Úterý 24. června 1924

 

Začátek schůze ve 3 hod. 20 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: Buříval, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Špaček, Špatný.

141 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Beneš, dr. Dolanský, Habrman, inž. Novák.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha.

Předseda (zvoní): Zahajuji 276. schůzi poslanecké sněmovny.

Dodatečně udělil jsem dovolenou na 275. schůzi posl. Mondokovi; na dnešní, případně zítřejší schůzi posl. Sladkému, Rýparovi a Davidovi pro neodkladné zaměstnání; na tento týden posl. Vahalovi, dr. Budayovi a dr. Patejdlovi, vesměs pro neodkladné záležitosti, posl. dr. Uhlířovi a Práškovi pro cestu do ciziny.

Chorobou omluvil se posl. Mlčoch.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Zavřel.

Byly provedeny některé změny ve výborech.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Klub poslanců čsl. strany socialistické vyslal do výboru kulturního posl. inž. Záhorského za posl. Sladkého.

Klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu vyslal do výboru rozpočtového posl. dr. Medveckého za posl. Oríška.

Klub poslanců "Bund der Landwirte" vyslal do výboru imunitního posl. Zierhuta za posl. Kaisera; do výboru kulturního posl. dr. Spinu za posl. Jos. Fischera.

Předseda: Došly některé spisy. Žádám o jich sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Pp. poslanci čsl. živnostensko-obchodnické strany středostavovské Anděl, Horák, Mlčoch, Najman, Pastyřík, Vávra oznámili přípisem ze dne 18. června 1924, že odvolávají své podpisy na interpelaci o vyhlášení Husova dne za státní svátek.

Předseda: Došly některé dotazy, odpovědi atd. Žádám o jich sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Dotazy:

posl. dr. Kőrmendy-Ékesa:

ministru s plnou mocou pre správu Slovenska, ministrovi vnútra a min. financií o penzii vdovy po župnom penzistovi Alexandrovi Lányi v Gelniciach,

ministru soc. pečlivosti a ministru nár. osvety vo veci penzie manželky Ernesta Hornyáka v Buzite,

posl. Špatného ministru vnitra o odsouzení Václava Němce pro přestupek podle § 10 zák. čl. z roku 1898, č. 766, slúžným okresního úřadu v Píšťanech,

posl. H. Bergmanna ministru financí o dovolených kancelářských pomocníků u finančních úřadů na Slovensku,

posl. R. Bergmana, Zavřela, Maška vládě:

o neoprávněném propuštění ze záboru velkostatku Želetavy, náležejícího posl. Staňkovi,

ohledně pozemkové reformy na velkostatcích průmyslníka Jos. Šimonka,

posl. Kučery ministru soc. péče o poškozování "Bia Invalidů" biografem "Vojenského Zátiší" v Milovicích,

posl. Tausika ministru spravedlnosti o trestním oznámení na minist. radu dr. Jar. Klímu, policejního ředitele v Bratislavě,

posl. Hakena ministru spravedlnosti o používání trestanců k zemědělským pracem v Litoměřicích,

posl. dr. Korlátha ministrovi pošt a telegrafov o opozdenom doručovaní týždenníka "Kárpátalji Magyar Gazda" v Tjačeve.

Odpovědi:

min. vnitra na dotaz posl. dr. Lelleye pro nezákonný postup četnictva ve Velkých Ripňanech (Nitra),

min. financí na dotaz posl. dr. Lelleye o udělování výčepních licencí.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány tyto zprávy.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 4720. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Hradci Králové za svolení k trestnímu stíhání posl. Němce pro řeč na veřejné schůzi lidu, pořádané dne 23. března 1924 v Machově, okres Police n. M.

Tisk 4722. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Tománka pro přečin podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle § 2-4 zák. čl. XLI z r. 1914.

Tisk 4723. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave o zrušenie imunity posl. Tománeka a dr. Jurigu pre prečin rušenia obecného mieru podľa § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky.

Tisk 4724. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelstva v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Myslivce pro přečin urážky presidenta republiky podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky.

Tisk 4725. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelstva v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin utrhání na cti podle § 1, § 2, § 3, č. 2, 4 zák. čl. XLI z r. 1914.

Tisk 4726. Zpráva výboru imunitního o žádosti stát. zastupitelstva v Prešově za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin urážky na cti posl. sněmovny podle § 2, § 3, č. 1 a § 8, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914.

Tisk 4727. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelstva v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Daruly pro zločin podle § 15, č. 3 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n.

Tisk 4728. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Čes. Budějovicích za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Lodgmana, dr. Brunara a inž. Kalliny pro přečin podle § 14, č. 5 a § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, kterého se prý dotčení poslanci dopustili obsahem článku uveřejněného v periodickém tisku "Deutsche akademische Stimmen" ze dne 28. října 1923, vycházejícím v Mnichově.

Tisk 4729. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. soudu v Opavě, č. Vr VIII 1396/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. Schälzkyho pro přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, přestupek §§ 487, 491 tr. zák. a čl. V zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863.

Tisk 4730. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě, č. 827/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. Szentiványiho pro přestupek § 5 zák. ze dne 17. prosince 1918, č. 82 Sb. z. a n.

Tisk 4731. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave, č. 10.006/22, za vydánie k trestnému stíhaniu posl. dr. Lelleye pre prečin proti § 24, bod 3 zák. čl. XIV z r. 1914.

Tisk 4737. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Kubiše pro urážku na cti podle § 2 zák. čl. XLI z roku 1914.

Tisk 4742. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Báňské Bystřici za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Kubiše pro přečin násilí proti vrchnosti podle § 2, odst. II zák. čl. XL z r. 1914.

Tisk 4743. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Nitře, čís. B 6438/23, týkající se vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Lelleye pro přečin těžkého ublížení na těle podle § 310 trest. zákona.

Tisk 4744. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Oktavce pro přečin urážky na cti.

Tisk 4745. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. soudu v Opavě za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Schollicha pro přečin podle § 305 tr. zák., případně podle § 16, odst. 1 zákona na ochranu republiky.

Předseda: Počátkem schůze byl tiskem rozdán vládní návrh zákona o zřízení protestantské fakulty bohoslovecké v Bratislavě (tisk 4747).

Počátkem schůze byly tiskem rozdány některé odpovědi.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 4732. Sbírka odpovědí:

I. min. vnitra a spravedlnosti na interpelaci posl. dr. Raddy a druhů o zabavení brožury "Poslanec dr. Alois Baeran před pražskou porotou" (tisk 4436/I),

II. min. vnitra na interp. posl. dr. E. Feyerfeila a druhů, že pražská zemská správa politická zakázala přednášky (tisk 4462/II),

III. min. veř. prací na interp. posl. dr. Holitschera, Palmeho, Pohla a spol. min. veř. prací o důlním neštěstí ve Výprtech (tisk 4683).

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány Těsnopisecké zprávy o 267., 269. až 271. schůzi posl. sněmovny.

Počátkem schůze byly tiskem rozdány a současně přikázány výboru iniciativnímu návrhy.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 4738. Návrh posl. Grünznera, Tauba, Hoffmanna a druhů na zrušení dvorního dekretu ze dne 23. července 1827, čís. 30.120, o omezení stěhovací svobody pensistů.

Tisk 4739. Návrh posl. dr. Czecha, Schweichharta, Jokla a druhů na změnu zákonných předpisů o zabavování tiskopisů.

Tisk 4740. Návrh posl. Mikulíčka a soudr. na změnu a doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1922, čís. 213 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů.

Předseda: Přikazuji:

výboru rozpočtovému:

Tisk 4735. Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje působnost zákona ze dne 4. července 1923, č. 151 Sb. z. a n., o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové,

výboru ústavně-právnímu:

Tisk 4719. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zák. čl. I/1911 o civilním řízení soudním.

Výboru imunitnímu přikazuji tyto věci:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Přípis zemského trest. soudu v Praze ze dne 18. června 1924, č. Pr XIV 484/23/10, kterým se zastavuje trestní řízení proti posl. Hrušovskému proti bezpečnosti cti ca. Barnet (č. 391 a 392 im.) - (presid. sd. 219. schůze).

Žádost sedrie v Prešově ze dne 15. června 1924, č. V 607/1924/12, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 18. června 1924, č. 8417/24, za souhlas k trestnímu stíhání posl. Onderčo pro přečin urážky na cti podle § 2, § 3 zák. čl. XLI. z r. 1914 ca. dr. Duchoň (č. 480 im.).

Předseda: Předseda vlády zaslal sem tyto přípisy ze dne 16. června 1924:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Vyjádření ministerstva železnic k resoluci, týkající se postupného sestátnění drah, nalézajících se v zemských správách, jakož i drah místních, jež přijata byla dne 30. listopadu 1923 ve 236. schůzi posl. sněmovny (k tisku č. 4300) - (přípis č. j. 13.598/24 m. r.),

vyjádření ministerstva zemědělství k resoluci, týkající se odborného vzdělání nejširších vrstev zemědělského obyvatelstva a co nejúčinnější podpory zemědělství u středních a drobných rolníků (k tisku 4300) - (přípis č. j. 13.552/24 m. r.).

Předseda: Přikázal jsem výboru rozpočtovému.

Zápisy o 272. a 273. schůzi byly ve sněmovní kanceláři po 48 hodin vyloženy, a poněvadž nebyly proti nim podány písemné námitky, jsou schváleny podle § 73 jedn. řádu a budou podle téhož paragrafu vytištěny.

Teď měli bychom přejíti k projednávání pořadu, ale bylo mně sděleno dopravním úřadem Masarykova nádraží, že brněnský rychlovlak, kterého používá značný počet členů sněmovny, poslanců z Moravy a ze Slovenska, má asi dvouhodinové zpoždění, které - podle depeše z České Třebové - vzniklo menší dopravní poruchou u Opatova.

Jednak z toho důvodu, že jsem také žádán oběma místopředsedy dr. inž. Botto a dr. Czechem, kteří jistě tuto žádost poslali jménem poslanců, kteří byli dopravováni tímto rychlíkem, aby se sečkalo se zahájením jednání sněmovny až do 5. hodiny, a jednak i proto, že také z formálních důvodů je třeba konati dnes ještě jednu schůzi, aby bylo možno přikázati některé věci výborům, přistupuji k ukončení této schůze.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby příští schůze konala se dnes o 5. hod. odpol. s týmž pořadem, se kterým byla svolána schůze prvá.

Jsou snad nějaké námitky proti tomuto návrhu? (Nebyly.)

Námitek není. Návrh můj jest přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 3 hod. 25 min. odpol.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP