Úterý 27. května 1924

Začátek schůze ve 2 hod. 10 min. odpol.

Přítomni:

Místopředsedové: dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Špaček, Špatný.

221 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, dr. Hodža, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Šrámek, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Místopředseda Buříval (zvoní): Zahajuji 266. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. inž. Jungovi pro neodkladné záležitosti.

Jinak omluvy a dovolené uvedené v předešlé schůzi platí též pro schůzi tuto.

Byly provedeny změny ve výborech.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců čsl. národní demokracie vyslal do výboru kulturního posl. Rosolovou za posl. Purkyňovou; do výboru imunitního posl. Dyka za posl. Špačka.

Klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické vyslal do výboru kulturního posl. Sychravovou za posl. Hvizdáka; do výboru soc.-politického posl. Pociska za posl. Biňovce; do výboru ústavně-právního posl. Pika za posl. Hummelhanse.

Klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" vyslal do výboru rozpočtového posl. Jokla za posl. Hackenberga.

Místopředseda Buříval (zvoní): Mezi 265. schůzí byla tiskem rozdána naléhavá interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4616. Naléhavá interpelace posl. Housera, Warmbrunna a soudr. vládě o zákonné úpravě dovolené učňům a mladistvým dělníkům.

Místopředseda Buříval (zvoní): Přikazuji výboru soc.-politickému:

Tisk 4613. Usnesení senátu k usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se vydávají předpisy k ochraně života a zdraví osob, zaměstnaných v živnostech lakýrnických, natěračských a malířských.

Přikazuji výborům zahraničnímu a živnostenskému:

Tisk 4614. Usnesení senátu o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění dne 1. března 1924 v Římě podepsaná Dodatková úmluva k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Královstvím Italským, podepsané v Římě dne 23. března 1921.

Konečně přikazuji výboru ústavně-právnímu:

Tisk 4615. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona o osvojení.

Tisk 4618. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona, jímž se mění zákon ze dne 17. října 1919, č. 562 Sb. z. a n., o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění.

Navrhuji, aby jmenovaným výborům uloženy byly k podání zpráv o těchto usneseních lhůty 8denní.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty jsou přijaty.

Dále přikazuji výboru brannému:

Tisk 4594. Vládní návrh zákona, jímž se stanoví mírový počet československého vojska na dobu od 1. října 1924 do 30. září 1927.

Výborům soc.-politickému a ústavně-právnímu přikazuji:

Tisk 4597. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 314 Sb. z. a n., o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jejich pozůstalých.

Výborům rozpočtovému a zahraničnímu přikazuji:

Tisk 4600. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé "Úmluva" mezi republikou Československou a Královstvím Maďarským o vzájemném nakládání se soukromými pojišťovnami a o finanční úpravě starých pojišťovacích smluv na život, ujednaných v bývalých korunách uherských a rakouských, jež byla se závěrečným zápisem podepsána v Praze dne 13. července 1923.

Navrhuji, aby jmenovaným výborům uloženy byly k podání zpráv o těchto vládních návrzích lhůty 8denní.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, prosím, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina, lhůty jsou přijaty.

Přikazuji výborům kulturnímu, soc.-politickému a rozpočtovému:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4598. Vládny návrh zákona o výplate odpočivných a zaopatrovacích pôžitkov a jednorazových výpomocí k nim, tak učiteľom škôl ľudových a občianských a opatrovateľkám detských opatrovieň na Slovensku, vydržiavaných cirkvami a obciami, ako aj niektorým pozostalým po týchto osobách.

Tisk 4599. Vládní návrh zákona o výplatě odpočivných a zaopatřovacích požitků a výpomocí k nim jednak učitelům škol obecných a občanských a opatrovatelkám dětských opatroven na Podkarpatské Rusi, vydržovaných církvemi a obcemi, jednak některým pozůstalým po těchto osobách.

Místopředseda Buříval: Výboru soc.-politickému:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4610. Vládní návrh zákona o hornických soudech rozhodčích.

Místopředseda Buříval (zvoní):

Pan posl. Stejskal žádá za udělení dovolené do 25. června t. r. za účelem studijní cesty do království Srbů, Chorvatů a Slovinců.

Kdo souhlasí s udělením této dovolené, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolená jest udělena.

Přistoupíme k projednávání pořadu této schůze, a to k odst. 1, jímž jest:

1. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave, aby posl. Tománek a dr. Juriga vydaní boli k trestnému stíhaniu pre prečin rušenia obecného mieru (tisk 4554).

Zpravodajem je pan posl. dr. Kubiš. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Kubiš: Hlavné štát. zástupiteľstvo v Bratislave žiada prípisom zo dňa 17. decembra 1923 pod číslom 14679/1923 zrušiť imunitu menovaných poslancov dľa § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky. Imunitný výbor navrhuje, aby menovaní poslanci vydaní neboli, poneváč sa jedná o politický prejav, ktorému treba priznať volnosť.

Místopředseda Buříval (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá, budeme hlasovati. Žádám o zaujetí míst. (Děje se.)

Kdo souhlasí s návrhem zpravodajovým učiněným z usnesení imunitního výboru, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání pánů posl. Tománka a dr. Jurigy, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna se usnesla nesvoliti k trestnímu stíhání pánů posl. Tománka a dr. Jurigy, a tím je vyřízen první odstavec dnešního pořadu.

Přikročíme k odstavci druhému, jímž jest:

2. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave za vydanie k trestnému stíhaniu posl. dr. Bažíka pre prečin urážky na cti (tisk 4555).

Zpravodajem jest p. posl. dr. Kubiš. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Kubiš: Hlavné štátne zastupiteľstvo v Bratislave žiada prípisom zo dňa 28. februára 1923 pod číslom 2666/1923, aby posl. dr. Gažík vydaný bol k trestnému stíhaniu pre prečin dľa § 2 zák. čl. XLI z roku 1914, pre ktorý sa dr. Filip Löwy cíti byť urazeným. Imunitný výbor navrhuje, aby posl. dr. Gažík k trestnému stíhaniu vydaný nebol, poneváč udajná urážka sa stala počas súdneho pojednavania a pre túto urážku menovaný poslanec len patričným sudcom radovou pokutou trestaný byť môže.

Místopředseda Buříval (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá, budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem zpravodajovým, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. dr. Gažíka, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. dr. Gažíka a vyřízen je odstavec druhý pořadu.

Přikročíme k odstavci třetímu, jímž jest:

3. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupitelstva v Bratislave za vydanie k trestnému stíhaniu posl. Tománka a dr. Jurigu pre prečin poburovania (tisk 4556).

Zpravodajem je p. posl. dr. Kubiš. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Kubiš: Hlavné štátne zastupiteľstvo v Bratislave žiada prípisom zo dňa 11. januára 1923 vydať posl. Tománka a dr. Jurigu pre prečin dľa § 172 tr. zákona. Imunitný výbor navrhuje v tomto prípade nezrušiť imunitu posl. Tománka a dr. Jurigy, poneváč v oznámení vidi puhú politickú vexaciu.

Místopředseda Buříval (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá, budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem zpravodajovým, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Tománka a dr. Jurigy, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Tománka a dr. Jurigy a vyřízen je odstavec 3 denního pořadu.

Přistoupíme k odst. 4, jímž je:

4. Návrh senátu, aby prodloužena byla lhůta podle § 43 ústavní listiny k projednání usnesení posl. sněmovny (tisk 4501) o vládním návrhu zákona, ktorým sa mení zákon zo dna 13. júla 1922, číslo 244 Sb. z. a n., ktorým sa všeobecne upravujú právne pomery medzi zamestnávatelmi a zamestnancami na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

Senát usnesl se ve 204. schůzi dne 13. května 1924 navrhnouti prodloužení lhůty o 2 měsíce a sdělil to přípisem ze dne 13. května 1924 k tisku 1844 sen.

K slovu není nikdo v této věci přihlášen, návrh na odklad hlasování nebo na přikázání výboru podán nebyl, dám tedy hlasovati o návrhu senátu podle §u 78 jedn. řádu posl. sněmovny.

Kdo tedy souhlasí, aby poslanecká sněmovna o 2 měsíce prodloužila lhůtu senátu k projednání usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona v příčině úpravy poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Žádané prodloužení lhůty jest tedy povoleno.

Tím je vyřízen odst. 4 pořadu a přistoupíme k odst. 5, jímž je:

5. Návrh senátu, aby prodloužena byla lhůta podle § 43 ústavní listiny k projednání usnesení posl. sněmovny (tisk 4546) o vládním návrhu zákona o účinku žádostí za souhlas sněmoven ku trestnímu stíhání členů Národního shromáždění na běh promlčecí lhůty.

Senát usnesl se v 205. schůzi dne 15. května 1924 navrhnouti prodloužení lhůty o 2 měsíce a návrh tento sdělil přípisem předsedy senátu ze dne 15. května 1924 k tisku 1855 sen.

K slovu není v této věci nikdo přihlášen, návrh na odklad hlasování nebo na přikázání výboru nebyl podán, dám tedy hlasovati o návrhu senátu podle §u 78 jedn. řádu posl. sněmovny.

Kdo tedy souhlasí, aby poslanecká sněmovna o dva měsíce prodloužila lhůtu senátu k projednání usnesení posl. sněmovny o osnově zákona ve příčině účinků žádostí za vydání členů Národního shromáždění k trestnímu stíhání na běh promlčecí lhůty, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Senátem žádaná lhůta dvouměsíční jest tedy povolena.

Tím je vyřízen 5. odst. pořadu schůze a přistoupíme k odst. 6, jímž je:

6. Rozhodnutí o návrhu poslance Windirsche, aby byl meritorně projednán jeho návrh (tisk 4469) na změnu zákona ze dne 19. prosince 1918, č. 91 Sb. z. a n., o osmihodinné pracovní době, zamítnutý výborem iniciativním.

Iniciativní výbor zamítnul tento návrh ve schůzi dne 14. dubna 1924. Podle §u 23 jednacího řádu může kterýkoli z navrhovatelů do tří dnů po zamítnutí iniciativním výborem navrhnouti u předsedy sněmovny, aby sněmovna zamítavé usnesení výboru iniciativního změnila, a sněmovna rozhoduje o tom bez rozpravy prostým hlasováním.

Poněvadž návrh posl. Windirsche vyhovuje podmínkám stanoveným v §u 23 jedn. řádu, předkládám jej sněmovně k rozhodnutí a dám o něm hlasovati. (Posl. Windirsch [německy]: Prosím, pane předsedo, o zjištění, je-li sněmovna způsobilá se usnášeti!)

Sněmovna je k usnášení způsobilá.

Kdo souhlasí s návrhem posl. Windirsche, aby sněmovna změnila zamítavé usnesení iniciativního výboru, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest menšina. Návrh jest zamítnut.

Tím vyřízen je odst. 6 pořadu a přistoupíme k odstavci 7, jímž jest:

7. rozhodnutí o návrhu posl. dr. Czecha, Čermaka a druhů, aby byl meritorně projednán jejích - výborem iniciativním zamítnutý - návrh (tisk 4472), aby korupční aféry byly přikázány vyšetřovacímu výboru.

(Hluk. Výkřiky německých poslanců. - Místopředseda Buříval zvoní.) Prosím o klid.

Posl. dr. Czech navrhuje podle odst. 3. §u 23 jedn. řádu, aby sněmovna změnila zamítavé usnesení iniciativního výboru ze dne 14. dubna 1924 o jeho iniciativním návrhu na přikázání korupčních afér vyšetřovacímu výboru. Ježto návrh ten vyhovuje formálním podmínkám, dám o něm hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem posl. dr. Czecha a soudr., aby sněmovna změnila zamítavé usnesení iniciativního výboru, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest menšina. Návrh jest zamítnut. (Hluk. Místopředsedu Buříval zvoní.)

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala v úterý dne 3. června 1924 ve 3 hodiny odpoledne s

pořadem:

1. Zpráva výborů živnostenského a zahraničního o vládním návrhu (tisk 4447), kterým se předkládá Národnímu shromáždění R. Č. k dodatečnému souhlasu prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 31. ledna 1924, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1924, č. 34 Sb. z. a n. (tisk 4503).

2. Druhé čtení ratifikačního usnesení, kterým se projevuje souhlas s obchodní smlouvou mezi republikou Československou a republikou Litevskou, podepsanou v Praze dne 27. dubna 1923 (tisk 4504).

3. Druhé čtení osnovy zákona o ochraně výroby rostlinné (tisk 4559).

4. Zpráva výboru zdravotního o návrhu zákona posl. dr. Hálka a spol. (tisk 3821) o částečném zákazu námezdného kojení (tisk 4208).

5. Zpráva výborů branného a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4411) o zcizení státního nemovitého majetku užívaného Zbrojovkou v Brně (tisk 4620).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Svetlika pro přečin pomluvy tiskem (tisk 4537).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro urážku četnictva podle § 2, § 3, odst. II. č. 2 zákonného čl. XLI z r. 1914 (tisk 4539).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin pomluvy podle § 1 zákonného čl. XLI z r. 1914 (tisk 4540).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin pomluvy podle § 1 zákonného čl. XLI z r. 1914 (tisk 4541).

10. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Bratislave, aby posl. dr. Buday vydaný bol k trestnemu stihaniu pre prečin urážky na cti (tisk 4557).

11. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupitelstva v Bratislave, aby posl. Tomik vydaný bol k trestnemu stihaniu pre prečin poburovania (tisk 4558).

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Svetlika pro přečin pomluvy (tisk 4560).

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích o zrušení imunity posl. Tausika pro přečin podle § 301 tr. zák. (tisk 4561).

14. Zpráva výboru imunitního o žádosti zemského soudu v Opavě za vydání k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny pro přestupek § 300 tr. zák., § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky a pro přestupky §§ 14 a 19 zák. shrom., dále § 491 tr. zák. a čl. V zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. (tisk 4562).

15. Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za vydání k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny pro přečin podle § 5 tr. z. a § 24 zákona o tisku (tisk 4563).

16. Návrh, aby prodloužena byla lhůta stanovená §em 43 ústavní listiny k projednání usnesení senátu:

a) o původském právu k literárním, uměleckým hudebním a výtvarným a fotografickým dílům (tisk 3238),

b) o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách (tisk 4357).

Jsou nějaké námitky proti stanovení dne a pořadu schůze? (Nebyly.)

Námitek není. Návrh můj je přijat. Končím schůzi.

(Konec schůze ve 2 hod. 35 min. odpol.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP