Úterý 10. března 1925

Začátek schůze v 5 hod. 45 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. inž. Botto, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Bradáč, Taub.

173 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři dr. Dolanský, Habrman, Srba, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 327. schůzi poslanecké sněmovny.

Omluvy a dovolené, oznámené ve 326. schůzi, platí též pro tuto schůzi.

Dovolenou na dnešní schůze udělil jsem dále pp. posl. dr. Gátimu, Darulovi, K. Svetlikovi a Mertovi, vesměs pro neodkladné záležitosti.

Nemocí omluvil se p. posl. Valášek.

Pan posl. Kreibich žádá o udělení jednoměsíční dovolené pro cestu do zahraničí.

Sněmovna jest způsobilá se usnášeti.

Kdo souhlasí s udělením této dovolené, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolená jest udělena.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub slovenských ľudových poslancov vyslal do výboru imunitního posl. Tománka za posl. dr. Kubiše.

Předseda (zvoní): Přikazuji výboru rozpočtovému:

5064. Vládní návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení o poplatcích, dani z obohacení, taxách a o kolku z hracích karet,

5065. Vládní návrh zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních, a navrhuji, aby výboru uloženy byly k podání zpráv o těchto vládních návrzích lhůty 5denní.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, prosím, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty tyto jsou schváleny.

Přejdeme k pořadu schůze, a to k odst. 1, jímž jest:

1. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. soudu v Opavě za vydání posl. Matznera k trest. stíhání pro zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 4761).

Zpravodajem je p. posl. Mach, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Mach: Slavná sněmovno! Zemský soud v Opavě žádá podáním ze dne 15. září 1923 za vydání posl. Matznera pro zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky.

Podle obsahu trestního oznámení presidia zemské správy politické v Opavě pronesl posl. Matzner na veřejném shromáždění, svolaném slavnostním výborem ke zřízení válečného pomníku v Opavicích, slavnostní proslov, ve kterém zvláště zdůraznil obětavost německého národa za světové války, kdy vojenské oddíly s vlajícími prapory s bojiště zbíhaly, kam, to prý jest známo.

Německý národ musí prý se tím říditi v daných případech a každá dopisová známka jest prý směrnicí pro tentýž účel v tomto ohledu.

Imunitní výbor vzal v úvahu, že uvedený poslanec zaujal před svými voliči kritické stanovisko k politickým poměrům republiky, stanovisko odpovídající jeho politickému nazírání jako oposičního poslance, a navrhuje, aby svolení k trestnímu stíhání posl. Matznera pro zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, dáno nebylo.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen. Debata tedy odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení imunitního výboru navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání p. posl. Matznera.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání p. posl. Matznera a vyřízen jest odst. 1 pořadu této schůze.

Teď ještě vyřídíme odst. 2 pořadu, jímž jest:

2. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání posl. Hlinky k trest. stíhání pro urážku na cti, spáchanou tiskem (tisk 4856).

Pan zpravodaj posl. Valášek je nepřítomen a omluven nemocí. Vyzývám místopředsedu imunitního výboru pana posl. Konečného, aby převzal referát. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno! Hlavní státní zastupitelství v Bratislavě žádá přípisem ze dne 29. května 1922 za vydání k trestnímu stíhání posl. Hlinky pro přečin osočování podle § 1, 3 zák. čl. XLI z r. 1914.

Jmenovaný poslanec dopustil se uvedeného přečinu tím, že dne 11. prosince 1921 v časopise "Slovák" pod titulem "Snemová búrka" ostře kritisoval vládní postup na Slovensku, přičítaje nespokojenost lidu markovičovskému režimu.

Imunitní výbor shledal v uvedeném článku souvislost politické činnosti oposičního poslance a navrhuje, aby posl. Hlinka vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata tedy odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení imunitního výboru navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání p. posl. Hlinky.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání p. posl. Hlinky a vyřízen jest poslední odstavec pořadu této schůze.

Prve než přikročím k ukončení schůze, rozhodneme hlasováním podle § 69 jedn. řádu, zda a kdy jest zahájiti rozpravu o interpelacích označených za naléhavé, které rozdány byly ve 324. schůzi posl. sněmovny dne 5. března 1925. Je to nejprve naléhavá interpelace posl. Dietla, R. Fischera, Pohla a druhů vládě, že prý se chystají cla na obilí (tisk 5044).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

5044. Naléhavá interpelace posl. Dietla, R. Fischera, Pohla a druhů vládě, že se prý chystají cla na obilí.

Tážeme se vlády:

1. Zamýšlí vláda navrhnouti novou úpravu celního sazebníku, a zamýšlí-li, jaké jsou zásady této úpravy?

2. Jest vláda ochotna, dojde-li k takové úpravě, dbáti nejen formálního, nýbrž i materielního zákonodárného práva Národního shromáždění?

3. Jest vláda ochotna návrhy zákonů, směřující k dosažení tohoto účelu, předložiti včas tak, aby bylo všem parlamentním klubům a celé veřejnosti umožněno zaujmouti k nim stanovisko?

Předseda: Páni posl. Dietl, Fischer, Pohl a druzi navrhují, aby rozprava se zahájila ihned.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ 69, 65 a 68 jedn. řádu a aby rozprava tato dle návrhu podatelů zahájila se ihned, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava této naléhavé interpelaci přiznána nebyla.

Dále je zde naléhavá interpelace posl. dr. Czecha, Pohla a druhů vládě o poměru ústavní vlády k "Pětce" (tisk 5048).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

5048. Naléhavá interpelace posl. dr. Czecha, Pohla a druhů vládě o poměru ústavní vlády k "Pětce".

Tážeme se vlády:

1. V jakém poměru jest ústavní vláda k tak zvané Pětce?

2. Jaká opatření zamýšlí vláda učiniti, aby opatřila opět Národnímu shromáždění, a to celému Národnímu shromáždění skutečné vykonávání práva zákonodárného sboru?

Předseda: Páni posl. dr. Czech, Pohl a druzi navrhují, aby rozprava se zahájila ihned.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ 69, 65 a 68 jedn. řádu a aby rozprava tato dle návrhu podatelů zahájila se ihned, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava této naléhavé interpelaci přiznána nebyla.

Ukončím schůzi. Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 12. března 1925 o 1 hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 2002) zákona, jímž se provádí § 105 ústavní listiny (zákona ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n.) (tisk 4973).

2. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 4955) zákona o úpravě promlčecích lhůt pro některé pohledávky a závazky v poměru k cizině (tisk 5018).

3. Druhé čtení osnovy zákona o zcizení státního mlýna v Nymburce (tisk 5058).

4. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 5061) zákona o nedělích, svátcích a památných dnech republiky Československé.

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání posl. Tománka k trestnímu stíhání pro přečin pomluvy tiskem podle § 1 a § 3, bod 2 zák. čl. XLI z roku 1914 (tisk 4708).

6. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Košiciach o zrušenie imunity posl. Onderču pre prečin urážky na cti podľa §§ 2 a 3 zák. čl. XLI z roku 1914 (tisk 4848).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Olomouci za vydání posl. dr. Brunara k trest. stíhání pro přečin podle § 14 zákona na ochranu republiky (tisk 4769).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti soudní stolice v Hustu za svolení k trestnímu stíhání posl. Mondoka pro zločin podle § 21, č. 1 a přestupek podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 4849).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za svolení k trest. stíhání posl. dr. Kaminského pro přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z roku 1914 spáchaný tiskem (tisk 4956).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Nitře za vydání posl. dr. Lelleye k trest. stíhání pro přečin těžkého ublížení na těle podle § 310 trest. zák. (tisk 4743).

Je snad nějaká námitka proti mému návrhu? (Nebyla.)

Není tomu tak. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze v 5 hod. 53 min. odpol.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP