Pondělí 15. prosince 1924

Začátek schůze ve 3 hod. 35 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: J. Marek, dr. Spina.

164 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Stříbrný, Šrámek.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 314. schůzi posl. sněmovny.

Dovolené na tuto schůzi udělil jsem posl. Al. Křížovi, J. Markovi a dr. Dérerovi pro neodkladné zaměstnání, posl. Chalupovi a Brožíkovi z rodinných důvodů.

Přikazuji výboru rozpočtovému vládny návrh zákona o poplatkoch v pokračovaní pred rozhodčím súdom plodinovej burzy v Bratislave (tisk 5007).

Přikazuji:

výborům rozpočtovému a soc.-politickému:

4994. Vládní návrh zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k provádění zákona o požitcích válečných poškozenců,

5009. Vládní návrh zákona o úsporných opatřeních ve veřejné správě,

5010. Vládní návrh zákona, kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích,

5011. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé předpisy o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich;

výborům zahraničnímu a živnostenskému:

5005. Vládní návrh zákona o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou;

výboru rozpočtovému:

5012. Vládní návrh zákona o odměnách státním a některým jiným veřejným zaměstnancům na rok 192 4-1925, a navrhuji, aby jmenovaným výborům uloženy byly k podání zpráv o těchto vládních návrzích lhůty do 18. prosince 1924, t. j. do čtvrtka do 10. hod. dopol.

Dále přikazuji:

výborům ústavně-právnímu a rozpočtovému:

5006. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 291 Sb. z. a n., jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů,

výboru ústavně-právnímu:

5008. Vládní návrh zákona, jímž se s prozatímní platností upravují některá ustanovení obecního zřízení v Podkarpatské Rusi, a navrhuji, aby jmenovaným výborům uloženy byly k podání zpráv o těchto vládních návrzích lhůty 3denní.

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Navržené lhůty jsou přijaty.

Přejdeme k pořadu schůze, k 1. jeho odstavci, jímž jest:

1. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za vydání posl. Tausika k trest. stíhání pro přečin rušení obecného míru, přečin urážky presidenta, vlády, četnictva, ministra národní obrany a okresního náčelníka Mareše (tisk 4771).

Zpravodajem za výbor imunitní je p. posl. Valášek, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Valášek: Slavná sněmovno! Hlavní státní zastupitelství v Košicích přípisem ze dne 31. prosince 1923, čís. 15942/23, žádá o vydání posl. Tausika pro přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5, a urážky presidenta podle § 11, č. 2 zákona z 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., a přestupek podle § 46 zák. o přestupcích, přečin urážky vlády podle§ 2, 3/II 1, 2/4 zák. čl. XLI z r. 1914, přečin urážky četnictva podle § 2, 3/II 1, 2/4 zák. čl. z r. 1914, přečin urážky ministra nár. obrany podle § 2, 3/II 1, 2, 4 zák. čl. XLI z r. 19141 a přečin urážky okresního náčelníka Mareše podle § 1, 3/II, 1, 2 zák. čl. XLI z r. 1914. Imunitní výbor uváživ stanovisko oposičního posl. Tausika, který před svými voliči kritisoval postup vlády a úřadů, navrhuje, aby pro přečin rušení obecného míru, přečin urážky presidenta, vlády, četnictva a ministra národní obrany vydán nebyl, ježto výroky ty nepřesahují meze dovolené kritiky oposičního poslance, souvisící s výkonem poslaneckého mandátu.

Pro přečin urážky na cti okresního náčelníka Mareše navrhuje imunitní výbor, aby vydán byl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá.

Budeme hlasovati. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Pan zpravodaj navrhuje ve smyslu usnesení výborového, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin rušení obecného míru, přečin urážky presidenta, vlády, četnictva a ministra nár. obrany a aby svolila k trestnímu stíhání téhož poslance pro přečin urážky na cti okresního náčelníka Mareše.

Kdo s návrhem tímto souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin rušení obecného míru, přečin urážky presidenta, vlády, četnictva a ministra národní obrany, a svoliti k trestnímu stíhání téhož poslance pro přečin urážky na cti okresního náčelníka Mareše.

Tím vyřízen je odst. 1 pořadu této schůze.

Přejdeme ke 2. odstavci, jímž jest:

2. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za vydání posl. Tausika k trestnímu stíhání pro přečin urážky četnictva podle §§ 2, 4, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z roku 1914 (tisk 4982).

Zpravodajem je p. posl. Nejezchleb-Marcha, jemuž uděluji slovo.

Zpravodaj posl. Nejezchleb-Marcha: Slavná sněmovno! Hlavní státní zastupitelství v Košicích žádá za vydání posl. Tausika pro přečin urážky četnictva podle §§ 2, 4, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914. Imunitní výbor navrhuje, aby posl. Tausik vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení výborového navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Tausika.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Tausika a vyřízen je odst. 2 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme ke 3. odstavci, jímž je:

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti zemského trest. soudu v Praze za vydání posl. Myslivce k trestnímu stíhání pro přečin proti bezpečnosti cti (tisk 4854).

Zpravodajem jest opět p. posl. Nejezchleb-Marcha. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Nejezchleb-Marcha: Slavná sněmovno! Zemský trestní soud v Praze žádá za vydání k trest. stíhání posl. Myslivce, na něhož podává žalobu posl. Alois Kaderka pro přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem, a sice uveřejněním článku nadepsaného "Kaderka" v časopise "Čech" ze dne 22. června 1924, č. 171.

V článku se tvrdí, že posl. Kaderka, který je členem správního výboru Státního pozemkového úřadu, poslal svého sekretáře Pavlíka ke správě velkostatku mnichovohradišťského - když před tím byl v jeho věci hlasoval - s chekem znějícím na 150.000 Kč, aby si svoje hlasování dal zaplatiti, a že tuto věc, když o ní bylo jednáno ve výboru poslaneckého klubu lidového, přiznal. Na své ospravedlnění prý přiznal toliko, že byl jistým sekretářem vyzván, aby žádal víc. Od té doby dělal prý předsedovi lidového klubu sluhu, protože tomuto prý záleželo patrně na jejím utajení. V dalším uvedl, že se domnívá, jako by obžalobci musili mlčet, ale že se duše prostě kupovaly. Lidová strana prý nesmí trpěti, aby takový nepoctivec držel se tím, že předsedovi dělá ochotné služby.

Imunitní výbor činí návrh poslanecké sněmovně, aby posl. Myslivec vydán byl, neboť zmíněný sám o to požádal.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení výborového navrhuje, aby poslanecká sněmovna svolila k trestnímu stíhání posl. Myslivce. O svolení to pan poslanec také sám žádal.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se svoliti k trestnímu stíhání posl. Myslivce a tím je vyřízen třetí odstavec pořadu dnešní schůze.

Přikročíme k dalšímu, jímž jest:

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mostě za vydání posl. inž. Kalliny k trestnímu stíhání pro přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky (tisk 4699).

Zpravodajem jest p. posl. Mach. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Mach: Krajský soud v Mostě žádá za vydání k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny pro přečin podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky. Žádost se týká řeči přednesené posl. Kallinou v Kadani dne 28. ledna 1924 před jeho voličstvem, v níž posl. Kallina mezi jiným dovozoval, že dnes se nesmí již mluviti o potlačování, nýbrž o demokracii, nikoliv o loupeži, nýbrž o vyvlastňování, nikoliv o lži, nýbrž o pravdě.

Poněvadž z celé řeči nelze s jistotou říci, čeho se týkaly tyto výroky posl. Kalliny a posl. Kallina mimo to mluvil před svým voličstvem a tedy vykonával svůj poslanecký mandát, navrhuje imunitní výbor, aby poslanec Kallina k trestnímu stíhání vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata tedy odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení výborového navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny.

Vyřízen jest odstavec 4 pořadu dnešní schůze a přejdeme k odst. 5, jímž jest:

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Brně za vydání posl. Práška k trestnímu stíhání pro přečin podle § 303 tr. z. (tisk 4865).

Zpravodajem jest p. posl. Modráček, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Modráček: Slavná sněmovno! K návrhu státního zastupitelství v Brně žádá zemský trestní soud v Brně za svolení k trestnímu stíhání posl. Práška pro jeho řeč, již měl na veřejné schůzi příslušníků československé církve v Besedním domě v Brně.

V řeči své prý posl. Prášek uvedl, že římsko-katolický kněz pokropí hřbitov a provádí všelijaké kejkle a tím získává disposičního práva nad hřbitovem.

Ježto inkriminovaný výrok není dostatečným důvodem k zrušení poslanecké imunity, navrhuje imunitní výbor, aby posl. Prášek vydán nebyl.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj navrhuje v souhlase s usnesením výboru imunitního, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Práška.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Práška a vyřízen jest odstavec 5 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k odst. 6, jímž jest:

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Jičíně za svolení k trestnímu stíhání posl. Hakena pro přečin podle § 14, č. 1 a § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 4875).

Zpravodajem jest p. posl. Nejezchleb-Marcha, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Nejezchleb-Marcha: Slavná sněmovno! Posl. Haken mluvil na schůzi v Lomnici nad Pop. jednu ze svých obvyklých řečí, která není ničím jiným než opakováním článků a noticek obvykle denně vycházejících v komunistické žurnalistice a tiskovými orgány nezabavených.

Imunitní výbor navrhuje, aby posl. Haken vydán nebyl.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj podle usnesení výborového navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Hakena.

Kdo s návrhem tím souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna se usnesla, nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Hakena.

Vyřízen jest odst. 6 pořadu dnešní schůze a přejdeme k odst. 7, jímž jest:

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti zemského trestního soudu v Praze za vydání posl. Dubického k trestnímu stíhání pro zločin podle § 209 tr. z. (tisk 4945).

Zpravodajem je p. posl. Koudelka, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Koudelka: Slavná sněmovno! Zemský trestní soud v Praze žádá za vydání k trestnímu stíhání posl. Dubického pro zločin podle § 209 tr. z.

Tohoto zločinu se prý dopustil stíhaný poslanec tím, že uveřejnil a svým jménem podepsal v časopisu domkářů a malorolníků "Domovina" článek pod nadpisem "Nelze mlčeti", který je kritikou praxe Státního pozemkového úřadu.

Imunitní výbor dospěl k přesvědčení, že tato činnost souvisí úzce s výkonem poslaneckého mandátu stíhaného poslance, že nepřesahuje meze oprávněné politické kritiky a konečně, že Státní pozemkový úřad musí zvláště býti pod jistou kontrolou veřejného mínění a kruhů poslaneckých. Proto navrhuje, aby stíhaný posl. Dubický vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá, budeme hlasovati.

Pan zpravodaj navrhuje podle usnesení výborového, aby posl. sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Dubického.

Kdo s návrhem tím souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Dubického.

Vyřízen je poslední odstavec pořadu této schůze.

Než ukončím schůzi, sděluji, že do výboru soc.-politického vyslal klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické posl. Brodeckého za posl. Karpíškovou.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra v úterý dne 16. t. m. o 3. hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru pro dopravu a veřejné práce k usnesení senátu (tisk posl. sněm. 4980) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 2006 a 2017), kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (tisk 4995).

2. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk 4944) zákona, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se válečné přirážky ku přímým daním na rok 1925 (tisk 4953).

3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění ustanovení § 1, bodu 4 zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 406 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, ke změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 4993).

4. Druhé čtení osnovy zákona o výši daně z cukru (tisk 4954).

5. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se částečně mění ustanovení § 94, lit. c, zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., o osobních daních přímých (tisk 4836).

6. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se upravují odpočivné požitky některých župních zaměstnanců, obecních a obvodních notářů a některých státních zaměstnanců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po těchto osobách (tisk 4940).

7. Druhé čtení osnovy zákona o kožních aukcích (tisk 4936).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Bratislavě za vydání posl. Tomika k trest. stíhání pro zločin násilí proti vrchnosti po rozumu § 2, odst. 1., zák. čl. XL z r. 1914, pro přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, pro přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, pro přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, pro přečin podle § 15, č. 1 zákona na ochranu republiky, pro přečin podle § 11, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky, pro přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, pro přečin urážky na cti podle §§ 2, 3, č. 1 a 2, č. 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, pro přečin utrhání na cti podle §§ 1 a 2, č. 8, č. 6 téhož zákona (tisk 4845).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu ve Znojmě za vydání posl. dr. Brunara k trest. stíhání pro přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 4701).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za vydání posl. Mondoka k trest. stíhání pro přečin podle § 16, č. 1 a § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 4868).

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Olomouci za vydání posl. dr. Schollicha k trest. stíhání pro zločin podle § 65 a) tr. z. a přečin podle § 305 tr. z. (tisk 4710).

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v N. Jičíně za vydání posl. dr. Schollicha k trest. stíhání pro zločin podle § 58 c) trestního zákona event. zločin podle § 16, č. 2 zákona na ochranu republiky a dále pro přestupek §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího (tisk 4763).

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání posl. Myslivce k trest. stíhání pro přečin urážky presidenta republiky podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky (tisk 4724).

Je snad proti tomuto mému návrhu nějaká námitka? (Námitka nebyla.)

Není jí. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze ve 3 hod. 55 min. odpol.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP