.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra v pátek dne 10. července 1925 v 11 hod. dopol. s

pořadem:

1. Zpráva výborů živnostenského a zahraničního o vládním návrhu (tisk 5085), kterým se předkládá Národnímu shromáždění "Dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřená v Praze dne 4. května 1921" a podepsaná dne 27. listopadu 1924 ve Vídni (tisk 5230).

2. Zpráva výborov zahraničného a živnostenského o vládnom návrhu (tisk 5088), ktorým se predkladá Národnému shromaždeniu k dodatočnému súhlasu dohoda o predĺžení prozatýmnej úpravy obchodných stykov medzi republikou Československou a Spojenými Štátmi Americkými zo dňa 27. októbra 1923, sjednaná v Prahe dňa 5. decembra 1924 a uvedená v prozatýmnu platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 18. decembra 1924, číslo 314 Sb. z. a n. (tisk 5240).

3. Zpráva výborů zahraničního a živnostenského o vládním návrhu (tisk 5086), kterým se předkládá Národnímu shromáždění "Dodatečná úprava doplňující obchodní úmluvu ze dne 17. srpna 1923" sjednaná mezi republikou Československou a Francií a podepsaná v Paříži dne 18. srpna 1924 a "Protokol přiložený k dodatečné úpravě doplňující úmluvu ze dne 17. srpna 1923", podepsaný v Paříži dne 4. září 1924 (tisk 5241).

4. Zpráva výborů zahraničního a živnostenského o vládních návrzích (tisk 5087 a 515 7), kterými se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 18. prosince 1924 a dne 18. dubna 1925 (tisk 5242).

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Hlinky pro přečin urážky presidenta podle §u 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky (tisk 4882).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Tausika pro přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, odst. II, bod 2, zák. čl. XLI z r. 1914 a urážky na cti podle §§ 2, 4, odst. II a §u 6 citovaného zákona (tisk 4949).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. slúžnovského úřadu v Nižních Vereckách za souhlas s trest. stíháním posl. Tausika pro rozšiřování zakázaných plakátů a odbývání neohlášené schůze (tisk 5080).

8. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Košiciach za súhlas k trest. stíhaniu posl. Sedorjaka pre prečin podľa § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky, pre prečin podľa §u 2, §u 3, odst. 1 a 2, §u 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914 proti četníctvu, proti štátnej policii podľa §u 2 a §u 3, odst. 1 toho istého zákona a pre prečin podľa §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky (tisk 5125).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Bartáka pro přečin pomluvy tiskem podle §u 1 a §u 3, odst. II, č. 1 a 2, §u 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 5103).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Adámka pro přečin bezpečnosti cti vůči Městské spořitelně v Mor. Budějovicích (tisk 5252).

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Č. Lípě za souhlas s trest. stíháním posl. Krause pro přečin podle §u 14, č. 5 a pro přečin podle §u 18, č. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 5139).

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Č. Budějovicích za souhlas s trest. stíháním posl. dr. E. Feyerfeila pro přestupek podle článku 1, V zák. č. 8 z r. 1863, dále pro přečin podle § 14, č. 3 a pro přečin podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (tisk 5141).

13. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se zvyšuje roční příspěvek státnímu melioračnímu fondu (tisk 5206).

14. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se dodatečně schvaluje prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 31. ledna 1924 (tisk 4503).

15. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se dodatečně schvaluje dodatečná dohoda mezi republikou Československou a Francií o vyclívání francouzských vín v sudech a československého chmele, sjednaná v Paříži dne 7. prosince 1923 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. března 1924, č. 57 Sb. z. a n. (tisk 4632).

16. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se dodatečně schvaluje prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a Islandem, sjednaná v Praze dne 8. května 1924, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 15. května 1924, č. 104 Sb. z. a n. (tisk 4838).

17. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s prozatímní obchodní dohodou mezi republikou Československou a republikou Řeckou, sjednanou v Athénách dne 8. dubna 1925 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 16. dubna 1925, č. 70 Sb. z. a n. (tisk 5229).

18. Druhé čtenie zákona o úprave pomerov vzniklých z usídlenia osadníkov na základe pomeru námezdného alebo pomerov podobných na nemovitom štátnom majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (tisk 5262).

Je proti tomuto návrhu mému nějaká námitka? (Nebyla.)

Není tomu tak. Návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 6 hod. 15 min. večer.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP