Čtvrtek 2. dubna 1925

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozpravy není. Budeme tedy hlasovati.

Pan zpravodaj ve smyslu usnesení výboru imunitního navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání p. posl. dr. Körmendy-Ékese.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání p. posl. dr. Körmendy-Ékese a vyřízen je odst. 5 pořadu.

Přejdeme k odst. 6; tím je:

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Jurigy pro přečin urážky na cti podle § 2 a § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4770).

Zpravodajem je p. posl. Valášek, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Valášek: Slavná sněmovno! Hlavní státní zastupitelství v Košicích žádá přípisem ze dne 14. února 1924, čís. 2471/24, za vydání k trest. stíhání posl. dr. Jurigy pro přečin urážky na cti tím, že dne 31. ledna 1923 na nádraží v Košicích dopustil se hrubých urážlivých výroků proti dopravnímu úředníku Jaroslavu Ďoubalíkovi.

Imunitní výbor shledal, že posl. dr. Juriga dopustil se urážky mimo výkon své politické činnosti, a navrhuje, aby vydán byl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debaty není. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj ve smyslu usnesení výboru imunitního navrhuje, aby posl. sněmovna svolila k trestnímu stíhání p. posl. dr. Jurigy.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, tím posl. sněmovna svolila k trestnímu stíhání p. posl. dr. Jurigy a vyřízen je odst. 6 pořadu.

Přejdeme k poslednímu odstavci, jímž je:

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mostě za souhlas k trest. stíhání posl. Knirsche pro přečin podle §u 16, čís. 1, odst. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 4947).

Zpravodajem je p. posl. Rouček, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Rouček: Krajský soud v Mostě žádá za vydání k trest. stíhání posl. Knirsche pro uvedený přečin, kterého se prý dopustil tím, že uspořádal zábavný večírek k oslavě tiskaře Karla Weisse v Duchcově, odsouzeného k 10dennímu vězení.

Poněvadž posl. Knirsch popud ke zmíněnému zábavnímu večírku nedal, zúčastnil se ho jako host a ničeho trestného na něm nepromluvil, navrhuje imunitní výbor poslanecké sněmovně, aby posl. Knirsch k trestnímu stíhání vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, rozpravy není.

Pan zpravodaj podle usnesení výboru imunitního navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Knirsche.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Knirsche.

Tím je pořad dnešní schůze vyřízen.

Než ukončím schůzi, je nám ještě rozhodnouti hlasováním, zda a kdy je zahájiti rozpravu o interpelacích, které byly podány a které byly označeny za naléhavé.

Je to nejprve naléhavá interpelace posl. dr. Hanreicha a druhů ministrovi věcí zahraničních o stavu zahraniční politiky (tisk 5115).

Žádám o přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

5115. Naléhavá interpelace posl. dr. Hanreicha, Böhra, dr. Kafky, Stenzla, J. Mayera, dr. W. Feierfeila a druhů ministrovi pro věci zahraniční o stavu zahraniční politiky.

Podepsaní táží se pana ministra pro věci zahraniční:

1. Jest ochoten jak v zahraničním výboru, tak také v plenu neprodleně podati podrobnou zprávu o stavu zahraniční politiky a při tom zvláště podati zevrubná vysvětlení o svém stanovisku v Ženevě, o svých vyjednáváních v Paříži a o svých projevech k francouzskému tisku?

2. Zná pan ministr přesný obsah německého zakročení u západních velmocí a může podati zprávu o obsahu tohoto německého kroku k zabezpečení a ke zřízení rozhodčího soudu?

3. Jest si pan ministr vědom, že podmínkou pro výsledek všech snah směřujících k dosažení evropského míru jest především uspokojení potlačovaných německých menšin ve střední Evropě?

Předseda: Pan posl. dr. Hanreich a soudr. navrhují, aby se rozprava o této interpelaci zahájila ihned.

Kdo tedy souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla ve smyslu našeho jedn. řádu rozprava a aby tato rozprava byla provedena ihned, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Rozprava této naléhavé interpelaci přiznána nebyla.

Dále je naléhavá interpelace posl. Grünznera a druhů vládě o stavovské a hospodářské organisaci četnictva (tisk 5116).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

5116. Naléhavá interpelace posl. Grünznera, Hoffmanna, Tauba a druhů vládě o stavovské a hospodářské organisaci četnictva.

Tážeme se vlády:

1. Jest vláda ochotna naříditi, aby proti uvedenému rozsudku pražského zemského soudu byla podána zmateční stížnost na ochranu zákona?

2. Jest vláda ochotna dbáti spolčovacího práva zaměstnanců četnictva?

Předseda: Pan posl. Grünzner a soudr. navrhují, aby rozprava zahájila se ihned. Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci ve smyslu příslušných paragrafů našeho jedn. řádu přiznána byla rozprava a aby tato rozprava se provedla ihned, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Rozprava této naléhavé interpelaci přiznána nebyla.

Než ukončím schůzi, mám ještě některá sdělení presidiální.

Mezi schůzí byl tiskem rozdán Zápis o 328. schůzi posl. sněmovny.

Došla naléhavá interpelace posl. Hlinky a spol. na p. ministra vnitra stran rozpuštění obecního zastupitelstva ve Spišské Nové Vsi.

Pan předseda výboru iniciativního svolává schůzi tohoto výboru po dnešní schůzi plenární.

Ukončím schůzi. Před ukončením schůze však sděluji, že předsednictvo zapůjčilo na den 11. dubna t. r. zasedací síň k zahájení a prohlášení míru Červeného kříže.

Tedy také letos - jak doufám - přehlušen bude ruch boje politického aspoň na 3 dni velikonoční souhlasným voláním po řešení těžkých úkolů sociálních a zdravotních a sblíží na společné základně této práce všechny vrstvy občanstva. Očekávám, že členové našeho zákonodárného sboru připojí úsilí svoje k těmto vysokým humanitním snahám Československého Červeného kříže.

Končím schůzi a podle usnesení předsednictva navrhuji, aby příští schůze svolána byla písemně s pořadem, který podle §u 9, lit. d) jedn. řádu určí předsednictvo.

Je snad proti tomu námitka? (Nebyla.)

Není jí, návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 8 hodin 15 min. večer.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP