Úterý 3. června 1924

Začátek schůze v 6 hod. 10 min. večer.

Přítomni:

Místopředsedové: dr. Czech, dr. inž. Botto, Buříval, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Gažík.

212 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Beneš, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, dr. Hodža, dr. Markovič, Šrámek, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupci Nebuška, dr. Mikyška.

Místopředseda dr. Hruban (zvoní): Zahajuji 268. schůzi poslanecké sněmovny.

Omluvy a dovolené uvedené ve schůzi prvé platí též pro tuto schůzi.

Ve výborech se staly některé změny.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické vyslal do výboru zemědělského posl. Ulricha za posl. Ant. Černého; do výboru iniciativního posl. Bartáka za posl. Ant. Černého.

Klub poslanců "Deutsche dem. Freiheitspartei" vyslal do výboru ústavně-právního posl. dr. Kafku za posl. Kostku.

Klub poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu vyslal do výboru ústavně-právního posl. dr. Kaminského za posl. Berana.

Klub poslanců čsl. strany lidové vyslal do výboru zemědělského posl. Kopřivu za posl. Janalíka a posl. Adamovského za posl. Kaderku.

Klub čsl. národní demokracie vyslal do výboru branného posl. Dyka za posl. Hudce; do výboru zemědělského posl. R. Bergmana za posl. Vrabce.

Klub slovenských ľudových poslancov vyslal do výboru imunitního posl. Tománka za posl. dr. Kubiše.

Místopředseda dr. Hruban: Předseda vlády zaslal přípisem ze dne 3. června 1924, č. j. 3831/S m. r., přehled o vzájemném zastupování členů vlády.

Žádám za přečtení přípisu.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Předsednictvu poslanecké sněmovny NSRČ v Praze.

Předsednictvo min. rady zasílá k úřednímu upotřebení přehled o vzájemném zastupování členů vlády při podepisování zákonů a nařízení podle §u 1 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 294 Sb. z. a n., v případě nepřítomnosti v době schůzí ministerské rady, vedení resortní agendy atd.

Min. dr. Beneše zastupuje min. předseda, min. Malypetra zastupuje min. Udržal, min. inž. Bečku zastupuje min. inž. Novák, min. Bechyně zastupuje min. dr. Markovič, min. dr. Dolanského zastupuje min. Šrámek, min. inž. Nováka zastupuje min. inž. Bečka, min. Stříbrného zastupuje min. dr. Franke, min. Srbu zastupuje min. Habrman, min. dr. Hodžu zastupuje min. Udržal, min. Udržala zastupuje min. Malypetr, min. Habrmana zastupuje min. Srba, min. Šrámka zastupuje min. dr. Dolanský, min. dr. Frankeho zastupuje min, Stříbrný, min. dr. Kállaye zastupuje min. dr. Markovič, min. dr. Markoviče zastupuje min. Bechyně.

O tom se zároveň vyrozumívá předsednictvo senátu NSRČ.

Místopředseda dr. Hruban: Přikazuji výboru ústavně-právnímu usnesení senátu k usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona o inkompatibilitě (neslučitelnosti) (tisk 4637) a navrhuji, aby mu uložena byla k podání zprávy o tomto usnesení lhůta 3 dnů.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Navržená lhůta je přijata.

Výborům soc.-politickému a rozpočtovému přikazuji:

Tisk 4633. Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných.

Tisk 4634. Vládní návrh zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných a navrhuji, aby jmenovaným výborům uloženy byly k podání zprávy o těchto vládních návrzích lhůty 3denní.

Výborům zahraničnímu a živnostenskému přikazuji:

Tisk 4635. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a Islandem, sjednaná v Praze dne 8. května 1924, a navrhuji, aby jmenovaným výborům uloženy byly k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůty 10denní.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty jsou schváleny.

Nebude-li námitek, vyřídili bychom z po řadu dnešní schůze toliko odst. 11, totiž prodloužení lhůty pro projednání usnesení senátu. (Námitek nebylo.)

Námitek není, přistoupíme tudíž k projednání odst. 11 pořadu.

11. Návrh, aby prodloužena byla lhůta stanovená §em 43 ústavní listiny k projednání usnesení senátu o původském právu k literárním, uměleckým hudebním a výtvarným a fotografickým dílům (tisk 3238).

Činím tento návrh, ježto jest technicky nemožno uvedenou osnovu projednati ve stanovené lhůtě původní.

Ježto k slovu není nikdo přihlášen, odpadá rozprava a přikročíme k hlasování.

Návrh na odklad hlasování ani návrh na přikázání výboru k podání zprávy podán nebyl.

Kdo tedy souhlasí s mým návrhem, aby pro usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona o původském právu k literárním, uměleckým hudebním a výtvarným a fotografickým dílům (tisk 3238) navrženo bylo prodloužení lhůty o dalších 5 měsíců, nechť zvedne ruku. (Děje se.)  

To je většina. Návrh na prodloužení lhůty je schválen.

Přerušuji projednávání pořadu schůze.

Prve než přikročím k ukončení schůze, rozhodneme hlasováním podle § 69 jedn. řádu, zda a kdy jest zahájiti rozpravu o interpelaci označené za naléhavou, která rozdána byla v 266. schůzi posl. sněmovny dne 27. května 1924.

Jest to naléhavá interpelace posl. Housera, Warmbrunna a soudr. vládě o zákonné úpravě dovolené učňům a mladistvým dělníkům (tisk 4616).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4616. Naléhavá interpelace posl. Housera, Warmbrunna a soudr. vládě o zákonné úpravě dovolené učňům a mladistvým dělníkům.

Podepsaní se táží:

1. Jest vláda ochotna, neprodleně ještě v jarním zasedání podati návrh zákona o dovolené učňům a mladistvým dělníkům?

2. Chce vláda o tom učiniti závazné prohlášení sněmovně?

Místopředseda dr. Hruban: Páni podatelé navrhují, aby rozprava se zahájila 3. června t. r.

Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ 69, 65 a 68 jedn. řádu, a aby rozprava tato podle návrhu podatelů zahájila se 3. června t. r., nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava přiznána nebyla.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby příští schůze se konala ve čtvrtek dne 5. června 1924 o 1/2 12. hod. dopol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru zemědělského k usnesení senátu (tisk 4111) o vládním návrhu zákona (tisk 1555 sen.) o plemenitbě hospodářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů, ovcí a koz.

2. Druhé čtení osnovy zákona o částečném zákazu námezdného kojení (tisk 4208).

3. Druhé čtení osnovy zákona o zcizení státního nemovitého majetku užívaného Zbrojovkou v Brně (tisk 4620).

4. Zpráva výborů ústavně-právního a zemědělského k usnesení senátu (tisk 4357) o vládním návrhu zákona (tisk 1629 sen.) o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách.

5. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 4615) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1494) o osvojení.

6. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 4618) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1792), jímž se mění zákon ze dne 17. října 1919, č. 562 Sb. z. a n., o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění.

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Svetlika pro přečin pomluvy tiskem (tisk 4537).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro urážku četnictva podle § 2, § 3, odst. II. č. 2 zak. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4539).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4540).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4541).

11. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupitelstva v Bratislave, aby posl. dr. Buday vydaný bol k trestnému stíhaniu pre prečin urážky na cti (tisk 4557).

12. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupitelstva v Bratislave, aby posl. Tomik vydaný bol k trestnému stíhaniu pre prečin poburovania (tisk 4558).

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Svetlika pro přečin pomluvy (tisk 4560).

14. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích o zrušení imunity posl. Tausika pro přečin podle § 301 tr. zák. (tisk 4561).

15. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. soudu v Opavě za vydání k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny pro přestupek § 300 tr. zák., § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky a pro přestupky §§ 14 a 19 zák. shrom., dále § 491 tr. zák. a čl. V zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. zák. (tisk 4562).

16. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Chebu za vydání k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny pro přečin podle § 5 tr. z. a § 24 zákona o tisku (tisk 4563).

17. Zpráva výborů živnostenského a zahraničního o vládním návrhu (tisk 4447), kterým se předkládá Národnímu shromáždění R. Č. k dodatečnému souhlasu prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 31. ledna 1924, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1924, č. 34 Sb. z. a n. (tisk 4503).

Je proti tomuto navrženému dni a pořadu příští schůze nějaká námitka? (Nebyla.)

Není námitek. Zůstává při mém prohlášení.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 6 hod. 20 min. večer.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP