Čtvrtek 18. prosince 1924

Začátek schůze v 9 hod. 40 min. večer.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Gažík.

225 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Švehla; ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, dr. Hodža, dr. Kállay, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Stříbrný, Šrámek, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 318. schůzi posl. sněmovny.

Omluvy a dovolené uvedené ve schůzi 316 a 317 platí i pro tuto schůzi.

Byly provedeny některé změny ve výborech.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Do výboru zdravotního vyslal klub poslanců československé národní demokracie posl. Purkyňovou za posl. Petrovického a posl. Petrovického za posl. G. Navrátila.

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslanců rep. strany zeměděl. a malorol. lidu posl. dr. Srdínka za posl. Berana.

Předseda: Počátkem 317. schůze byly tiskem rozdány Těsnopisecké zprávy o 309. a 310. schůzi posl. sněmovny.

Mezi 317. schůzí tiskem byl rozdán vládní návrh zákona, kterým se upravují platové poměry soudců z povolání a jiných konceptních úředníků v oboru ministerstva spravedlnosti (tisk 5026).

Mezi 317. schůzí byly tiskem rozdány zprávy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

5023. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za vydání posl. Kurťaka k trestnímu stíhání pro přečin podle § 14, č. 3, § 14, č. 5, § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky a § 46 zák. čl. XL z r. 1879.

5024. Zpráva výboru imunitního o žádosti zemského trest. soudu v Praze za vydání posl.

Toužila k trestnímu stíhání pro přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky.

Předseda: Přikazuji výboru rozpočtovému vládní návrh zákona, kterým se upravují platové poměry soudců z povolání a jiných konceptních úředníků v oboru ministerstva spravedlnosti (tisk 5026), a navrhuji, aby mu uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta do 19. prosince 1924, t. j. do pátku, do dvou hodin odpoledne.

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím tato lhůta je schválena.

Přejdeme k pořadu schůze, k jeho 1. odstavci, jímž je:

1. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk 5011) zákona, kterým se mění některé předpisy o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (tisk 5022).

Rozprava o této osnově byla provedena společně s rozpravou o osnovách tisk 5021, 5019 a 5020.

Teď zbývá ještě doslov pánů zpravodajů k této osnově 5022.

Přeje si zpravodaj za výbor soc.-politický pan posl. G. Navrátil slova?

Zpravodaj posl. G. Navrátil: Vzdávám se slova.

Předseda: Pan zpravodaj za výbor soc.-politický vzdává se slova.

Dále je zpravodaj za výbor rozpočtový, pan posl. Rýpar. Přeje si slova?

Zpravodaj posl. Rýpar: Nikoliv.

Předseda: Budeme tedy hlasovati.

Osnova zákona tohoto má 31 paragrafů, nadpis a úvodní formuli.

Pozměňovací návrh nebyl učiněn žádný. Dal bych tedy hlasovati o celé osnově zákona najednou.

Jsou proti tomu námitky? (Námitek nebylo.)

Námitek není. Budeme tedy hlasovati, jak jsem právě uvedl.

Kdo souhlasí s osnovou zákona v celku, s jejími 31 paragrafy, nadpisem a úvodní formulí, podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím osnova zákona tohoto schválena je ve čtení prvém.

Čtení druhé navrhnu na pořad schůze zítřejší.

Vyřízen je odstavec první pořadu dnešní schůze.

Přejdeme ke druhému, jímž je:

2. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk 5012) zákona o odměnách státním a některým jiným veřejným zaměstnancům na rok 1924 a 1925 (tisk 5020).

Debata byla provedena v rozpravě společné. Jest zde ještě doslov pana zpravodaje dr. Noska.

Zpravodaj posl. dr. Nosek: Slavná sněmovno! Při debatě k této osnově zákona byl učiněn jeden jediný pozměňovací návrh pp. posl. Pika, Špačka, Bradáče, dr. Mazance, Sladkého a soudr., kterým se navrhuje, aby v §u 3, odst. 1 vypuštěna byla 2 slůvka "anebo smluv". Motivace návrhu toho byla velmi důkladným způsobem přednesena jedním z pánů navrhovatelů, panem posl. Špačkem. Mám možnost připojiti se k jeho návrhu z toho důvodu, že v podstatě na věci mnoho se nezmění a tam, kde smlouvami zaměstnancům komunálním byla poskytnuta určitá výhoda, bude při této úpravě skutečně také zachována.

Připojuji se k učiněnému návrhu a doporučuji znovu, aby osnova došla ústavního schválení. (Souhlas.)

Předseda: Budeme hlasovati. Prosím paní a pány poslance o zaujetí míst. (Děje se.)

Osnova tohoto zákona má 5 paragrafů, nadpis a úvodní formuli. Dal bych hlasovati tímto způsobem:

O §§ 1 a 2 podle zprávy výborové.

O § 3 v úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Pik, Špaček, Bradáč, dr. Mazanec, Sladký a druzi. Za tuto úpravu se přimlouvá také pan zpravodaj. Kdyby ovšem nebyla přijata, budeme hlasovati podle zprávy výborové.

O §§ 4 a 5, o nadpisu a úvodní formuli zákona hodlám dáti hlasovati podle zprávy výborové.

Je snad nějaká námitka proti tomuto způsobu hlasování? (Nebyla.)

Není jí. Budeme tedy hlasovati, jak jsem právě řekl.

O §u 1 a 2 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, §§ 1 a 2 jsou schváleny podle zprávy výborové.

Při §u 3 je úprava, jak ji navrhují pp. posl. Pik, Špaček, Bradáč, dr. Mazanec, Sladký a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

40. Pozměňovací návrh posl. Pika, Špačka, Bradáče, dr. Mazance, Sladkého a soudr.:

Navrhujeme, aby v §u 3 v řádce páté byla vypuštěna slova "anebo smluv".

Předseda: Kdo souhlasí s §em 3 v této úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Pik, Špaček, Bradáč, dr. Mazanec, Sladký a druzi, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím přijat je návrh pp. posl. Pika, Špačka, Bradáče, dr. Mazance, Sladkého a druhů na úpravu §u 3 a odpadá hlasování o něm podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o §§ 4 a 5, nadpisu a úvodní formuli zákona podle zprávy.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku (Děje se.)

To je většina, §§ 4 a 5, nadpis a úvodní formule zákona jsou schváleny podle zprávy výborové.

Tím poslanecká sněmovna osnovu tuto schválila ve čtení prvém.

Druhé čtení hodlám provésti ve schůzi zítřejší.

Ukončím schůzi a podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra v pátek dne 19. t. m. o 5. hod. odpol. s tímto

pořadem:

1. Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 5006) zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 291 Sb. z. a n., jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 5017).

2. Návrh, aby řízením zkráceným podle § 55 jedn. řádu byly projednány osnovy zákonů:

a) o úsporných opatřeních ve veřejné správě (tisk 5021),

b) zákona, kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích (tisk 5019),

c) zákona, kterým se mění některé předpisy o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (tisk 5022),

d) o odměnách státním a některým jiným veřejným zaměstnancům na rok 1924 a 1925 (tisk 5020).

3. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností a výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 5005) zákona, kterým vláda má býti zmocněna k prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (tisk 5014).

4. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 4994) zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k provádění zákona o požitcích válečných poškozenců (tisk 5015).

5. Návrh, aby řízením zkráceným podle § 55 jedn. řádu byly projednány osnovy zákonů:

a) o užití dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 5017),

b) o zmocnění vlády k prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (tisk 5014),

c) o povolení dodatečného úvěru k provádění zákona o požitcích válečných poškozenců (tisk 5015).

6. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Košiciach za svolenie k trest. stíhaniu posl. dr. Korlátha pre prečin dla § 16, č. 1 zákona zo dňa 19. brezna 1923, č. 50 Sb. z. a n. (tisk 4695).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Hradci Král. za vydání posl. dr. Brunara k trest. stíhání pro přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky (tisk 4704).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání posl. Daruly k trest. stíhání pro zločin podle § 15, č. 3 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (tisk 4727).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti trenčanské sedrie za vydání posl. dr. Kubiše pro přečin podle § 4, odst. II zák. čl. XL z roku 1914 a pro přestupek podle § 46 přest. zákona (tisk 4775).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti presidia polic. ředitelství v Bratislavě za vydání posl. Tománka k trest. stíhání pro přestupky podle §§ 43 a 46 zák. článku XI z roku 1879 (tisk 4862).

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Báňské Bystřici za vydání posl. Bartáka k trest. stíhání pro přečin násilí proti vrchnosti podle § 69, odst. I tr. z., § 4, odst. I zák. čl. XL z roku 1914 a pro přečin utrhání na cti podle § 1 a § 3, č. 1 a 2, §9, č. 4 zák. čl. XLI z roku 1914 (tisk 4877).

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Chebu za vydání posl. J. Fischera k trest. stíhání pro přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky (tisk 4970).

13. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 5026) zákona, kterým se upravují platové poměry soudců z povolání a jiných konceptních úředníků v oboru ministerstva spravedlnosti.

14. Návrh, aby řízením zkráceným podle § 55 jedn. řádu byla vyřízena osnova zákona, kterým se upravují platové poměry soudců z povolání a jiných konceptních úředníků v oboru ministerstva spravedlnosti (tisk 5026).

Jsou snad námitky proti tomuto návrhu? (Nebyly.)

Není tomu tak. Návrh můj jest přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 9 hod. 50 min. večer.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP