Úterý 23. června 1925

Začátek schůze v 6 hod. 15 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Hruban, dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech.

Zapisovatelé: Špatný, Taub.

196 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, dr. Hodža, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Stříbrný, dr. Winter.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 349. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolené a omluvy uvedené v dnešní prvé schůzi platí též pro tuto schůzi.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub poslanců čsl. strany lidové vyslal do výboru soc.-politického posl. Čuříka, Bezděka a dr. Mazance za posl. Adámka, Sedláčka a Frant. Navrátila.

Klub poslanců čsl. strany socialistické vyslal do výboru pro dopravu a veř. práce posl. Pechmannovou za posl. H. Bergmanna.

Předseda: Mezi první dnešní schůzí byly tiskem rozdány naléhavé interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

5190. Súrna interpellácia posl. dr. Labaja a spol. vláde o nesprávnom prevádzaniu parcelácie na Prónayovskom majetku v Madočanoch.

5195. Súrna interpellácia posl. Hlinku a spol. na celú vládu, menovite na dr. Beneša, ministra zahraničia, v záležitosti "Slovenského Národa", tak v časopisu neodvislého smeru slovenskej ľudovej strany, založeného za štátné peniaze a s vedomím vlády Československej republiky.

5196. Naléhavá interpelace posl. Mondoka, dr. Gátiho, Sedorjaka, Šafranko a soudr. vládě o krveprolití v Berehově.

5197. Naléhavá interpelace posl. Grünznera, Hoffmanna, Schillera a druhů vládě o snížení počtu státních zaměstnanců.

Předseda: Přikazuji výborům:

ústavně-právnímu a dopravnímu:

5207. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona o letectví a navrhuji, aby uložena byla k podání zprávy o tomto usnesení lhůta 3denní;

dopravnímu a rozpočtovému:

5208. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona o nabytí akcií Košicko-Bohumínské dráhy československým státem a navrhuji, aby uložena byla k podání zprávy o tomto usnesení lhůta do čtvrtka, t. j. do 25. t. m. do 12 hod. pol.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím lhůty tyto jsou schváleny.

Dále přikazuji výborům:

rozpočtovému, zahraničnímu a ústavně-právnímu:

5210. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé "Dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách z 18. června 1924", podepsaný v Praze dne 14. května 1925,

zahraničnímu a živnostenskému:

5212. Vládní návrh zákona o úpravě obchodních styků s cizinou a navrhuji, aby jmenovaným výborům uloženy byly k podání zprávy o těchto vládních návrzích lhůty 3denní.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím lhůty tyto byly schváleny.

Přejdeme k pořadu schůze, a to k odstavci prvému, jímž je:

1. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Kaminského pro přečin utrhání na cti podle §§ 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4958).

Zpravodajem je pan posl. Moudrý, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Moudrý: Slavná sněmovno!

Deliktu tohoto prý se dopustil posl. dr. Kaminský výrokem na veřejné schůzi v Užhorodě tím, že se vyjádřil urážlivě o dr. A. Vološínovi a dr. Juliu Braščajkovi. Imunitní výbor projednal tuto věc a navrhuje nevydati posl. Kaminského, poněvadž v jeho výrocích spatřuje politickou kritiku, související s vykonáváním poslaneckého mandátu.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá.

Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení výboru imunitního navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. dr. Kaminského.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. dr. Kaminského a vyřízen jest tím odstavec prvý pořadu této schůze.

Přejdeme ke druhému odstavci, jímž je:

2. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Gagatko pro přečin utrhání na cti tiskem k žalobě dr. Alexandra Gérovského v Užhorodě (tisk 5183).

Zpravodajem je pan posl. Votruba, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Votruba: Slavná sněmovno! V měsíci březnu byl rozšiřován v několika tisících exemplářích na území v Podkarpatské Rusi leták, kde byl dr. Alexander Gérovský v Užhorodě nazván kortešem a mimo to bylo tam řečeno: "Tažte se toho korteše, jakou smlouvu uzavřel s českým agrárníkem drem Frankenbergerem a kolik peněz dostal za tuto smlouvu, za rozbíjení ruských pravoslavných hlasů.

Tažte se korteše Gérovského, kam dal těch 200.000 Kč, dvě stě tisíc korun čsl., které dostal nedávno od českých bankéřů strany národně-demokratické na politickou práci v Podkarpatské Rusi."

Obsah tohoto letáku směřuje jistě k tomu, aby mezi lidem podkopal důvěru a úctu k soukromému žalobci a rozhlašovány jsou takové skutečnosti, které, kdyby byly pravdivy, jsou s to vydati soukromého žalobce veřejnému pohrdání.

V letáku není uvedeno ani jméno autora, ani označení tiskárny, ale soukromý žalobce ve svém oznámení udal, že vyšetřil, že leták byl vytištěn v tiskárně "Školnoj Pomošče" a autorem jeho že je kandidát advokacie poslanec dr. Gagatko. Jelikož jedná se o urážku na cti, jest imunitní výbor toho názoru, že jest povinností žalovaného dr. Gagatky, dokáže-li se mu, že jest pisatelem shora citovaného letáku, provésti o svých výrocích o dr. Gérovském důkaz pravdy a navrhuje proto slavné sněmovně, aby posl. dr. Gagatko v Užhorodě pro uvedené výroky v letáku k trestnímu stíhání byl vydán.

Předseda (zvoní): K tomuto odstavci byl podán návrh. Žádám, aby byl přečten.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte): Návrh p. posl. Moudrého:

Navrhuji, aby záležitost posl. dr. Gagatka vrácena byla imunitnímu výboru.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá.

Táži se pana zpravodaje, přeje-li si slova k doslovu.

Zpravodaj posl. Votruba: Proti tomuto odkládacímu návrhu nemám v zásadě žádných námitek, poněvadž o celé věci bude jednáno ještě jednou v imunitním výboru.

Předseda: Budeme tedy hlasovati. Dám hlasovati nejprve o návrhu pp. posl. Moudrého a soudr., k němuž se přizpůsobil pan zpravodaj.

Kdo souhlasí tedy s návrhem p. posl. Moudrého, aby imunitní záležitost posl. dr. Gagatka resp. právě projednávaná zpráva byla vrácena imunitnímu výboru, nechť zvedne ruku. (Děje se).

To je většina. Tím návrh tento byl přijat a vyřízen je tím odst. 2 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme ke třetímu odstavci, jímž je:

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za vydání posl. dr. Körmendy-Ékese k trest. stíhání pro přečin podle § 18, č. 1, 2, 3 zákona na ochranu republiky (tisk 4999).

Zpravodajem je pan posl. Rouček, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Rouček: Slavná sněmovno! Hlavní státní zastupitelství v Košicích žádá za vydání k trest. stíhání pana posl. dr. Körmendy-Ékese pro přečin, kterého se prý jmenovaný poslanec dopustil na schůzi v Hanisce, kde tvrdil, že při provádění pozemkové reformy dostávají Češi půdu laciněji než Maďaři.

Imunitní výbor nespatřuje v inkriminovaném výroku nic jiného, než kritiku pozemkové reformy, a navrhuje proto poslanecké sněmovně, aby posl. dr. Körmendy-Ékes k trestnímu stíhání vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen. Debata odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení výboru imunitního navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. dr. Körmendy-Ékese.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání pana posl. dr. Körmendy-Ékese. Tím vyřízen je odst. 3, poslední to odstavec pořadu této schůze.

Páni posl. dr. Czech, Hillebrand, Pohl a druzi podali podle 2. odstavce §u 46 jedn. řádu návrh, aby se pan předseda vlády dostavil do schůze a podal zprávu.

Žádám za přečtení návrhu.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Návrh posl. dr. Czecha, Hillebranda, Pohla a druhů podle §u 46, odst. 2 jedn. řádu.

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Předseda vlády se vybízí, aby se dostavil do schůze a podal zprávu o posledních hospodářsko-politických opatřeních vlády.

Odůvodnění:

Vláda zavedla nařízením pohyblivá cla na obilí, mouku a vepřové sádlo, ustanovením ceny cukru ve skutečnosti více jak zdvojnásobila daň z cukru, na dovoz obilí uložila daň z obratu.

Při všech těchto opatřeních počíná si vláda tak, jako by sněmovna prostě neexistovala. Nestará se ani o meze své nařizovací moci, vytýčené ústavou, ani o vůli většiny poslanecké sněmovny. Při tom nejde nikterak o vedlejší věci, nýbrž o opatření, která velmi povážlivě mohou živobytí velké většiny obyvatelstva ještě zhoršiti.

Poněvadž vláda ku podivu necítí sama potřebu podati zprávu o tak dalekosáhlých svých opatřeních, jsme nuceni podati návrh podle §u 46 jedn. řádu.

Předseda: Návrh tento opatřen jest 22 podpisy, vyhovuje tudíž jednacímu řádu a dám o něm rozhodnouti bez rozpravy prostým hlasováním.

Žádám pány a paní, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Kdo souhlasí s návrhem poslanců dr. Czecha, Hillebranda, Pohla a druhů, aby pan předseda vlády dostavil se do schůze a podal zprávu v návrhu žádanou, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest menšina. Návrh jest zamítnut.

Došly některé naléhavé interpelace. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Súrné interpellácie posl. Hancku a spol.:

ministrovi zemedelstva vo veci prepúšťania lesného zamestnanectva v bansko-bystrickom riaditeľstve štátnych lesov a statkov,

vláde ohľadom prepúšťania zamestnancov Slovákov zo služieb verejnej správy štátnej,

vláde vo veci exekvovania odst. 6 §u 7 zákona zo dňa 22. decembra 1924, čís. 287 Sb. z. a n., o vyplácaní zvýšených jednorazových výpomocí hladom umierajúcim slovenským staropenzistom-učiteľom, ich vdovám a sirotám, a vôbec exekvovania celého tohoto zákona.

Předseda: Ukončím schůzi.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 25. června 1925 o 1/2 1. hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výborů živnostenského a zahraničního o vládním návrhu (tisk 4447), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k dodatečnému souhlasu prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 31. ledna 1924, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1924, č. 34 Sb. z. a n. (tisk 4503).

2. Druhé čtení osnovy zákona, podle kterého nabývá stát drah zaručených státem anebo zemí Českou (tisk 5205).

3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za výpůjčky Ústředních elektráren, akciové společnosti v Praze, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto výpůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 5188).

4. Druhé čtení osnovy zákona, ktorým sa zmeňujú niektoré ustanovenia uhorského obchodného zákona zák. čl. XXXVII/1875 o poistení proti škodám a o životnom poistení (tisk 5191).

5. Zpráva výborů živnostenského a zahraničního o vládním návrhu (tisk 4495), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu dodatečná dohoda mezi republikou Československou a Francií o vyclívání francouzských vín v sudech a československého chmele, sjednaná v Paříži dne 7. prosince 1923 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. března 1924, č. 57 Sb. z. a n. (tisk 4632).

6. Zpráva výborů živnostenského a zahraničního o vládním návrhu (tisk 4635), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a Islandem, sjednaná v Praze dne 8. května 1924 (tisk 4838).

7. Zpráva výborů dopravního a rozpočtového k usnesení senátu (tisk 5208) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 2147 a 2156) o nabytí akcií Košicko-Bohumínské dráhy československým státem (tisk 5221).

8. Návrh, aby řízením zkráceným podle § 55 jedn. řádu byla vyřízena osnova zákona o nabytí akcií Košicko-Bohumínské dráhy československým státem (tisk 5221).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Olomouci za souhlas k trest. stíhání posl. Toužila pro zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 4969).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti polic. ředitelství v Bratislavě za souhlas k trest. stíhání posl. Daruly pro přestupek podle § 46 zák. čl. XL z roku 1879 (tisk 4998).

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Jabloniczkého pro přečin podle § 18, č. 1, 2 zákona na ochranu republiky (tisk 5074).

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas k trest. stíhání posl. Hlinky pro přečin urážky presidenta podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky (tisk 4881).

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Chebu za souhlas k trest. stíhání posl. inž. Kalliny pro přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 5147).

14. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas k trest. stíhání posl. Bendy pro přečin podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4948).

15. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas k trest. stíhání posl. Bendy pro přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 5099).

16. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. soudu v Opavě za souhlas k trest. stíhání posl. inž. Junga pro přečin urážky na cti podle § 488 a § 491 trest. zákona k žalobě Richarda Kubíka v Sandhýblu (tisk 5184).

17. Návrh, aby prodloužena byla lhůta stanovená § 43 úst. listiny posl. sněmovně k projednání usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk sen. 227 a 1099) o původcovu právu k literárním, uměleckým hudebním a výtvarným a fotografickým dílům (tisk posl. sněm. 3238).

18. Návrh, aby prodloužena byla lhůta stanovená § 43 úst. listiny posl. sněmovně k projednání usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1494 a 1829) o osvojení (tisk posl. sněm. 4615).

19. Návrh, aby prodloužena byla lhůta stanovená § 43 úst. listiny posl. sněmovně k projednání usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 887 a 2016) o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny (tisk posl. sněm. 5038).

20. Návrh, aby prodloužena byla lhůta stanovená § 43 úst. listiny posl. sněmovně k projednání usnesení senátu (tisk posl. sněm. 5128) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1793 a 2083), kterým se některé obory soukromého zprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu (tisk 5202).

Jest snad proti mému návrhu nějaká námitka? (Nebyla.)

Námitek není. Návrh můj jest přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze 6 hod. 30 min. večer.)


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP