Pondělí 16. března 1925

Začátek schůze ve 4 hod. 30 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Benda, Roudnický.

111 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády ministři: dr. Dolanský, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Šrámek.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 330. schůzi poslanecké sněmovny.

Na dnešní schůzi udělil jsem dovolenou posl. Hlinkovi, Votrubovi a dr. Noskovi; na dnešní, případně zítřejší schůzi posl. Jos. Fischerovi, dr. Klimovi, dr. Vanovičovi, Jančekovi, Tománkovi; do 18. tohoto měsíce posl. dr. Gagatkovi, Johnovi, Grünznerovi, Heegerovi, Palmemu, Kaufmannovi, Pohlovi, Roscherovi a Schäferovi; na týden posl. J. Černému (soc. dem.) a dr. Medingerovi, vesměs pro neodkladné záležitosti.

Nemocí omluvili se posl. dr. inž. Botto a Pastyřík.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické vyslal do výboru rozpočtového posl. Kasíka za posl. Němce.

Klub poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu vyslal do výboru rozpočtového dne 12. března 1925 posl. Berana za posl. dr. Srdínko, posl. Chlebounovou za posl. inž. Černého; dne 14. března 1925 posl. inž. Černého za posl. Chlebounovou; do výboru imunitního posl. Valáška za posl. Karlovského.

Klub poslanců komunistické strany v Československu vyslal do výboru soc.-politického posl. Toužila a Tesku za posl. Blažka a J. Kříže.

Klub slovenských ľudových poslancov vyslal do výboru imunitního posl. dr. Kubiše za posl. Tománka; do výboru rozpočtového posl. dr. Gažíka za posl. dr. Budayho.

Klub poslanců "Deutsche christl. soz. Volkspartei" vyslal do výboru rozpočtového posl. Böhra za posl. Bobka.

Předseda: Od vlády došlo:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Předseda vlády zaslal:

Přípisem ze dne 5. ledna 1925, čís. jedn. 305/25 m. r., vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu dohoda o prodloužení prozatímní úpravy obchodních styků mezi republikou Československou a Spojenými Státy Americkými ze dne 27. října 1923, sjednaná v Praze dne 5. prosince 1924 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. prosince 1924, čís. 314 Sb. z. a n.;

přípisem ze dne 6. ledna 1925, čís. jedn. 304/25 m. r., vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 18. prosince 1924.

Náměstek předsedy vlády zaslal:

Přípisem ze dne 16. ledna 1925, čís. jedn. 1410/25 m. r., vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění "Dodatečná úprava doplňující obchodní úmluvu ze dne 17. srpna 1923", sjednaná mezi republikou Československou a Francií a podepsaná v Paříži dne 18. srpna 1924, a "Protokol přiložený k dodatečné úpravě doplňující úmluvu ze dne 17. srpna 1923", podepsaný v Paříži dne 4. září 1924;

přípisem ze dne 16. ledna 1925, čís. jedn. 28.219/25 m. r., vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění "Dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. května 1921" podepsaná dne 27. listopadu 1924 ve Vídni; přípisem ze dne 20. ledna 1925, čís. jedn. 1186/25 m. r., vládní návrh zákona o provedení úmluv mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách a ze dne 12. července 1924 o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění;

přípisem ze dne 20. ledna 1925, čís. jedn. 1557/25 m. r., vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromážděni republiky Československé: 1. Úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách, podepsaná v Praze dne 18. června 1924, a závěrečný zápis k této úmluvě; 2. Úmluvy mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o vzájemných pohledávkách z v účtování nositelů pensijního pojištění, podepsaná v Praze dne 12. července 1924, a dodatek k této úmluvě.

Předseda: Došly některé dotazy.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Dotazy:

posl. H. Bergmanna:

ministrovi vnitra:

o nezákonných srážkách z drahotního přídavku na nevlastní děti, nařízených kontrolní účtárnou četnickou,

o výkladu zákona ze dne 4. července 1923, čís. 153 Sb. z. a n., o četnických pensích a o vydání prováděcího nařízení k tomuto zákonu,

o nezákonné praxi při vykládání zákona ze dne 13. července 1922, čís. 232 Sb. z. a n., o četnických pensích;

ministrovi financí:

o jednání vrch. správce důchodkové kontroly v Prostějově Antonína Steinicha,

v záležitosti povolení úlev státním zaměstnancům při placení daní,

ministrovi zemědělství o poměrech na státní pile ve Vondrišel na Slovensku,

ministrovi veř. prací o poměrech absolventů odborné báňské školy v Báňské Štiavnici,

posl. Roudnického a druhů ministru vnitra, proč není dosud vyřízeno odvolání o zabrání římsko-katolického kostela v Novém Městě n. Met.,

posl. Slavíčka ministru obchodu, průmyslu a živností, že bylo nařízeno okamžitě otevříti úředně uzavřené provozovací místnosti restaurantu v domě čp. 597-I. v Praze, Celetná ul. č. 13 n.,

posl. Šamalíka:

ministru vnitra ve věci obecní honitby ve Vranovicích,

ministru financí o bezohledném postupu berního úřadu v Bystřici nad Pernšt. proti poplatníkům postiženým živelními pohromami.

Předseda: Dále došly odpovědi:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Odpovědi:

min. veř. prací na dotaz posl. H. Bergmanna a spol. v záležitosti pensionovaných horníků, vdov a sirotků,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Roudnického a druhů o agitaci některých učitelů na školách občanských ve Slaném pro vystupování žáků z vyučování náboženství,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Roudnického, Koška a druhů o protizákonném omezování počtu vyučovacích hodin katol. náboženství na škole v Račicích,

min. soc. péče na dotaz posl. Šamalíka a druhů o exekuci nemocenských příspěvků,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Šamalíka ve příčině rozhodnutí, zdali řídící učitelé mohou býti představenými svých manželek na týchž školách, kde společně vyučují,

min. s plnou mocou pre správu Slovenska na dotaz posl. dr. Lelleyho o docela zvláštnej právnej praxe okresného náčelníka vo Vrábloch.

min. soc. péče na dotaz posl. inž. Kalliny o invalidním důchodu válečného poškozence Jana Stengla, bydlícího v Sedlci u Karlových Varů,

min. nár. obrany na dotazy posl. inž. Kalliny:

že se žádá na paní Markétě Kressové, vdově po setníku v. v. Karlu Kressovi v Drahovicích č. 200 u Karlových Varů, aby vrátila částku Kč 184·37,

ve věci bývalého účetního poddůstojníka Václava Feilera, nyní ve Třech Sekerách u Mariánských Lázní,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Raddy, že byla odepřena nostrifikace diplomu magistra,

min. nár. obrany na dotaz posl. Krause, že byla zamítnuta žádost Jos. Rossnera v Německém Jablonném o úlevu v plnění branné povinnosti,

min. veř. prací na dotaz posl. dr. Keibla o události na dole Adolfa Arnošta v Chabařovicích,

min. nár. obrany na dotaz posl. Knirsche a soudr. o úmrtí vojáků Františka Pietsche a Jana Rothmeiera,

min. obchodu na dotaz posl. dr. Lodgmana o výplatě pohledávek za bývalým c. a k. rakousko-uherským ministerstvem války ve Vídni,

min. financí a min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Adamovského o sjednání nájemní smlouvy se správou arcibiskupského semináře o pronájem některých místností této budovy,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Kurťaka o Vasilovi Keverovi, církevním učiteli v. v.

Předseda: Od výboru rozpočtového došly zprávy:

o vládním návrhu (tisk 5064) zákona, kterým se mění některá ustanovení o poplatcích, dani z obohacení, taxách a o kolku z hracích karet,

o vládním návrhu (tisk 5065) zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.

Počátkem schůze byly tiskem rozdány zprávy:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

5072. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas k trest. stíhání posl. Tausika pro zločin podle § 81 tr. zák. se zřetelem na přečin podle § 283 tr. zák. a přestupek § 312 tr. zák. skutkem i slovem.

5073. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Táboře za souhlas k trest. stíhání posl. Skaláka pro zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochran u republiky.

5074. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Jabloniczkého pro přečin podle § 18, č. 1, 2 zákona na ochranu republiky.

5078. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Chebu za souhlas k trest. stíhání posl. J. Fischera pro přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky.

5079. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas k trest. stíhání posl. Tománka pro přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z roku 1914.

5080. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. slúžnovského úřadu v Nižních Vereckách za souhlas k trest. stíhání posl. Tausika pro rozšiřování zakázaných plakátů a odbývání neohlášené schůze.

Předseda: Počátkem schůze bylo tiskem rozdáno usnesení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

5082. Usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 2009 a 2027) o exekuci na výměnky.

Předseda: Počátkem schůze byl tiskem rozdán a současně přikázán výboru iniciativnímu tento návrh:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

5077. Návrh posl. Prokeše, J. Černého, Chalupníka a soudr. na udělení podpory ze státních prostředků pohořelým v obci Horní Lhotě na Opavsku.

Předseda: Výboru imunitnímu přikazuji tyto žádosti:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Žádosti:

okr. soudu v Karlíně ze dne 12. března 1925, č. T VII 292/25, za souhlas k trestnímu stíhání posl. Blažka pro podezření z přestupku podle § 491 tr. z. a čl. V zák. ze 17. října 1862, č. 8 ř. z. z roku 1863, jehož se dopustil řečí na schůzi 18. ledna 1925 ve Vysočanech (č. 601 im.),

okr. soudu v Brně ze dne 10. března 1925, č. T I 378/25, za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Budaye pro přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z. a § 488 tr. z. ca Dimitrijevič (č. 602 im.).

Předseda: Zápisy o 324. až 327. schůzi byly ve sněmovní kanceláři po 48 hodin vyloženy, a poněvadž nebyly proti nim podány písemné námitky, jsou schváleny podle § 73 jedn. řádu a budou podle téhož paragrafu vytištěny.

Pan posl. dr. Keibl žádá o udělení 14denní dovolené pro cestu do ciziny z rodinných důvodů.

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s udělením této dovolené, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolená jest udělena.

Přejdeme k pořadu schůze. Měli bychom projednati nejprve odst. 1, jímž je:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 5064) zákona, kterým se mění některá ustanovení o poplatcích, dani z obohacení, taxách a o kolku z hracích karet.

Byl mi však podán formální návrh pp. posl. J. Markem, Staňkem, Slavíčkem, dr. Noskem a dr. Lukavským, aby osnova tato vrácena byla výboru rozpočtovému a přikázána také výboru ústavně-právnímu.

Dám o tomto formálním návrhu hlasovati.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh je přijat a osnova vrácena výboru rozpočtovému a přikázána také výboru ústavně-právnímu.

Navrhuji, aby oběma výborům bylo uloženo podati zprávu do středy dne 18. t. m. do 12. hodiny polední.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím tato lhůta je schválena.

Přejdeme teď ke druhému odstavci pořadu, jímž je:

2. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se provádí § 105 ústavní listiny (zákona ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n.) (tisk 4973).

Zpravodajem výboru ústavně-právního je pan posl. dr. Patejdl.

Má pan zpravodaj nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. dr. Patejdl: Mám jednu korekturu, a to k §u 1. Doporučuji totiž, aby v §u 1, odst. 4, bylo al. 2 připojeno k al. 1.

Předseda (zvoní): Budeme hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, s korekturou uvedenou panem zpravodajem a vztahující se kë spojení dvou alineí 4. odstavce §u 1, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém a vyřízen je odst. 2 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme ke 3. odstavci, jímž jest:

3. Druhé čtení osnovy zákona o úpravě promlčecích lhůt pro některé pohledávky a závazky v poměru k cizině (tisk 5018).

Zpravodajem za výbor ústavně-právní je p. posl. dr. Patejdl. Má pan zpravodaj některé korektury?

Zpravodaj posl. dr. Patejdl: Mám návrhy tiskových oprav v §u 1 a v §u 8, a sice jsou to některé interpunkční doplňky, jak jsou vyznačeny ve výtisku zprávy, který odevzdávám předsednictvu.

Předseda: Budeme hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, s interpunkčními korekturami, jež vyznačil pan zpravodaj ve svém výtisku zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém a vyřízen je odst. 3 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme ke 4. odstavci. Tím je:

4. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 5065) zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.

Také k tomuto odstavci pořadu byl podán formální návrh, jejž podali pp. posl. J. Marek, Staněk, Slavíček, dr. Nosek a dr. Lukavský, aby osnova tato byla vrácena výboru rozpočtovému a přikázána také výboru ústavně-právnímu.

Dám o návrhu tomto hlasovati.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh je přijata osnova vrácena výboru rozpočtovému a přikázána také výboru ústavně-právnímu.

Jako při odst. 1 navrhuji, aby oběma výborům bylo uloženo podati zprávu do středy 18. t. m., do 12. hod. polední.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh je přijata lhůta je schválena. Vyřízen je odst. 4 pořadu.

Přejdeme k odst. 5. Tím je:

5. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 5054) zákona o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky (tisk 5069).

Zpravodajem je p. posl. dr. Patejdl, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. dr. Patejdl: Slavná sněmovno! III. dílčí novelou k ob. zák. obč., uzákoněnou císařským nařízením z 19. března 1916, č. 69 ř. z., provedeno bylo v § 194 novely nové znění §u 1486 ob. zák. obč. v tom smyslu, že dosavadní třicetiletá promlčecí lhůta pro pohledávky v § 1486 v novém znění uvedené (totiž ze smluv dodacích a pracovních v provozování živnostenském, kupeckém a jiném obchodním, pro odměny advokátů, notářů, lékařů atd.) byla zkrácena na tři léta.

V důsledku poválečných poměrů byla platnost tohoto ustanovení a ustanovení § 1480 ob. z. obč., do něhož dílčí novelou byly pojaty i anuity, vládními nařízeními postupně odkládána, posledně nařízením z 8. února 1924, č. 31 Sb. z. a n., takže promlčecí lhůty měly začati běžeti nejdříve dnem 1. dubna 1925.

Kdežto odborné korporace obchodní a živnostenské vyslovily se proti dalšímu odkládání působnosti §§ 1480 a 1486 ob. z. obč. v novém znění, domáhaly se kruhy advokátní a notářské dalšího odkladu.

Návrh zákona vyhovuje přáním po odkladu, aby bylo vyvarováno se výtce, že neprodloužením promlčecí lhůty byly poškozeny hospodářské zájmy interesentů, a proti praxi let dřívějších navrhuje odklad počátku promlčecí lhůty na tři léta.

Forma zákona proti dřívější formě vládního nařízení byla zvolena proto, že nařízení vládní opírala se o zmocňovací zákon č. 337/1920, který připouští nařízení vládní pod podmínkou, že jde o úpravu hospodářských poměrů vyvolaných válkou, a že by průtah, spojený s předložením věci sboru zákonodárnému, byl věci na újmu. Obě podmínky v daném případě scházejí, a proto zvolena forma zákona.

Výbor ústavně-právní jednaje o návrhu zákona usnesl se na jiném znění § 2, a sice v ten smysl, že ustanovení § 1 neplatí na pohledávky, jejichž promlčecí lhůty jsou upraveny zákonem o úpravě promlčecích lhůt pro některé pohledávky a závazky v poměru k cizině.

Úprava promlčecích lhůt těchto pohledávek provedena jest osnovou zákona tisk 5018, výborem ústavně-právním dne 11. prosince 1924 usnesenou a touto poslaneckou sněmovnou právě ve druhém čtení schválenou.

Nové znění § 2 sleduje ten účel, aby procesní postavení tuzemských stran nebylo ztěžováno nutností důkazu bydliště stran v republice a aby poměr mezi tuzemským věřitelem a dlužníkem nebyl upraven přísněji, nežli poměr k věřiteli nebo dlužníku zahraničnímu.

S touto novou úpravou §u 2 souvisí pak škrtnutí v nadpisu zákona slov: "vzniklé mezi československými věřiteli a dlužníky."

Dále provedena podružná stylistická změna v §u 1, řádek 2.

V ostatním přijal výbor osnovu ve znění vládního návrhu a doporučuje slavné poslanecké sněmovně, aby vládní návrh se změnami výborem provedenými schválila. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata tedy odpadá.

Budeme hlasovati. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Osnova zákona tohoto má čtyři paragrafy, nadpis zákona a úvodní formuli. Pozměňovací návrhy podány nebyly.

Dám tedy hlasovati o celé osnově zákona najednou. (Námitky nebyly.)

Námitek proti tomuto způsobu hlasování není.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími čtyřmi paragrafy, nadpisem a úvodní formulí, ve znění navrženém panem zpravodajem, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona ve čtení prvém.

Čtení druhé navrhnu na pořad schůze příští.

Vyřízen je odst. 5. pořadu a přejdeme k odst. 6., jímž je:

6. Návrh posl. dr. Czecha, Pohla a Tauba podle § 23 jedn. řádu, aby přikázán byl výboru vyšetřovacímu návrh jejich, tisk 5052, na vyšetření událostí na Václavském náměstí dne 10. února 1925.

Původní návrh jmenovaných poslanců na vyšetření událostí na Václavském náměstí dne 10. února 1925, tisk 5052, byl ve schůzi iniciativního výboru dne 5. března 1925 zamítnut. Navrhovatelé podali mi v předepsané lhůtě návrh, aby sněmovna změnila zamítavé usnesení iniciativního výboru.

Předkládám tento návrh poslanecké sněmovně; sněmovna má o něm rozhodnouti podle našeho jednacího řádu bez rozpravy prostým hlasováním.

Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Kdo tedy souhlasí s návrhem posl. dr. Czecha, Pohla a Tauba na změnu zamítavého usnesení iniciativního výboru o návrhu, tisk 5052, na vyšetření událostí na Václavském náměstí dne 10. února 1925, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. dr. Czecha, Pohla, Tauba a soudr. byl zamítnut.

Vyřízen je odst. 6. pořadu. Přejdeme k odst. 7., jímž jest:

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Trnavě za souhlas k trest. stíhání posl. Kubála pro přečin urážky na cti (tisk 4850).

Zpravodajem za omluveného posl. Votrubu je místopředseda téhož výboru pan posl. Konečný, jemuž uděluji slovo.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno! Okresní soud v Trnavě žádá za vydání k trestnímu stíhání posl. Kubála pro přečin urážky na cti.

Dr. Desider Plachlo, pravotár v Trnavě, podal žalobu na posl. Kubála pro přečin urážky na cti, které prý se dopustil 25. června 1924, uživ na náměstí v Trnavě podle žaloby těchto výrazů: "Kdybych chtěl urazit poctivé řemeslo pasáka sviní (kanása), přirovnal bych tuto práci (odvolání soukr. žalobce, které podal v kterési městské záležitosti a které měl Kubál v ruce) k práci pasáka sviní."

Imunitní výbor navrhuje, aby posl. Kubál nebyl vydán.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen. Rozpravy není. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj v souhlase s usnesením výboru imunitního navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Kubála.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Kubála.

Vyřízen je odst. 7 pořadu dnešní schůze a přejdeme k 8. odst., jímž je:

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. úřadu v Turčanském Sv. Martině za souhlas k trest. stíhání posl. Daruly pro uspořádání lidového shromáždění bez vrchnostenského povolení (tisk 4986).

Zpravodajem je p. posl. Modráček, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Modráček: Slavná sněmovno! Okresní úřad v Turč. Sv. Martině žádá za vydání posl. Daruly pro uspořádání lidového shromáždění bez vrchnostenského povolení. Žádost není blíže odůvodněna.

Imunitní výbor navrhuje, aby posl. Darula vydán nebyl.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen. Rozprava odpadá. Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem pana zpravodaje, učiněným v souhlase s usnesením výboru imunitního, aby sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Daruly, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Daruly a vyřízen je odst. 8 pořadu.

Přejdeme k 9. odst., jímž je:

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelstva v Košicích za souhlas k trest. stíhání posl. Borovszkého pro přečin pomluvy (tisk 4702).

Zpravodajem je pan posl. Dyk, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Dyk: Vážená sněmovno! Hlavní státní zastupitelství v Košicích žádá za vydání posl. Borovszkého k trestnímu stíhání pro přečin pomluvy. Vzhledem k tomu, že přes usnesení výboru ze dne 11. dubna 1924, aby zpravodajové podali do 14 dnů zprávu anebo referát vrátili, posl. dr. Kubiš, který o této záležitosti byl zpravodajem, do 13. června 1924 ani spisů nevrátil ani zprávy nepodal., navrhuje imunitní výbor vydání posl. Borovszkého.

Předseda (zvoní): Ke slovu je přihlášen pan posl. Konečný. Uděluji mu slovo.

Posl. Konečný: Slavná sněmovno! Projednávaný případ imunity týká se sporu posl. Borovszkého s posl. dr. Körmendy-Ékesem. Je to jeden z těch případů, které imunitní výbor projednal bez původních spisů. Jelikož z opisu spisu, který jsme obdrželi od ministerstva spravedlnosti, neznali jsme původního znění inkriminovaných výroků, nýbrž pouze citované zákony, usnesl se imunitní výbor, aby posl. Borovszky byl vydán k trestnímu stíhání. Avšak později, když se nám dostaly do rukou spisy a zejména maďarský časopis, shledali jsme, že zde nemůže jíti o urážku osobní cti, nýbrž o polemiku politickou, jíž cítí se býti na své cti dotčen pan posl. dr. Körmendy-Ékes. Ze všech spisů jde na jevo, že posl. Borovszky prohlásil o posl. dr. Körmendy-Ékesovi, že je oktobristou.

Podle názoru svého a podle názoru předsednictva imunitního výboru doporučuji, aby tato věc byla vrácena zpět výboru k novému meritornímu projednání.

Předseda (zvoní): Závěrečné slovo má pan zpravodaj.

Zpravodaj posl. Dyk: Vážená sněmovno! Považuji za svou povinnost k objasnění případu doslovně odcitovati výroky, o které v tomto případě by mohlo běžeti. Výroky ty zní:

"Řečí Körmendyho podrobně budu se obírati na jiném místě. Zde chci jen tolik zdůrazniti, že Körmendy by chtěl vládu dnešního režimu přiblížiti Praze, a proto, odívaje se v krunýř loyálního státního občana, chtěl by hráti roli zprostředkovatele. Přijav za svou metodu kursu (režimu) všecko zapře, přikroutí a rovněž zapře spojení jeho osoby i jeho strany s maďarským kursem (vládním režimem), ač v tomto směru jsou zde důkazy nejen citové, nýbrž také věcné."

Dále je poslanec zmíněný označován za oktobristu a dále je v příslušném článku užito pasu: "Jestliže pan Körmendy nazval zástupce oktobrismu smetím, považuji zase toho já za smetí, kdo se nejprve třel k oktobrismu a potom to poplival."

Vzhledem k tomu, že byl učiněn p. místopředsedou imunitního výboru návrh na vrácení spisu, vzhledem k tomu, že opatření imunitního výboru nemělo smyslu toho, aby se zde meritorně řešila věc, nýbrž mělo býti pouze nátlakem, aby zprávy ve výboru zmíněném byly rychle vyřizovány a nezůstaly ležeti, nemám námitek proti návrhu, který zde byl p. posl. Konečným učiněn, a doporučuji jej ke schválení.

Předseda: Budeme hlasovati. Pan posl. Konečný navrhuje, aby zpráva tato vrácena byla imunitnímu výboru. K tomuto návrhu se přizpůsobil také pan zpravodaj.

Dám o návrhu hlasovati.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh p. posl. Konečného byl přijat.

Vyřízen je odst. 9 pořadu. Přejdeme k poslednímu 10, jímž jest:

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. soudu v Opavě za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Schollicha pro přečiny podle § 14, č. 3, 5 zákona na ochranu republiky (tisk 4988).

Zpravodajem je pan posl. Rouček, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Rouček: Slavná sněmovno! Zemský soud v Opavě žádá za vydání posl. dr. Schollicha k trestnímu stíhání podle zmíněného paragrafu a dovozuje, že trestného činu dopustil se posl. Schollich na schůzi v Opavě, kde mluvil o tom, že pozemková reforma je krádeží, kterou Češi z Němců chtějí nadělati žebráků, a vytýkal, že Němci se u nás nedovolají práva, jsou zde kopáni, poněvadž tu vládne česká prolhanost.

Imunitní výbor vzhledem k tomu, že uvedené výroky jsou součástí poslanecké kritiky, kterážto nemůže býti znemožňována, doporučuje poslanecké sněmovně, aby posl. Schollich k trestnímu stíhání vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen. Rozprava odpadá.

Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení výborového navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. dr. Schollicha.

Kdo s návrhem tím souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. dr. Schollicha a vyřízen je poslední odstavec pořadu dnešní schůze.

Než ukončím schůzi, mám ještě některá presidiální sdělení.

Dovolené na dnešní schůzi udělil jsem posl. Hamplovi, Kleinovi, Jašovi, Chalupníkovi, Ulrichovi, J. Bečkovi, Remešovi, Pikovi, Kasíkovi, dr. Wintrovi a Svobodovi; do 18. t. m. posl. Wittichovi - vesměs pro neodkladné zaměstnání.

Byla provedena změna ve výboru.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub slovenských ľudových poslancov vyslal do výboru rozpočtového posl. dr. Budayho za posl. dr. Gažíka.

Předseda: Mezi schůzí byly tiskem rozdány naléhavé interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

5068. Naléhavá interpelace posl. Warmbrunna, Bubníka a druhů ministrovi vnitra o zneužívání policejní moci k účelům stranicko-politickým, zvláště k špiclování (špehování) komunistické strany.

5071. Naléhavá interpelace posl. Buriana, Kreibicha, Hakena a soudr. vládě o krvavém řádění policie proti pražskému dělnictvu.

Předseda: Pan předseda výboru rozpočtového odvolává schůzi výboru rozpočtového, která byla svolána na zítřek na 9 hod. dopol.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala ve středu dne 18. března 1925 o 2. hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 5008) zákona, jímž se s prozatímní platností upravují některá ustanovení obecního zřízení v Podkarpatské Rusi (tisk 5070).

2. Druhé čtení osnovy zákona o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky (tisk 5069).

3. Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 5064) zákona, kterým se mění některá ustanovení o poplatcích, dani z obohacení, taxách a o kolku z hracích karet.

4. Zpráva výboru ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 5065) zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Jurigy pro přečin podle § 14, č. 1, 2, 3 a 5 zákona na ochranu republiky a posl. Tománka pro přečin podle § 14, č. 2, 3, § 15, č. 1 a § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky, dále pro přečin urážky na cti podle §§ 2, 3 b), 1, 2 a 8 b), II. zák. čl. XLI z roku 1914 (tisk 4759).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Trenčíně za souhlas k trest. stíhání posl. Vrabce pro přečin proti bezpečnosti cti podle § 1 a 3, č. 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z roku 1914 (tisk 4851).

7. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Košiciach za souhlas k súdnemu stíhaniu posl. Kurťaka pre prečin utrhania na cti dľa § 1 zák. čl. XLI z roku 1914 a podľa § 3, odst. II, tohože zákona (tisk 4860).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas k trest. stíhání posl. Mondoka pro přečin podle § 14, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (tisk 4878).

9. Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrch. štát. zastupitelstva v Košiciach, poťažne okr. súdu v Užhorode za zbavenie imunity posl. dr. Kaminského cielom exekvovania rozsudku okr. súdu v Užhorode (tisk 5002).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti předsednictva soudní stolice v Beregsásu za svolení k soudnímu stíhání posl. Kurťaka pro přečin podle § 14, č. 2 zákona z 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., a pro přečin podle §§ 10, 24, č. 3 zák. čl. XIV z roku 1914 (tisk 4863).

Je snad nějaká námitka proti tomuto návrhu? (Námitka nebyla.)

Není tomu tak, návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze v 5 hod. 5 min. odpol.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP