Pátek 20. března 1925

Začátek schůze ve 4 hod. 30 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Benda, Špaček.

176 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Šrámek, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 335. schůzi poslanecké sněmovny.

Omluvy a dovolené uvedené v prvé dnešní schůzi, platí též pro tuto schůzi 335.

Dodatečně udělil jsem dovolenou na schůze dne 18. a 19. t. m. posl. Geršlovi pro neodkladné zaměstnání.

Nemocí omluvili se posl. A. Chalupa, Chalupník a Němec.

Byly provedeny změny ve výborech.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Do výboru ústavně-právního vyslal klub poslanců čsl. strany socialistické posl. dr. Patejdla za posl. H. Bergmanna; klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické posl. Ertla za posl. Ulricha; klub poslanců čsl. nár. demokracie posl. Dyka za posl. Špačka.

Předseda: Došla naléhavá interpelace posl. Grünznera, Hoffmanna, Tauba a soudr. vládě o stavovské a hospodářské organisaci četnictva.

Přikazuji výboru soc.-politickému:

5112. Vládní návrh zákona, kterým se zavádí placená dovolená pro zaměstnance,

5093. Vládní návrh zákona o odkladu exekučního vyklizení místností, a navrhuji, aby výboru uložena byla k podání zpráv o těchto vládních návrzích lhůta do zítřka, t. j. do 21. března 1925 do 10. hod. dopol.

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou, prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Lhůta tato jest schválena.

Přejdeme k pořadu schůze, a to k 1. odst., jímž jest:

1. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Trenčíně za souhlas k trest. stíhání posl. Vrabce pro přečin proti bezpečnosti cti podle §u 1 a § 3, čís. 2, § 9, čís. 6 zák. čl. XLI z roku 1914 (tisk 4851).

Zpravodajem jest pan posl. Rouček, který jest nepřítomen a omluven. Vyzývám pana místopředsedu výboru imunitního posl. Konečného, aby podal zprávu.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno! Sedrie v Trenčíně žádá za vydání k trestnímu stíhání posl. Vrabce pro přečin proti bezpečnosti cti, kterého se jmenovaný poslanec měl dopustiti tím, že v soukromém dopise, v němž občanu Tudíkovi sděloval výsledek své poslanecké intervence, urazil na cti rychtáře Františka Michaliska.

Poněvadž posl. Vrabec ve svém dopise uvedl toliko fakta úředně mu jako poslanci intervenujícímu sdělená a poněvadž vedle toho dopis neobsahuje žádné urážky, navrhuje imunitní výbor poslanecké sněmovně, aby posl. Vrabec k trestnímu stíhání vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, rozpravy není.

Budeme hlasovati. Prosím paní a pány o zaujetí míst. (Děje se.)

Pan zpravodaj v souhlase s usnesením výboru navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Vrabce.

Kdo souhlasí s návrhem p. zpravodaje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Vrabce, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Vrabce.

Přerušuji jednání o pořadu schůze a přikročím k ukončení jejímu.

Upozorňuji, že po této plenární schůzi budou konati schůze výbory soc.-politický a ústavně-právní ve svých místnostech.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra v sobotu dne 21. března t. r. v 10 hod. dopol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru soc.-politického o vládním návrhu (tisk 5112) zákona, kterým se zavádí placená dovolená pro zaměstnance (tisk 5118).

2. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu (tisk 5061) zákona o nedělích, svátcích a památných dnech republiky Československé (tisk 5119).

3. Zpráva výboru soc.-politického k vládnímu návrhu (tisk 5093) zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 5117).

4. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Košiciach za súhlas k súdnemu stíhaniu posl. Kurťaka pre prečin utrhania na cti dľa § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 a podľa § 3, odst. II tohože zákona (tisk 4860).

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas k trest. stíhání posl. Mondoka pro přečin podle § 14, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (tisk 4878).

6. Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrch. štát. zastupiteľstva v Košiciach poťažne okr. súdu v Užhorode za zbavenie imunity posl. dr. Kaminského cieľom exekvovania rozsudku okr. súdu v Užhorode (tisk 5002).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti předsednictva soudní stolice v Beregsásu za svolení k soudnímu stíhání posl. Kurťaka pro přečin podle § 14, č. 2 zákona z 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., a pro přečin podle §§ 10, 24, č. 3 zák. čl. XIV z r. 1914 (tisk 4863).

8. Druhé čtení osnovy zákona o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních) (tisk 5092).

9. Druhé čtení osnovy zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (tisk 5081).

10. Druhé čtení osnovy zákona o ochraně nájemníků (tisk 5113).

11. Návrh, aby řízením zkráceným podle § 55 jedn. řádu byly projednány osnovy:

a) zákona, kterým se zavádí placená dovolená pro zaměstnance (tisk 5118),

b) zákona o nedělích, svátcích a památných dnech republiky Československé (tisk 5119),

c) zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 5117).

Jsou proti tomuto mému návrhu nějaké námitky? (Nebyly.)

Není tomu tak, návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

Konec schůze ve 4 hod. 45 min. odpol.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP