Čtvrtek 12. března 1925

Začátek schůze ve 3 hod. 5 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Hruban, dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech.

Zapisovatelé: J. Marek, dr. Spina.

194 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 329. schůzi poslanecké sněmovny.

Omluvy a dovolené uvedené ve schůzi prvé platí též pro tuto schůzi.

Byly podány některé dotazy a odpovědi. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Dotazy:

posl. dr. Lelleyho:

ministrovi financií o liknavom vybavovaní odvolaní proti dávke z majetku,

ministrovi obchodu pre nariadenie čís. 24337/24, ktorým sa krivdí zubným technikom;

posl. dr. Körmendy-Ékesa ministrovi školstva a nár. osvety o zastavení penzie učiteľovi Ladislavovi Szita v Barci. Odpověď min. nár. obrany na dotaz posl. Tausika o náhlém úmrtí vojína Simoviče v Košicích.

Předseda: Přikazuji výboru rozpočtovému:

5067. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové, a navrhuji, aby výboru uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 4denní.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůta tato je schválena.

Přejdeme k pořadu schůze, k 1. odstavci, jímž je:

1. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za svolení k trest. stíhání posl. dr. Kaminského pro přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z roku 1914 spáchaný tiskem (tisk 4956).

Zpravodajem je p. posl. Moudrý, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Moudrý: Slavná sněmovno! Imunitní výbor pojednal o této žalobě a rozhodl nevydati posl. dr. Kaminského, poněvadž imunitní výbor v uvedených částech spatřuje politickou kritiku, související s vykonáváním poslaneckého mandátu, a také z toho důvodu, poněvadž inkriminovaný čin stal se dříve, než posl. Kaminský získal mandát.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem zpravodajovým, učiněným v souhlase s usnesením imunitního výboru, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. dr. Kaminského, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. dr. Kaminského.

Vyřízen je odst. 1 pořadu této schůze.

Přejdeme ke druhému, jímž jest:

2. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Nitře za vydání posl. dr. Lelleye k trest. stíhání pro přečin těžkého ublížení na těle podle § 310 trest. zákona (tisk 4743).

Zpravodajem za nepřítomného a omluveného pana posl. Nejezchleba-Marchu jest pan posl. Konečný, místopředseda téhož výboru, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno! Sedrie v Nitře žádá za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Lelleye pro přečin těžkého ublížení na těle podle §u 310 trestního zákona.

Podle trestního spisu sedrie v Nitře zavinil poslanec dr. Lelley při jízdě automobilem neštěstí, při němž přišlo několik lidí k úrazu.

Imunitní výbor navrhuje poslanecké sněmovně, aby poslanec dr. Lelley k trestnímu stíhání vydán byl.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj v souhlase s usnesením výboru imunitního navrhuje, aby pan posl. dr. Lelley k trestnímu stíhání vydán byl.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se svoliti k trestnímu stíhání posl. dr. Lelleye.

Ukončím schůzi.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala v pondělí 16. března 1925 o 4. hodině odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 5064) zákona, kterým se mění některá ustanovení o poplatcích, dani z obohacení, taxách a o kolku z hracích karet.

2. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se provádí § 105 ústavní listiny (zákona ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n.) (tisk 4973).

3. Druhé čtení osnovy zákona o úpravě promlčecích lhůt pro některé pohledávky a závazky v poměru k cizině (tisk 5018).

4. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 5065) zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.

5. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 5054) zákona o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky (tisk 5069).

6. Návrh posl. dr. Czecha, Pohla a Tauba podle § 23 jedn. řádu, aby přikázán byl výboru vyšetřovacímu návrh jejich, tisk 5052 na vyšetření událostí na Václavském náměstí dne 10. února t. r.

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Trnavě za souhlas k trest. stíhání posl. Kubála pro přečin urážky na cti (tisk 4850).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. úřadu v Turč. Sv. Martině za souhlas k trest. stíhání posl. Daruly pro uspořádání lidového shromáždění bez vrchnostenského povolení (tisk 4986).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelstva v Košicích za souhlas k trest. stíhání posl. Borovszkého pro přečin pomluvy (tisk 4702).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti zemského soudu v Opavě za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Schollicha pro přečiny podle § 14, č. 3, 5 zákona na ochranu republiky (tisk 4988).

Jsou snad nějaké námitky proti tomuto návrhu? (Nebyly.)

Není jich. Návrh můj je přijat.

Sděluji ještě, že výbor soc.-politický koná svou schůzi dnes po této schůzi plena sněmovního.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze ve 3 hod. 10 min. odpol.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP