Čtvrtek 29. ledna 1925

Začátek schůze v 6 hod. večer.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Hruban, dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech.

Zapisovatelé: Špaček, Špatný.

130 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, Srba, Šrámek, Udržal; za ministerstvo obchodu odbor. přednosta dr. Peroutka a min. rada dr. Lirsch, za ministerstvo financí min. rada dr. Schönbach.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 321. schůzi poslanecké sněmovny.

Omluvy a dovolené uvedené ve schůzi 320. platí též pro tuto schůzi.

Nemocí omluvil se dále posl. dr. Lukavský.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické vyslal do výboru soc.-politického posl. Johanise za posl. Konečného.

Předseda: Výboru imunitnímu přikazuji tyto přípisy a žádosti:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Přípis okr. soudu trestního v Brně ze dne 16. prosince 1924, č. T III 796/24/4, kterým se zastavuje trestní řízení proti posl. Kaderkovi pro přestupek proti bezpečnosti cti podle § 487 tr. z. ca František Boudar (presid. sd. 265 sch. - 467 im. - zpráva 4697).

Žádosti:

sedrie v Bratislavě ze dne 26. listopadu 1924, č. Tl 81/24/9, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 19. prosince 1924, č. 15.551/24, za vydání posl. Borovszkého k trestnímu stíhání pro přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, a § 6 zák. čl. XLI z roku 1914, jehož se dopustil uveřejněním článku "A sanda mészáros" v časopisu "Munkás Ujság" ze dne 13. dubna 1924 (čís. 560 im.),

okres. soudu v Unčově ze dne 21. prosince 1924, č. Tv 271/24/1, za vydání posl. dr. Schollicha k trestnímu stíhání pro přečin podle § 14, č. 1 a 4, § 15, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil výroky na veřejné schůzi dne 21. září 1924 v Unčově (čís. 561 im.),

presidia zemské rady školní v Praze ze dne 29. prosince 1924, č. 8314, za vydání posl. Hakena k disciplinárnímu stíhání pro skutkovou podstatu přestupku podle § 54 ř. z. o školách národních ze dne 14. května 1869, č. 62 ř. z., ve znění zákona z 2. května 1883, č. 53 ř. z., a § 118 řádu školního a vyučovacího, vydaného minist. nařízením ze dne 29. září 1905, č. 159 ř. z. (čís. 562 im.),

soudní stolice v Beregsásu ze dne 20. prosince 1924, č. Tk 1273/24/4, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 29. prosince 1924, č. 17.212/24, za vydání posl. Sedorjaka k trestnímu stíhání pro přečin podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky, přečin podle § 2, § 3, odst. 1, 2, a § 8, č. 3 zák. čl. XLI z roku 1914 proti četnictvu, § 2, § 3, odst. 1 zák. čl. XLI z roku 1914 proti státní policii a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí na schůzi v Šašváru dne 6. června 1924 (čís. 563 im.),

okres. soudu v Ružomberku ze dne 24. prosince 1924, č. T 417/24, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 29. prosince 1924, č. 15.954/24, za vydání posl. dr. Labaje k trestnímu stíhání pro přestupek podle § 4 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 308 Sb. z. a n., jehož se dopustil dne 21. září 1924 na soc.-dem. schůzi v Ružomberku (čís. 564 im.),

soudní stolice v Beregsásu ze dne 27. prosince 1924, č. Tk 1245/24/3, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 17. ledna 1925, č. 594/1925, za vydání posl. dr. Gáti k trestnímu stíhání pro zločin podle § 15, č. 3, přestupek § 18, č. 1 a přečin § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 3. srpna 1924 v Beregsásu (čís. 565 im.),

krajského soudu v Mladé Boleslavi ze dne 3. ledna 1925, č. Tl 18/24/1, za vydání posl. Dubického k trestnímu stíhání pro přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem proti dr. inž. Otakaru Čapkovi, velkostatkáři v Košátkách (čís. 566 im.),

okres. soudu v Ružomberku, odd. III, ze dne 22. listopadu 1924, č. T 256/24/4, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 8. ledna 1925, č. 280/25, za vydání posl. Skotka k trestnímu stíhání pro přestupek podle § 27, odst. I přestupkového zákona (čís. 567 im.),

krajského soudu v Olomouci ze dne 2. ledna 1925, č. Tk XII 2089/24, za vydání posl. Sauera k trestnímu stíhání pro přečin úpadku z nedbalosti ve smyslu § 486, č. 1-3, § 486 a) tr. z. a pro přečin podle § 89 zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., jichž se dopustil jako náčelník představenstva hospodářského společenstva ve Slavoníně (čís. 569 im.),

krajského soudu v Chebu ze dne 19. ledna 1925, č. Nt 260/25, za vydání posl. inž. Kalliny k trestnímu stíhání pro přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, spáchaný výroky na schůzi v Rybářích dne 9. listopadu 1924 (č. 570 im.),

kraj. soudu v Litoměřicích ze dne 23. ledna 1925, č. Tl 7/25, za vydání posl. Knirsche k trestnímu stíhání pro přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem proti Dominiku Löwovi (č. 573 im.),

sedrie v Nitře (bez data), č. Tk V 33/1925/7, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 23. ledna 1925, č. 994/25, za vydání posl. Tausika k trestnímu stíhání pro přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, pro přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 a 2, a § 9, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 a pro přečin podle § 24, č. 3 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 20. ledna 1924 v Nových Zámcích (č. 574 im.).

Předseda (zvoní): Žádost okr. soudu v Holešově ze dne 3. července 1924, č. T 279/24/4, za souhlas k vydání posl. Kaderky k trestnímu stíhání pro přestupek podle § 488 tr. z. ca František Gába z Holešova stala se bezpředmětnou z důvodu, že nálezem volebního soudu v Praze z 26. prosince 1924, č. 599/24, byl posl. Kaderka zbaven mandátu (č. 481 im. - zpráva 4852 - presid. sd. 281).

Přejdeme k pořadu schůze, k prvému odstavci jeho, jímž je:

1. Zpráva výborů živnostenského, zemědělského a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 4977) o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (tisk 5027).

Zpravodajem za výbor pro průmysl, obchod a živnosti jest pan posl. Geršl, za výbor zemědělský p. posl. Šamalíka za výbor rozpočtový p. posl. Černý Jan (rep.).

Dávám slovo prvnímu zpravodaji, panu posl. Geršlovi.

Zpravodaj posl. Geršl: Slavná sněmovno! Projednávaný návrh zákona, o němž se sněmovna má usnésti, byl již v platnosti, a sice vyhlášením ze dne 12. srpna 1921, čís. 311 Sb. z. a n., a pozbyl účinnosti dnem 31. prosince 1922. Od té doby pociťovala se určitá mezera v našem zákonodárství a v celním sazebníku pro ony stroje a nástroje, které v republice vyráběny nejsou, protože jejich opatřování velmi silně zatěžovalo náš průmysl, který pak nemohl obstáti v konkurenci států jiných.

Výbor pro průmysl, obchod a živnosti jednal o vládním návrhu a usnesl se v prvé své schůzi na nezměněném vládním návrhu až na odst. 2 §u 4, kde byl výbor toho názoru, že zpětná platnost zákona od 1. července 1924 neměla by býti povolena. Výbor rozpočtový, který má podle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 325 Sb. z. a n., zvláštní povinnost střežiti státní finance a posouditi všechny předlohy se stanoviska státního rozpočtu, usnesl se na tom, aby předloha tato byla přijata v plném znění. Ve své schůzi dne 16. prosince výbor rozpočtový také předlohu vládní v celém znění schválil.

Na to výbor pro průmysl, záležitosti obchodu a živností pozměnil své usnesení, vloživ do zprávy výborové, že za případy zvláštního zřetele hodné, kde podle §u 4, odst. 2, mají býti vrácena cla s platností od 1. července 1924, lze pokládati zejména takové, při nichž podnik postižen byl živelní pohromou.

Výbor pro průmysl, živnosti a obchod doporučuje předlohu tuto slavné sněmovně ke schválení. Poněvadž příznivou úpravou celní má býti poskytnuta podpora průmyslu, živnostem a obchodu, doporučuji, aby slavná sněmovna projednávanou předlohu zákona schválila. (Souhlas.)

Předseda: Než udělím slovo druhému zpravodaji, sděluji ještě, že přítomni jsou při projednávání tohoto odstavce pořadu za ministerstvo obchodu odbor. přednosta dr. Peroutka a min. rada dr. Lirsch, za ministerstvo financí min. rada dr. Schönbach.

Dávám slovo druhému zpravodaji, za výbor zemědělský, p. posl. Šamalíkovi.

Zpravodaj posl. Šamalík: Slavná sněmovno! Zemědělský výbor s povděkem uvítal spravedlivou zásadu, která v obnoveném zákoně o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů je uplatněna tím, že výhody celní, které se dříve týkaly pouze strojů a jich součástek jen z oboru průmyslového, rozšířeny jsou i na stroje zemědělské.

Jedná se sice o celní slevy u strojů, jež v naší republice nejsou vyráběny, než přece se tímto zákonným opatřením podepře hospodářský pokrok a zemědělská výroba, poněvadž možno za výhodných podmínek získati nové, moderní hospodářské stroje z ciziny. Zemědělský výbor tak jako výbor živnostenský schválil některá opatření v osnově zákona, a to se stanoviska státně-finančního a s ohledem na domácí výrobu průmyslovou nutná, jak už dokonale vysvětlil kolega zpravodaj výboru živnostenského, a proto doporučuji slavné sněmovně za výbor zemědělský osnovu zákona o celních úlevách ke schválení. (Souhlas.)

Předseda: Dávám slovo třetímu zpravodaji, za výbor rozpočtový, p. posl. Janu Černému z republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu.

Zpravodaj posl. Jan Černý (rep.): Slavná sněmovno! Rozpočtový výbor, jak zde připomenul již pan zpravodaj výboru živnostenského, uvažoval otázku, zda má býti příslušný návrh zákona schválen se stanoviska finančního, a vzal v úvahu také příslušné specielní případy, které již jevily se, že budou podle tohoto zákona řešeny, a uznal, že příslušné škody, které z toho snad vzniknou státní správě na menších příjmech z cel, na druhé straně budou vyváženy velikým hospodářským prospěchem, který bude přinesen našemu průmyslu. Tím se zvýší jeho poplatnost, eventuelně zaměstnanost našeho dělnictva v určitých průmyslových závodech velmi stoupne, a proto doporučuji jménem rozpočtového výboru, aby osnova tohoto zákona slavnou sněmovnou byla schválena. (Souhlas.)

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen. Debata odpadá. Budeme tedy hlasovati.

Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Konstatuji, že sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Osnova projednávaného zákona má 4 paragrafy, nadpis a úvodní formuli. Žádný pozměňovací návrh nebyl učiněn. Míním dáti hlasovati o celé osnově zákona najednou.

Jsou proti tomuto způsobu hlasování námitky? (Nebyly.)

Námitek proti tomuto způsobu hlasování není. Budeme hlasovati, jak jsem řekl.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, to je s jejími 4 paragrafy, nadpisem a úvodní formulí ve znění, navrženém pány zpravodaji, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu ve čtení prvém.

Čtení druhé navrhnu na pořad schůze příští.

Tím je vyřízen odst. 1 pořadu této schůze.

Přejdeme ke druhému odstavci, jímž je:

2. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. soudu v Opavě za vydání posl. inž. Junga k trestnímu stíhání pro zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 4694).

Zpravodajem je pan posl. Modráček, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Modráček: Slavná sněmovno! Zemský soud v Opavě žádá za vydání k trestnímu stíhání posl. inž. Junga pro zločin podle § 15, č. 3, a přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky. Trestního činu proti uvedenému zákonu prý se posl. inž. Jung dopustil svým vystoupením na domněle tajné konferenci a ve dvou schůzích, konaných v listopadu a v prosinci 1923 ve Vídni, na nichž mluvil o potlačení Hitlerova puče v Mnichově a osvobození Němců ze jha cizáckého a židovského. Jednu svou řeč zakončil slovy "Heil der nationalen Revolution", ve druhé vybízel k tomu, aby vybudovány byly veliké národní armády, jež by spolu s nově organisovanými vlasteneckými sdruženími osvobodily Bavorsko.

Ježto v obou řečích posl. inž. Junga není přímo vybízeno k trestním činům proti zřízením republiky Československé, navrhuje imunitní výbor, aby posl. inž. Jung vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme tedy hlasovati.

Pan zpravodaj ve smyslu usnesení výborového navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. inž. Junga.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. inž. Junga.

Vyřízen jest odstavec druhý pořadu schůze. Přejdeme ke třetímu, jímž jest:

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti disciplinárního senátu vrch. zemského soudu v Brně za vydání posl. dr. Brunara k trestnímu stíhání pro disciplinární přečin podle § 157 notářského řádu (tisk 4749).

Zpravodajem je pan posl. Dyk, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Dyk: Vážená sněmovno! Disciplinární přečin podle § 157 notářského řádu, pro který žádá disciplinární senát vrch. zem. soudu v Brně za vydání posl. dr. Brunara k trestnímu stíhání, spatřuje uvedený disciplinární senát v obsahu řeči, kterou posl. dr. Brunar promluvil při slavnosti slunovratu dne 24. června 1922 v Cukmantlu, a ve zprávě, kterou posl. dr. Brunar přednesl na veřejné schůzi něm.-nacionální strany v České Vsi.

Udání o prvé řeči, jež by mohla v některých svých pasážích odůvodňovati vydání, není jasné, a obsah druhé řeči jsou obvyklé německé nacionální výklady o poměrech v republice bez konkrétní výzvy k činům trestním, jež nemohly republiku ohroziti. Navrhuje tudíž výbor, aby svolení k disciplinárnímu stíhání posl. dr. Brunara dáno nebylo.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá.

Pan zpravodaj ve smyslu usnesení výborového navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k disciplinárnímu stíhání posl. dr. Brunara.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna se usnesla nesvoliti k disciplinárnímu stíhání posl. dr. Brunara.

Vyřízen jest odst. 3 pořadu dnešní schůze a přejdeme ke 4. odstavci, jímž jest:

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání posl. dr. Budaye k trestnímu stíhání pro přečin pomluvy a pro přečin rušení obecného míru (tisk 4847).

Zpravodajem je p. posl. Konečný, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno!

Hlavní státní zastupitelství v Bratislavě žádá podáním ze dne 8. srpna 1924, č. 9826/24, za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Budaye pro přečin pomluvy a pro přečin rušení obecného míru.

Zmíněných přestupků prý se posl. dr. Buday dopustil dne 21. října 1923 v Prievidzi v řeči pronesené na veřejné schůzi.

Imunitní výbor prozkoumav inkriminované statě z řeči posl. dr. Budaye, reprodukované v relaci zástupce okresního úřadu v Prievidzi, neshledal je závadnými do té míry, aby za ně mohl býti poslanec zbaven imunity.

Navrhuje tudíž, aby posl. dr. Buday k trestnímu stíhání pro naznačené delikty vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá.

Budeme hlasovati. Pan zpravodaj podle usnesení výborového navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. dr. Budaye.

Kdo s návrhem tímto souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. dr. Budaye a vyřízen je odst. 4 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k 5. odstavci. Tím je:

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za vydání posl. Mondoka a Hakena k trestnímu stíhání pro přečin podle § 14, č. 5, přestupek podle § 18, čís. 1 zákona na ochranu republiky a přečin urážky na cti podle §§ 2 a 4, odst. 2, zák. čl. XLI z roku 1914, jež se kladou za vinu posl. Mondokovi, a pro přestupek podle § 46 zák. čl. XL z roku 1879, jenž se přičítá posl. Hakenovi (tisk 4873).

Zpravodajem je pan posl. Moudrý.

Zpravodaj posl. Moudrý: Slavná sněmovno! Naznačených trestních činů prý se dopustili zmínění poslanci na schůzi, konané 17. února 1924 v Hustu. Imunitní výbor shledal v domnělých deliktech poslanců pouhou kritiku, souvisící s vykonáváním poslaneckých mandátů, a rozhodl se nevydati oba zmíněné poslance.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení imunitního výboru navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Mondoka a posl. Hakena.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Mondoka a Hakena.

Vyřízen jest odstavec 5 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k poslednímu. Tím je:

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti zemského soudu v Opavě za vydání posl. Jana Černého (soc. dem.) k trestnímu stíhání pro přečin podle §§ 487 a 488 tr. zák. (tisk 4950).

Zpravodajem je pan posl. Rouček, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Rouček: Slavná sněmovno! Zemský soud v Opavě žádá za vydání k trestnímu stíhání posl. Jana Černého pro přečin podle zmíněných paragrafů. Přečinu toho prý se dopustil článkem, uveřejněným v časopise "Opavan", obsahujícím kritiku četnické stanice v Šuleřovicích.

Imunitní výbor neshledal v této kritice, k níž poslanec jest oprávněn, ničeho urážlivého a navrhuje proto poslanecké sněmovně, aby posl. Jan Černý k trestnímu stíhání vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj navrhuje podle usnesení výborového, aby posl. sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Jana Černého ze strany soc. demokratické.

Kdo s tím návrhem souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Jana Černého (soc. dem.).

Tím vyřízen je pořad dnešní schůze.

Zbývá nám ještě hlasováním rozhodnouti o přidělení některých předloh, usnesení senátních a stanovení lhůt pro ně.

Navrhuji, aby výboru ústavně-právnímu, jemuž přikazuji usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny (tisk 5038), a výboru rozpočtovému, jemuž přikazuji usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona o zcizení státního mlýna v Nymburce (tisk 5039), uložena byla k podání zprávy o těchto usneseních lhůta 14 dnů.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty jsou přijaty.

Mezi schůzí byly tiskem rozdány naléhavé interpelace.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

5041. Naléhavá interpelace posl. Dietla, dr. Czecha, Pohla a druhů vládě o opatřeních proti drahotě.

5043. Naléhavá interpelace posl. Skaláka a soudr. vládě o opatřeních vlády proti rostoucí drahotě.

Předseda (zvoní): Ukončím schůzi.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala ve středu dne 11. února 1925 o půl 4. hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 4961) zákona, kterým se prodlužuje promlčecí lhůta pro nedoplatky úroků z některých lombardních zápůjček (tisk 4996).

2. Druhé čtení osnovy zákona o poplatkoch v pokračování pred rozhodčím súdom plodinovej burzy v Bratislave (tisk 5016).

3. Druhé čtení osnovy zákona o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (tisk 5027).

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. soudu v Opavě za vydání posl. Knirsche k trestnímu stíhání pro zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 4706).

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za vydání posl. Tausika k trestnímu stíhání pro přečin utrhání na cti podle §§ 1, 2, 3, č. 2, 4 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4725).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za vydání posl. Oktavce k trestnímu stíhání pro přečin urážky na cti (tisk 4744).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Kosicích za vydání posl. Tausika k trestnímu stíhání (tisk 4760).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. soudu v Opavě za vydání posl. Matznera k trestnímu stíhání pro zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 4761).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání posl. Hlinky k trestnímu stíhání pro urážku na cti, spáchanou tiskem (tisk 4856).

Je snad proti návrhu mému nějaká námitka? (Nebyla.)

Není jí. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze v 6 hod. 20 min. večer.)

.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP