Pátek 6. června 1924

Začátek schůze ve 12 hod. 10 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: Buříval, dr. inž. Botto, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Špaček, Špatný.

148 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Franke, Habrman, Malypetr.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 271. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůze udělil jsem posl. Laubemu a posl. Davidovi pro neodkladné záležitosti.

Jinak omluvy a dovolené uvedené ve 270. schůzi, platí též pro 271. schůzi.

Za 270. schůze byla rozdána naléhavá interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 4655. Naléhavá interpelace posl. dr. Czecha, Taube, Schäfera a druhů vládě o vypsání voleb v územích, jež dosud nejsou zastoupena v zákonodárných sborech.

Předseda: Přikazuji výboru rozpočtovému:

Tisk 4645. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona, jímž se státní správa zmocňuje ke zcizení a postoupení státních nemovitostí v obvodu zrušené pevnosti Josefovské.

Tisk 4646. Usnesení senát o vládním návrhu zákona, jímž se uděluje zmocnění k zcizení státních nemovitostí v Lánech a ve Východné.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti, a navrhuji, aby výboru rozpočtovému k podání zpráv o těchto usneseních byly uloženy lhůty 5denní.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty jsou schváleny.

Přistoupíme k projednávání pořadu, a to nejprve k odst. 1, jímž jest:

1. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. soudu v Opavě za vydání k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny pro přestupek § 300 tr. zák., § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky a pro přestupky §§ 14 a 19 zák. shrom., dále § 491 tr. zák. a čl. V zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. zák. (tisk 4562).

Zpravodajem je pan posl. Konečný, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno! Zemský soud v Opavě žádá podáním ze dne 23. června 1923 za vydání k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny pro přestupek § 300 tr. zák., § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky a pro přestupky §§ 14 a 19 zák. shrom., dále § 491 tr. zák. a čl. V zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. zák.

Naznačených přestupků dopustil prý se posl. inž. Kallina řečmi pronesenými na schůzích lidu dne 25. února 1923 v Bruntále a v Lichtvardě, v nichž státní zastupitelství spatřuje trestní provinění dle shora označených zákonů a paragrafů.

Imunitní výbor, posuzuje obsah všech uvedených obvinění posl. inž. Kalliny, usoudil takto:

Ve výrocích žalovaných dle § 300 tr. zák. sluší spatřovati ostrou kritiku vládního opatření při nařízeném stažení dvacetihaléřů. Přestupek §§ 14 a 19 shrom. zák. souvisel s poslaneckou činností zmíněného poslance. inkriminované výroky z řeči posl. inž. Kalliny, žalované podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky, sluší rovněž považovati za ostrou kritiku mírových smluv a zákonů, jež obírají se vnitřním postavením československého státu oproti státům dohodovým, ovšem s politického hlediska posl. inž. Kalliny. Pokud týče se přestupku § 491 tr. zák. a čl. V ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. (urážky armády) netýkala se narážka ta regulérního vojska Československého státu, nýbrž samovolného zasahování části českých vojínů po převratu do veřejných politických akcí v německém území a na Slovensku.

Všeobecně jedná se o řeč oposičního poslance, pronesenou před voliči, tedy o politickou činnost tohoto poslance, jež souvisela s výkonem poslaneckého mandátu, o kritiku ostrou, leč nepřekročující přípustnou mez.

Imunitní výbor navrhuje tudíž, aby se poslanecká sněmovna usnesla nevydati posl. inž. Kallinu k trestnímu stíhání pro přestupky výše uvedené.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj navrhuje podle usnesení výboru imunitního, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny.

Kdo s návrhem tímto souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna se usnesla nesvoliti k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny a jest vyřízen odst. 1 pořadu schůze.

Přejdeme k odst. 2, jímž je:

2. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Brně za svolení k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny pro přečin podle § 14, odst. I. zák. na ochranu republiky z 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (tisk 4565).

Zpravodajem je pan posl. dr. Patejdl. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Patejdl: Slavná sněmovno! Přípisem ze dne 28. června 1923 žádá zem. trestní soud v Brně za svolení k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny pro přečin podle § 14, odst. 1 zák. na ochranu republiky z 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n.

Podle obsahu trestního oznámení konala se dne 24. března 1923 v Hustopeči veřejná schůze lidu, svolaná předsedou okresního výboru německé strany národní s programem "zpráva o politické situaci", kterou podal posl. inž. Kallina.

Ve své zprávě uvedl mimo jiné, že prý ve starověku vznikaly státy tím, že, jak četl v knížce, lupiči vnikli do území, zmocnili se ho, vyrabovali a obyvatelstvo pak zorganisovali, a kdo neubrání prý se upomínce na dávné časy, připomene-li se vznik nových států po válce.

Dále uvedl, že právo sebeurčení bylo přiznáno Čechům, nikoli Němcům, že Francouzi utvořili československý stát ne z lásky k Čechům, nýbrž z potřeby, aby Němci měli v týle nepřítele, aby byl stráží Francie na východě. Politika německých poslanců musí prý spočívati na velkoněmeckých myšlenkách.

Z uvedeného jest patrno, že se jedná o řeč poslance před jeho voliči, ve které zaujal se stanoviska oposičního poslance své strany stanovisko k určitým politickým otázkám a kritisoval s tohoto stanoviska veřejné poměry. Jedná se zřejmě o politickou činnost souvisící s výkonem poslaneckého mandátu.

Imunitní výbor neshledal v obsahu uvedené řeči důvodů pro vydání uvedeného poslance a poukazuje dále k tomu, že v době, kdy uvedená řeč byla pronesena, zákon na ochranu republiky, pro jehož porušení se žádá o svolení k trestnímu stíhání, nebyl ještě v platnosti, vstoupiv v platnost dnem 8. dubna 1923. Navrhuje proto, aby svolení k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny dáno nebylo.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme tedy hlasovati.

Pan zpravodaj navrhuje podle usnesení výboru imunitního, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny.

Kdo s návrhem tím souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny a vyřízen je odstavec 2 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k odstavci třetímu, jímž jest:

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Tesky pro přečin podle § 1 a § 3, odst. II, čís. 1 a 2 zák. čl. XLI z roku 1914 (tisk 4570).

Zpravodajem je p. posl. Konečný, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno! Hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě žádá podáním ze dne 8. března 1924, čís. 3115, za vydání k trestnímu stíhání posl. Tesky pro přečin podle § 1 a § 3, odst. II, čl. 1, 2 zák. čl. XLI z roku 1914.

Uvedených přečinů dopustil prý se posl. Teska výroky pronesenými ve své řeči dne 23. září 1923 na veřejné schůzi lidu v Malackách.

Relace četnického velitelství pro Slovensko uvádí z jeho řeči následující pasus, v čemž spatřovány jsou výše uvedené přestupky:

"Prvý řečník promluvil posl. Teska, který ve své řeči ostře kritisoval všestranně poměry v republice a na konci své řeči zavadil i o okresní úřad v Malackách výtkou, že je stranický, že nepovolil komunistům v Malackách průvod s hudbou, že zbavil nezákonně předsedu komunistické strany v Malackách Martina Terala mandátu v obecním zastupitelstvu." Při tomto výroku zvolalo prý shromáždění: "Hanba úřadu!"

Po posl. Teskovi promluvilo pak ještě více řečníků a shromáždění mělo bouřlivý průběh, jejž zavinili řečníci, což pak mělo za následek, že zástupce okr. úřadu služný dr. Josef Belay byl zbit.

Imunitní výbor zkoumaje obsah inkriminované řeči posl. Tesky, jak ji reprodukuje četnická relace, usuzuje, že sluší ji považovati za všeobecnou obvyklou kritiku, nevybočující z přípustných norem řeči oposičního poslance. Z ní též nelze odvoditi, že měla za následek politování hodné ztýrání soukromého žalobce, neboť k němu nedošlo za řeči posl. Tesky, nýbrž teprve po řeči třetího řečníka, na schůzi té řečnivšího.

Imunitní výbor navrhuje tudíž, aby poslanecká sněmovna nedala souhlasu k trestnímu stíhání posl. Tesky pro shora uvedené přečiny.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj navrhuje podle usnesení výborového, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Tesky.

Kdo s návrhem tím souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Tesky a vyřízen je odst. 3. pořadu dnešní schůze.

Přejdeme ke 4. odstavci, jímž jest:

4. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave za vydanie k trestnému stíhaniu posl. Tománka prerušenie obecného mieru spáchané tlačou dľa § 14, č. 3 zák. na ochranu republiky (tisk 4571).

Zpravodajem je p. posl. Maxian. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Maxian: Slávna snemovňa! Dľa trestného oznámenia sedriálneho súdu v Bratislave v časopise "Slovenské Ľudové Noviny", vychádzajúce v Bratislave, c. 38 zo dňa 14. septembra 1923, uverejnené bolo:

"V jednom páde Slováci boli ozaj hlúpi. Už je pozde, milý drozde. Blíži sa už čas, že sodemitov a argalášov Slováci oderú a vypchajú ich kožu hnojom, nech si ich potom pepici postavia v Prahe do muzea, aby sa pamätali na tie "krásne časy", keď pomocou agrosodemie mohli a smeli sa pásť na Slovensku a vyžierať našu Slovenskú Krajinu."

Jako obvinený pisateľ článku "Slov. Ľudových Novín" bol zodpovedný redaktor Ignác Kasala, tento však za pisateľa inkriminovaného článku označil posl. Tománka, čomu sa aj posl. Tománek pred vyšetrujúcim súdom dňa 21. decembra 1923 priznal a prehlásil, že je autorom toho článku on.

Pre tieto výroky v inkriminovanom článku žiada za vydanie posl. Tománka hlavné štátne zastupiteľstvo v Bratislave, ktoré v nich spatruje prečin rušenia obecného mieru podľa § 14, č. 3 zák. na ochranu republiky.

Imunitný výbor posudzuje inkriminované výroky, obsažené vo zmienenom článku, nespatruje v nich však žiadne súkromné urážky na cti, len jedine všeobecnú kritiku opozičných politických strán, ostrú síce, ale nepresahajúci obvyklú prípustnú medzu.

Následkom toho navrhuje, aby poslanecká snemovňa usniesla sa na nevydanie k trestnému stíhaniu poslanca Tománka pre výš zmienené prečiny.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá.

Budeme hlasovati. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Pan zpravodaj navrhuje podle usnesení výborového, aby posl. sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání p. posl. Tománka

Kdo s návrhem tím souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Tománka a vyřízen jest odst. 4 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k odst. 5., jímž jest:

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Jurigy pro přečin pomluvy podle § 1 zákonného čl. XLI z r. 1914 (tisk 4572).

Zpravodajem je p. posl. Konečný, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno! Hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě žádá podáním ze dne 7. února 1924, č. 1863, za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Jurigy pro přečin pomluvy podle i§ 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Milanu Ivankovi a jeho choti Eleně.

Žaloba uvádí, že dne 19. prosince 1923 pronesl. posl. Tománek v poslanecké sněmovně řeč, v níž kritisoval různé korupční aféry a mezi jinými uvedl, že: "istá všeznáma panička v Bratislave dostala celý dámsky budoár, ktorý bol predtým majetkom arcikňažny Izabely a ako taký stal sa po prevrate štátnym majetkom."

Soukromý žalobce dověděl se dne 9. února 1924, že posl. dr. Juriga tvrdil před dr. Dušanem Makovickým, lékařem v Bratislavě, že ona: "istá všeznáma panička", o níž zmínil se v posl. sněmovně posl. Tománek, jest manželka soukromého žalobce. Posl. dr. Juriga měl zaobaleně při této rozmluvě s dr. Makovickým naznačiti, že zmíněného budoáru nabyli soukr. žalobci neslušným a nelegálním způsobem.

Tímto tvrzením cítí se býti soukromí žalobci dr. Milan Ivanka a jeho choť Elena dotčeni na své cti a žádají za potrestání posl. dr. Jurigy.

Imunitní výbor jednaje o této záležitosti, uznal, že v tomto případě jedná se o soukromou urážku na cti a že tudíž nelze posl. dr. Jurigu trestní odpovědnosti odníti, a navrhuje tudíž, aby poslanecká sněmovna usnesla se vydati posl. dr. Jurigu k trestnímu stíhání pro přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914.

Předseda: K slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá, budeme tedy hlasovati.

Pan zpravodaj navrhuje podle usnesení výborového, aby posl. sněmovna svolila k trestnímu stíhání posl. dr. Jurigy.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se svoliti k trestnímu stíhání posl. dr. Jurigy.

Vyřízen jest odst. 5 pořadu dnešní schůze.

Vyřídíme ještě odst. 6., jímž jest:

6. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave za vydanie k trestnému stíhaniu posl. Tománka pre prečin poburovania dľa §u 14, čís. 3 zákona na ochranu republiky a prečin pomluvania četníctva dľa §u 1, čís. 3, odst. 2, čís. 2 a §u 8, čís. 3 zák. čl. XLI z roku 1914 (tisk 4573).

Zpravodajem je p. posl. Maxian, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Maxian: Slavná sněmovno! Podľa trestného oznamenia četnickej stanice vo Velkých Súranoch z 21. septembra 1923 podaného na štátne zastupiteľstvo v Nitre pod číslom B 539/924 poriadaná bola dla udania 8. septembra 1923 vo Velkých Súranoch verejna schôdza ľudovej strany.

Na schôdzi rečnil posl. Tománek a použil týchto výrokov: "Pozrite sa, Slováci, na dráhach na miestach sluhovských, by mohli byť zamestnani Slováci, robotnici a invalidi a je to obsadené cudzinci, ktorí tu vyžírajú a odvážajú maslo, mäso a múku" a mimo týchto výrokov predniesol, že "kde boli za starej vlády štyria úradnici, je teraz osem a kde boli štyria četnici, je ich teraz osem a žeru."

Pre tieto výroky je posl. Tománek dla názoru hlav. štátneho zastupiteľstva v Bratislave podozrelým z prečinu poburovania dla § 14, č. 3 zák. zo dňa 19. marca 1923, č. 50 Sb. z. a n., a prečinu pomluvy četníctva dla § 1, č. 3, odst. 2, č. 2 a § 8, č. 3 zák. čl. XLI z roku 1914 a žiada sa za jeho vydanie.

Imunitný výbor však nevidí v týchto výrokoch prenesených na politickej schôdzi než prípustnú, trebárs ponekud ostrejšiu kritiku verejných pomerov na Slovensku, pre ktoré nemožno však politickú svobodu poslanca omedzovati, a navrhuje preto, aby posl. Tománek pre výroky uvedené vydaný nebol.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá, budeme tedy hlasovati.

Pan zpravodaj ve shodě s usnesením výboru navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání p. posl. Tománka.

Kdo s návrhem tímto souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání p. posl. Tománka.

Přerušuji projednávání pořadu dnešní schůze a přikročím k jejímu ukončení.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 12. června 1924 v 11. hod. dopol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru branného o vládním návrhu zákona (tisk 4594), jímž se stanoví mírový počet československého vojska na dobu od 1. října 1924 do 30. září 1927 (tisk 4643).

2. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se vydávají předpisy k ochraně života a zdraví osob, zaměstnaných v živnostech natěračských lakýrnických a malířských (tisk 4644).

3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 314 Sb. z. a n., o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jejich pozůstalých (tisk 4656).

4. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 4633), kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných.

5. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 4634), jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných.

6. Zpráva výboru zdravotního k návrhu zákona posl. dr. Hálka a spol. (tisk 3821) o částečném zákazu námezdného kojení (tisk 4647).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Trnavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Kubála pro urážku na cti (tisk 4577).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu ve Znojmě za vydání k trestnímu stíhání posl. Pittingera pro přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 4578).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu ve Spišském Podhradí za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin urážky na cti (tisk 4579).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Košicích za svolení k trestnímu stíhání posl. Tausika pro zločin násilí podle § 2, odst. 1 a § 3, odst. 1 zák. čl. XL z r. 1914 (tisk 4580).

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Daruly pro přečin urážky na cti podle § 2 a § 4, odst. 2 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4581).

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro urážku na cti (tisk 4590).

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Levoči za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro urážku na cti (tisk 4591).

14. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Nitře za vydání posl. Daruly pro přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky (tisk 4623).

15. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Hlinky pro přečin pomluvy tiskem podle § 1, § 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4574).

16. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za svolení k trestnímu stíhání posl. Daruly pro přečin osočování politických úřadů podle § 1 a § 3, č. 1 a 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4576).

17. Zpráva výborů živnostenského a zahraničního o vládním návrhu (tisk 4447), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k dodatečnému souhlasu prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 31. ledna 1924, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1924, č. 34 Sb. z. a n. (tisk 4503).

Je snad námitka proti návrhu mému? (Nebyla.)

Není tomu tak, návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 12 hod. 35 min. odp.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP