Čtvrtek 30. října 1924

 

Začátek schůze v 11 hod. 20 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: J. Marek, dr. Spina.

235 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Švehla; ministři inž. Bečka, dr. Beneš, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, dr. Hodža, dr. Kallay, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Stříbrný, Šrámek, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 294. schůzi poslanecké sněmovny, prvou schůzi desátého zasedání.

Sděluji, že podle přípisu předsedy vlády ze dne 18. října 1924, čís. 6687/1096 S a 6688 S/1096, president republiky rozhodnutím ze dne 17. října 1924 podle § 30 ústavní listiny prohlásil zasedání Národního shromáždění za ukončené dnem 17. října a podle § 28 ústavní listiny svolal poslaneckou sněmovnu Národního shromáždění k podzimnímu zasedání na den 30. října 1924 do jejího sídla Prahy.

Předseda vlády sdělil sem přípisem ze dne 8. října 1924, čís. 6389/909 S, že president republiky vyhověl rozhodnutím ze dne 3. října t. r. žádosti ministra školství a nár. osvěty Rudolfa Bechyně za zproštění z úřadu ministerského a pověřil správou ministerstva školství a nár. osvěty ministra pro sjednocení zákonodárství a organisaci správy dr. Markoviče.

Pan vyslanec Litevské republiky dr. Zaunius tlumočil mi toto poselství litevské sněmovny:

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Seimas Litevské republiky blahopřeje slavnému národu československému u příležitosti šestého výročí samostatnosti Československého státu a vyslovuje přání nejlepšího zdaru, v němž vidí národ litevský pevnou oporu demokracie a míru. Justinas Staugaitis, předseda Seimu republiky Litevské.

Předseda: Odpověď na tento spontánní projev přátelství zašlu s vaším svolením panu předsedovi sejmu.

Sděluji, že v odpověď na projev účasti, jejž jsem zaslal předsedovi poslanecké sněmovny francouzské při úmrtí básníka Anatola France, došla od předsedy francouzské sněmovny Painlevé odpověď, děkující za vřelou účast Československé republiky.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pane předsedo! Dopisem ze dne 18. října připojil jste se jménem poslanecké sněmovny republiky Československé ke smutku, který stihl naši zemi, a vzdal jste tím svoji vzácnou úctu vzpomínce slavného Anatola France.

Francouzská sněmovna prozatím nezasedá, jsem však přesvědčen, že plním přání všech svých kolegů, žádám-li Vás, abyste tlumočil zástupcům Československé republiky výraz naší živé vděčnosti.

Při zahájení první naší schůze neopomenu ihned přečísti Váš přípis.

Račte přijmouti, pane předsedo, ujištění mé obzvláštní úcty.

Předseda sněmovny poslanců Paul Painlevé.

Předseda: Dovolené na dnešní schůzi udělil jsem posl. J. Černému (soc. dem.), Koudelkovi, Hamplovi, Ant. Novákovi - vesměs pro neodkladné záležitosti.

Omluvili se nemocí tito poslanci: dodatečně na dny 24. a 25. září posl. Roscher; na dnešní schůzi posl. Mašek.

Lékařské vysvědčení předložili posl. Bobok, dr. Klimo, Kamelský a Schuster; dodatečně předložil lékařské vysvědčení, jímž omlouvá svou nepřítomnost v zářijových schůzích sněmovny, posl. Kunst.

Došly některé spisy ze senátu.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Předseda senátu sdělil, že senát přijal:

osnovu zákona, kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe (tisk 1960 sen.), ve znění usneseném posl. sněmovnou (přípis ze dne 29. září 1924),

osnovu zákona o konečné úpravě rakouských a uherských válečných půjček (tisk 1973 sen.), ve znění usneseném posl. sněmovnou (přípis ze dne 30. září 1924),

osnovu zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů, doplněný a částečně změněný zákonem ze dne 13. července 1922, č. 213 Sb. z. a n. (tisk 1979 sen.), ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou (přípis ze dne 30. září 1924),

ve 226. a 227. schůzi dne 7. a 8. října 1924:

osnovu zákona o mimořádných úlevách při placení přímých daní (tisk 1988 sen.),

osnovu zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé převzíti státní záruku za úvěr poskytnutý Československé plavební akciové společnosti Labské v Praze (tisk 1987 sen.) (přípisy ze dne 8. října 1924),

v 226., 227. a 228. schůzi dne 7., 8. a 9. října 1924

osnovu zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (tisk 1989 sen.),

ve 227. a 228. schůzi dne 8. a 9. října 1924

osnovu zákona, jímž se vláda zmocňuje převzíti pohledávky vzniklé z dodávek za doby války (tisk 1980 sen.),

osnovu zákona, kterým se zřizuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (tisk 1992 sen.) (přípisy ze dne 9. října 1924),

ve 228. a 229. schůzi dne 9. a 10. října 1924 tyto osnovy ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou:

zákona o příročí k ochraně peněžních ústavů a jejich věřitelů (tisk 1985 sen.),

zákona o povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů (tisk 1984 sen.),

zákona o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů (tisk 1990 sen.),

zákona, kterým se zřizuje "Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé" (tisk 1991 sen.) - (přípisy ze dne 10. října 1924).

Předseda: Došly některé spisy od vlády. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Předseda vlády zaslal přípisy

ze dne 30. září 1924, č. j. 19.71524, vyjádření ministerstva nár. obrany o resoluci k zákonu o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (k tisku 4471);

ze dne 24. září 1924, č. 20.292/24 m. r., zprávu ministerstva nár. obrany k resoluci, týkající se výstavby obytných domů pro ubytování důstojnictva v místech posádek (k tisku 4483);

ze dne 3. října 1924, čís. 20.393/24 m. r., zprávu ministerstva nár. obrany k resoluci, týkající se postupu při povolávání koní pro účely vojenské (k tisku 4471).

Předseda: Přikazuji je výboru brannému.

Došly dotazy.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Dotazy:

posl. Koutného, ministru vnitra o protizákonném stavu správy obce Lužic u Hodonína, 

posl. Daruly ministru železníc ohľadom priznania I. slovenskej úpravy starším zamestnancom Košicko-bohumínskej železnice,

posl. Knirsche ministru pošt a telegrafů o chování českého poštmistra ve Velemíně,

posl. V. Marka ministru obchodu o zavedení úplného nedělního klidu v chebských obchodech podle § 75 článek IX živn. řádu,

posl. Patzela:

ministru financí o splácení zisků trafikantem Ferdinandem Pschererem z Kraslic,

ministru pošt a telegrafů, aby byl vydán seznam účastníků šekového řízení v německém jazyku,

posl. inž. Junga ministru železnic o hrozícím přeložení zaměstnanců krnovských železničních dílen,

posl. dr. Kafky ministru nár. obrany, že nebyl převzat intendant v záloze Bedřich Killiches z Olomouce-Novosadů,

posl. dr. Lehnerta ministru vnitra o složení okresní správní komise pro Liberec-venkov,

posl. dr. Lodgmana předsedovi vlády o hospodářské usedlosti č. 11 ve Velebudicích u Mostu, patřící oseckému klášteru,

posl. dr. Keibla ministru soc. péče o události na dole Adolfa Arnošta v Chabařovicích,

posl. dr. Kafky a druhů ministru vnitra o prodeji nadační budovy v Kuksu,

posl. Schälzkyho a druhů ministru železnic, že se německým dělníkům vydávají jízdní lístky na dělnické legitimace jen v českém jazyku,

posl. inž. Kalliny ministru veř. zdravotnictví a tělesné výchovy, že se nevyřizuje spis o zavedení daně z přístřeší v Karlových Varech, ležící ode dne 29. května 1924 u ministerstva veř. zdravotnictví,

posl. Koudelky:

ministru železnic o stavbě nádraží v Kolíně a v Čes. Brodě,

ministru financí o revisi tabáční prodejny v Limuzích u Českého Brodu,

posl. dr. Lelleye:

ministru s plnou mocí pro správu Slovenska:

o docela zvláštnej právnej praxi okresného náčelníka vo Vrábloch,

o penzionovaní notára Edmunda Szabó,

o vymáhání kobliny grécko-kath. duchovného Andreje Zima,

ministru železníc o zaopatrení detí Štefana Kubo,

ministru soc. pečlivosti o neslýchanej bezzákonnosti, spáchanej robotníckou poisťovacou pokladnou v Bratislave proti A. Szendeovi, zubárovi v Bratislave (Prepoštova ulica),

posl. dr. Körmendy-Ékese ministrovi vnútra, prečo boly zadržané ročné podpory odhlasované pre niekoľko zamestnancov berného úradu mesta Košíc,

posl. Stivína ministru financí ve věci zrušení zvláštní dávky z vína v lahvích (páskové daně),

posl. Hampla ministru pošt a telegrafů:

proč není vyplacena dělníkům u správy oddělení telegrafního a telefonního v Plzni III náhrada ve smyslu § 1154 b) obč. zák.,

o nevyplácení mzdy za hodiny přes čas dělníkům, zaměstnaným u pošt. úřadu Plzeň III,

posl. Adamovského a druhů ministru zemědělství o hospodářství ve státních a postátněných lesích,

posl. Rýpara a druhů ministru školství a nár. osvěty o vyučování náboženství podle osnovy pro kursy při občanských školách,

posl. Roudnického a druhů ministru školství a nár. osvěty o agitaci některých učitelů na školách občanských ve Slaném pro vystupování žáků z vyučování náboženství,

posl. Patzela:

ministru financí o vrácení různých částek zadržených při kolkování bankovek,

ministrům soc. péče a financí o zadání hlavního tabákového skladu v Karlových Varech,

posl. inž. Kalliny ministru financí, že stále ještě není rozhodnuto o věci Emmie a Minnie Litschauerových, bydlících v Ober-Spay, kraji St. Goar, úřední soud Boppard v Porýní,

posl. dr. Korlátha ministrovi financií o dvojitom zdanení Štefana Szántó v Užhorode a Fraňa Tatz v Perečíne,

posl. dr. Patejdla ministru nár. obrany a min. předsedovi o omezování pasivního volebního práva vojínů v Olomouci,

posl. Tausika ministru vnitra o nezákonném vniknutí zřízenců košické policie do místnosti odborových organisací dělnických v Košicích, 

posl. inž. Kalliny vládě, že nebyl vyřízen spis, který již od 29. května 1924 leží u ministerstva veřej. zdravotnictví a těles. výchovy a týká se zavedení daně z ubytování v Karlových Varech.

Předseda: Dále došly odpovědi.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Odpovědi:

vlády na dotaz posl. Füssyho o krivdivom prevedení pozemkovej reformy v Malom Kiare;

min. financí:

na dotaz posl. dr. Hnídka a spol. o nesprávném postupu berní správy na Král. Vinohradech při vyřizování a vymáhání dávky z majetku a přírůstku na majetku,

na dotaz posl. H. Bergmanna a spol. o vyřízení daňových odvolání obchodníka Aug. Deyla ve Staré Boleslavi,

na dotaz posl. dr. Hnídka a spol. o neudržitelném vybírání daní berními úřady,

min. zemědělství a financí na dotaz posl. H. Bergmanna o požitcích pensistů na statcích, připadlých státu podle mírových smluv,

min. spravedlnosti na dotaz posl. Tesky o průtahu trestního řízení proti dr. Miloši Libichovi, bývalému tajemníku obce Kopist u Mostu,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara a druhů o odvolání Filipa Jurečky v Brušperku proti ředitelce dívčí měšť. školy Marii Machové v Brušperku, okres Místek na Moravě, na ministerstvo školství a nár. osvěty,

min. vnitra, zemědělství a financí na dotaz posl. Geršla o pomoci postiženým živelní pohromou v politických okresích prostějovském, přerovském, kroměřížském a holešovském,

min. nár. obrany na dotaz posl. dr. Lodgmana o náhradě za věci, které byly vojenskými osobami odňaty panu Josefu Hammerovi, fiakristovi v Teplicích-Šanově, Horská ul. č. 5,

min. železnic na dotaz posl. inž. Kalliny, že nebyla vyřízena žádost slevače Frant. Pucharskiho z Liberce, podaná dne 7. února 1924, o opětné přijetí do činné služby,

vlády na dotaz posl. dr. Raddy, že Janu Kallendovi nebylo vyplaceno odbytné podle nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n.,

min. vnitra na dotazy posl. inž. Junga:

že zábřežská okresní politická správa zneužívá tak zvaného Prügelpatentu,

že jihlavské policejní komisařství zneužívá nařízení ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z.,

min. vnitra, financí a min. s plnou mocí pro správu Slovenska na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékese o úprave penzie župných penzistov,

min. financí a školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Jabloniczkého o zastavení penzie Andreja Kecskéméthyho, štátneho učiteľa zahradníctva na odpočinku v Szade,

min. soc. péče:

na dotaz posl. Tausika o rozpuštění správního výboru okr. nemocenské pokladny v Košicích,

na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékese v invaliditnej veci Mikuláša Verbovszkyho v Jablonici (župa košická),

na dotaz posl. Patzela o zavedení úplného nedělního klidu v žateckých obchodech podle § 75 článku IX. živn. řádu,

dodatek k odpovědi posl. dr. Lehnerta a dr. Brunara, že se zadržuje vyplácení invalidního důchodu válečnému poškozenci Františku Mohrovi z Dolní Roketnice,

min. pošt a telegrafů:

na dotaz posl. Hummelhanse o snížení honoráře za práci přes čas zaměstnancům poštovního úřadu šekového v Praze,

na dotaz posl. Tausika o hrubém porušení listovního tajemství,

min. financí na dotaz posl. H. Bergmanna o nesrovnalosti v předpisování daně z příjmu členům vězeňské stráže v Plzni,

min. financí na dotaz:

posl. dr. W. Feierfeila o postupu berní správy v Bílině při zjišťování poplatku z převodu majetku po zemřelém Vilému Nitschovi z Kostomlat,

posl. Patzela o nakládání se staropensisty,

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. Patzela o novém odstrkování německých poštovních úředníků a o tom, jak pražské poštov. ředitelství postupuje proti německým poštovním úředníkům,

min. nár. obrany na dotaz posl. Schuberta o příliš velkém finančním zatížení okresního města Hostouně trvalým vojenským ubytováním,

min. zemědělství na dotaz posl. Rýpara o nájmu obecní honitby v obci Albrechtičkách, pol. okr. Nový Jičín na Moravě,

min. zemědělství, financí a vnitra na dotaz posl. Šamalíka, Adámka, Fr. Navrátila, Pěnkavy, Janalíka a Kopřivy o poskytnutí nouzových podpor zemědělcům, postiženým živelními pohromami,

min. spravedlnosti na dotaz posl. Hakena o používání trestanců k zemědělským pracím v Litoměřicích,

min. obchodu na dotaz posl. Koudelky, že šablonovitým rušením hostinských živností ničí se spolkové a organisační hnutí,

min. pošt a telegrafov na dotaz posl. dr. Korlátha o opozdenom doručovaní týždenníka "Kárpátalji Magyar Gazda" v Tjačeve;

min. s plnou mocou pre správu Slovenska na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o nepravidelnom ustanovení penzie Imricha Sevcsika, penzionovaného cestmajstra v Nitre,

min. vnútra a min. s plnou mocou pre správu Slovenska na dotaz tohože poslanca o upravení penzie župných penzistov bývalej župy novohradskej,

min. vnitra na dotazy:

posl. inž. Kalliny, že mužskému zpěváckému spolku "Sängerbund" ve Františkových Lázních bylo zakázáno pořádati slavnost 15letého založení,

posl. Knirsche, jak státní úřady nakládají se státními občany,

posl. dr. Körmendy-Ékesa o zvýšení župnej penzie Roberta Hajhála v Gelnici,

min. financií na dotaz posl. dr. Lelleyho o bezzákonnom postupe, spáchanom nitranským finančným riaditeľstvom proti obyvateľstvu v Jágersegu,

min. financií a vnútra na dotaz posl. dr. Jabloniczkého o neoprávnenom odejmutí cestovného pasu dr. Eduardu Gyapaymu, pravotárovi v Leviciach,

min. soc. péče na dotaz posl. inž. Kalliny, že nebyla vyřízena žádost o přiznání vdovského důchodu paní Plodkové z Rybář, Nádražní ul. 110,

min. zemedelstva na dotaz posl. dr. Korlátha a súdr. o úprave platov podúradníckeho a pomocného personálu riaditeľstva erárnych lesov v Buštine.

Předseda: Dále počátkem schůze byly tiskem rozdány zprávy.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

4879. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Körmendy-Ékesa pro přečin utrhání na cti vládě podle § 1, § 8, č. 2 zák. čl. XLI z r. 1914, podle § 1, § 2 a § 3, odst. 2, č. 2, § 4, č. 2 téhož zákona, pro přestupek a přečin podle § 18, č. 1 a 2 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky.

4880. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro zločin podle § 15, č. 3, pro přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a pro několikanásobný přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914.

4881. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Hlinky pro přečin urážky presidenta podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky.

4882. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Hlinky pro přečin urážky presidenta podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky.

4883. Zpráva výboru imunitního o žádosti trest. soudu v Prešově za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin podle § 1, § 3, odst. II b), 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914.

4893. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Tománka pro přečin podle § 1 a § 3, č. 1 zák. čl. XLI z roku 1914.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány odpovědi. 

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

4844. Odpovědi:

I. min. pro zásobování lidu na interp. posl. Mlčocha, Horáka a druhů o zamýšleném zřízení Velkonákupny pro opatření masa v cizině a zřízení tuzemských prodejen (tisk 4551/VI),

II. min. vnitra na interp. posl. Tománka a spol. v záležitosti nesvolání župních zastupitelstev (tisk 4443/VIII),

III. min. soc. péče na interp. posl. Tesky a soudr. o snížení podpor nezaměstnaných (tisk 4780),

IV. vlády na interp. posl. Hlinky a spol. v záležitosti zabavení "Otevřeného listu amerických Slováků", adresovaného na pana prezidenta prof. T. G. Masaryka (tisk 4781/XI),

V. vlády na interp. posl. dr. Czecha, Pohla a druhů o úpravě požitků staropensistům (tisk 4449),

VI. předsedy vlády a min. školství a nár. osvěty na interp. posl. dr. Schollicha a druhů o vyplácení pensí na Slovensku (tisk 4617/II),

VII. min. vnitra na interp. posl. dr. Lodgmana a druhů o udělení státního občanství inž. Karlu Gstöttnerovi v Ústí nad Labem (tisk 4617/IV),

III. vlády na interp. posl. dr. Czecha, Tauba, Schäfera a druhů o vypsání voleb v územích, jež dosud nejsou zastoupena v zákonodárných sborech (tisk 4655),

IX. min. nár. obrany na interp. posl. Jokla, Heegera, Uhla a druhů o krádežích a jiných nešvarech ve vojenské škole (dělostřel. pluk č. 7) v Olomouci (tisk 4677/II),

X. min. školstva a nár. osvety na interp. posl. Tománka a spol. o divadelnom predstavení pre školskú mládež v Trnave (tisk 4636/II),

XI. vlády na interp. posl. dr. Schollicha a druhů o přídělu půdy od dvora Sádku (tisk 4617/I).

4891. Odpovědi:

I. předsedy vlády na interp. posl. dr. Körmendy-Ékesa a soudr. o nelidském jednání při pensionování (tisk 3954/IX),

II. predsedy vlády a min. školstva a národnej osvety na interp. posl. dr. Körmendy-Ékesa a druhov o zrušení čiže nepovolení maďarských škôl (tisk 3690/III),

III. ministra vnitra na interpelaci posl. Horáka a druhů o bezpečnostních poměrech v Trhových Svinech (tisk 4822),

IV. predsedy vlády a ministra školstva a nár. osvety na interpelláciu posl. Tománka a spol. o 6 milionovej subvencii Oskárovi Nedbalovi na zájazd do Španielska (č. tlače 4636/III),

V. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Blažka a soudr. o konfiskaci odborového časopisu "Interessen des Eisenbahners" v Praze (č. tisku 4781/III),

VI. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. dr. Gátiho a soudr. o bezprávném zabavení dubnového čísla 4. z roku 1924 (ročník III.) pražského listu "Kommunista Ifjumunkás" (tisk 4748/XV),

VII. min. nár. obrany na interp. posl. Simma a druhů o náhradě civilních šatů zanechaných při nastoupení vojenské služby za světové války (tisk 4677/VII),

VIII. min. zemědělství, financí a nár. obrany na interp. posl. Schuberta a soudr. o náhradě ztrát způsobených zemědělcům slintavkou a kulhavkou a úlevách při vyměřování dávky z majetku, osobní daně z příjmu, daně z obratu a všech jiných daní a přirážek (tisk 4261/III),

IX. min. vnitra na interp. posl. dr. Lodgmana a druhů o složení okresní správní komise v Boru u České Lípy (tisk 4551/II)

X. vlády na interp. posl. dr. Kafky a druhů o zabavení č. 133 časopisu "Aussiger Tagblatt" ze dne 12. června 1924 (tisk 4748/XVII),

XI. předsedy vlády na interp. posl. dr. W. Feierfeila, Scharnagla a druhů o rozdělení Clary-Aldringenových dvorů v okolí Teplic (tisk 4748/V),

XII. min. financí na interp. posl. dr. Medingera a druhů o převzetí některých titrů rakouského nezajištěného předválečného dluhu Československou republikou (tisk 4636/XVI),

XIII. min. veř. zdravotnictví a tělesné výchovy na interp. posl. dr. Holitschera, Tauba, Kirpalové a druhů, proč se zdržuje provedení zákona ze dne 13. července 1922, č. 237 Sb. z. a n., kterým se upravuje výslužné lékařů obecních a obvodních, přeložených na odpočinek před účinností zákona ze dne 13. července 1922, č. 236 Sb. z. a n., jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po uvedených lékařích, jakož i po obecních a obvodních lékařích, zemřelých před účinností zákona zprvu uvedeného (tisk 4515/XIV),

XIV. min. školství a nár. osvěty na interp. posl. dr. Holitschera, dr. Czecha a druhů o nostrifikaci lékařů (tisk 4677/I),

XV. min. železnic na interp. posl. inž. Junga a druhů o hromadném překládání německých železničářů z Jihlavy (tisk 4721/V),

XVI. vlády na interp. posl. Brodeckého a soudr. v záležitosti nezákonné změny v předsednictvu nemocenské pokladny v Hlučíně (tisk 4596/V).

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

4841. Interpelace:

I. posl. Skaláka a soudr. min. vnitra o nových konfiskacích časopisu "Rudé Právo" v Praze,

II. posl. Tausika a soudr. vládě o soustavné persekuci mládeže komunistické strany na Slovensku a v Podkarpatské Rusi

III. posl. dr. W. Feierfeila, Böhra a druhů min. vnitra, že žatecký politický úřad násilně otevřel tamější městské divadlo,

IV. posl. Jokla, Heegera, dr. Haase a druhů min. vnitra o potrestání samosprávného města Opavy odnětím agendy magistrátu,

V. posl. Jokla, Heegera, Hackenberga a druhů min. školství a nár. osvěty o zamýšleném zrušení státního reálného gymnasia v Bruntále,

VI. posl. Uhla, Deutschové, Hirsche a druhů min. vnitra, že správce žatecké okresní politické správy vládní rada dr. Tauer násilně a svémocně otevřel žatecké městské divadlo,

VII. posl. Zierhuta, dr. Luschky a druhů předsedovi vlády jako předsedovi ministerské rady o nezákonitém postupu státního pozemkového úřadu při provádění pozemkové reformy na dvoře Sádku v okrese bruntálském ve Slezsku,

VIII. posl. J. Mayera a druhů min. vnitra a spravedlnosti o zabavení č. 102 časopisu "Deutscher Landruf" ze dne 2. září t. r.

4857. Interpelace:

I. posl. Blažka a soudr. min. předsedovi o stranickém postupu Státního pozemkového úřadu ve věci přídělu rozptýlené půdy ze dvora Pnětluky v okresu Lounském,

II. posl. dr. Czecha, Hackenberga, dr. Haase a druhů min. vnitra a min. spravedlnosti o zákazu a konfiskacích při projevech proti válce,

III. posl. dr. Luschky, dr. Spiny a druhů vládě o utlačování německého školství v politickém okrese hlučínském,

IV. posl. Hakena a soudr. min. národní obrany o záhadné smrti četaře Bohumila Bajera v Českých Budějovicích,

V. posl. Skaláka a soudruhů vládě o odhaleních Savinkovových před moskevským soudem,

VI. posl. Blažka a soudruhů min. vnitra o konfiskaci časopisu "Zájmy železničáře" čís. 27. z 10. září 1924,

VII. posl. Kreibicha, Hakena a druhů ministrovi veřejných prací o nebezpečí, jež hrozí odsunutím regulačních prací na Mumlavě a jejich přítocích,

VIII. posl. Jokla, Heegera, Hackenberga a druhů min. národní obrany, jak veškeré slezské okr. politické správy užívají zákona o vyživovacích příspěvcích pro příslušníky osob povolaných k činné vojenské službě a aby byl předložen nový zákon o vyživovacích příspěvcích,

IX. posl. Hackenberga a druhů min. spravedlnosti o zabavení časopisu "Sociální demokrat",

X. posl. inž. Junga, Patzela a druhů min. železnic, že není dovoleno vyplňovati nákladní listy německým jazykem při dopravě nákladního zboží do Rakouska a z Rakouska,

XI. posl. Böhra, Schälzkyho, V. Marka a druhů vládě, aby byly konečně zlepšeny požitky staropensistů a vůbec, aby celé výslužnictví bylo sjednoceno,

XII. posl. dr. Brunara a druhů min. národní obrany o odnětí odpočivných požitků vojenským pensistům.

4886. Interpelace:

I. posl. Kurťaka, dr. Korlátha a súdr. vláde o uskutočnení autonomie Podkarpatskej Rusi,

II. posl. Simma a druhů vládě o repatriaci válečných zajatců, kteří ještě zůstali v Rusku, 

III. posl. Simma a druhů min. sociální péče, min. veř. zdravotnictví a tělesné výchovy a min. školství a nár. osvěty o nutné podpoře libereckému útulku pro mrzáky.

4885. Interpelace:

I. posl. Skaláka a soudr. min. vnitra o konfiskaci "Rudého Práva", ústředního deníku komunistické strany v Praze,

II. posl. Koutného, Mikulíčka a soudr. vládě o tyfové epidemii v Baťově továrně na obuv ve Zlíně,

III. posl. Tausika a soudr. min. soc. péče, že v textilní továrně firmy Tiberghien v Trenčíně se porušují ustanovení o 8hodinné době pracovní a předpisy bezpečnostní a zdravotní,

IV. posl. Patzela a druhů vládě o prodeji z volné ruky panství Hielleova a Diettrichova,

V. posl. Mikulíčka, Koutného a soudr. min. železnic o nedostatečných čekárnách nádražních ve stanicích Otrokovice, Malenovice, Luky, Zlín, Přítluky a Želechovice na trati Otrokovice-Vizovice,

VI. posl. dr. Brunara a druhů min. vnitra o licencích pro biografy,

VII. posl. dr. Raddy a druhů min. spravedlnosti a vnitra ve věci Mr. Ph. Marcela Kovaříka ze Zaječí, v politickém okrese hustopečském,

VIII. posl. Krause, dr. Keibla a druhů min. vnitra, že okr. politická správa zakázala protestní schůzi v Šluknově,

IX. posl. J. Mayera, J. Fischera a druhů min. zemědělství o škodách způsobených povodní na plodinách ve volebním okrese Cheb-Karlovy Vary,

X. posl. dr. W. Feierfeila, Scharnagla a druhů vládě o nouzové akci pro Rudohoří.

4892. Interpelace:

I. posl. Kostky, dr. Kafky a druhů min. financí o nezákonitých předpisech daně přepychové z pronájmu zařízených pokojů v soukromých lázeňských domech v letech 1920-1921.

II. posl. inž. Junga a druhů min. vnitra, že opavské policejní ředitelství zakázalo píseň "Wenn alle untreu werden",

III. posl. Schweichharta, Leibla a druhů vládě o protizákonných manipulacích při provádění pozemkové reformy,

IV. posl. dr. Brunara a druhů min. nár. obrany o jazykové praxi vojenských úřadů,

V. posl. dr. Brunara a druhů předsedovi vlády, aby byl vydáván všeobecný oznamovatel soutěží na státní dodávky,

VI. posl. dr. Brunara a druhů min. financí o vrácení dávky z majetku a přírůstku na majetku,

VII. posl. Zierhuta, dr. E. Feyerfeila a druhů předsedovi vlády o tom, v jakém jazyku státní pozemkový úřad vydává vyhlášky,

VIII. posl. Schweichharta, Hausmanna a druhů předsedovi vlády o tom, v jakém jazyku státní pozemkový úřad vydává vyhlášky,

IX. posl. Grünznera, Schweichharta, R. Fischera a druhů min. železnic o železničním neštěstí u České Lípy,

X. posl. Hellera, Zierhuta, Böllmanna a druhů předsedovi vlády, že státní pozemkový úřad vypověděl vnucené pachty,

XI. posl. dr. Lodgmana a druhů min. vnitra o okr. správních komisích v Duchcově a Postoloprtech,

XII. posl. dr. W. Feierfeila, Scharnagla a druhů min. vnitra o složení duchcovské okr. správní komise,

XIII. posl. dr. Lelleyho a súdr. min. spravedlnosti pre neprávnickú úradnú činnosť dr. Stolla, sudcu u okr. súdu o Veľkom Sevljuši, kterou prezradzuje neznalosť oboru pôsobnosti a naprostý schodok sudcovskej objektivity,

XIV. posl. Palkovicha a súdr. min. s plnou mocou pre správu Slovenska o zadržaní dotácií maďarského kat. kňazského seminára v Komárne,

XV. posl. dr. Korlátha a súdr. celej vláde o rešpektování menšinových práv obyvateľov rumunskej národnosti v Podkarpatskej Rusi,

XVI. posl. Füssyho a súdr. celej vláde o používaní pozemkovej reformy ku kolonizácii.

4898. Interpelace:

I. posl. dr. Luschky a druhů vládě o protizákonných koupích velkostatků,

II. posl. dr. Brunara a druhů ministrovi financí o bankovním úřadu ministerstva financí jako lombardním věřiteli držitelů válečných půjček,

III. posl. Tausika a soudruhů ministru soc. péče o neudržitelné správě nemocenských pokladen na Slovensku,  

IV. posl. dr. Kafky, Kostky a druhů ministrovi spravedlnosti o zabaveních periodického tiskopisu "Deutsche Zeitung Bohemia", č. 220 ze dne 18. září 1924 a č. 224 ze dne 23. září 1924,

V. posl. Kostky a druhů ministrovi spravedlnosti o zabavení periodického týdeníku "Wirtschaft" VI. ročník č. 13,

VI. posl. dr. Kafky, Kostky a druhů ministrovi spravedlnosti o zabavení periodického tiskopisu "Tagesbote aus Mähren" ze dne 13. září 1924,

VII. posl. Kreibicha a soudr. min. zahraničních věcí, že Společnost národů vměšuje se do vnitřních záležitostí Svazu socialistických sovětských republik,

VIII. posl. Bubníka a soudr. min. školství a nár. osvěty, že se žactvu obecných škol nezákonně odnímají školní rozvrhy vydané Federací DTJ,

IX. posl. dr. Lelleyho a súdr. vláde o bezzákonnom postupe Štátneho pozemkového úradu,

X. posl. Zierhuta, Kaisera a druhů předsedovi vlády, že státní pozemkový úřad vydává protizákonné výnosy,

XI. posl. dr. Lelleyho a súdr. min. školstva a nár. osvety pre sebavoľné postupovanie školského referátu v Bratislave.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP