Středa 1. dubna 1925

Začátek schůze v 6 hod. 30 min. večer.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Czech, dr. inž. Botto, Buříval, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Špaček, Taub.

199 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Udržal, dr. Winter.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 340. schůzi poslanecké sněmovny.

Omluvy a dovolené uvedené v dnešní 339. schůzi platí též pro tuto schůzi 340.

Dále udělil jsem dovolené: na dnešní, příp. zítřejší schůzi posl. Al. Křížovi; do 5. t. m. posl. J. Bečkovi, Koutnému, dr. Gátimu, Mertovi, Mikulíčkovi a Kunstovi, vesměs pro neodkladné záležitosti; na tento týden posl. dr. Labajovi z rodinných důvodů, posl. dr. Kubišovi pro neodkladné zaměstnání.

Nemocí omluvili se posl. Tadlánek, Skotek a Jar. Marek - na týden.

Paní posl. Deutschová žádá o dovolenou od 15. března do konce dubna t. r. pro rekonvalescenci.

Pan posl. Tausik žádá o udělení 1měsíční dovolené pro cestu do ciziny.

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s udělením těchto dovolených, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolené tyto jsou uděleny.

Přikazuji výboru ústavně-právnímu:

5129. Vládní návrh zákona o vzájemných poměrech náboženských vyznání,

a navrhuji, aby mu uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta do čtvrtka dne 2. dubna 1925 do 3. hod. odpol.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Lhůta tato jest přijata.

Mezi 339. schůzí byly tiskem rozdány naléhavé interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

5115. Naléhavá interpelace posl. dr. Hanreicha, Böhra, dr. Kafky, Stenzla, J. Mayera, dr. W. Feierfeila a druhů ministrovi pro věci zahraniční o stavu zahraniční politiky.

5116. Naléhavá interpelace posl. Grünznera, Hoffmanna, Tauba a druhů vládě o stavovské a hospodářské organisaci četnictva.

Předseda: Přejdeme k pořadu schůze, k jeho 1. odstavci, jímž je:

1. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Jabloniczkého pro přečin pomluvy podle §u 1, §u 3, bod 2, §u 9, bod 6 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4853).

Zpravodajem jest pan posl. Rouček, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Rouček: Vážená sněmovno! Hlavní státní zastupitelství v Bratislavě žádá za svolení k trestnímu stíhání posl. dr. Jabloniczkého pro přečin pomluvy, kterého se jmenovaný poslanec prý dopustil tím, že bratislavskou sedrii ve svém rekursu jako obhájce Louisy Esterhazyové vinil z neobjektivnosti.

Imunitní výbor prozkoumav znění žaloby dospěl k přesvědčení, že dr. Jabloniczky ve své obhajobě nedopustil se přečinu pomluvy bratislavské sedrie a tamního státního zastupitelství, a navrhuje proto poslanecké sněmovně, aby jmenovaný poslanec k trestnímu stíhání vydán nebyl.

Předseda: Pan zpravodaj podle usnesení výboru imunitního navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. dr. Jabloniczkého.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. dr. Jabloniczkého.

Vyřízen je odst. 1 pořadu této schůze a přejdeme ke druhému, jímž jest:

2. Zpráva výboru imunitního o žádosti předsednictva soudní stolice v Beregsázu za souhlas k soudnímu stíhání posl. Kurťaka pro přečin podle §u 14, čís. 2 zákona čís. 50/23 na ochranu republiky (tisk 4864).

Zpravodajem jest pan posl. Moudrý, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Moudrý: Vážená sněmovno! Trestného činu prý se dopustil zmíněný poslanec na schůzi v Kiralyhaze tím, že ve své řeči zvolal: "Ven s cizinci z úřadů, ven s cizinci z Podkarpatské Rusi, ven s Čechy."

Imunitní výbor pojednal o této žalobě a vidí v tom projev kritiky, která souvisí s mandátem poslaneckým, a rozhodl se navrhnouti, aby posl. Kurťak nebyl vydán.

Předseda: Pan zpravodaj ve smyslu snesení výboru imunitního navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Kurťaka.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Kurťaka a vyřízen jest odst. 2 pořadu této schůze.

Přerušuji projednávání pořadu schůze a přikročím k ukončení jejímu.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra ve čtvrtek dne 2. dubna 1925 o 1/2 4. hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 5067) zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové (tisk 5130).

2. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu (tisk 5129) zákona o vzájemných poměrech náboženských vyznání (tisk 5136).

3. Návrh, aby řízením zkráceným podle § 55 jedn. řádu byly projednány osnovy:

a) zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové (tisk 5130),

b) zákona o vzájemných poměrech náboženských vyznání (tisk 5136).

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas k trest. stíhání posl. Tausika pro přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 4876).

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Kosicích za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Körmendy-Ékese pro přečin utrhání na cti vládě podle § 1, § 8, č. 2 zák. čl. XLI z r. 1914, podle §§ 1, 2 a 3, odst. 2, č. 2, § 4, č. 2 téhož zákona, pro přestupek a přečin podle § 18, č. 1 a 2 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky (tisk 4879).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Jurigy pro přečin urážky na cti podle §§ 2 a 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4770).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mostě za souhlas k trest. stíhání posl. Knirsche pro přečin podle § 16, č. 1, odst. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 4947).

Jsou nějaké námitky proti tomuto návrhu? (Nebyly.)

Není tomu tak. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze v 6 hod. 35 min. večer.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP