Čtvrtek 4. září 1924

Začátek schůze ve 4 hod. 20 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Hruban, dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech.

Zapisovatelé: Špaček, Špatný.

215 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, dr. Hodža, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Stříbrný, Šrámek, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 281. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem pp. posl. dr. Keiblovi, Dietlovi, R. Fischerovi, Hausmannovi, Ant. Černému vesměs pro neodkladné záležitosti a posl. Votrubovi pro neodkladnou cestu. Dovolenou na týden udělil jsem pp. posl. dr. Kafkovi pro cestu do Ženevy, posl. Petrovickému pro účast na kongresu středních stavů v Bernu, posl. J. Černému (soc.-dem.) pro neodkladné záležitosti, posl. Nejezchlebu-Marchovi pro cestu do ciziny.

Nemocí omluvili se pp. posl. Hillebrand, Čermak a Budig.

Lékařská vysvědčení předložili pp. posl. Ježek, Čuřík, Röttel.

Posl. Josef Sajdl oznámil spolu s klubem poslanců čsl. strany socialistické, že se vzdává poslaneckého mandátu.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Soc.-politický výbor zvolil ve schůzi dne 9. července 1924 místopředsedou posl. Čuříka.

Do výboru soc.-politického vyslal

klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické posl. Tayerleho za posl. Maxiana, posl. Karpíškovou za posl. Pociska, posl. Brodeckého za posl. Kleina;

klub poslanců čsl. strany lidové dne 2. července 1924 posl. Rozsypalovou za posl. Čuříka, dne 9. července 1924 posl. Čuříka za posl. Rozsypalovou;

klub poslanců komunistické strany Československa dne 4. července 1924 posl. Tesku za posl. Malou, dne 8. července 1924 posl. Malou za posl. Hakena, dne 19. srpna 1924 posl. Toužila a Blažka za posl. Tesku a Malou, dne 28. srpna 1924 posl. Housera za posl. Blažka;

klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" dne 1. července 1924 posl. Hackenberga za posl. dr. Holitschera, dne 5. července 1924 Posl. Pohla za posl. Hackenberga.

Do výboru rozpočtového vyslal

klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické posl. dr. Wintra za posl. Geršla, posl. Johanise za posl. Biňovce, posl. Němce za posl. Bendu;

klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorolnického lidu posl. Oríška za posl. dr. Medveckého;

klub poslanců čsl. strany socialistické posl. Laubeho za posl. Trnobranského, posl. Práška za posl. Netolického;

klub poslanců komunistické strany v Československu dne 19. srpna 1924 posl. Bubníka a Warmbrunna za posl. Tesku a Skaláka; dne 1. září 1924 posl. Kučeru za posl. Warmbrunna;

klub poslanců "Deutsche soc.-dem. Arbeiterpartei" posl. Grünznera za posl. Dietla, posl. Deutschovou za posl. R. Fischera.

Do výboru zemědělského vyslal

klub poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu posl. Vahalu za posl. Chlebounovou;

klub poslanců "Bund der Landwirte" posl. Zierhuta za posl. Kaisera.

Předseda: Došly některé spisy.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 27. června 1924, č. 14.498/24 m. r., že vláda předložila senátu k projednání a schválení návrh zákona, kterým se mění § 2. zákona ze dne 4. července 1923, č. 149 Sb. z. a n., o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění.

Ministr soc. péče zaslal sem přípisem ze dne 4. září 1924, č. j. 9.234/IV/4-24, ve smyslu §u 72 zákona o pojištění dělníků pro případ nemoci ze dne 30. března 1888, čís. 33 ř. z., "Statistiku nemocenského pojištění za rok 1922".

Předseda: Předseda senátu sdělil přípisem ze dne 3. července 1924 k tisku 1829 sen., že senát usnesl se ve 219. schůzi dne 3. července 1924 na tom, aby lhůta k projednání usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona o osvojení (tisk sen. 1829) prodloužena byla o čtyři měsíce.

Předseda senátu sdělil sem, že senát přijal tyto osnovy: Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Ve 215. schůzi dne 26. června t. r.

osnovu zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona o podpoře nezaměstnaných (přípis ze dne 26. června 1924 k tisku 1911 sen.),

osnovu zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných (přípis ze dne 26. června t. r. k tisku 1912 sen.);

ve 215. a 216. schůzi dne 26. a 30. června 1924

osnovu zákona o ražbě pětikorun (přípis ze dne 30. června 1924 k tisku 1910 sen.);

ve schůzi 216 a 218 dne 30. června a 2. července 1924

osnovu zákona o zvelebení a ochraně výroby rostlinné (přípis ze dne 2. července 1924 k tisku 1913),

osnovu zákona, jímž se stanoví mírový počet československého vojska na dobu od 1. října 1924 do 30. září 1927 (přípis ze dne 2. července 1924 k tisku 1914 sen.),

osnovu zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 314 Sb. z. a n., o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jich pozůstalých (přípis ze dne 2. července 1924 k tisku 1918 sen.);

ve 218. schůzi dne 2. července t. r.:

osnovu zákona o plemenitbě hospodářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů, ovcí a koz (přípis ze dne 2. července 1924 k tisku 1931 sen.),

osnovu zákona, kterým se prodlužuje působnost zákona ze dne 4. července 1923, čís. 151 Sb. z. a n., o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ruč. obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové (přípis ze dne 2. července 1924 k tisku 1933 sen.),

osnovu zákona, kterým se mění a doplňuje zák. čl. I/1911 o civilním řízení soudním (přípis ze dne 2. července 1924 k tisku 1944 sen.);

ve 218. a 219. schůzi dne 2. a 3. července 1924

osnovu zákona o čiastočnom zákaze námezdného kojenia (přípis ze dne 3. července 1924 k tisku 1919 sen.),

osnovu zákona, ktorým sa mení zákon zo dňa 13. júla 1922, čís. 244 Sb. z. a n., upravujúci právne pomery medzi zamestnavateľmi a zamestnancami na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, a to ve znění odchylném od usnesení posl. sněmovny (přípis ze dne 3. července 1924 k tisku 1920 sen.);

ve 219. schůzi dne 3. července 1924

osnovu zákona o hornických soudech rozhodčích (přípis ze dne 3. července 1924 k tisku 1932 sen.),

osnovu zákona o výplate odpočivných a zaopatrovacích požitkov a jednorazových výpomocí k nim, jednak učiteľom škôl obecných a občianských a opatrovatelkám detských opatrovieň na Podkarpatskej Rusi, vydržiavaných cirkvami a obciami, jednak niektorým pozostalým po týchto osobách (přípis ze dne 3. července 1924 k tisku 1934 sen.),

osnovu zákona o výkupu místní dráhy Holič-Hodonín (přípis ze dne 3. července 1924 k tisku 1941 sen.),

osnovu zákona o výplate odpočivných a zaopatrovacích požitkov a jednorazových výpomocí k nim, tak učiteľom škôl ľudových a občianských a opatrovatelkám detských opatrovieň na Slovensku, vydržiavaných cirkvami a obciami, ako aj niektorým pozostalým po týchto osobách (přípis ze dne 3. července 1924 k tisku 1943 sen.),

osnovu zákona o stíhání úplatkářství (přípis ze dne 3. července 1924 k tisku 1945 sen.),

osnovu zákona o zrušení svěřenství (přípis ze dne 3. července 1924 k tisku 1946 sen.),

schvalovací usnesení, kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní úmluva mezi republikou Československou a královstvím Nizozemským, podepsaná v Haagu dne 20. ledna 1923 (přípis ze dne 3. července 1924 k tisku 1684 sen.),

schvalovací usnesení, kterým se předkládá Národnímu Shromáždění úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o vzájemném nakládání se soukromými pojišťovnami a o finanční úpravě starých pojišťovacích smluv na život, ujednaných v býv. korunách uherských a rakouských (přípis ze dne 3. července 1924 k tisku 1942 sen.),

návrhy výborů:

na poskytnutí pomoci ze státních prostředků pohořelým v obci Škrdlovicích, okres přibyslavský na Českomoravské Vysočině (přípis ze dne 4. července 1924 k tisku 1936 sen.),

stran škod, jež v obci Bernaticích v okresu trutnovském způsobeny byly průtrží mračen a krupobitím (přípis ze dne 4. července 1924 k tisku 1937 sen.),

na poskytnutí podpory ze státních prostředků živelní pohromou postiženým obyvatelům obce Hostěradice-Rakousy v okrese Jílovém u Prahy (přípis ze dne 4. července 1924 k tisku 1938 sen.),

na poskytnutí podpor majitelům a uživatelům budov v krajích postižených živelnými pohromami (přípis ze dne 4. července 1924 k tisku 1939 sen.);

ve 219. schůzi dne 3. července 1924 (zkráceným řízením podle § 55 jedn. řádu sen.)

osnovu zákona, kterým se mění § 2 zákona ze dne 4. července 1923, čís. 149 Sb. z. a n., o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění (přípis z 3. července 1924 k tisku 1935 sen.),

osnovu zákona o přeměně společností s ručením obmezeným v družstva (přípis z 3. července 1924 k tisku 1947 sen.);

ve 220. schůzi dne 4. července 1924 (zkráceným řízením podle § 55 jedn. řádu sen.)

osnovu zákona, ktorým sa doplňuje a čiastočne mení zákon zo dňa 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., o obnove drobných zemedelských pachtov, doplnený a čiastočne zmenený zákonom zo dňa 13. červenca 1922, čís. 213 Sb. z. a n. (přípis ze dne 4. července 1924 k tisku 1952 sen.).

Předseda: Došly některé dotazy a odpovědi. Žádám o jich sdělení.

Zást. sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Dotazy:

posl. Rýpara a druhů ministru školství a nár. osvěty v záležitosti odvolání Filipa Jurečky v Brušperku proti ředitelce dívčí měšť. školy Marii Machové v Brušperku, okr. Místek na Moravě, na ministerstvo školství a nár. osvěty,

posl. Rýpara a druhů ministru školství a nár. osvěty o veřejném dotazu okres. školnímu výboru a okresní politické správě v Novém Jičíně na Moravě v "Novinách z pod Radhoště" na jednání řídícího učitele Machače v Hostašovicích,

posl. Schuberta ministru nár. obrany o příliš velkém finančním zatížení okresního města Hostouně trvalým vojenským ubytováním,

posl. Tesky ministru spravedlnosti o průtahu trestního řízení proti dr. Miloši Libichovi, bývalému tajemníku obce Kopist u Mostu,

posl. dr. Körmendy-Ékese:

ministerskému predsedovi o odbytnom hospodárskeho úradníka Coburgského velkostatku na Vyšnom Blhe Kolomana Petrakovitsa v Batyu (Podk. Rus),

ministrovi pošt. a tel. a ministrovi financií o penzii Juraja Széll, poštového podúradníka na odpočinku,

ministrovi pošt a telegrafov a ministrovi financií o penzii vdovy Henrietty Reitzner-Váradyovej v Lučenci,

ministrovi financií o penzii Anny Ivaneczky-ovej rod. Vahalecz-ovej, penzionovanej robotníčky tabákovej továrne v Košiciach,

ministrovi soc. pečlivosti v invaliditnej veci Mikuláša Verbovszkyho v Jablonici (župa Košická),

ministrovi nár. obrany o odškodnom pre Dezidera Szarka v Šalankoch,

ministrovi vnútra o penzii četníckych penzistov Jána Pétera a Jakuba Fischera,

ministrovi železnic o zvätšení nádražia v Sene,

posl. dr. Lelleye ministrovi financí o bezzákonom postupe, spáchanom nitranským finančným riaditeľstvom proti obyvateľstvu v Jágersegu,

posl. Dubického a spol. ministru zásobování o pronásledování producentů mléka na okrese Smíchovském,

posl. H. Bergmanna ministru vnitra ohledně přebytků z oděvní podstaty u četnictva,

posl. inž. Kalliny:

ministru železnic, že nebyla vyřízena žádost slévače Františka Pucharskiho z Liberce, podaná dne 7. února 1924 o opětné přijetí do činné služby,

ministru železnic, že stabilisace Adolfa Grundaye v Bohumíně byla dodatečně zrušena,

posl. Kurťaka:

ministru vnitra o československých občanech na rumunské hranici,

ministru zahraničí o sirotcích, kteří za maďarské vlády patřili maramorošské a satmarské sirotčí sedrii,

ministru vnitra o obci Zaluž,

ministru pošt a telegrafů o bývalém volovském (Volovoje) listonoši jménem Vasil Babonič,

ministru zahraničí, že veljatynským rolníkům byla odebrána půda,

ministru nár. obrany o škodách způsobených veljatynským obyvatelům,

posl. Dubického ministru financí ohledně nesprávností u berní správy a berního úřadu v Nové Pace,

posl. Palkovicha ministrovi školstva a nár. osvety o prepustení učiteľky Marie Gereovej,

posl. inž. Junga ministru financí o podloudnictví v území cukmantelském a frývaldovském,

posl. Hakena ministru vnitra o nevypisování obecních voleb ve Dvoře Králové nad Lab.,

posl. Hummelhanse ministru pošt a telegrafů o snížení honoráře za práci přes čas zaměstnancům poštovního úřadu šekového v Praze,

posl. Böhra, Bobka, dr. Luschky a druhů ministrům vnitra a financí o závěře vkladů několika spořitelen,

posl. Krause předsedovi vlády, aby byly zaplaceny válečné půjčky, aby byla konečně převedena pohledávka v rakouské poštovní spořitelně a aby byl podán návrh zákona o úpravě požadavků proti bývalému rakousko-uherskému mocnářství,

posl. dr. Lodgmana ministru nár. obrany:

o náhradě za věci, které byly vojenskými osobami odňaty Josefu Hammerovi, fiakristovi v Teplicích-Šanově, Horská ul. č. 5,

o odbytném Karla Förstera, příslušného do Selibic u Žatce,

posl. inž. Kalliny ministru financí:

že peníze zadržené Marii Beerové v Teplé při okolkování bankovek nebyly dosud ještě vráceny,

že peníze, zadržené Anně Voitové v Teplé při okolkování bankovek nebyly dosud ještě vráceny,

posl. Čuříka ministru železnic o vyšetřování členů Svazu křest. soc. železničních zaměstnanců v Čes. Těšíně pro volební leták, místní skupinou Svazu v Čes. Těšíně před důvěrnickými volbami vydaný,

posl. Patzela:

ministru pošt a telegr. o novém odstrkování německých poštovních úředníků,

ministru nár. obrany o existenčních příspěvcích vojenského pensisty Ondřeje Radla v Chebu,

posl. dr. Körmendy-Ékesa ministrům národnej obrany a vnútra o zrušenie penzie Bélu Czeitlera, plukovníka na odpočinku,

posl. Koška a druhů ministerskému předsedovi o poskytnutí pomoci krupobitím postiženému obyvatelstvu v obcích Opolany, Opolánky, Dobšice a Sány - Žehuň, okr. Král. Městec,

posl. Bubníka ministru veř. prací o mzdě horníků po čas zákonné dovolené,

posl. Patzela:

ministru zahraničí o válečných škodách bývalého poddůstojníka z povolání Alfréda Mayerla,

ministru nár. obrany o odbytném bývalého poddůstojníka z povolání Alfréda Mayerla,

ministru vnitra, že se při vydávání zbrojních pasů vybírají poplatky,

ministru nár. obrany o odškodnění hostinského Kuhna v Peci,

posl. Tayerle ministru soc. péče o nedodržování 8hodinné doby pracovní a nočního klidu v pekařství,

posl. Schuberta ministru financí o odhadech pro dávku z majetku v okrese horšovsko-týnském,

posl. Kostky a dr. Kafky ministru financí o zprávě Tribuny o výsledku státního hospodaření za rok 1921-1923,

posl. Patzela ministrům veř. prací a financí, jak byly vypsány práce na státní úřední budově v Kraslicích,

posl. Johanise ministru financí, proč jsou samosprávným tělesům okresu zbraslavského nepravidelně, nedostatečně a opožděně dodávány příděly okresních, obecních a školních přirážek,

posl. Trnobranského ministru financí ve věci neudržitelných poměrů u finančního ředitelství v Košicích,

posl. Roudnického a druhů ministru vnitra a ministru školství a národní osvěty o neoprávněném užívání gymnasialní kaple ve Slaném příslušníky církve československé,

posl. Bezděka a druhů ministru vnitra, zda ví o existenci a činnosti zednářských loží v Praze,

posl. dr. Patejdla ministru nár. obrany o oficielní účasti posádky košické při církevních slavnostech,

posl. Roudnického a druhů ministru školství a nár. osvěty o vystupování zemského inspektora Vojtěcha Beneše proti katechetům,

posl. Patzela ministrovi soc. péče o zavedení úplného nedělního klidu v žateckých obchodech podle § 75 článku IX živnostenského řádu,

posl. Šamalíka, Adámka a druhů min. předsedovi o provádění pozemkové reformy v Mistříně u Kyjova,

posl. H. Bergmanna:

ministru financí o nesrovnalostech v předpisování daně z příjmu členům vězeňské stráže v Plzni,

ministru školství a nár. osvěty:

o poměrech podúředníků a zřízenců veškerých vysokých, průmyslových a středních škol,

o nesprávném zodpovídání dotazů poslanců,

posl. Roudnického a druhů:

ministru vnitra o trpění porušování právního řádu se strany státních politických úřadů správních,

ministru školství a nár. osvěty o urážlivém vystupování učitele Josefa Maška v Dol. Břežanech vůči církevnímu kanonickému visitatoru,

posl. Šamalíka a druhů ministru nár. obrany o urážlivém chování vojínů vůči "Orlu",

posl. Koška a druhů ministru školství a nár. osvěty o rozhodování okres. školního výboru v Turnově při urovnávání rozporů mezi školou a občanstvem, týkajících se náboženských odznaků ve škole v Dehtarech,

posl. Tausika ministru nár. obrany o provokativním jednání velitele 11. divise generála Radoly Gajdy (Rudolfa Hajdla),

posl. Bubníka ministru vnitra o zákazu přednášení proletářských básní, které v tisku nezávadně prošly censurou,

posl. inž. Kalliny ministru vnitra, že mužskému zpěváckému spolku "Sängerbund" ve Františkových Lázních bylo zakázáno pořádati slavnost 15letého založení,

posl. Knirsche ministru vnitra, jak státní úřady nakládají se státními občany,

posl. Schuberta ministru vnitra o zákazu užívati německých názvů obcí v politickém okrese stříbrském,

posl. Kurťaka a druhů předsedovi vlády a ministru financí o úřednících přeložených do výslužby podle § 6 zákona čís. 269 Sb. z. a n. z roku 1920,

posl. inž. Junga ministru soc. péče:

o zavedení úplného nedělního klidu v šternberských obchodech podle § 75, článku IX živnostenského řádu,

o zavedení úplného nedělního klidu v krnovských obchodech podle § 75, čl. IX živn. řádu,

o zavedení úplného nedělního klidu v opavských obchodech podle § 75, čl. IX živn. řádu,

o zavedení úplného nedělního klidu v šumperských obchodech podle § 75, čl. IX živn. řádu,

posl. Patzela:

ministru pošt, jak pražské poštovní ředitelství postupuje proti německým poštovním úředníkům,

ministru vnitra:

o postupu sušické okr. politické správy,

o postupu znojemské okr. politické správy proti obci Vrbovci,

posl. Hakena ministru vnitra o nezákonném počínání četníků v obvodu litoměřické politické správy,

posl. Patzela ministru financí:

aby vdově po vrchním dozorci finační stráže Terezii Schmidtové z Úštěku byla udělena pense z milosti,

o pensi dozorce Bedřicha Scheinera z Jáchymova,

ministru zemědělství o pensi lesního dělníka Františka Strunze z Jáchymova,

předsedovi vlády o postupu prachatické okresní politické správy,

posl. J. Marka ministru vnitra o postupu ministerstva vnitra ve věci trestního řízení proti dopisovatelům do stavovského listu "Četnický Obzor" a zneužití listovního a redakčního tajemství,

posl. inž. Kalliny ministrovi vnitra, že zemská správa politická v Praze protizákonně rozepisují státní dodávky,

posl. Tausika:

ministru pošt a telegrafů o hrubém porušení listovního tajemství,

vládě o neodkladné pomoci finanční pohořelým ve Spišských Vlaších,

ministrovi spravedlnosti o poměrech v sedriální věznici v Košicích,

posl. dr. Raddy ministrovi železnic o neslýchaném chování pokladního úředníka na Wilsonově nádraží,

posl. inž. Kalliny ministrovi nár. obrany, že nebyla vyřízena žádost o osvobození od vojenské služby, podaná v září 1923,

posl. dr. Körmendy-Ékesa:

ministrom soc. pečlivosti a financií o vylúčení z výhody prostredkovania práce robotníkov, ktorí nepožívajú podpory v nezamestnanosti,

ministrom zahraničia a financií o penzii Antonie Péchy-ovej rod. Jánossy-ovej v Nov. Vsi Pečovskej,

ministrovi železníc o železničnom zamestnancovi Kolomanu Bornemissu v Kriváni,

ministrovi financií o penzii Karola Fónyiho, prednostu berného úradu na odpočinku v Moldave,

ministrom spravedlnosti a financií o penzii Wilibalda Herbsta, penzionovaného správcu pozemkovej knihy vo Filakove,

ministrovi školstva a nár. osvety o penzii Terezie Wittnerovej rod. Jánossyovej,

ministrovi vnútra:

o propustení Michala Szentimrey-ho,

o vdovskej penzii vdovy po Juliusovi Laboday, četníckom strážmistrovi v Pavlovciach,

ministrovi financií:

o penzii Karolíny Szopko-vej rod. Schneiderovej, vdovy po vrátnom tabákovej továrne,

prečo museli úradníci vrátiť v korunách československých požitky, ktoré dostali v t. zv. bielych bankovkách,

o zrušení penzie manželky Štefana Zvolanska, penzionovanej robotníčky tabákovej továrne v Košiciach,

ministrovi nár. obrany o penzii vdovy po Augustinovi Petrikovi v Košiciach,

ministrovi železníc o penzii vdovy po Bartolomejovi Bojtárovi v Beregsászu,

posl. Slavíčka ministru financí ve věci nesprávného jednání ředitele finančního ředitelství Hamáka v Báň. Bystřici.

Pilný dotaz posl. Mikulíčka předsedovi posl. sněmovny v záležitosti návrhu na změnu a doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 313 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 213 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů.

Odpovědi:

min. zemědělství na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o nezákonitom penzionovaní hajníka Fraňa Patakyho,

min. vnitra o lehote povolenej v dobe prevratu štátnym zamestnancom ku složeniu prísahy,

min. železníc o penzii vdovy po Michalovi Méhesovi, strojvodcovi štátnych dráh v Huste,

min. železníc na dotaz posl. dr. Korlátha o zpätnom prevzatí do služby Jozefa Tótha, železničného úradníka vo Výloku,

min. financí na dotaz posl. inž. Kalliny, že soukromému úředníku Al. Fischerovi ze Staré Role nebyla vyplacena částka zadržená při kolkování bankovek,

min. železnic na dotaz posl. Krause o dopravě zboží na tratích bývalé Ú. T. D., zvláště na trati Německé Jablonné - Mimoň - Liberec,

min. soc. péče na dotaz posl. Patzela o nedělním klidu v obchodní živnosti,

dodatečná ministra soc. péče na dotaz posl. inž. Kalliny, že se Oskaru Möcklovi ze Staré Role nevyplácí doplatek invalidního důchodu,

vlády na dotaz posl. dr. Hanreicha o prováděcím nařízení k jazykovému zákonu,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Raddy a druhů o řídícím učiteli ve výslužbě Josefu Huttarzovi ve Valčicích,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Patejdla a druhů o výrocích faráře Josefa Sedláčka v Deštné na Moravě,

min. spravedlnosti:

na dotaz posl. H. Bergmanna o rozšíření vládního nařízení ze dne 3. července 1923 čís. 135 jednajícího o úřednících soudní kanceláře,

na dotaz posl. Hrušovského v záležitosti přednosty okresního soudu v Parkáně,

min. soc. péče a min. financí na dotaz posl. Koutného o podporách v nezaměstnanosti sklářským dělníkům v Jaronovicích,

min. vnitra na dotaz posl. H. Bergmanna a spol. o přesazování německých úředníků do Českých Budějovic,

min. průmyslu, obchodu a živností a min. pošt a telegrafů na dotaz posl. Petrovického, Kamelského, Votruby a spol. v příčině rozšíření hostinské koncese v šekovém úřadě na Smíchově,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara a druhů o kolportáži různých časopisů na české občanské škole v Německé Lutyni u Bohumína,

min. nár. obrany na dotaz posl. Šamalíka, Fr. Navrátila a druhů, že se znemožnilo mužstvu 7. horského praporu v Popradě zúčastniti se v neděli a zasvěcené svátky katolických bohoslužeb,

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. Šamalíka a druhů o zavedení autobusových linek na státní náklad,

min. národní obrany na dotaz posl. dr. Patejdla, Davida, Jaši a Oríška, o jednání podplukovníka Bedřicha Orla, velitele horského praporu čís. 3,

min. nár. obrany na dotaz posl. Al. Kříže o překládání vojenských osob aktivně sloužících z jednoho služebního místa na druhé,

min. veř. zdravotnictví a těl. výchovy na dotaz posl. Tausika o neudržitelných poměrech zdravotních a o opatřeních ke zdolání vypuknuvší epidemie paratyfové v Handlové na Slovensku,

min. obchodu na dotaz posl. Hrušovského v záležitosti zřízení zastavárny v Parkáni,

min. železnic na dotaz posl. Koška a druhů, že neposkytnuty zákonné výhody býv. legionářům, zaměstnancům u dřívější Buštěhradské dráhy,

min. věcí zahraničních na dotaz posl. dr. Mazance a druhů o repatriační akci pro naše občany, zajaté v Turkestanu,

min. soc. péče na dotaz posl. Zeminové a druhů o vybudování ústavu pro kojence na Moravě,

min. železnic na dotaz posl. Pika, dr. Lukavského, Remeše a Sajdla ve věci mimořádného tarifu pro západní Čechy,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Roudnického a druhů, že se nevypisuje místo profesora katolického náboženství na státní reálce v Nové Pace,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. H. Bergmanna o poměrech učitelek ženských ručních prací a domácích nauk,

min. nár. obrany na dotaz posl. H. Bergmanna o poměrech členů starobního a pensijního fondu bývalých státních vojenských podniků,

min. financí na dotazy posl. H. Bergmanna: 1. o poměrech úředníků silničních pohraničních celních úřadů (skupiny E) a 2. o dosud nevyřízené úpravě služebních a existenčních poměrů celních výběrčí (úředníků silničních pohran. celních úřadů),

min. zemědělství na dotaz posl. R. Bergmana, Maška, Vrabce, Zavřela a druhů o nové zájmové organisaci zemědělců,

min. železnic na dotaz posl. Buřívala a spol. o některých doposud nesplněných požadavcích železničních zaměstnanců, jakož i o reakčním postupu úřadů železničních oproti určitým kategoriím,

min. spravedlnosti a veř. prací na dotaz posl. Sladkého ve věci zákonné ochrany poddolovaných majitelů půdy a budov v revíru Ostravsko-karvínském,

min. zemědělství na dotaz posl. R. Bergmana a druhů o disponování melioračním fondem a fondem pro opatření strojených hnojiv,

min. soc. péče na dotaz posl. inž. Kalliny o doplatku vdovského důchodu válečné vdově Anežce Tilgerové ze Staré Role u Karlových Varů,

min. vnitra na dotaz posl. inž. Kalliny o rozpuštění tělocvičného spolku v Krugsreuthu u Aše,

min. nár. obrany na dotaz posl. inž. Kalliny o předčasném propuštění poddůstojníka Nadlera z vojenské služby,

min. spravedlnosti na dotaz posl. Patzela o zamítání židovských inserátů jistým časopisem,

min. nár. obrany na dotaz posl. dr. Lodgmana o odpočivných platech bývalého c. k. majora v. v. Josefa Nichta,

min. vnitra na dotaz posl. inž. Junga a soudr. o tom, jak okresní správa politická v Olomouci nakládá s obchodníkem,

min. soc. péče na dotaz posl. inž. Kalliny o vyplacení doplatku invalidního důchodu válečnému invalidovi Františkovi Ebertovi, bytem ve Vehedicích u Karlových Varů,

min. železnic na dotaz posl. inž. Kalliny, že stabilisace Adolfa Grundeye v Bohumíně byla dodatečně zrušena,

min. vnitra na dotaz posl. Patzela, že okres. politické správy stále protizákonně předpisují poplatky,

min. financí na dotaz posl. Simma a druhů, že daňové úřady dávají berní nedoplatky vkládati do pozemkových knih na nemovitosti poplatníků,

min. obchodu na dotaz posl. Krause, že nebyla dosud vrácena záloha 6.000 Kč za dovozní a vývozní povolení v letech 1920, 1921 a 1922 firmě E. Glassel v Chomutově,

min. vnitra na dotaz posl. dr. Lodgmana o žádosti Václava Strassbergera v Hánu, aby mu byla vrácena zabavená lovecká puška,

min. spravedlnosti na dotaz posl. Patzela o pensijních požitcích soudního oficiála Josefa Kummera z Falknova,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara a druhů o vyučování občanské nauce na obecné škole v Ústí, okres hranický na Moravě,

min. financí v dohodě s min. vnitra na dotaz posl. Nejezchleba-Marchy o dávce z přírůstku hodnoty nemovitostí, vybírané pro země a obce,

min. financí a zemědělství na dotaz posl. Nejezchleba-Marchy o provádění lesní reformy,

min. zemědělství na dotaz posl. Fr. Navrátila a druhů v záležitosti použití peněz povolených na podporu živelní katastrofou poškozených zemědělců na Drahanské vysočině,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Sladkého:

o neudržitelném umístění obecných škol na Valašsku,

stran zrušení státní dřevařské školy ve Volarech,

o tom, zda budou jednoroční učebné kursy (IV. třídy) při občanských školách zabezpečeny dohodou zúčastněných činitelů tím, že se osobní náklad na ně zařadí do okresních školních fondů,

ve věci německého učitelského ústavu v Opavě,

o definitivním obsazení míst na školách menšinových,

min. nár. obrany na dotaz posl. Sladkého ve věci přiznání pense civilnímu dělnictvu ve vojenské akademii v Hranicích na Moravě,

vlády na dotaz posl. R. Bergmana a spol. ohledně pozemkové reformy na velkostatcích průmyslníka Josefa Šimonka,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. H. Bergmanna o uznávání vysvědčení ze IV. třídy občanských škol na Slovensku,

min. veř. zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz posl. inž. Junga, že německému moravsko-slezskému tělocvičnému spolku nebyla poskytnuta subvence,

min. vnitra a min. pošt a telegrafů na dotaz posl. inž. Junga, že zdánlivě nespolehliví občané nejsou ustanovováni,

min. vnitra na dotaz posl. Patzela, Wenzela a druhů o chování četnictva v Bukově u Ústí n. Labem,

min. veř. prací na dotaz posl. H. Bergmanna o poměrech t. zv. kancelářských směnařů ve stavu dělnickém, absolventů státních odborných škol,

min. financí na dotazy posl. H. Bergmanna:

o úpravě poměrů měřických úředníků, převzatých z Bosny a Hercegoviny na Slovensko,

stran dovolených kancelářských pomocníků u finančních úřadů na Slovensku,

min. spravedlnosti a vnitra na dotaz posl. Petrovického, dr. Lukavského, Kamelského, Votruby a spol., že mužská trestnice v Plzni rozesílá ceníky a nabízí výrobky,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Sladkého o školských poměrech na tak zvaném Novojičínském Kravařsku,

min. nár. obrany na dotaz posl. Fr. Navrátila a druhů o provozování biografu ve vojenském zátiší v Milovicích,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara a druhů o jednání a mluvení před dětmi ve škole učitele Bedřicha Kobylky v Deštné, okres Mor. Třebová na Moravě,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Koška a druhů o stranickém úřadování okr. školního výboru v Semilech,

min. soc. péče na dotazy posl. inž. Kalliny:

že se Františce Pecherové ve Staré Roli nevyplácí doplatek vdovského a sirotčího důchodu,

ohledně přiznání invalidního důchodu válečnému invalidovi Edmundu Burkovi (správně Bourkovi) z Rybář u Karlových Varů,

min. železnic na dotaz posl. inž. Junga o protizákonném postupu olomouckého ředitelství státních drah proti dvěma německým železničním úředníkům v Opavě,

min. nár. obrany na dotaz posl. Patzela o existenčních příspěvcích vojenského pensisty Ondřeje Rádla v Chebu,

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. Patzela, jak jistý poštovní úřad divně chápe své povinnosti,

min. vnitra na dotaz posl. Patzela o přímo neuvěřitelném chování četnického strážmistra Doležala v Kašperských Horách,

min. vnitra na dotazy posl. H. Bergmanna:

o persekuci čs. četnictva,

o přiznání t. zv. slovenské výhody zřízencům úřadů, podřízených ministerstvu vnitra na Slovensku,

min. vnitra po dohodě s min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Roudnického a druhů o protizákonném jednání sevljušského župana Morávka,

min. veř. prací na dotaz posl. dr. Srdínka a druhů o liknavém postupu universitních novostaveb,

min. financí na dotaz posl. dr. Hnídka a druhů o nesprávném postupu berní správy v Poličce při vyřizování rekursů, podaných zemědělci proti předpisům dávky z majetku a z přírůstku na majetku,

min. financí na dotaz posl. Berana, Staňka, Mašaty, Rychtery, dr. Šrobára a spol. v záležitosti oběžníku ze dne 19. dubna 1924, č. j. 13.642, vydaného revisním odborem ministerstva financí k poučení revisních úředníků o vyrozumívání podnikatelů o výsledku revise daně z obratu a přepychové.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP