Úterý 24. června 1924

Předseda (zvoní): Žádám pana řečníka, aby se mírnil.

Posl. Blažek (pokračuje): .... kteří jste jeho prohlášení v "pětce", jež by každý prostý soudný člověk nazval balamucením, vydávali za nezvratný důkaz jeho čistoty, kteří dnes trpíte na předsednickém místě senátu jeho neméně ctihodného kolegu a spoluzakladatele korupčních fondů lihových Donáta, vám, (Předseda zvoní.) kteří jste zamítli všechny naše i jiné návrhy na zřízení parlamentní vyšetřovací komise? Před korupcí ovšem není chráněna žádná společnost a žádný společenský organismus. Rozdíl však je v tom, že u vás se stala korupce trvalým průvodním zjevem a řekl bych, objektivní známkou stavu dnešních hospodářských řádů. Ve společnosti, kde se hospodaří nikoliv pro spotřebu, nýbrž pro zisk, je přirozeno, že při vyvrcholení tohoto systému nelze se ohlížeti na prostředky, jakými zisk se opatřuje. A je proto i z vědeckého stanoviska naivní, tvrdí-li důvodová zpráva, že jde také o to, že úplatkářstvím zasahuje se do zdravé konkurence, která prý je nezbytnou podmínkou spořádaného života státu. Podívejte se, prosím, jen na právě projednávanou benzinovou aféru! Tam přece úplatkářství ve velkém slohu bylo prostředkem a hybnou silou konkurence; tam je právě nejlépe viděti, jak při hospodaření pro zisk je úplně lhostejno, jakou zbraní se ve vaší "zdravé konkurenci" protivník utluče. My tomu ovšem neříkáme spořádané hospodářství, poněvadž naše vědecké pojmy se - jak známo - nekryjí s vašimi. Vládní osnova o úplatkářství jest však zákonem příležitostným z toho důvodu, že byla sdělána u příležitosti korupčních afér, aby byl nasypán lidem do očí písek, (Výborně!) že vám skutečně jde o boj proti korupci. Vy vážně proti ní bojovati nemůžete, poněvadž jest součástí celého vašeho hospodářského systému, a také proti ní bojovati nebudete, poněvadž vážný boj by znamenal změnu hospodářských řádů.

Jaký cíl sledovala vláda svým návrhem, prozrazuje nejlépe původní vládní návrh, podle něhož měl býti beztrestný každý, kdož se úplatkářství dopustil, přihlásil-li by se dobrovolně do 1. června u komise k tomu účelu zvláště zřízené. (Posl. Haken: Kterého roku, tam není! - Veselost.) Toto opatření mělo předně poskytnouti zvláštní ochranu mnohým jednotlivcům z vysoké byrokracie, o niž se dnešní vláda opírá a mimo to mělo zajistiti umlčení všech korupčních afér v komisi, jejíž členy podle návrhu měla jmenovati sama vláda. Jak vládě a vysoké byrokracii na tomto pravém účelu zákona záleželo, je patrno z toho, že se nelekli ani porušení takových základních zásad trestního řízení, jako jest veřejnost hlavního přelíčení, jež měla býti podle vládního návrhu jak před trestním, tak před občanskými soudy vyloučena, jen za tím účelem, aby byl chráněn vinník, jenž by se sám dobrovolně přiznal a prozradil své spoluvinníky, kteří by se k dobrovolnému přiznání neodhodlali.

Vládní osnova jest však příležitostnou i po té stránce, že u příležitosti a pod záminkou boje proti korupci spojuje docela nesystematicky i ustanovení o porušování úředního tajemství. A tato ustanovení jsou vlastně pravým účelem zákona. Terorem a persekucí mají býti stíháni všichni státní, zemští, župní, okresní, obecní úředníci a orgány, kteří by cokoliv z úředních záležitostí na veřejnost prozradili.

Neplatí námitka, že zaměstnanec má možnost učiniti oznámení nadřízenému orgánu úřednímu, poněvadž v takovýchto případech se buď na oznámení nehledí anebo je docela úředník přesazen anebo jiným způsobem umlčen, jak o tom svědčí nedávné případy z ministerstva železnic, pošt a známý případ gbelský.

A tak vláda korupčních afér, které se v poslední době provalily a dávají nezasvěcenci jen poněkud tušiti pravou podstatu dnešních hospodářských řádů, použila záminky boje proti korupci k vydání zákonů proti těm, kdož korupci odhalují. Nejprve zákonem o tisku proti redaktorům, nyní zákonem o úplatkářství proti poctivým úředníkům. Tyto zákony jsou však jen články v řetěze opatření, jež začala vláda zákonem o teroru a zákonem na ochranu republiky a jichž účelem není nic jiného, než spoutati všechen život politický, hospodářský a kulturní, vydati ho na pospas vládě menšiny a zajistiti tak suchou cestou otevřenou diktaturu buržoasie.

Nevěříme vám, pánové, nevěříme vašemu režimu, který se den ode dne vybavuje novými a novými znaky zjevné diktatury buržoasie, budeme hlasovati proti zákonu, jenž o potírání korupce mluví, ale stíhati bude ty, kdož korupci budou odhalovati. (Potlesk komunistických poslanců.)

Předseda (zvoní): Další slovo má p. posl. dr. Kafka.

Posl. dr. Kafka (německy): Dámy a pánové! Československé zákonodárství má jakousi zvláštní lásku k jistému druhu činnosti, která jinak jest všeobecně oprávněně perhoreskována; myslím totiž tak zvané příležitostné zákony. Příležitostné zákony jsou samy o sobě věcí povážlivou, i kdyby tendence zákona v daném případě byla vítána. Příležitostné zákony velmi lehce svádí k tomu, že se přímý podnět přeceňuje a vyvozují z něho důsledky, které se nedostaví. Příležitostné zákony vedou k tomu, že často pod dojmem přímého podnětu nelze odolati pokušení, přivésti k platnosti zákonodárné akce, dosíci norem, které při klidné náladě a rozvážení nebylo by možno přivésti k platnosti. A konečně se stanoviska legislativní techniky: Člověk je také ochoten rychlosti, s jakou se usnášejí obyčejně příležitostné zákony, dáti za obět dokonalé vypracování znění zákona.

Všechny tyto pochybnosti a nedostatky t. zv. příležitostného zákonodárství ucítili jsme v Československu na vlastním těle. Musíme jen přehlédnouti celý seznam příležitostných zákonů, na nichž jsme se usnesli. Byla spáchána politická vražda. Následek této zavržení hodné události je, že se usnese zákon na ochranu republiky se spoustou skutkových podstat, které nejsou ani v nejmenší spojitosti se zavražděním dr. Rašína. Zahájí se určitá tisková kampaň v českém tisku; některé časopisy zajisté překročily míru dovoleného. Následek toho je, že dostaneme tiskový zákon, který rdousí svobodu tisku. Vyskytnou se jisté aféry, které vzbuzují podezření, že činitelé veřejného a politického života nejsou zcela bez spojitosti s určitými hospodářskými podniky, které jsou opět se státem v určitém spojení - nechci se vyjádřiti podrobněji. Následek toho je, že jsme opět dostali zákon o neslučitelnosti, zákon mimořádně zdravý, avšak v takové formulaci, která je právě tak nezdravá, jako by bylo vítati jeho tendenci. Ukáží se jisté aféry podplácení úřednictva - nad jinými se vznáší veřejné tajemství - následek toho je, že jsme dostali návrh zákona proti úplatkářství úředníků. Předem chci říci: S úmyslem tohoto návrhu zákona úplně souhlasím. Chci také připojiti, že právě při tomto zákonu jsou téměř vyloučeny dříve dotčené pochybnosti a nedostatky příležitostného zákonodárství. Chci se však vyjádřiti opatrně a nepěti na zákon příliš velké chvály, avšak přece chci říci, že zákon ve své nynější podobě je přijatelným plodem legislativní činnosti. Ovšem: než jsme se k tomu dostali, musili jsme vylomiti návrhu ministerstva spravedlnosti několik nebezpečných, jedovatých zubů. Mezi těmito jedovatými zuby byl především § 5 v dřívější své podobě, který neměl s tímto zákonem ani toho nejmenšího společného, který nebyl nic jiného, než paragraf k potrestání porušení úředního tajemství mimořádně krutým způsobem, jak to jinak v evropském zákonodárství nikde není. Užší výbor a ani plenum ústavně-právního výboru nepřistoupily na tyto snahy ministerstva spravedlnosti. Avšak název zákona stále ještě dokazuje, že zde byly spojeny mezi sebou materie, které jsou vlastně bez jakékoliv vnitřní souvislosti. Zákon se nazývá "zákon o úplatkářství a proti porušování úředního tajemství". Pánové, již dříve v ústavně-právním výboru jsem o tom mluvil, že takováto kumulace materií, které spolu nesouvisí, v jednom zákoně, nepřispívá ovšem příliš k tomu, aby zákonodárství bylo přehledné a vyhovující. Vždy však chci připojiti, že zákon v nynější své podobě je přijatelný, že sice nemohu přijmouti § 5 ani v nynější jeho formě, že však celkem se zřetelem na jeho snahu se zákonem souhlasím.

Tendencí zákona jest očista veřejného života aspoň potud, pokud jde o úplatkářství úřednictva. Že se tím dosáhne velkého úspěchu, neodvažuji se tvrditi, avšak nahlížím, že po této stránce nemohlo by se postrádati trestních norem. Musíme si však uvědomiti, máme-li vážně tuto tendenci, že není možno pouze trestní normou potírati takovýto zjev veřejného života. Musíme si uvědomiti, že proti úplatkářství jednotlivých úředníků nelze důvodně působiti pouze pohrůžkou trestu, nýbrž že třeba si zajisté také dáti námahu a zkoumati poněkud podrobněji příčiny, z nichž tento zjev veřejného života vyvěrá. Zajisté se nesmí zapomínati demoralisujícího účinku válečných let a tento zjev jest všeobecným ve všech státech a nikterak zvláštností Československé republiky. Jistě nesmí se také přehlížeti situace poválečné doby, která jest opět generelní, ona psychická situace, v níž keťaství a úspěchy t. zv. revolučních výdělkářů byly působily otravně na mravnost nejširších lidových vrstev. K tomu se však druží jiné momenty, zvláštní momenty úřednictva a zvláštní momenty Československa. Po této stránce bych především rád zdůraznil, že již způsobem, jak se při převratu a po něm nakládalo se zasloužilými a osvědčenými úředníky starého režimu, byl pocit bezpečnosti úřednictva podkopán a oni byli pochopitelně učiněni přístupnějšími dotíráním a pokušením, která na ně přicházela s různých stran. Především se však nesmí zapomenouti toho, že veškeré státní úřednictvo a zaměstnanci žijí v takové nouzi, která toho ovšem neospravedlňuje, avšak činí pochopitelným, že se proti dotírání nestaví s oním odporem jehož se musí od úřednictva nezbytně žádati, nemá-li trpěti správa a její čistota a bezpečnost. Dámy a pánové! S jedné strany bylo na to v ústavně-právním výboru poukázáno, že se v souvislosti se zákonem o úplatkářství nesmí mluviti o nouzi úřednictva, poněvadž to vypadá tak, jako by se úřednictvu do jisté míry říkalo: Ano, poněvadž jste tak špatně placeni, jest pochopitelné, že berete úplatky. Tento důvod ovšem nemá ani zevně nijaké průkazní moci, nemluvě již o vnitřní jeho stránce. Neboť jakási souvislost jest zcela jasná - a jestliže o tom pochybujete, potřebujete si jen přečísti řeči státních zástupců, obhájců a obžalovaných v právě projednávaném procesu, abyste shledali, že se všech stran, že jak žalující úřad, tak také obhájci poukazují na to, že nouze úřednictva jest jistě jedním z nejdůležitějších momentů pro vznik těchto politování hodných zjevů veřejného života. Musí zde býti zjednána náprava a tato náprava musí býti učiněna správně. Platy a požitky zaměstnanců musí býti všeobecně zvýšeny, musí však býti činěn také rozdíl; nesmí býti všechno uvedeno na společného jmenovatele a jest jisto, že úřednictvo kvalifikované svými studiemi musí býti placeno jiným způsobem než úředníci s kvalifikací menší. Jestliže jste se dosud z demagogických důvodů a z důvodů popularity ostýchali ve vší veřejnosti to zdůrazniti, musí se to státi dnes. Vedle toho ještě aktivnímu úředníkovi, který nemá beztoho příliš mnoho, kyne taková pense, z níž může žíti ještě hůře, která ještě méně stačí k úhradě existence. A nejen to, že požitky jsou tak nepatrné: státním pensistům se připravuje ještě zbytečné trýznění, jako se jim ukládá při cestách do ciziny, a trestají-li se cesty do ciziny odnětím přídavků. V tomto směru jsem podal resoluci - a vyprošuji si pro ni souhlasu sněmovny - v níž se zásada, že pense musí všeobecně býti ztráveny doma, úplně uznává, avšak poukazuje se na to, že se v případech hodných zřetele mají povolovati výjimky a že se má především vzpomenouti oněch tendencí, z nichž vznikl starý rakouský dvorní dekret z prvních let XIX. století, jehož se dnes, v době odrakouštění, dovoláváte. Tehdy šlo jen o to, postihnouti ony cesty do ciziny, které vedly k trvalému pobytu pensistů v cizině. Jestliže však někdo jede na dva až tři dny do ciziny na návštěvu svých příbuzných nebo aby vyřídil nějaké věci, zdá se mi býti zbytečným trýzněním, trestati tyto úředníky povolovacím řízením a eventuálně odnětím přídavků, nehledě k tomu, že změna po této stránce jest v zájmu nejen pensistů, nýbrž hlavně v zájmu státu, poněvadž by se tím, že by nebylo zbytečného povolovacího řízení, ušetřilo používání drahého úřednického aparátu.

Ctěné dámy a pánové! Avšak tísnivá, špatná finanční situace úředníků není jediným momentem všeobecné povahy, k němuž se musí přihlížeti, míní-li se to vážně s očistou veřejného života. Úplatkářství není jediným zjevem nemoci. Nejdůležitější a nejrozhodnější věc, o niž usilujeme, jest, aby správa byla řízena podle zákona a podle spravedlnosti. Každou odchylku od této směrnice, ať již se stala pro peníze nebo z jakýchkoliv jiných pohnutek, musíme co nejrozhodněji potírati. Nyní bojujeme proti úplatkářství penězi, avšak nebojujete proti jinému duchu, který působil korupčně na veřejný život. Správa, která má rozhodovati podle zákona a spravedlnosti, nedá na sebe působiti tak velice pouze penězi, nýbrž také naprosto nepřípustným způsobem, národně a stranickopoliticky. Chcete-li zde přivoditi očistu, pak musíte dříve, než provedete reformu údů, provésti reformu hlavy, rozhodujících politických činitelů. V této souvislosti nechci mluviti o politické korupci v obyčejném slova smyslu, že strana nebo rozhodující činitel některé strany dostal z nějakých tajných fondů úplatek, neboť obyčejně netvrdívám věcí, jichž nemohu dokázati. Avšak jiná politická korupce je tu jistě a ta záleží v tom, že vláda a parlamentarismus jsou nakaženy vlivy stranicko-politické a národně-politické povahy, že to, co pro jednoho je právem, pro druhého dovoleno není, není-li právě příslušníkem panujícího národa, naprosto již nemluvě o stranicko-politických nuancích. Odkud má nabrati takový ubohý úředník pocit, že je povinen za všech okolností a nehledě k osobě, rozsuzovati a rozhodovati podle zákona a spravedlnosti, vidí-li, že ve sněmovně a ve vládě a vláda ve velkých otázkách postupuje s týmiž zásadami? (Posl. dr. Luschka [německy]: Musí seděti na pěti koaličních křeslech!) Ovšem, musí se namáhati, aby učinil něco pro tu nebo onu stranu. Především však vidí národně-politické a věčné bezpráví, které se nahoře páše. To ho ovšem nemůže nadchnouti k zvláštnímu cenění povinnosti, své jediné povinnosti, postupovati podle zákona a spravedlnosti. Ctěné dámy a pánové! Co si má takový ubohý úředník mysliti při takovýchto zjevech? Jestliže je spáchána nějaká malá krádež z nouze nebo z bídy, je co nejpřísněji potrestána. Jestliže však za jasného dne jest ukradeno pražským Němcům německé zemské divadlo! To je to, co se ve veřejnosti naprosto nijak neposuzuje jako trestný čin, a jsou ještě soudci, kteří tuto krádež zemského divadla nějakým způsobem přikryli pláštíkem a nazvali ji výronem věčně proudícího pramene práva revoluce. Na jedné straně zřizují se pro zcela nepatrný počet českých školních dítek školy, v téže době však bez jakéhokoliv věcného odůvodnění zavírají se plně navštěvované německé vzdělávací ústavy. A co si má takový úředník mysliti, posuzuje-li události v parlamentě? Usnesli jste si jednací řád, který jest vzorem a mistrovským dílem pro to, jak by se potřela jakákoliv obstrukce oposice. To jste udělali výtečně. Zapomněli jste však bohužel jedné věci, a to je potírání obstrukce provozované většinou nebo většinovými stranami. Již několik neděl máme na denním pořádku několik obchodních smluv. Domnívám se však, že tyto dosti důležité látky státního zákonodárství nejsou sabotovány oposicí, nýbrž jednou stranou většiny, ba vy nám vnukáte myšlenku, že v tomto státě je třeba vstoupiti do vlády, aby bylo možno lépe obstruovati. (Posl. Koudelka: Proč pak by pan ministerský předseda nemohl obstruovati?) Vždyť on to dělá. Vidíte, ctěné dámy a pánové, že tímto způsobem, že těmito zjevy je celé ovzduší politického života otráveno a že úplatkářství nebo vykonávání vlivu na úřednictvo jest jen důsledkem a dílčím zjevem tohoto ovzduší politického života.

V posledních dnech slyšeli jsme slova, která, jak se domnívám, došla jednomyslného souhlasu aspoň na naší straně, slova, že politika násilí musí býti za všech okolností perhoreskována a že není hloupější politiky než politiky msty a záští.

K této charakteristice politiky koalice nemám více, co bych přidal, řekl bych však při té příležitosti jen jednu věc: Hlasujeme pro tento zákon proti úplatkářství u vědomí že je pokusem čeliti nebezpečnému zjevu, jehož ovšem nelze potírati jedině tímto způsobem. Chcete-li však skutečně míti čistotu veřejného života, musíte odstraniti tuto zhoubnou soustavu koalice a na její místo dosaditi morální úmluvu společné práce. (Souhlas na levici.)

Předseda (zvoní): Přerušuji projednávání tohoto odstavce pořadu, jakož i pořadu dnešní schůze vůbec.

Přikročuji k ukončení schůze, a než ukončím schůzi, dám rozhodnouti o lhůtách některých vládních návrhů, které jsou přikázány.

Navrhuji, aby

výboru rozpočtovému pro vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje působnost zákona ze dne 4. července 1923, č. 151 Sb. z. a n., o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové (tisk 4735) stanovena byla k podání zprávy lhůta do zítřka do 4 hod. odpoledne,

výboru ústavně-právnímu pro vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zák. čl. I/1911 o civilním řízení soudním, (tisk 4719) stanovena byla k podání zprávy lhůta rovněž do zítřka do 4 hod. odpoledne,

a konečně

výborům zemědělskému a ústavně-právnímu pro vládní návrh zákona o zrušení svěřenství (tisk 4046) stanovena byla k podání zprávy lhůta do čtvrtka do 12. hodiny polední.

Dále přikazuji výborům kulturnímu a rozpočtovému vládní návrh zákona o zřízení protestantské fakulty bohoslovecké v Bratislavě (tisk 4747) a navrhuji, aby jim uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta do čtvrtka do 12. hodiny polední.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty tyto jsou přijaty.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. dr. Haasovi a Leiblovi, na zítřejší schůzi posl. Stivínovi, vesměs pro neodkladné zaměstnání.

Byla provedena změna ve výboru. Žádám o sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Klub poslanců čsl. strany socialistické vyslal do výboru rozpočtového posl. Netolického za posl. Práška.

Předseda: Končím schůzi a podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra ve středu dne 25. června 1924 o 5. hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4583) o stíhání úplatkářství (tisk 4736).

2. Druhé čtení osnovy zákona o zrušení odměn uchopitelů případně udavačů daňových přestupků a o použití přebytků důchodkových pokut (tisk 4716).

3. Druhé čtení osnovy zákona o výkupu místní dráhy Holič-Hodonín (tisk 4717).

4. Zpráva výborů kulturního, soc. politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4599) o výplatě odpočivných a zaopatřovacích požitků a jednorázových výpomocí k nim jednak učitelům škol obecných a občanských a opatrovatelkám dětských opatroven na Podkarpatské Rusi, vydržovaných církvemi a obcemi, jednak některým pozůstalým po těchto osobách (tisk 4734).

5. Zpráva výborů kulturného, soc.-politického a rozpočtového o vládnom návrhu zákona (tisk 4598) o výplate odpočivných a zaopatrovacích pôžitkov a jednorazových výpomocí k nim, tak učitelom škôl ľudových a občianskych a opatrovateľkám detských opatrovieň na Slovensku, vydržiavaných cirkvami a obciami, ako aj niektorým pozostalým po týchto osobách (tisk 4733)

6. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4735), kterým se prodlužuje působnost zákona ze dne 4. července 1923, č. 151 Sb. z. a n., o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové (tisk 4758).

7. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 4719), kterým se mění a doplňuje zákonný čl. I/1911 o civilním řízení soudním.

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mostě za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Schollicha pro zločin podle § 15, odst. 3, případně podle § 16, odst. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 4660).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Olomouci za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Schollicha pro přečin podle § 305 tr. zák., event. přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 4661).

10. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Košicích za vydanie k trestnému stíhaniu posl. Tausika pre prečin podle § 14, bod 5 zák. na ochranu republiky (tisk 4662).

11. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Košicích za svolenie k trestnému stíhaniu posl. Mondoka pre prečin dla § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 4663).

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti soudní stolice v Užhorodě za souhlas k trestnímu stíhání posl. Tausika pro zločin podle § 4, odst. 1 čl. zák. XL z r. 1914, přečin podle § 172, odst. II, § 174 čl. zák. V z r. 1877, přečin podle § 1, § 2, § 3, odst. II, bod 1 a 2 čl. zák. XLI z r. 1914 a přestupek podle §§ 46 a 66 zák. přest. čl. zák. XL z r. 1879 (tisk 4664).

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Tornali za vydání k trestnímu stíhání posl. Szentiványiho pro přestupek § 1 vlád. nařízení ze dne 9. června 1921, čís. 215 Sb. z. a n. (tisk 4679).

14. Zpráva výboru imunitního o žádosti adv. komory v Turčanském Sv. Martině za vydání k disciplinárnímu stíhání posl. dr. Jabloniczkého podle § 3 zák. čl. XXVIII z r. 1887 (tisk 4680).

15. Zpráva výboru imunitního o žádosti adv. komory v Turč. Sv. Martině za vydání k disciplinárnímu stíhání posl. dr. Jabloniczkého pro nesprávné pojmenování sídla svojí kanceláře: "Pozsony" (tisk 4681).

16. Zpráva výboru imunitního o žádosti okres. soudu v Plzni za vydání k trestnímu stíhání posl. Kreibicha pro přestupky §§ 14, 19 zák. shrom., § 312 tr. z. a § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky (tisk 4684).

17. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Svetlika pro přečin pomluvy tiskem (tisk 4685).

Je snad proti tomu nějaká námitka? (Nebyla.)

Není tomu tak. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenu.

(Konec schůze v 7 hod. 5 min. večer.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP