Úterý 11. listopadu 1924

 

Začátek schůze v 6 hod. 40 min. večer.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Gažík.

196 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři dr. Dolanský, Habrman, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Šrámek, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Místopředseda dr. Hruban (zvoní): Zahajuji 298. schůzi posl. sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůze udělil jsem posl. inž. Nečasovi pro neodkladné záležitosti.

Staly se některé změny ve výborech. Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub poslanců čsl. strany socialistické vyslal do výboru iniciativního posl. Moudrého za posl. H. Bergmanna a posl. Pechmanovou za býv. posl. Sajdla; do výboru zdravotnického posl. Pechmanovou za posl. H. Bergmanna; do výborů socialisačního a soc.-politického posl. Tučného za posl. Laube.

Klub poslanců Bund der Landwirte vyslal do výboru iniciativního posl. Jos. Fischera za posl. dr. Hanreicha.

Klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické vyslal do výboru imunitního posl. Koudelku za posl. Hvizdáka.

Místopředseda dr. Hruban (zvoní): Přikazuji výborům živnostenskému a ústavně-právnímu:

4918. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona, jímž se hornické vyhledávání a těžení živic (bitumen) podřizuje obecnému zákonu hornímu, a navrhuji, aby výborům těm uložena byla k podání zprávy o tomto usnesení lhůta 10 dnů.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůta jest přijata.

Přikazuji výboru živnostenskému:

4921. Vládní návrh zákona o kožních aukcích,

a navrhuji, aby výboru tomu uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta desetidenní:

Přikazuji:

výboru ústavně-právnímu:

4907. Vládní návrh zákona, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 8. června 1923, č. 123 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských věcech, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech,

výboru živnostenskému:

4920. Vládní návrh zákona o zřizování a rozšiřování pivovarských podniků v obcích sousedících s městem Plzní,

výborům soc.-politickému a rozpočtovému:

4922. Vládní návrh zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců,

výboru zemědělskému:

4923. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 68 Sb. z. a n., o úpravě užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu,

a navrhuji, aby těmto výborům uloženy byly k podání zprávy o těchto vládních návrzích lhůty 5denní.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, prosím, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty jsou přijaty.

Poslanec Ertl žádá za dovolenou 14denní z rodinných důvodů.

Kdo souhlasí, aby mu žádaná dovolená byla udělena, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Dovolená jest udělena.

Mezi 297. schůzí byly tiskem rozdány naléhavé interpelace. Žádám, aby byly přečteny.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

4909. Naléhavá interpelace posl. Schweichharta, Schäfera, Pohla a druhů ministrovi vnitra pro nezákonný postup okr. politické správy v České Lípě při stávce sklářských dělníků.

4915. Naléhavá interpelace posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty o rušení školních tříd.

4916. Naléhavá interpelace posl. dr. Czecha, Hoffmanna, dr. Holitschera, Hirsche a druhů min. školství a nár. osvěty o rušení školních tříd.

Místopředseda dr. Hruban (zvoní):

Přerušuji další jednání a přistoupím k ukončení schůze.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala v pondělí dne 17. listopadu 1924 ve 3 hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 4900), kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. z. a n., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady (tisk 4925).

2. Druhé čtení osnovy zákona o dalším dočasném zkrácení přípravné služby soudcovské (tisk 4912).

3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se ustanovuje doba nové organisace řádných soudů a kterým se vláda zmocňuje, aby nařízením určila sídla i obvody soudů a státních zastupitelstev na Slovensku a Podkarpatské Rusi (tisk 4913).

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za vydání k trestnímu stíhání posl. Buřívala ve věci bytové (tisk 4687).

5. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Bratislave o zrušenie imunity posl. Tománeka a dr. Jurigu pre prečin rušenia obecného mieru podľa § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky (tisk 4723).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika, a to: I. pro přečin urážky presidenta republiky podle § 11, č. 1, 2 zák. ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., II. rušení obecného míru podle § 14, č. 5 téhož zákona, III. přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 1 a 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, IV. přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 1 a 2, § 9, č. 4 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4693).

Jsou snad nějaké námitky proti tomu? (Nebyly).

Není jich. Návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 6 hod. 45 min. večer.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP