Úterý 31. března 1925

Začátek schůze ve 4 hod. 25 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: J. Marek, dr. Spina.

202 poslanci podle presenční listiny.

Zástupci vlády: náměstek min. předsedy Stříbrný; ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, dr. Hodža, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Udržal, dr. Winter.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 338. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolené a omluvy uvedené v dnešní prvé schůzi platí též pro schůzi 338.

Nemocí omluvil se dále posl. Palme.

Přikazuji:

výboru ústavně-právnímu:

5127. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny obvodů;

výborům živnostenskému a ústavně-právnímu:

5128. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona, kterým se některé obory soukromého sprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu,

konstatuji, že sněmovna jest schopna se usnášeti, a navrhuji, aby jmenovaným výborům uloženy byly k podání zpráv o těchto usneseních senátních lhůty 3denní.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Lhůty jsou schváleny.

Přikazuji:

výborům rozpočtovému, zahraničnímu a ústavně-právnímu:

5083. Vládní návrh, kterým se předkládají 1. Úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách, podepsaná v Praze dne 18. června 1924 a závěrečný zápis k této úmluvě; 2. Úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění, podepsaná v Praze dne 12. července 1924 a dodatek k této úmluvě.

5084. Vládní návrh zákona o provedení úmluv mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách a ze dne 12. července 1924 o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění,

výborům zahraničnímu a živnostenskému:

5085. Vládní návrh, kterým se předkládá "Dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. května 1921", podepsaná dne 27. listopadu 1924 ve Vídni.

5086. Vládní návrh, kterým se předkládá "Dodatečná úprava doplňující obchodní úmluvu ze dne 17. srpna 1923", sjednaná mezi republikou Československou a Francií a podepsaná v Paříži dne 18. srpna 1924 a "Protokol přiložený k dodatečné úpravě, doplňující úmluvu ze dne 17. srpna 1923", podepsaný v Paříži dne 4. září 1924.

5087. Vládní návrh, kterým se předkládá prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 18. prosince 1924.

5088. Vládní návrh, kterým se předkládá k dodatečnému souhlasu dohoda o prodloužení prozatímní úpravy obchodních styků mezi republikou Československou a Spojenými Státy Americkými ze dne 27. října 1923, sjednaná v Praze dne 5. prosince 1924 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. prosince 1924, č. 314 Sb. z. a n.,

a navrhuji, aby jmenovaným výborům uloženy byly k podání zpráv o těchto vládních návrzích lhůty 3nedělní.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty tyto jsou přijaty.

Přejdeme k pořadu schůze, k 1. odstavci jeho, jímž je:

1. Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrch. štát. zastupiteľstva v Košiciach poťažne okr. súdu v Užhorode za zbavenie imunity posl. dr. Kaminského cieľom exekvovania rozsudku okr. súdu v Užhorode (tisk 5002).

Zpravodajem je p. posl. Hvizdák, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Hvizdák: Slávna snemovňa! Vrchné štátne zastupitelstvo v Košiciach, poťažne okresný súd v Užhorode žiada za zbavenie imunity posl. dr. Kaminského cieľom exekvovania rozsudku okr. súdu v Užhorode.

Dr. Kaminský bol 23. februára 1924 odsúdený pre prestupok dľa § 46 zák. čl. XLI z r. 1879, ktorého sa dopustil voči vyšetrujúcemu sudcovi dr. Alojsovi Králikovi, na penažitý trest 200 Kč. Rozsudok tento stal sa právoplatným 6. marca 1924.

Poneváč dr. Kaminský vtedy poslancom ešte nebol, nevzťahuje sa ani jeho imunnosť na tento prípad a preto imunitný výbor navrhuje, aby poslanecká snemovňa zbavila posl. dr. Kaminského poslaneckej imunity.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozpravy není, budeme tedy hlasovati.

Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Pan zpravodaj podle usnesení výboru imunitního navrhuje, aby poslanecká sněmovna vyhověla žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích a posl. dr. Kaminského vydala.

Kdo s návrhem tímto souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se vyhověti žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích a posl. dr. Kaminského vydati.

Vyřízen je odst. 1. pořadu schůze.

Vyřídíme ještě 2. odstavec, jímž je:

2. Zpráva výboru imunitního o žádosti předsednictva soudní stolice v Beregsásu za svolení k soudnímu stíhání posl. Kurťaka pro přečin podle § 14, č. 2 zákona z 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., a pro přečin podle §§ 10, 24, č. 3 zák. čl. XIV z r. 1914 (tisk 4863).

Zpravodajem je pan posl. Moudrý, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Moudrý: Slavná sněmovno! Uvedených trestních činů dopustil prý se jmenovaný poslanec tím, že rozšiřoval volební plakáty, jejichž obsah zakládá trestné činy, pro které je stíhán.

Imunitní výbor rozhodl navrhnouti, aby posl. Kurťak vydán nebyl.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá.

Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení výboru imunitního navrhuje, aby poslanecká sněmovna. nesvolila k trestnímu stíhání posl. Kurťaka.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Kurťaka a vyřízen je poslední odstavec pořadu dnešní schůze.

Než ukončím schůzi, jest nám hlasováním rozhodnouti o naléhavých interpelacích, zda se jim přizná rozprava ve smyslu příslušných paragrafů našeho jednacího řádu.

Je to nejprve naléhavá interpelace posl. Skaláka a soudr. ministrovi spravedlnosti o konfiskaci letáku "Časopis závodních buněk a dělničtí korespondenti" (tisk 5110).

Žádám za přečtení záhlaví, jakož i petitu této interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

5110. Naléhavá interpelace posl. Skaláka a soudr. ministrovi spravedlnosti o konfiskaci českého i německého znění letáku "Časopis závodních buněk a dělničtí korespondenti".

Poněvadž tato konfiskace je zbytečná a neslýchaně drzá, táží se podepsaní:

1. Je panu ministrovi známa tato konfiskační praxe?

2. Co hodlá pan ministr učiniti, aby se podobné případy neopakovaly?

Předseda (zvoní): Navrhovatelé pp. posl. Skalák a soudr. navrhují, aby rozprava o této naléhavé interpelaci zahájena byla v nejbližší schůzi sněmovny.

Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava ve smyslu §§ 69, 65 a 68 našeho jedn. řádu a aby rozprava tato provedena byla ve schůzi nejblíže příští, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina, rozprava této interpelaci přiznána nebyla.

Dále máme naléhavou interpelaci pp. posl. Kučery a soudr. vládě o chystaném odbourání důchodů válečných poškozenců (tisk 5114).

Žádám za přečtení záhlaví, jakož i petitu této interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

5114. Naléhavá interpelace posl. Kučery a soudr. vládě o chystaném odbourání důchodů válečných poškozenců.

Tážeme se vlády:

Zamýšlí vláda skutečně odníti důchody válečným invalidům s invaliditou nižší než 35%?

Je ochotna vláda jasně a závazně ve sněmovně prohlásiti, že k žádnému odbourání požitků válečných poškozenců nepřikročí a uklidniti tak uspokojivým prohlášením uštvané oběti kapitalistické války a jejich rodiny?

Předseda (zvoní): Také při této naléhavé interpelaci se navrhuje, aby rozprava o ní byla zahájena v nejblíže příští schůzi posl. sněmovny.

Budeme tedy hlasovati.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava ve smyslu příslušných paragrafů našeho jednacího řádu a aby rozprava tato byla provedena v nejblíže příští schůzi posl. sněmovny, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina, rozprava této interpelaci přiznána nebyla.

Než ukončím schůzi, upozorňuji, že po plenární dnešní schůzi koná svou schůzi výbor rozpočtový.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra ve středu dne 1. dubna 1925 o 1/2 4. hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 5067) zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové (tisk 5130).

2. Druhé čtení osnovy zákona o exekuci na výměnky (tisk 5126).

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Jabloniczkého pro přečin pomluvy podle § 1, 3, bod 2, § 9, bod 6 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4853).

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti předsednictva soudní stolice v Beregsásu za souhlas k soudnímu stíhání posl. Kurťaka pro přečin podle § 14, č. 2 zák. č. 50 z r. 1923 na ochranu republiky (tisk 4864).

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Jurigy pro přečin urážky na cti podle § 2 a 4, odst. II. zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4770).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas k trest. stíhání posl. Tausika pro přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 4876).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Körmendy-Ékese pro přečin utrhání na cti vládě podle § 1, 8, č. 2 zák. čl. XLI z r. 1914, podle § 1, 2 a 3, odst. 2, č. 2, § 4, č. 2 téhož zákona, pro přestupek a přečin podle § 18, č. 1 a 2 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky (tisk 4879).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mostě za souhlas k trest. stíhání posl. Knirsche pro přečin podle § 16, č. 1, odst. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 4947).

Jest snad nějaká námitka proti tomuto mému návrhu? (Nebyla.)

Není jí. Návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 4 hod. 35 min. odpol.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP