Úterý 31. března 1925

 

Začátek schůze ve 3 hod. 55 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Hruban, dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Gažík.

202 poslanci podle presenční listiny.

Zástupci vlády: náměstek min. předsedy Stříbrný; ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, dr. Hodža, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Udržal, dr. Winter.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 337. schůzi poslanecké sněmovny, prvou schůzi jedenáctého zasedání.

Sděluji, že podle přípisů vlády ze dne 27. března 1925, č. j. 1927/1096 S m. r. a č. j. 1928/1096 S m. r., president republiky rozhodnutím ze dne 27. března 1925 podle §u 30 ústavní listiny prohlásil zasedání Národního shromáždění za ukončené a rozhodnutím z téhož dne podle §u 28 ústavní listiny svolal poslaneckou sněmovnu Národního shromáždění k jarnímu zasedání na den 31. března 1925 do jejího sídla Prahy.

Náměstek předsedy vlády sdělil přípisem ze dne 28. března 1925, č. j. 1977/909 S m. r., že president republiky vyhověl rozhodnutím ze dne 28. března 1925 žádosti ministra soc. péče Habrmana za zproštění z úřadu ministra soc. péče z důvodů zdravotních a jmenoval ministrem soc. péče posl. dr. Wintra.

Dovolené udělil jsem dodatečně na schůze ve dnech 19. až 21. března posl. K. Svetlikovi a Fűssymu; na dnešní schůzi posl. Hamplovi; na dnešní, příp. zítřejší schůze posl. Nejezchlebu-Marchovi; na tento týden posl. Kirpalové a dr. Medingerovi - vesměs pro neodkladné záležitosti.

Nemocí omluvili se posl. Matzner, dr. Kafka na dnešní, příp. zítřejší schůze, posl. Windirsch na tento týden.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Sauer.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické vyslal do výboru branného posl. Jašu za posl. Stivína; do výboru zahraničního posl. Hampla za posl. Němce; do výboru zemědělského posl. Alb. Chalupu za posl. Kasíka; do výboru soc.-politického posl. Kleina za posl. Geršla.

Klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu vyslal do výboru rozpočtového posl. dr. Srdínko za posl. Berana.

Předseda: Od vlády došlo:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Náměstek předsedy vlády sdělil přípisy ze dne 28. března 1925, že vláda předložila senátu k projednání a schválení návrhy:

zákona, kterým se upravuje soudnictví v hlavním městě Praze (přípis č. j. 8452/25 m. r.),

zákona, podle kterého stát nabývá drah, zaručených státem aneb zemí českou (přípis č. j. 8464/25 m. r.),

zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za výpůjčky Ústředních elektráren akc. spol. v Praze a kterým se povoluje užívati dílčích dlužních úpisů na tyto výpůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (přípis č. j. 8466/25 m. r.).

Předseda: Žádám o sdělení spisů došlých ze senátu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Předseda senátu sdělil přípisy ze dne 17. března 1925, že senát přijal ve 253. a 254. schůzi dne 12. a 17. března 1925 osnovy:

zákona o poplatkoch v pokračovaní pred rozhodčím súdom plodinovej burzy v Bratislave (tisk 2085 sen.), a

zákona o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (tisk 2086), a to ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou.

Předseda: Došly některé dotazy, odpovědi a t. d. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotazy:

posl. Hrušovského ministru školstva a nár. osvety vo veci štvaníc katechetov na měštianskej škole v Baňskej Bystrici;

posl. Votruby, Rosolové a soudr. ministru pošt o šekovém úřadě v Brně;

posl. dr. Körmendy-Ékesa:

ministrom financií a vnútra o zastavení penzie Antona Schmieda, penzionovaného okresného tajomníka v Lubici Kúpeľ 42,

ministrovi školstva a nár. osvety a ministrovi financií o penzii štátneho učiteľa Jána Jaczkovitsa v Hatalove (župa Zemplinská),

ministrom vnútra a financií o penzii bývalého četníckeho strážmajstra Michala Harsanyi-ho,

ministrovi soc. pečlivosti o válečnej rente Ludvika Pongó v Kiskővesde,

ministrovi obchodu o penzii vdovy po Jánovi Varga v Rim. Sobote;

posl. dr. Lelleyho ministrovi železníc o nepravidelnom postupe pokladne železničnej v Nových Zámkoch;

posl. Fűssyho ministrovi zemedelstva o podpore povodňou postižených obyvateľov na Slovensku, menovite na Žitnom Ostrove.

Odpovědi:

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Šamalíka a druhů o zařazování nevhodných knih do obecní knihovny v Mlatkově, pol. okres Boskovice,

vlády na dotaz posl. Čuříka o nespravedlivém postupu při parcelaci velkostatku v Hrotovicích na Moravě,

min. veř. prací a min. financí na dotaz posl. Patzela, jak byly vypsány práce na státní úřední budově v Kraslicích,

min. vnitra na dotaz posl. Al. Kříže o požitcích bývalého četnického závodčího Ludačky, nyní obecního tajemníka v Německém Benešově,

min. financí na dotaz posl. Al. Kříže v záležitosti daňových odpisů firmě Akciová společnost na fezy ve Strakonicích,

min. financí na dotaz posl. H. Bergmanna o propuštění kancelářských pomocníků, povolaných k presenční službě vojenské,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Roudnického a druhů, že ministerstvo školství a nár. osvěty liknavě vyřizuje žádosti o odvolání,

min. pro zásobování lidu na dotaz posl. Johanise, Svobody, J. Bečko a soudr. o zdražování životních potřeb a stavebních hmot,

min. financí na dotaz posl. Koudelky, R. Chalupy a soudr. o zrušení poplatků za ohlašování veřejných schůzí,

min. financí na dotaz posl. Sladkého o poměrech ve státní tabákové továrně v Novém Jičíně na Moravě.

Předseda: Dne 27. března 1925 byla postou tiskem rozeslána zpráva. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

5126. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu (tisk 5082) k vládnímu návrhu zákona o exekuci na výměnky.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány zprávy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

5120. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Karlíně ze dne 12. března 1925, č. T VII 292/25, za souhlas k trest. stíhání posl. Blažka pro přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. října 1862, č. 8 ř. z. ex 1863.

5121. Zpráva výboru imunitného o žiadosti kraj. súdu v Liberci za vydanie posl. Simma k trest. stíhaniu pre prečin podľa § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky zo dňa 19. marca 1923, č. 50 Sb. z. a n.

5122. Zpráva výboru imunitného o žiadosti sedrie v Košiciach za súhlas k trest. stíhaniu posl. Borovszkého v súkromej žalobe pre prečin pomluvy a urážky na cti podľa §§ 1, 2, 4 a 6 zák. čl. XLI z r. 1914.

5123. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave za súhlas k trest. stíhaniu posl. dr. Labaja pre priestupok podľa § 4 zákona zo dňa 12. augusta 1921, č. 309 Sb. z. a n.

5124. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Košiciach za súhlas k trest. stíhaniu posl. Mondoka pre prečin urážky na cti podľa § 2 a § 4, odst. II. zák. čl. XLI z r. 1914.

5125. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Košiciach za súhlas k trest. stíhaniu posl. Sedorjaka pre prečin podľa § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky, pre prečin podľa § 2, § 3, odst. 1 a 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, proti četníctvu, proti štátnej policii podľa § 2 a § 3, odst. 1 toho istého zákona a pre prečin podľa § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány jednak usnesení, jednak vládní návrhy. Žádám o jich přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

5127. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk 2066), jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny obvodů (tisk 2080).

5128. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1793), kterým se některé obory soukromého zprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu (tisk sen. 2083).

5083. Vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromáždění republiky Československé 1. Úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách, podepsaná v Praze dne 18. června 1924 a závěrečný zápis k této úmluvě; 2. Úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění, podepsaná v Praze dne 12. července 1924 a dodatek k této úmluvě.

5084. Vládní návrh zákona o provedení úmluv mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách a ze dne 12. července 1924 o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění.

5085. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé "Dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřená v Praze dne 4. května 1921", podepsaná dne 27. listopadu 1924 ve Vídni.

5086. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění "Dodatečná úprava doplňující obchodní úmluvu ze dne 17. srpna 1923", sjednaná mezi republikou Československou a Francií a podepsaná v Paříži dne 18. srpna 1924 a "Protokol přiložený k dodatečné úpravě, doplňující úmluvu ze dne 17. srpna 1923", podepsaný v Paříži dne 4. září 1924.

5087. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 18. prosince 1924.

5088. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu dohoda o prodloužení prozatímní úpravy obchodních styků mezi republikou Československou a Spojenými Státy Americkými ze dne 27. října 1923, sjednaná v Praze dne 5. prosince 1924 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. prosince 1924, č. 314 Sb. z. a n.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány Zápisy o 324. až 327. a o 331. schůzi posl. sněmovny.

Dále byly tiskem rozdány Těsnopisecké zprávy o 326. až 331. schůzi posl. sněmovny.

Počátkem schůze byla tiskem rozdána publikace Mezinárodní informační služby parlamentní Z cizích parlamentů, rok 1925, ročník VI, číslo 3 a 4.

Výboru imunitnímu přikazuji tyto žádosti:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Žádosti:

sedrie v Prešově ze dne 5. března 1925, č. Tk 59/25-1, předloženou hlavním státním zastupitelstvím v Košicích ze dne 18. března 1925, č. 3254/25, za souhlas k trest. stíhání posl. Tausika pro výroky na schůzi dne 27. června 1924 v Prešově konané a kvalifikované jako: 1. přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, 2. přečin urážky presidenta republiky podle § 11, č. 2 téhož zákona, 3. přečin utrhání čsl. vládě, min. předsedovi Švehlovi podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, 4. zločin výzvy k trestním činům podle § 15, č. 3 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n.; pro výroky na schůzi dne 6. dubna 1924 v Prešově konané a kvalifikované jako: 1. přečin utrhání na cti četnictvu podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, 2. přečin utrhání na cti ministerstvu s plnou mocí pro správu Slovenska (dr. Kállay) podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, 3. přečin utrhání na cti dr. Mičurovi podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, 4. přečin utrhání na cti vládě Československé republiky podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, 5. přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca policejní ředitel dr. Klíma, 6. přečin utrhání na cti min. předsedovi Švehlovi podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, 7. přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, a 8. přestupek šíření nepravdivých zpráv podle § 18, č. 1 téhož zákona (č. 606 im.),

sedrie v Bratislavě ze dne 17. března 1925, č. Tl XV 24/25-8, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 20. března 1925, č. 3469/25, za souhlas k trest. stíhání posl. Hlinky pro přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Melichar (č. 607 im.),

sedrie v Bratislavě ze dne 21. března 1925, č. Tl XV 299/24-7, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 25. března 1925, č. 3716/25, za souhlas k trest. stíhání posl. J. Bečko pro dvojnásobný přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Josef Minarik (č. 609 im.),

zem. trest. soudu v Praze ze dne 24. března 1925, č. Tl XIV 105/25, za souhlas k trest. stíhání posl. Johanise pro přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem obsahem článku "Paní Lavecká", uveřejněného v čísle 5. časopisu Socialistická Pravda z 31. ledna 1925 (č. 610 im.),

kraj. soudu v Liberci ze dne 28. března 1925, č. Tk 168/25, za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Lehnerta pro přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na schůzi dne 30. listopadu 1924 v Jablonci nad Nisou (č. 611 im.),

soudní stolice v Hustu ze dne 17. března 1925, č. Nt III 131/25, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 27. března 1925, č. 4047/25, za souhlas k trest. stíhání posl. Sedorjaka pro zločin podle § 15, č. 3 a pro přečin podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil výroky na schůzi dne 30. listopadu 1924 v Čomaljevě (č. 613 im.),

kraj. soudu v Chebu ze dne 27. března 1925, č. Nt 292/25, za souhlas k trest. stíhání posl. Jos. Fischera pro přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výrokem na schůzi dne 7. prosince 1924 v Chebu (č. 614 im.).

Předseda: Od vlády došlo.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Náměstek předsedy vlády sdělil přípisem ze dne 20. března 1925, č. j. 7093/25 m. r., vyjádření ministerstva železnic k resoluci, aby byl poskytnut přiměřený doplněk z prostředků provozních železničním úrazovým důchodcům k jejich úrazovým důchodům s drahotním příplatkem podle zákona čís. 481/21 Sb. z. a n., jež přijata byla ve 317. schůzi posl. sněmovny dne 18. prosince 1924 (k tisku 5019 sněm.).

Předseda: Přikázal jsem výborům soc.-politickému a rozpočtovému.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Náměstek předsedy vlády zaslal přípisem ze dne 3. února 1925, č. j. 5502/400/16 S m. r., sdělení ministra financí o státních zárukách, jím převzatých v roce 1923, podle ustanovení čl. VII, odst. 3 finančního zákona na rok 1923.

Předseda: Přikázal jsem výboru rozpočtovému.

Zápisy o 331., 332. a 335. schůzi byly ve sněmovní kanceláři po 48 hodin vyloženy, a poněvadž nebyly proti nim podány písemné námitky, jsou schváleny podle §u 73 jedn. řádu a budou podle téhož paragrafu vytištěny.

Přejdeme k pořadu dnešní schůze, k 1. odstavci, jímž je:

1. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk posl. sněm. 5082) k vládnímu návrhu (tisk sen. 2009 a 2027) zákona o exekuci na výměnky (tisk 5126).

Zpravodajem výboru ústavně-právního je p. posl. dr. Černý, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. dr. Černý: Slavná sněmovno! Účelem vládního návrhu zákona o exekuci na výměnky jest jednak pozměniti ustanovení § 330 ex. řádu ze dne 27. května 1896, jednak pak doplniti zákonný článek LX z r. 1881 platný dosud na Slovensku a dáti tak pevný základ k zabezpečení dostatečného exekučního minima výměnkářů.

Podle § 330 dosud platného exekučního řádu jsou výměnky, jichž roční úhrnný výtěžek nepřesahuje hodnoty 600 Kč, zcela vyňaty z exekuce, jestliže tyto požitky jsou nezbytné pro dlužníka a pro jeho členy rodiny ve společné domácnosti s ním žijící.

Znění citovaného paragrafu neodpovídá však dnešním změněným poměrům a jest proto nutno přizpůsobiti tato zákonná ustanovení zejména značně odlišným poměrům valutárním, jak se to již stalo, pokud jde o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jich pozůstalých, zákonem ze dne 15. dubna 1920, č. 314 Sb. z. a n.

Podle § 2 tohoto zákona mohou býti výslužné, odbytné a zaopatřovací platy vdov, družek i sirotků exekvovány tak, že dlužníku musí zůstati nedotčeno vždy ročních 4000 Kč, případně při exekuci pro pohledávky výživného nejméně 2000 Kč.

Požitky výměnkářů, jejichž sociální postavení není rovněž utěšené, jest nutno považovati také za jakýsi druh starobního zaopatření a nelze nalézti příčinu, proč by exekuční minimum výměnkářů mělo býti určeno jinou částkou, nežli je stanoveno o výslužném zaměstnanců a o zaopatřovacích platech jejich pozůstalých.

Navrhuje proto projednávaná osnova exekuční minimum pro výměnkáře dle analogie § 2 cit. zák. v částce 4000 Kč, případně jde-li o exekuci pro výživné nebo pro daně a jiné veřejné dávky, které jsou vyměřeny z výměnku a nejsou starší 3 let, v částce 2000 Kč.

Ústavně-právní výbor navrhuje přijetí vládní osnovy v tom znění, jak byla přijata usnesením senátu spolu s resolucí. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Zahajuji debatu.

K slovu je přihlášen na straně "proti" pan posl. Merta.

Než mu udělím slovo, navrhuji řečnickou lhůtu podle usnesení presidiálního 20minutovou.

Je snad proti tomu námitka? (Nebyla.)

Není jí. Návrh můj je přijat.

Dávám slovo panu posl. Mertovi.

Posl. Merta: Vážená sněmovno! Poslanecký klub komunistické strany Československa mně uložil, abych jménem jeho učinil tento projev:

Stávka horníků, kovodělníků a lučebníků, která vypukla včera na Ostravsku, je novým výrazem odporu pracující třídy tohoto státu proti soustavnému nesnesitelnému stlačování její životní úrovně. Stávka tato je pokračováním boje proti drahotě a proti zbídačení životních poměrů dělnické třídy, které v tomto státě podnikatelé, podporováni přímo i nepřímo vládou a celým státním aparátem, plánovitě provádějí. Vláda nejen že proti tomuto tažení vydřiduchů a lichvářů ničeho neučinila, nýbrž stojí zřejmě v jejich službách. Vláda dala první signál k snižování mezd a platů snížením platů státních zaměstnanců; podnikla útok na životní úroveň nezaměstnaných snižováním podpor a zavedením gentského systému a v době všeobecné hospodářské mizerie přistoupila k hromadnému propouštění státních zaměstnanců. Vláda se postavila v čelo zdražovatelů, zvýšila dopravní sazby, přišla s návrhem na nové zvýšení činží a podepřela zdražovací plán již na podzim loňského roku tím, že prohlásila úmysl zavésti zemědělská cla. Vláda nejen že nedbala protestů pracujících vrstev proti rostoucí drahotě, nýbrž s provokativní troufalostí pohrozila dělnictvu, demonstrujícímu proti drahotě, ozbrojenou pěstí a použila státního aparátu ke krvavému zakročení proti demonstrujícímu dělnictvu. Své povinnosti zakročiti rázně proti lichvářům zhostila se vláda povrchním prohlášením ve sněmovně, které odvahu všech vykořisťovatelů ještě více podnítilo. Následek toho je, že drahota stále vzrůstá, a vláda, zatím co na cizích trzích klesají již ceny obilí a mouky, přiskakuje znovu na pomoc všem vykořisťujícím novými oficielními zprávami, že k zavedení zemědělských cel nyní zcela určitě přikročí.

Dělnické třídě stává se za těchto poměrů den ode dne jasnějším, že vláda, která vyhazuje stamiliony, vydřené daněmi na dělnících a malých zemědělcích, na zkrachované banky, na honorování válečných půjček a na zaplacení rakouských válečných dodávek, není ničím jiným, nežli výkonným orgánem smečky lichvářů, spekulantů a vydřiduchů. Ostravské dělnictvo, které vstoupilo včera do stávky, zahájilo boj proti tomuto utlačovatelskému systému, proti loupežným plánům podnikatelů, lichvářů a spekulantů a proti souručenství československé vlády s touto loupežnou čeládkou.

Předseda (zvoní): Žádám pana řečníka, aby mluvil k věci.

Posl. Merta (pokračuje): Boj ostravského dělnictva vznikl výhradně z jeho žalostných a nesnesitelných životních poměrů, je to oprávněný boj za zvýšení mizerných dělnických mezd. Spravedlivý tento boj musí býti podporován každým upřímným a svědomitým přítelem dělníků. Proti boji tomu mohou býti jen přátelé kapitalistů a škůdci dělníků.

Ať se vláda střeží angažovati opětně v tomto boji státní aparát proti dělnictvu! Ať žije boj ostravských dělníků, ať žije a vítězí jednotná bojovná vůle všech pracujících a vykořisťovaných! (Potlesk komunistických poslanců.)

Předseda (zvoní): Ke slovu dále není nikdo přihlášen. Rozprava je skončena.

Dávám závěrečné slovo panu zpravodaji posl. dr. Černému.

Zpravodaj posl. dr. Černý: Slavná sněmovno! Jelikož pan řečník nemluvil k referátu a k navrhované vládní osnově, nemám, co bych k jeho vývodům podotkl, a navrhuji znovu přijetí vládní osnovy tak, jak byla přijata ústavně-právním výborem.

Předseda (zvoní): Budeme hlasovati. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Sněmovna jest schopna se usnášeti.

Osnova zákona tohoto má dva články, nadpis a úvodní formuli. Pozměňovací návrh podán nebyl.

Míním tedy dáti hlasovati o celé osnově zákona najednou.

Jest snad proti tomu nějaká námitka? (Nebyla.)

Není tomu tak. Budeme tedy hlasovati, jak jsem právě řekl.

Kdo souhlasí s celou osnovou zákona, to je s jejími dvěma články, nadpisem a úvodní formulí, ve znění navrženém p. zpravodajem, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona ve čtení prvém, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátním.

Čtení druhé navrhnu na pořad schůze příští.

Je zde ještě resoluční návrh výboru ústavně-právního, který byl otištěn ve výborové zprávě a jejž tedy není potřebí čísti.

Kdo souhlasí s tímto resolučním návrhem výboru ústavně-právního, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, tento resoluční návrh jest přijat.

Vyřízen je odst. 1 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k odst. 2, jímž jest:

2. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Košiciach za súhlas k súdnemu stíhaniu posl. Kurťaka pre prečin utrhania na cti dľa § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 a podľa § 3, odst. II, tohože zákona (tisk 4860).

Zpravodajem jest p. posl. Hvizdák, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Hvizdák: Ctená snemovňa! Hlavné štátné zastupiteľstvo v Košiciach podalo dľa § 40 tr. riad. žiadosť súdnej stolice v Huste za vydanie k súdnemu stíhaniu posl. Kurťaka pre prečin utrhania na cti.

Prečinu dopustil sa obvinený udajne tým, že z príležitosti zájazdu viceguvernéra Podkarpatskej Rusi do Hustu 16. februára 1923 vedúc deputáciu z 12 okolitých obcí obvinil úradníkov z neslušného chovania a držania voči obecenstvu.

Tento prípad sa udal kým ešte Kurťak poslancom nebol, preto pri výsluchu udal, že priamo neudal žiadnu osobu, sťažoval si všeobecne a udal svedkov, z ktorých niektorí posl. Kurťakove obvinenia pri vyšetrovaní, ako to z pripojených zápisníc sa zistilo, aj potvrdili.

Imunitný výbor z uvedeného soznal obvyklú odôvodnenú kritiku úradov a z tých dôvodov navrhuje, aby poslanecká snemovňa posl. Kurťáka k súdnemu stíhaniu nevydala.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, není tudíž rozpravy.

Budeme hlasovati. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Pan zpravodaj v souhlase s usnesením výboru imunitního navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Kurťaka.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Kurťaka a vyřízen je odst. 2 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k odst. 3, jímž jest:

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas k trest. stíhání posl. Mondoka pro přečin podle § 14, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (tisk 4878).

Zpravodajem je p. posl. Moudrý, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Moudrý: Slavná sněmovno! Naznačeného trestního činu prý se dopustil zmíněný poslanec na schůzi konané v Ilnici dne 13. července 1924.

Imunitní výbor spatřuje v domnělých deliktech politickou kritiku, která souvisí s vykonáváním poslaneckého mandátu, a navrhuje, aby zmíněný poslanec vydán nebyl.

Předseda: Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj ve smyslu usnesení výborového navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Mondoka.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Mondoka.

Poněvadž z důvodů formálních bude nutno konati dnes ještě jednu schůzi za tím účelem, aby bylo možno výborům přiděliti předlohy usnesené senátem, přerušuji projednávání pořadu této schůze a končím ji, žádaje, aby paní a páni poslanci ze zasedací síně neodcházeli, neboť hned na počátku nové schůze bude hlasování.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala dnes za 5 minut, t. j. ve 4 hod. 25 min. odpol. s

pořadem:

Nevyřízené odstavce pořadu 337. schůze.

Je snad nějaká námitka proti tomuto mému návrhu? (Nebyla.)

Není jí. Návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 4 hod. 20 min. odpol.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP