Úterý 11. listopadu 1924

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání poslance Tománka pro přečin podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle §§ 2 až 4 zák. čl. XLI. z roku 1914 (tisk 4722).

Zpravodajem je pan posl. dr. Mazanec.

Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Mazanec: Vážené Národní shromáždění! Sedrie v Bratislavě žádá za vydání posl. Tománka pro přečin podle § 14 zákona na ochranu republiky z toho důvodu, že jmenovaný poslanec na schůzi lidové strany v Kopčanech konané dne 22. července 1923 dotkl se pomluvačně Čechů, když se zmínil o bolestné věci, že Slováci se stěhují hromadně do Ameriky, protože nenalézají doma obživy, kdežto celá řada českých lidí chodí na Slovensko za výdělkem a usazuje se tam v úřadech.

Imunitní výbor v těchto projevech neshledal ničeho, co by vybočovalo z mezí odůvodněné, resp. přípustné kritiky poměrů hospodářských, politických a zejména kulturních v zápasech na Slovensku, a proto usnesl se doporučiti Národnímu shromáždění, aby posl. Tománek pro tyto naznačené delikty vydán nebyl.

Místopředseda dr. Hruban (zvoní): Nikdo není za řečníka přihlášen, budeme proto hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem zpravodajovým, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Tománka, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Tománka.

Nyní budeme jednati o další zprávě výboru imunitního:

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě č. 3756/24 za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Lelleye pro přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 4698).

Místo nepřítomného pana zpravodaje posl. Dyka určuji zpravodajem místopředsedu imunitního výboru p. posl. Konečného.

Dávám jemu slovo.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno! Hlavní státní zastupitelství v Bratislavě žádá za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Lelleye pro přečin podle §u 15, č. 2 zákona na ochranu republiky. Zmíněného trestného činu se prý podle dožadovacích spisů hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě posl. dr. Lelley dopustil - podle oznámení učiněného soukromým žalobcem Alexandrem Békeffym, hlavním tajemníkem "Svazu republikánských maďarských malorolníků a zemědělců v Bratislavě", hlavnímu státnímu zastupitelství v Bratislavě - tím, že popuzoval a podněcoval na veřejných shromážděních v letácích a v časopise "Népakarat" proti vůdcům Svazu maďarských zemědělců do takové míry, že to mělo za následek v celé řadě případů nebezpečné vyhrožování, tělesné ztýrání a přepadání se střelnou zbraní.

V dožadovacích spisech uvedena je celá řada jmen postižených účastníků. Soukromý žalobce označuje za duševního původce těchto útoků posl. dr. Lelleye.

Imunitní výbor, jednaje o obsahu dožadovacích spisů, usnesl se doporučiti posl. sněmovně, aby dala souhlas k trestnímu stíhání posl. dr. Lelleye.

Místopředseda dr. Hruban (zvoní): Nikdo se ke slovu nehlásí, budeme tedy hlasovat.

Račte se posaditi na svá místa. (Děje se.)

Kdo souhlasí s návrhem zpravodajovým, aby poslanecká sněmovna svolila k trestnímu stíhání posl. dr. Lelleye, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se svoliti k trestnímu stíhání posl. dr. Lelleye.

Konečně budeme jednati o po lední imunitní záležitosti dnešní. 

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Hradci Král. za svolení k trestnímu stíhání posl. Němce pro řeč na veřejné schůzi lidu, pořádané dne 23. března 1924 v Machově, okres Police n. M. (tisk 4720).

Zpravodajem je pan posl. dr. Patejdl. Dávám jemu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Patejdl: Slavná sněmovno! Krajský soud v Hradci Král. žádá podáním ze dne 7. května 1924 za svolení k trestnímu stíhání posl. Němce pro řeč na veř. schůzi lidu v Machově dne 23. března 1924, ve které, pokud prý se dalo nenápadně zjistiti, mluvil o historii římského katolicismu, dále o tom, že římsko-katolická církev majíc Sv. Horu jako posvátné místo, lid svůj podvádí, a že popřel existenci Boha.

Imunitní výbor vzal při posuzování tohoto případu v úvahu, že uvedený poslanec ve své řeči projevil jako politik svůj názor o určitých kulturních otázkách, že nikoho nepopuzoval k nenávisti proti katolické církvi a k jejím zřízením a jejímu učení, o čemž svědčí to, že dle obsahu trestního oznámení ani při schůzi ani po ní nedošlo k žádným výtržnostem, a že dožádací přípis soudu neuvádí, pro jaké trestné činy má býti uvedený poslanec vydán; usnesl se tudíž navrhnouti poslanecké sněmovně, aby svolení k trestnímu stíhání posl. Němce dáno nebylo.

Místopředseda dr. Hruban (zvoní): Poněvadž se nikdo ke slovu nehlásí, budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem zpravodajovým, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Němce, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Němce.

Přerušuji projednávání pořadu.

Poněvadž bude nutno konati dnes ještě jednu schůzi - z důvodů formálních, aby totiž mohly býti přiděleny výborům nově podané osnovy vládní a došlé usnesení senátu - přikročím k ukončení této schůze.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala dnes za 3 minuty, tedy v 6 hod. 40 min. večer s

pořadem:

Nevyřízené odstavce pořadu 297. schůze.

Je snad námitka proti mému návrhu? (Nebyla.)

Není jí. Návrh můj je přijat.

Prosím, aby páni poslanci zůstali ve sněmovně, poněvadž bude v příští schůzi ještě nějaké hlasování.

Prohlašuji schůzi za skončenu.

(Konec schůze v 6 hod. 37 min. večer.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP