Úterý 9. června 1925

Začátek schůze ve 4 hod. 53 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: Buříval, dr. inž. Botto, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: J. Marek, Roudnický.

175 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři dr. Franke, dr. Hodža, inž. Novák.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 347. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolené a omluvy uvedené v dnešní prvé schůzi platí též pro tuto schůzi 347.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Srba.

Byla provedena změna ve výboru.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců čsl. strany socialistické vyslal do výboru zemědělského posl. Práška za posl. Mikuláše.

Mezi 346. schůzí byly tiskem rozdány Těsnopisecké zprávy o 342. a 343. schůzi posl. sněmovny.

Předseda: Přikazuji:

výborům dopravnímu a rozpočtovému:

5193. Usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona, podle kterého nabývá stát drah zaručených státem anebo zemí Českou;

výborům rozpočtovému a zemědělskému:

5198. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona, kterým se zvyšuje roční příspěvek státnímu melioračnímu fondu.

Přejdeme k pořadu schůze, a to k 1. jeho odstavci, jímž je:

1. Zpráva výboru imunitního o žádosti finančního ředitelství v Komárně za souhlas k trest. stíhání posl. Palkovicha pro přestupek §§ 10, 13 a 26 zákona čís. 533 Sb. z. a n. z r. 1919 (tisk 4997).

Zpravodajem místo omluveného a nepřítomného p. posl. dr. Mazance stanovím p. místopředsedu výboru imunitního posl. Konečného. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno! Finanční ředitelství v Komárně žádá za vydání posl. Palkovicha pro důchodkový přestupek §§ 10, 13, 26 zák. č. 533 Sb. z. a n. z r. 1919, kterého se jmenovaný poslanec dopustil tím, že ke zdanění neohlásil 56 litrů vína, jež v r. 1921 obdržel.

Podle vyžádané informace jednalo se o víno mešní, které nebylo podle dřívějších předpisů všeobecnou daní nápojovou postiženo. Jmenovaný poslanec také příslušnou daň nápojovou i s pokutou předepsanou zaplatil, jakmile byl fin. ředitelstvím na tuto věc upozorněn a proto se usnesl imunitní výbor navrhnouti posl. sněmovně, aby posl. Palkovich ke stíhání pro uvedený přestupek vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá.

Měl bych dáti hlasovati, ale není dostatečné presence. Hlasování odkládám po vyřízení odst. 3 pořadu. (Námitek nebylo.)

Přejdeme k odstavci dalšímu, druhému, jímž je:

2. Zpráva výboru imunitního o žádosti stát. zastupitelstva v Prešově za souhlas k trest. stíhání posl. Tausika pro přečin urážky na cti posl. sněmovny podle §u 2 a §u 3, čís. 1 a §u 8, čís. 1 zák. čl. XLI. z r. 1914 (tisk 4726).

Místo nepřítomného a omluveného p. posl. dr. Černého jakožto zpravodaje výboru imunitního vyzývám místopředsedu téhož výboru p. posl. Konečného, aby převzal referát.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno! Státní zastupitelstvo v Prešově žádá za vydání k trest. stíhání posl. Tausika pro přečin urážky na cti posl. sněmovny podle §u 2 a §u 3, č. 1 a § 8, č. 1 zák. čl. XLI. z. r. 1914. Pan posl. Tausik užil prý na veřejné schůzi lidu v Prešově výroku, jímž se dotkl nešetrným způsobem posl. sněmovny Národního shromáždění Československé republiky.

Imunitní výbor však neshledal v inkriminovaném výroku skutkovou povahu žalovaného přečinu a navrhuje proto, aby posl. Tausik vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen. Debata odpadá.

Ani o tomto odstavci nemohu dáti hlasovati, poněvadž není dostatečné presence, a odkládám hlasování k odst. 3. (Námitek nebylo.)

Přejdeme k odstavci 3., jímž je:

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas k trest. stíhání posl. Tausika pro přečin urážky vlády podle §u 2 a §u 4, odst. II zák. čl. XLI. z r. 1914 (tisk 4692).

Dávám slovo p. zpravodaji posl. Modráčkovi.

Zpravodaj posl. Modráček: Slavná sněmovno! Hlavní stát. zastupitelstvo v Košicích žádá za vydání k trest. stíhání posl. Tausika proto, že ukazoval plakáty představující posměšně vládu Československé republiky pod ochranou četníků, při čemž pronesl výrok, že tato vláda sestává ze samých zlodějů.

Vzhledem k tomu, že domnělý výrok posl. Tausika obsahuje skutečnou urážku, navrhuje imunitní výbor, aby posl. Tausik byl vydán.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá.

Měli bychom teď hlasovati o všech třech projednaných odstavcích pořadu schůze. Ježto však není dostatečné presence, přerušuji projednávání pořadu a přikročím k ukončení schůze.

Sděluji předem ještě, že po této plenární schůzi konají schůzi ve svých místnostech výbory dopravní a zemědělský.

Denní pořad jakož i den, kdy se bude konati příští schůze posl. sněmovny, sdělím cestou písemnou. (Námitek nebylo.)

Končím schůzi.

(Konec schůze v 5 hod. odpol.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP