Pátek 22. května 1925

Začátek schůze ve 4 hod. 35 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: Buříval, dr. inž. Botto, dr. Czech.

Zapisovatelé: J. Marek, Roudnický.

199 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, Malypetr, inž. Novák, Šrámek, Udržal, dr. Winter.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 343. schůzi poslanecké sněmovny.

Omluvy a dovolené, uvedené ve schůzi prvé, platí též pro tuto schůzi.

Byly provedeny změny ve výboru.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Do výboru soc.-politického vyslal klub poslanců čsl. živnostensko-obchodnické strany středostavovské posl. Mlčoch a za posl. Vávru, klub poslanců čsl. strany socialistické posl. Netolického za posl. H. Bergmanna.

Předseda: Mezi 342. schůzí byly tiskem rozdány naléhavé interpelace.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

5131. Naléhavá interpelace posl. Tesky a soudr. vládě o ostravské stávce.

5143. Naliehavá interpelácia posl. Hlinku a spol. ministru vnútra vo veci rozpustenia obecného zastupitelstva v Spišskej Novej Vsi.

Předseda: Přikazuji výborům tyto předlohy:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Výboru rozpočtovému:

5132. Závěrečný účet státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1922 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku.

Výborům ústavně-právnímu, dopravnímu a rozpočtovému:

5160. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za výpůjčky Ústředních elektráren, akciové společnosti v Praze, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto výpůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

Výboru živnostenskému:

5161. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona, kterým se upravuje territoriální rozsah nabytých živnostenských oprávnění.

Výboru ústavně-právnímu:

5152. Vládny návrh zákona, ktorým sa zmeňujú niektoré ustanovenia uhorského obchodného zákona, zák. čl. XXXVII/1875, o poistení proti škodám a o životnom poistení.

5156. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje § 79 zák. čl. XVI/1884 o právu původském.

5159. Vládní návrh zákona, kterým se ustanovuje doba nové organisace vojenských soudů a upravuje přejímání důstojníků justiční služby do občanské soudní služby.

Výborům zahraničnímu a živnostenskému:

5155. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Řeckou, sjednaná v Athénách dne 8. dubna 1925.

5157. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 18. dubna 1925.

5158. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě dne 7. dubna 1925.

Výborům soc.-politickému a rozpočtovému:

5163. Vládní návrh zákona o pojištění osob samostatně hospodařících pro případ invalidity a stáří.

Předseda: Po ukončení této plenární schůze konají ve svých místnostech schůzi výbory: soc.-politický, živnostenský a dopravní.

Přejdeme k pořadu schůze, a to nejprve k odst. 1., jímž je:

1. Návrh senátu, aby byla prodloužena lhůta daná senátu podle §u 43 ústavní listiny k projednání usnesení posl. sněmovny (tisk 4973) o vládním návrhu zákona, jímž se provádí § 105 ústavní listiny (tisk sen. 2094).

Senát usnesl se ve 262. schůzi dne 22. dubna 1925 navrhnouti prodloužení lhůty o 3 měsíce a sdělil to přípisem ze dne 22. dubna 1925 k tisku 2094 sen.

Ke slovu není nikdo přihlášen, návrh na odklad hlasování nebo na přikázání výboru podán nebyl, dám tedy hlasovati o návrhu senátu podle §u 78 jedn. řádu posl. sněmovny.

Budeme hlasovati. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí, aby poslanecká sněmovna o 3 měsíce prodloužila lhůtu senátu k projednání usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se provádí § 105 úst. listiny, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Žádané prodloužení lhůty je tedy senátu povoleno.

Tím je vyřízen odst. 1. pořadu dnešní schůze.

Přistoupíme ke 2. odstavci, jímž je:

2. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Hustu za souhlas k soudnímu stíhání posl. Kurťaka pro přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XL. z r. 1914 a pro přestupek § 4 zákona z 12. srpna 1921, čís. 309 Sb. z. a n. (tisk 4866).

Zpravodajem je p. posl. Moudrý, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Moudrý: Slavná sněmovno! Uvedených trestních činů prý se zmíněný poslanec dopustil tím, že mařil a rušil schůzi spolku "Prosvita" a nazval dr. Michala Stanka, advokáta v Hustu, "chuligarem".

Imunitní výbor, vzhledem k okolnosti, že jmenované činy staly se v době, kdy zmíněný poslanec nebyl ještě zvolen, navrhuje, aby posl. Kurťak nebyl vydán.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá.

Budeme hlasovati. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Pan zpravodaj ve smyslu usnesení imunitního výboru navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Kurťaka.

Kdo s návrhem tímto souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Kurťaka a vyřízen je odst. 2. pořadu dnešní schůze.

Přejdeme ke 3. odstavci, jímž je:

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Šmerala pro zločin podle § 15, čís. 3, zákona na ochranu republiky (tisk 4959).

Zpravodajem jest pan posl. Moudrý, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Moudrý: Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za vydání k trest. stíhání posl. dr. Šmerala pro zločin podle § 15, čís. 3, zákona na ochranu republiky.

Deliktu tohoto se prý dopustil zmíněný poslanec různými výroky, pronesenými dne 27. července 1924 na táboru lidu, pořádaném stranou komunistickou na Staroměstském náměstí.

Podle spisů, které byly předány imunitnímu výboru, bylo lze se domnívati, že inkriminovaný výrok byl citován z "Večerníku Rudého Práva" ze dne 28. července 1924. Imunitní výbor jednal o této věci a navrhl nevydati jmenovaného poslance, poněvadž zastává zásadu, že nelze připustiti, aby poslanci byli stíháni podle novinářských referátů.

K této zprávě, kterou vydal imunitní výbor, podává zemský trestní soud v Praze, odděl. IX, tento přípis: "K tamnímu čís. 536 im. ze dne 4. května 1925 se sděluje, že ve zdejším dožádání ze dne 13. listopadu 1924, č. j. Tk IX 8374/24/4, o dání souhlasu poslanecké sněmovny k stíhání posl. JUDra Bohumíra Šmerala pro zločin podle §u 15, č. 3, zákona na ochranu republiky, jsou uvedeny tři výroky dra Bohumíra Šmerala a že toliko výrok ad 1. je citován podle referátu "Večerníku Rudého Práva", kdežto výroky ad 2. a ad 3. jsou vyňaty z úřední zprávy policejních úředníků, konavších služební dozor na táboru lidu, pořádaném komunistickou stranou dne 27. července 1924 na Staroměstském náměstí v Praze.

Toto se podotýká vzhledem k obsahu zprávy imunitního výboru, tisk 4959, jejíž jeden výtisk byl podepsanému soudu zaslán."

Na základě této připomínky doplňuji referát imunitního výboru a konstatuji, že z toho spisu, jak byl instruován, nebylo lze přesně poznati, který bod je citován podle zprávy policejních úředníků a který bod podle "Večerníku Rudého Práva".

Navrhuji, aby rozhodnutí imunitního výboru zůstalo nezměněno a aby posl. dr. Šmeral vydán nebyl.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá.

Budeme hlasovati. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Pan zpravodaj navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. dr. Šmerala.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh zpravodajův je přijat.

Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. dr. Šmerala a vyřízen je odst. 3. pořadu schůze.

Přejdeme k odst. 4., jímž je:

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas k trest. stíhání posl. Tománka pro přečin pomluvy tiskem (tisk 4628).

Zpravodajem místo nepřítomného a omluveného p. posl. Maxiana stanovím místopředsedu téhož výboru p. posl. Konečného.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno! Hlavní státní zastupitelství v Bratislavě žádá za vydání k trestnímu stíhání p. posl. Tománka pro přečin pomluvy tiskem.

Zmíněného deliktu se jmenovaný poslanec prý dopustil uveřejněním článku ve "Slovenských Ľudových Novinách", a to v č. 40 ze dne 30. září 1921, kde užil inkriminovaných výroků. Článek podepsaný p. posl. Tománkem má nadpis "Stotisíc krajinských peňazí".

V článku se praví o posl. dr. Blahovi toto:

"Tento pán zahradník - predseda Zemedelskej rady - príjal od ministerstva zemedelstva pod úradným číslom 27.847-VII/1921 so dňa 3. augusta korún 100.000, slovom stotisíc korún, a obnos tento nechal odviesť povestnému Ústrednému Družstvu, vraj ku krytiu výloh spojených s likvidáciou pohledávok úverkových spolkov Slovenska v Budapešti. Druhú éšte väčšiu položku, 600.000 K, chcel p. Blaho reskirovať udajne na zakúpenie akcií z vlnárskej spoločnosti. Takouto falšou nepribližoval sa k štátnej pokladnici dosiaľ ešte nikto zo Slovenska."

A dále se praví: "Týmto fíglom sliedili tedy títo argaláši za neinformovaným ministrom orby, chcejúc ho ešte raz chytiť do svojich osidel, a vylákať od neho krajinské peniaze."

Dále v článku užil těchto výroků, které jsou inkriminovány: "A veru my si neprajeme a nežiadame, aby po týchto starých liberáloch prišli ešte horší liberáli, aby prišli blahovsko-hodžovsko-šrobárovsko liberálne bandy."

Těmito inkriminovanými výroky cítí se posl. dr. Blaho dotčen a své cti a žádá, aby byl vydán posl. Tománek k trestnímu stíhání.

Imunitní výbor projednav tuto věc zjistil, že jedná se zde o soukromou urážku spáchanou tiskem, a usnesl se, navrhnouti poslanecké sněmovně, aby posl. Tománek byl vydán k trestnímu stíhání.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata je skončena.

Hlasování o tomto odstavci poradu odkládám až po vyřízení odst. 5, poněvadž není dostatečné presence. (Výkřiky posl. Hakena.) Žádám o klid.

Přikročíme k 5. odstavci pořadu, jímž je:

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Jičíně za souhlas k trest. stíhání posl. Knirsche pro zločin podle §u 15, čís. 3 (§§ 1 a 2) zákona na ochranu republiky (tisk 4968).

Zpravodajem je pan posl. Votruba, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Votruba: Krajský soud v Jičíně žádá podle návrhu státního zastupitelství za udělení souhlasu k trest. stíhání posl. Knirsche pro zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky. Zločinu toho prý se dopustil řečí, pronesenou dne 28. září 1924 v Trutnově při říšské konferenci německých národních sociálů.

Řeč ta byla uveřejněna v časopise "Reichenberger Zeitung" dne 30. září 1924.

Imunitní výbor přečetl a posoudil všechna inkriminovaná místa této řeči a došel k přesvědčení, že neobsahuje nic, co by se nesrovnávalo s programem strany ve státě existující a státem uznané a co by vybočovalo z mezí dovolené, byť třeba místy ostré kritiky, a proto navrhuje, aby posl. Knirsch k trestnímu stíhání vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Nemohu ani nyní dáti hlasovati, poněvadž není dostatečné presence, a přikročím k ukončení schůze.

Sděluji, že mi byl podán pp. posl. Burianem, Kreibichem, dr. Gátim, Hakenem a soudr. ve smyslu 2. odstavce §u 46 jedn. řádu návrh, aby se pan ministerský předseda nebo jeho zástupce dostavil do schůze a podal zprávu a vysvětlení.

Poněvadž není dostatečné presence, nemohu o tomto návrhu dáti hlasovati. (Výkřiky komunistických poslanců.)

Sděluji, že příští schůzi svolám cestou písemnou s pořadem, který podle §u 40 a §u 9, lit. d) jedn. řádu určí předsednictvo.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 4 hod. 50 min. odpol.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP