Pátek 12. prosince 1924

Začátek schůze v 11 hod. 15 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. inž. Botto, Buříval.

Zapisovatelé: Bradáč, Taub.

134 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministr inž. Novák.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 312. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Vrabcovi, Prokůpkovi, Pohlovi, Schäferovi, dr. Dérerovi, J. Bečkovi, inž. Nečasovi, Oktavcovi, Al. Křížovi a dr. Hrubanovi, vesměs pro neodkladné zaměstnání, posl. Dubickému pro nemoc v rodině, posl. R. Chalupovi z důvodů rodinných; na dnešní a dodatečně na schůzi dne 10. t. m. posl. Häuslerovi, Wittichovi a Hirschovi; dodatečně na schůzi dne 10. t. m. posl. Kunstovi a Toužilovi; dodatečně na schůze dne 4. a 10. t. m. posl. Sedorjakovi, vesměs pro neodkladná zaměstnání.

Nemocí omlouvají se na schůzi dne 10. t. m. dodatečně posl. Bubník a dr. Šmeral; z téhož důvodu na schůze v tomto týdnu posl. J. Černý (soc.-dem.)

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Výbor soc.-politický zvolil ve schůzi dne 11. prosince 1924 místopředsedou posl. Tučného.

Do téhož výboru vyslal klub poslanců rep. strany zeměděl. a malorol. lidu posl. Chlebounovou za posl. Oríška; klub poslanců čsl. strany socialistické posl. Pechmanovou za posl. Langra; klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické posl. Chalupníka za posl. Johanise.

Do výboru ústavně-právního vyslal klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické posl. Astra za posl. Pika.

Do výboru imunitního vyslal týž klub posl. Hvizdáka za posl. Koudelku.

Předseda: Pan posl. dr. Czech oznamuje jménem podatelů naléhavé interpelace tisk 4911 (týkající se provedení voleb do pomocnického výboru gremia v Brně), že interpelace tato má platiti jako interpelace podle §u 68 jedn. řádu.

Došel dotaz. Žádám o jeho sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotaz posl. Geršla, Konečného a soudr. min. spravedlnosti stran konfiskační praxe stát. zastupitelství a kraj. soudu v Olomouci a okres. pol. správy v Prostějově.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány zprávy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

4992. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mor. Ostravě za vydání posl. J. Křížek trestnímu stíhání pro přečin podle §u 15, č. 3, §u 18, č. 1 zákona na ochranu republiky a pro přečin podle §u 300 tr. z.

4993. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 4978), kterým se mění ustanovení §u 1, bodu 4 zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 406 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, ke změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím.

Předseda: Počátkem schůze byla tiskem rozdána Těsnopisecká zpráva o 305. schůzi posl. sněmovny.

Počátkem schůze byly tiskem rozdány Zápisy o 302., 303. a 304. schůzi posl. sněmovny.

Výboru imunitnímu přikazuji tyto žádosti a přípisy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Žádosti:

sedrie v Levoči ze dne 2. prosince 1924, č. Nt III 3/24, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích dne 6. prosince 1924, č. 16.352/24, za vydání posl. Tausika k trestnímu stíhání pro přečin pomluvy čsl. vlády podle §u 1, § 3/II, č. 1, 2 zák. čl. XLI z r. 1924, pro přečin pomluvy komisaře inž. Bohuslava Kriško, okresního náčelníka Mareše, pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 5 a 1 zákona na ochranu republiky a pro přečin pomluvy podle §u 13/II, č. 1, 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca náčelník Mareš a pol. komisař Brunner, jichž se dopustil řečí dne 3. února 1924 v Krompachách (č. 551 im.),

sedrie v Levoči ze dne 2. listopadu 1924. č. Nt III 5/24, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 6. prosince 1924, č. 16.353, za vydání posl. Tausika k trestnímu stíhání pro přečin pomluvy podle §u 1, §u 3/II, č. 1, 2 zák. čl. XLI z r. 1914 proti náčelníku Marešovi, županovi Mičurovi a čsl. policejním orgánům; dále pro přečin urážky notáře Pálky a komisaře Jamborského podle §u 2, 4/2 zák. čl. XLI z r. 1914, pro přečin podle §u 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, pro zločin podle §u 69, 330/1 tr. z., pro přečin násilí proti orgánu vrchnosti podle §u 4/2 zák. čl. XLI z r. 1914 a pro přestupek podle §u 46 zákona o přestupcích, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 10. února 1924 (č. 552 im.),

sedrie v Prešově ze dne 3. prosince 1924, č. Tk 508/24/4, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 5. prosince 1924, č. 16.365/24, za vydání posl. Tausika pro přečin podle §u 14, č. 3 zákona na ochranu republiky a přečin podle §u 18, č. 1 téhož zákona, pro přečin podle §u 2, §u 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 a pro přečin podle §u 15, č. 2 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil výroky na schůzi dne 15. srpna 1924 v Sabinově (č. 553. im.),

soudní stolice v Užhorodě ze dne 14. listopadu 1924, č. Pr 56/26/8, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 8. prosince 1924, č. 16.389/24, za vydání posl. Ulricha k trestnímu stíhání pro přečin utrhání a ublížení na cti tiskem podle §u 1, §u 2, §u 3/I-II zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Gagatko (č. 554 im.)

Přípisy:

kraj. soudu v Mostě ze dne 6. prosince 1924, č. Vr 878/22, kterým se zastavuje trestní řízení proti posl. Knirschovi pro zločin podle §u 58 c, §u 65 a tr. z. (presid. sd. 159 sch. - č. 193 im.),

hlav. stát. zastupitelství v Košicích ze dne 8. prosince 1924, č. 16.355/24, kterým trestní řízení proti posl. Onderčovi pro přečin urážky na cti podle §u 1 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný tiskem proti Kubičkovi a kvalifikovaný podle §u 3, b, 1 téhož zákona, se zastavuje (č. 199 im. - presid. sd. 159. sch.),

hlav. stát. zastupitelství v Košicích ze dne 6. prosince 1924, č. 16.273/24, kterým se odvolává žádost ze dne 24. května 1924, č. Hs 340/24, týkající se vydání posl. Mondoka k trestnímu stíhání pro přečin podle §u 16, č. 1 a §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (č. 470 im. - pres. sd. 267. schůze, tisk 4696)

Předseda (zvoní): Přejdeme k pořadu schůze, a to k odst. 1, jímž je:

1. Zpráva výborů soc. politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 4928), kterým se upravují odpočivné požitky na kterých župních zaměstnanců, obecních a obvodních notářů a některých státních zaměstnanců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po těchto osobách (tisk 4940).

Zpravodajem za výbor soc. politický je pan posl. Malík, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Malík: Slavná sněmovno! Vládním návrhem zákona tisk 4928 upravují se odpočivné požitky některých župních zaměstnanců, obecních a obvodních notářů a některých státních zaměstnanců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po těchto osobách. Pro tyto osoby, pokud jde o požitky odpočivné a zaopatřovací, mají platiti zásady zákonů, uvedených zejména v §u 1 této osnovy, t. j. zákonů ze dne 17. prosince 1919, čís. 2 a 3 Sb. z. a n. z r. 1920, dále ze dne 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n., a ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. z. a n. Pokud jde o Podkarpatskou Rus, dává se vládě zmocnění podle §u 5 osnovy, aby obdobnou úpravu provedla i na území Podkarpatské Rusi. Zákony čís. 210 a 211 z r. 1920 Sb. z. a n. byla na Slovensku počínajíc 1. srpnem 1920 provedena prozatímní úprava politické správy a postátněna instituce oněch obecních a obvodních notářů, při čemž převzata do státní služby řada zaměstnanců župní administrativy. Ti, kteří nebyli ani převzati ani propuštěni, byli dáni župními správními komisemi do výslužby, při čemž platily pro ně, pokud jde o odpočivné požitky, předpisy uherské. Na Podkarpatské Rusi provedena byla stejná úprava vládními nařízeními čís. 476 z r. 1920 a č. 71 z r. 1921 Sb. z. a n.

Mimo pensisty, kteří byli dáni do výslužby v důsledku uvedených úprav, a mimo pozůstalé po nich, jsou ještě pensisté, resp. pozůstalí, kteří již dříve před zmíněnými úpravami byli dáni do výslužby. Odpočivné a zaopatřovací požitky notářů a jejich pozůstalých převzal stát. Pokud jde o bývalé župní zaměstnance a jejich pozůstalé, nesly na Slovensku až do zavedení župního zřízení náklad na odpočivné a zaopatřovací požitky těchto osob župy, od 1. ledna 1923 nese jej stát. Na Podkarpatské Rusi nesou náklad na tyto požitky dosud župy.

Požitky tyto jsou nepatrné, k výživě naprosto nedostatečné a byly proto poskytovány k nim v letech 1921, 1922 a 1923 zvláštní přídavky na základě zmocnění ministerské rady. Těchto přídavků, které byly dávány jaksi cestou administrativních opatření, dostalo se i oněm pensistům, na něž se nevztahuje zákon č. 210 z r. 1920, resp. nařízení č. 476 z r. 1920 Sb. z. a n., na př. pensistům ze řad župních, silničních a nemocničních zaměstnanců. Tito byli placeni na Slovensku z prostředků župních, od 1. ledna 1923 jsou placeni z prostředků nových žup, na Podkarpatské Rusko jsou placeni stále z prostředků dosavadních žup podle zřízení uherského.

Změna právního stavu, která nastala zavedením župního zřízení na Slovensku, volá po zákonné úpravě požitků osob v tomto vládním návrhu uvedených. Některé z těchto osob dostávají uvedené požitky, jak jsem se již zmínil, od žup podle předpisů ještě uherských, jiné od nových žup, event. státu, a platí pro ně samozřejmě předpisy nové. Vedle toho jsou tyto požitky, jak jsem již rovněž podotkl, k výživě naprosto nedostatečné. I jest nutno, aby zde zaveden byl určitý pořádek, určitá jednotnost a samozřejmě také určité zlepšení. A to má právě na mysli tato osnova zákona. Touto osnovou provádí se zákonná úprava odpočivných a zaopatřovacích požitků celé řady osob na Slovensku a Podkarpatské Rusi, což vyžadovati bude ročního nákladu 14 mil. Kč.

Soc. politický výbor, projednav tento vládní návrh zákona ve své schůzi dne 20. listopadu 1924, uznal nutnost úpravy požitků příslušných osob a navrhuje, aby i slavná poslanecká sněmovna tento vládní návrh zákona, kterým se upravují odpočivné požitky některých župních zaměstnanců, obecních a obvodních notářů a některých státních zaměstnanců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po těchto osobách, schválila tak, jak je otištěn ve zprávě výboru soc. politického a výboru rozpočtového tisk 4940. (Výborně!)

Předseda (zvoní): Dávám slovo druhému zpravodaji - za výbor rozpočtový - jímž byl pan posl. dr. Medvecký. Je však nepřítomen a omluven, a vyzývám proto místopředsedu výboru rozpočtového pana posl. Buřívala, aby převzal referát.

Zpravodaj posl. Buříval: Slavná sněmovno! Výbor rozpočtový zaměstnával se osnovou po stránce finanční a tu v §u 8 stanovil, aby nutné výdaje, kterých je potřebí pro úpravu odpočivných požitků některých župních zaměstnanců, ministr financí opatřil úvěrovými operacemi. Pro příští rok bude však nutno, aby ve státním rozpočtu bylo o krytí těchto výdajů náležitým způsobem postaráno.

Jménem rozpočtového výboru doporučuji, aby této osnově dostalo se ústavního schválení. (Výborně!)

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá.

Měli bychom nyní hlasovati. Jelikož však není dostatečné presence, odkládám hlasování po odst. 4, k jehož projednání, nebude-li proti tomu námitek, bychom teď přikročili. (Námitky nebyly.)

Námitek není, přikročíme tedy k odst. 4, jímž je:

4. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností k vládnímu návrhu zákona (tisk 4921) o kožních aukcích (tisk 4936).

Zpravodajem za výbor pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností je pan posl. Netolický, jemuž dává, slovo.

Zpravodaj posl. Netolický: Slavná sněmovno! Osnova zákona, kterou projednáváme, týká se regulování prodeje surových koží. Až dosud dál se prodej surových koží tím způsobem, že obchodníci je buď shromažďovali nebo používali k tomu jednotlivců, kteří od řezníků surové kůže skupovali, sváželi je na jedno místo, načež v dražbách nebo-li aukcích byly tyto kůže prodávány.

Průběhem doby vžily se kožní aukce tím způsobem, že dnes surové kůže od obchodníků kožemi do průmyslu, který je zpracuje, jinak nepřicházejí, časem pak vžily se také určité zvyky, jež při kožních aukcích se staly pravoplatnými. V poslední době však při těchto aukcích, kterých se nahromadilo příliš mnoho, vyskytly se zjevy, které aukcím a prodeji koží nebyly nikterak ku prospěchu, a to proto, poněvadž při kožních aukcích se někdy stávalo, že počet koží byl nepatrný, ale kupců příliš mnoho nebo naopak, čímž ceny koží nebyly náležitě přizpůsobeny zahraničnímu trhu.

Z toho důvodu viděla se vláda nucena učiniti opatření, aby kožní aukce byly podrobeny určité kontrole. Kontrola tato, jak je v zákoně zamýšlena, nikterak nemá snad omeziti nebo zaváděti nové zvyky a opatření při prodeji koží, nýbrž má jen za účel zabrániti napříště všem zlořádům, které při kožních aukcích jednak ohledně cen, jednak ohledně jakosti koží se vyskytly.

V důsledku toho předložila vláda osnovu zákona výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností. Dříve však byla tato osnova předložena poradnímu sboru pro otázky hospodářské, a ten ve své schůzi jednomyslně přijal zákonnou osnovu tak, jak ji vláda navrhla, jen, pokud se týče rozhodování případů sporných, vsunul tam ustanovení, podle kterého všechny spory, jež vzniknou při kožních aukcích, mají býti rozsuzovány rozhodčím soudem, jehož rozsudky mají býti pravoplatně vykonávány.

Vyskytly se se strany těch, kteří kůže prodávají, stížnosti, že tímto zákonem sahá se jaksi na jejich práva, že budou ve svém svobodném obchodu omezováni. Ze zákona stížnosti takové nevyplývají, poněvadž jde jen o regulování, o určitý dohled, aby byly zamezeny všechny nespravedlnosti, které při kožních aukcích se vyskytly. Není úmyslem vlády, aby zasahovala anebo nějakým způsobem omezovala svobodný prodej, a tím ovšem také ceny, které na zahraničním trhu budou asi přiměřené cenám našim.

Rovněž tak námitka, že by snad v důsledku přijetí tohoto zákona musel býti zřízen nějaký odbor v ministerstvu obchodu, padá po vysvětlení, že povolení ke kožním aukcím budou dávána vždycky na delší dobu a nikoli snad jen na krátký čas. Doposud - do projednávání této zákonné osnovy ve výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností - bylo podáno 24 žádostí, takže po jejich vyřízení podobné žádosti ve větším počtu podávány nebudou, a následkem toho také výtka, že by snad tato nová agenda si vyžádala nový počet zaměstnanců nebo nějaký nový odbor v ministerstvu obchodu, sama sebou padá.

Další námitka, že by snad tímto zákonem bylo jaksi omezeno právo obchodníků, nebo že by obchodníci kožemi mohli býti poškozeni v tom směru, že by vadné kůže nemohly býti zpět přijímány, odpadá sama sebou, poněvadž, jak již bylo uvedeno, do dosavadních zvyklostí při kožních aukcích zákonem tímto nebude nikterak zasahováno.

Stížnosti další, které také vycházely z kruhů obchodníků se surovými kožemi, jakož i odběratelů hotových koží, že prý se zákonem tím dává nějaké privilegium koželužnám v tom smyslu, že by jednak mohly snad levně pod cenou nakupovati, anebo že by hotové výrobky koží na př. rukavičkářům nebo jiným živnostem kůže zpracujícím zdražovaly, odpadá taktéž, poněvadž dosavadní způsob i v tomto případu bude zachován.

Z těchto všech důvodů je jasno, že zákon tento nebude nikterak poškozovati ani obchodníky kožemi, ani výrobce koží. Naopak musí zde padati na váhu úmysl, aby křiklavosti, které v kožních aukcích zvláště v době poválečné se vyskytly, byly zákonem tímto odstraněny, aby bylo znemožňováno umělé snad zdražování koží surových, poněvadž tím ovšem zdražila by se kůže hotová a v důsledku toho také objevilo by se toto zdražení i při prodeji a zhotovování výrobků z koží.

Tato osnova zákona má za účel vykonáváním dozoru přivésti ozdravění do kožních aukcí a proto jistě nebude proti ní námitek.

Výbor pro záležitosti obchodu, průmyslu a živností, uváživ všechny tyto okolnosti a vyhověv přání poradního sboru, aby všechny spory, které z těchto obchodů vzniknou, byly souzeny soudem rozhodčím, který má právo vykonatelnosti, doporučuje slavné sněmovně, aby zákonu tomu dala ústavní schválení. (Výborně!)

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen. Debata odpadá.

Měli bychom přikročiti ke hlasování, ale není stále ještě potřebné presence a jsem nucen přikročiti k ukončení schůze.

Želím hluboce tohoto zjevu, který svědčí o poněkud podivném plnění povinností. (Výkřiky komunistických poslanců.)

Hlasování o obou těchto odstavcích odkládám do příští schůze.

Podle usnesení předsednictva bude se příští schůze konati, nebude-li námitek, v pondělí dne 15. t. m. v 1 hodinu odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 4978), kterým se mění ustanovení § 1, bodu 4 zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 406 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, ke změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 4993).

2. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk 4943) zákona o výši daně z cukru (tisk 4954).

3. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3793), jímž se částečně mění ustanovení § 94, lit. c) zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., o osobních daních přímých (tisk 4836).

4. Zpráva výborů soc. politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 4928), kterým se upravují odpočivné požitky některých župních zaměstnanců obecních a obvodních notářů a některých státních zaměstnanců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po těchto osobách (tisk 4940).

5. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností k vládnímu návrhu zákona (tisk 4921) o kožních aukcích (tisk 4936).

6. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 68 Sb. z. a n., o úpravě užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu (tisk 4937).

7. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se hornické vyhledávání a těžení živic (bitumen) podřizuje obecnému zákonu hornímu (tisk 4935).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za vydání posl. Tausika k trest. stíhání pro přečin rušení obecného míru, přečin urážky presidenta, vlády, četnictva, ministra národní obrany a okresního náčelníka Mareše (tisk 4771).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za vydání posl. Tausika k trest. stíhání pro přečin urážky četnictva podle §§ 2, 4, 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z roku 1914 (tisk 4982).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za vydání posl. Myslivce k trest. stíhání pro přečin proti bezpečnosti cti (tisk 4854).

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mostě za vydání posl. inž. Kalliny k trest. stíhání pro přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky (tisk 4699).

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Brně za vydání posl. Práška k trest. stíhání pro přečin podle § 303 tr. z. (tisk 4865).

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Jičíně za svolení k trest. stíhání posl. Hakena pro přečin podle § 14, č. 1a § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 4875).

14. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za vydání posl. Dubického k trest. stíhání pro zločin podle § 209 tr. z. (tisk 4945).

Jsou snad nějaké námitky proti tomu? (Nebyly.)

Námitek není.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 11 hod. 40 min. dopol.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP