Úterý 27. května 1924

Začátek schůze v 11 hod. 15 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Hruban, dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech.

Zapisovatelé: Benda, Roudnický.

221 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, dr. Hodža, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Šrámek, Udržal; za ministerstvo zahraničních věcí min. taj. dr. Dufek, za ministerstvo obchodu min. místotajemník dr. Skočdopole.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupci Nebuška, dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 265. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Jos. Křížovi, Blatné a Kaderkovi, vesměs pro neodkladné zaměstnání.

Dovolenou na dnešní, příp. zítřejší schůzi udělil jsem posl. Pastyříkovi pro neodkladné zaměstnání a posl. Adámkovi z rodinných důvodů; do 2. června t. r. posl. Roučkovi pro neodkladné zaměstnání.

Dodatečně na schůze dne 14. a 15. dubna t. r. omluvil se chorobou posl. dr. Juriga.

Nemocí omluvili se posl. Warmbrunn, Bechyně, Aster a Al. Chalupa.

Lékařské vysvědčení předložili pp. posl. Chalupník, Röttel, Ježek, Pechmanová.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců čsl. strany socialistické vyslal do výboru zdravotního posl. Zeminovou za posl. H. Bergmanna; do výboru zemědělského posl. Knejzlíka za posl. Zeminovou; do výboru ústavně-právního posl. dr. Gagatko za posl. Špatného; do výboru iniciativního posl. Sajdla za posl. Pechmanovou.

Klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu vyslal do výboru ústavně-právního posl. Berana za posl. Tůmu; do výboru zemědělského posl. Mašatu za posl. Karlovského.

Klub poslanců "Bund der Landwirte" vyslal do výboru ústavně-právního posl. dr. Hanreicha za posl. Jos. Fischera.

Klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" vyslal do výboru soc.-politického posl. Hackenberga za posl. Schäfera.

Předseda: Od volebního soudu v Praze došel přípis ze dne 12. dubna 1924, čís. 123/24, kterým se ověřují volby poslanců:

1. Jana Maxiana, obchodvedoucího konsumního družstva v Pišťanech, povolaného za posl. Farbulu, který se mandátu vzdal.

2. Vincence Mikle, rolníka ve Velkých Hyndicích, povolaného za posl. Nagyho, jehož volbě byla verifikace odepřena.

3. Josefa Knejzlíka, malozemědělce v Předmostí u Přerova, povolaného za posl. Pelikána, který se mandátu vzdal.

Předseda vlády zaslal sem přípisem ze dne 17. dubna 1924, č. j. 9.240/24 m. r., vládní nařízení.

Žádám jeho sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Vládní nařízení ze dne 13. března 1924, kterým se mění seznam přepychových předmětů, připojený k zákonu ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n., o všeobecné dani z obratu a z pracovních výkonů o dani přepychové.

Předseda: Přikázal jsem výboru rozpočtovému a výboru pro záležitosti průmyslu, živností a obchodu.

Dále zaslal předseda vlády vyjádření jednotlivých ministerstev k resolucím.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Přípisem ze dne 17. března 1924, č. j. 4083/24 m. r., vyjádření ministerstva veř. prací k resoluci, týkající se úpravy báňské inspekce, jež přijata byla ve 175. schůzi posl. sněmovny (k tisku 3856),

přípisem ze dne 17. března 1924, č. j. 6309/24 m. r. vyjádření ministerstva veř. prací k resoluci, týkající se provedení státních prací a poskytnutí podpory nestátním nouzovým pracím v západočeských průmyslových oblastech, přijaté dne 30. listopadu 1923 ve 236. schůzi posl. sněmovny (k tisku 4300),

přípisem ze dne 17. dubna 1924, č. j. 9165/24 m. r., vyjádření ministerstva školství a nár. osvěty k resoluci, týkající se vydávání spisů Jana Amose Komenského se státní podporou, přijaté dne 30. listopadu 1923 ve 236. schůzi (k tisku 4300),

přípisem ze dne 22. dubna 1924, č. j. 9184/24 m. r., vyjádření ministerstva financí k resoluci, týkající se celního řízení u dovážených nových strojených hnojiv, jež přijata byla dne 30. listopadu 1923 ve 236. schůzi posl. sněmovny (k tisku 4300),

přípisem ze dne 26. dubna 1924, č. j. 9908/24 m. r., vyjádření ministerstva financí k resoluci o vyměřování a ukládání daní za poslední léta, přijaté dne 30. listopadu 1923 ve 236. schůzi posl. sněmovny (k tisku 4300),

přípisem ze dne 8. května 1924, č. j. 10603/24 m. r., vyjádření ministerstva školství a nár. osvěty k resoluci o zavedení nepovinného vyučování češtině na německých obecných školách, přijaté dne 30. listopadu 1923 ve 236. schůzi posl. sněmovny (k tisku 4300),

přípisem ze dne 14. května 1924, č. j. 11210/24 m. r., vyjádření ministerstva financí k resoluci o včasném poukazování daňových přirážek, vybíraných státními berními úřady, obcím a okresům, jež přijata byla ve 236. schůzi posl. sněmovny dne 30. listopadu 1923 (k tisku 4300),

přípisem ze dne 15. května 1924, č. j. 11289/24 m. r., vyjádření ministerstva zemědělství k resoluci o zvýšení výkonnosti zemědělství u drobných rolníků, přijaté dne 30. listopadu 1923 ve 236. schůzi posl. sněmovny (k tisku 4300),

přípisem ze dne 16. května 1924, č. j. 11.364/24 m. r., vyjádření ministerstva financí k resoluci, týkající se splácení a poshovění daně z příjmu, jakož i vypracování zákona o osvobození poshověných daní od 7% úroků z prodlení, přijaté rovněž ve 236. schůzi posl. sněmovny dne 30. listopadu 1923 (k tisku 4300), jakož i k návrhu posl. Kostky, dr. Kafky a druhů o povinnosti platiti úroky z prodlení, je-li povoleno spláceti přímé daně ve splátkách (tisk 4588).

Předseda: Přikázal jsem vesměs výboru rozpočtovému.

Dále sdělil předseda vlády tyto věci:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Předseda vlády sdělil, že vláda předložila senátu k projednání a schválení návrhy zákonů:

o zcizení státních nemovitostí v obvodu zrušené pevnosti josefovské - (přípis ze dne 9. května 1924, č. j. 10951/24 m. r.),

o zcizení státních nemovitostí v Lánech a ve Východné - (přípis ze dne 10. května 1924, č. j. 10950/24 m. r.,

o zrušení části okresních silnic I. třídy Prostějov-Boskovice-Svitavka a Sloup-Valchov - (přípis ze dne 10. května 1924, č. j. 10960/24 m. r.).

Konečně přípisem ze dne 12. května 1924, č. j. 11171/24 m. r., sdělil předseda vlády, že vláda odvolává návrh zákona, kterým se pozměňuje § 2 zákona ze dne 25. února 1920, čís. 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy (tisk 4001), poukazujíc na návrh zákona o hornických soudech rozhodčích, předložený přípisem ze dne 12. května 1924, čís. 10.962/24 m. r.

Předseda: Předseda senátu sdělil přípisem ze dne 15. května 1924 k tisku 1852, že senát zvolil ve 205. schůzi dne 15. května 1924 místopředsedou senátu na místě zemřelého místopředsedy Jos. Kadlčáka senát. Valouška a dalším místopředsedou ve smyslu autonomního usnesení senátu ze dne 25. dubna 1924 o rozmnožení počtu místopředsedů senát. dr. Frantu.

Došly další přípisy ze senátu.

Žádám jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Přípisy předsedy senátu, že senát přijal tyto osnovy a tato usnesení:

ve 196. a 197. schůzi dne 19. března a 8. dubna 1924

schvalovací usnesení, kterým dodatečně schválena obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska (tisk 1816 sen.) (přípis z 8. dubna 1924);

ve 197. a 199. schůzi dne 8. a 10. dubna 1924

osnovu zákona, kterým se stanoví hranice příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, čís. 39 Sb. z. a n. (tisk 1827 sen.),

ve 198. a 199. schůzi dne 8. a 10. dubna 1924

schvalovací usnesení, kterým schválena: 1. Úmluva a statut o režimu splavných cest mezinárodního významu; 2. Dodatečný protokol k této úmluvě; 3. Prohlášení, kterým se uznává právo států, jež nemají mořského pobřeží, na vlajku; (tisk 1817 sen.) - (přípisy z 10. dubna 1924);

ve 201. a 202. schůzi dne 24. a 25. dubna 1924

osnovu zákona o labských plavebních soudech (tisk 1849 sen.),

osnovu zákona o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního úřadu šekového v Praze (tisk 1850 sen.);

ve 202. schůzi dne 25. dubna 1924 (zkráceným řízením podle § 55 jedn. ř. senátu):

osnovu zákona o ochraně nájemníků (tisk 1861 a k tisku 1861 sen.),

osnovu zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 1862 sen.),

osnovu zákona, kterým se mění některá zákonná ustanovení o trestání válečné lichvy (tisk 1863 sen.) - (přípisy ze dne 25. dubna 1924);

ve 203. schůzi dne 26. dubna 1924

osnovu zákona, kterým se upravuje užívání některých pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi v ročních pastevních obdobích 1924-1929 (tisk 1864 sen.) - (přípis ze dne 26. dubna 1924);

ve 204. schůzi dne 13. května 1924 (zkráceným řízením podle §u 55 jedn. ř. sen.):

osnovu zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (tisk 1865 sen.),

osnovu zákona, jímž se mění §§ 25 zákonů o ubytování vojska (tisk 1866 sen.) - (přípisy ze dne 13. května 1924);

ve 205. schůzi dne 15. května 1924:

osnovu zákona, kterým se provádějí úmluva a dohoda o poštovní spořitelně uherské ze dne 7. listopadu 1922 (tisk sen. 1873),

schvalovací usnesení, kterým schválena: 1. Úmluva o poštovní spořitelně uherské s přílohami A, b, C; 2. Závěrečný protokol k této úmluvě; 3. Dohoda o rozdělení úhrady dané Maďarskem podle čl. 10 a 11 úmluvy uvedené sub. 1: 4. Závěrečný protokol k této dohodě, sjednané v Budapešti, dne 7. listopadu 1922 (tisk 1874 sen.) - (přípisy ze dne 15. května 1924),

a to vesměs ve znění usneseném posl. sněmovnou.

Přípis předsednictva senátu ze dne 25. dubna 1924 k tisku 1852 sen., že senát projednal ve 201. a 202. schůzi dne 24. a 25. dubna 1924 zprávu ústavně-právního výboru o návrhu sen. Zavorala, dr. Soukupa, dr. Krouského, Hucla, dr. Brabce a druhů (tisk 1807) na změnu § 5 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádě senátu (tisk 1852) a přijal autonomně změnu §u 5, odst. 3 a §u 9, odst. 2 jedn. řádu senátu ze dne 15. dubna 1920 č. 326 Sb. z. a n.

Předseda: Došly některé dotazy. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotazy:

posl. dr. Patejdla, Davida a Jaši ministru vnitra, že v Kardašově Řečici u Třeboně zakázáno bylo provozovati hru "Ježíš Kristus",

posl. Roudnického a druhů:

ministru školství a nár. osvěty o nevypsání místa profesora katol. náboženství v Nové Pace,

ministra vnitra o protizákonném jednání seljušského župana Morávka,

posl. Šamalíka, Fr. Navrátila a druhů ministru nár. obrany o znemožňování mužstvu 7. yorského praporu v Popradě zúčastniti se v neděli a zasvěcené svátky katolických bohoslužeb,

posl. Simma a druhů ministru školství a nár. osvěty, že učitelstvu nebyly dosud vyplaceny mimořádné přídavky, poskytnuté státním zaměstnancům všech druhů podle usnesení ministerské rady ze dne 22. února 1923,

posl. dr. Körmendy-Ékesa:

ministrovi vnútra o prepustení Edmunda Szabó, notára v Hrnčiarovciach,

ministrovi školstva a nár. osvety vo veci vdovskej penzie Ilony Szlábyovej, rod. Mrázovej, vdovy po učiteľovi v Kežmarku,

ministrovi vnútra, ministrovi financií a ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska o úprave penzie župných penzistov,

ministrovi spravedlnosti, financií a ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska o zvýšenej penzii Štefana Tobáka, penzionovaného väzničného strážnika v Košiciach,

ministrovi pošt a telegrafov o bezprávnom zadržaní požitkov košickým riaditeľstvom pošt a telegrafov penzionovanému vrchnému poštovému kontrolorovi Belovi Kaszapovi, ktoré požitky náležia mu od 1. dubna 1919 do 31. března 1920,

posl. H. Bergmanna:

ministru financí o zadržených odměnách úřednictvu finančního ředitelství v Košicích,

ministru vnitra v záležitosti vydání zákona o úpravě poměrů samosprávné stráže v republice Československé,

ministru vnitra a financí, že se neprovádí § 82 zákona ze dne 4. července 1923, č. 153 Sb. z. a n.,

min. předsedovi v záležitosti odškodnění příslušníků Československé republiky v cizině, kteří utrpěli ztráty na majetku válečnými a mimořádnými poměry poválečnými, ministru financí:

o úpravě poměrů měřičských úředníků, převzatých z Bosny a Hercegoviny na Slovensko,

proč nepřiznána slovenská výhoda zřízencům berních úřadů a berních správ na Slovensku,

ministru železnic o pensionování Jana Semoráda, vrch. oficiála státních drah v Táboře,

ministru spravedlnosti, proč nepřiznána slovenská výhoda soudním zřízencům na Slovensku,

ministru vnitra, že neprovedena resoluce Národního shromáždění, přijatá k zákonu ze dne 4. července 1923, č. 153 Sb. z. a n.,

posl. Buřívala ministru financí o nezodpovídání dotazů poslaneckých,

posl. inž. Kalliny ministru soc. péče:

aby válečné vdově Anežce Tilgerové, bydlící ve Staré Roli u Karlových Varů, byl doplacen vdovský důchod,

aby válečnému invalidovi Františku Heinovi ze Staré Role u Karlových varů byl doplacen důchod válečného poškozence,

aby Hanušovi Tippmannoni z Doupova byl doplacen důchod předků,

že se Františce Pecherové, bydlící ve Staré Roli, nevyplácí doplatek vdovského a sirotčího důchodu,

o vyplacení doplatku invalidního důchodu válečnému invalidovi Frant. Ebertovi, bytem ve Vehedicích u Karlových Varů,

že nebyla vyřízena žádost Albana Zettla, bydlícího v Nové Rolavě u Karlových Varů, aby mu byl přiznán důchod předků,

posl. Svetlíka ministrom soc. opatery, ver. prácí a unifikácie v záležitosti rozšírenia baníckého zákona zo dňa 17. máje 1912, č. 107 ř. z., pre Slovensko a Podkarpatskú Rus,

posl. Patzela:

předsedovi vlády a ministru financí o zařazení měst do vyšších tříd místních přídavků,

ministru vnitra, že politické úřady neslýchaným způsobem neustále protizákonně předpisují dávky,

ministru veř. zdravotnictví a tělesné výchovy o podporování německých tělesných cvičení,

ministru spravedlnosti o zamítání židovských inserátů jistým časopisem,

ministru pošt a telegrafů, jak jistý poštovní úřad divně chápe své povinnosti,

ministru financí, aby byly vyplaceny částky, zadržené při kolkování bankovek v okrese klatovském,

ministru vnitra o přímo neuvěřitelném chování četnického strážmistra Doležala v Kašperských Horách,

ministru pošt o odstrkování německých poštovních úředníků,

posl. Patzela, Wenzela a druhů ministru vnitra o chování četnictva v Bukově u Ústí n. Labem,

posl. Pika, dr. Lukavského, Remeše, Sajdla ministru železnic ve věci mimořádného tarifu pro západní Čechy,

posl. Rýpara a druhů ministru školství a nár. osvěty:

o jednání a mluvení před dětmi ve škole učitele Bedřicha Kobylky v Deštné, okr. Mor. Třebová na Moravě,

o jednání učitele Frajse v Ústí na Moravě, okres Hranice, oproti školním dětem,

posl. Hrušovského:

ministru financí, že některé podniky jižního Slovenska na některých místech vyhýbají se platiti daně a celní poplatky státní,

ministru pro obchod, průmysl a živnosti ve věci zřízení zastavárny v Parkáně,

ministru spravedlnosti v záležitosti přednosty okr. soudu v Parkáně,

posl. Fr. Navrátila a druhů ministru nár. obrany o provozování biografu ve vojenském zátiší v Milovicích,

posl. Čuříka a druhů předsedovi vlády o bědných hospodářských a sociálních poměrech na Valašsku,

posl. Koška a druhů:

ministru železnic, že neposkytnuty zákonné výhody bývalým legionářům, zaměstnancům, u dřívější Buštěhradské dráhy,

ministru školství a nár. osvěty o stranickém úřadování okresního školního výboru v Semilech,

posl. dr. Mazance a druhů ministru zahran. věcí o repatriační akci pro naše občany, zajaté v Turkestanu,

posl. Schuberta ministru vnitra o přehmatech četnických strážmistrů Horeše a Poláka,

posl. dr. Schollicha předsedovi vlády, že Marie Litwinská nedostává pense,

posl. Füssyho min. predsedovi a ministrovi zemedelstva o krivdivom provedení pozemkovej reformy v Malom Kiare,

posl. Szentiványiho ministrovi nár. obrany o udelenie podpory Jánovi Bodorovi v Ožďanoch,

posl. dr. Lelleyho:

ministrovi financií o nepravidelnom postupe finančného riaditeľstva v Zlatých Moravciach,

ministrovi železníc a ministrovi pošt a telegrafov o súkromých prácach personálu pošt a telegrafov a železníc,

posl. dr. Korlátha:

ministrovi železníc o zpätnom prevzatí do služby Jozefa Tótha, železničného úradníka vo Výloku,

ministrovi zemedelstva o úprave platov podúradnického a pomocného personálu riaditeľstva erárnych lesov v Buštine,

posl. Koudelky ministru zemědělství o živelní pohromě na okresech Český Brod, Černý Kostelec, Kouřím, Kolín, Kutná Hora, Uhlíř. Janovice a Říčany,

posl. dr. Jabloniczkého ministrovi financií a ministrovi školstva a nár. osvety o zastavení penzie Andreja Keczkéméthyho, štátneho učiteľa zahradníctva na odpočinku v Szade,

posl. Krause ministru zahran. věcí, aby bylo poukázáno k výplatě dědictví po zemřelém Eduardu Teubnerovi z Paříže, Saint Germain,

posl. Zierhuta a Schweichharta předsedovi vlády, že byl zmařen úmysl svazu německých samosprávných sborů podati pamětní spis o pozemkové reformě,

posl. dr. Raddy min. předsedovi, že Janu Kallendovi nebylo vyplaceno odbytné podle nařízení ze dne 21. října 1922, čís. 305 Sb. z. a n.,

posl. inž. Junga ministru železnic o protizákonném postupu olomouckého ředitelství státních drah proti dvěma německým železničním úředníkům v Opavě.

Předseda: Dále došly odpovědi.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Odpovědi:

min. veř. prací na dotaz posl. H. Bergmanna a spol. o poměrech báňských kancelářských podúředníků u horního ředitelství v Příbrami,

min. spravedlnosti na dotaz posl. H. Bergmanna a spol. stran vydání zákona o zřízení sboru vězeňské stráže,

min. financí na dotaz posl. H. Bergmanna a spol. o jmenování strojmistrů tabákových továren úředníky,

min. financí na dotaz posl. H. Bergmanna a spol. ministru financí o opožděném předpisování daně z příjmu státním zaměstnancům a vyrovnávání přeplatků tím vzniklých,

min. vnitra na dotaz posl. Pechmanové, co hodlá podniknouti k vyřešení vzmáhajících se obtíží, plynoucích z bezzásadnosti a nejednotnosti postupu státní správy proti provdaným státním zaměstnankyním,

min. vnitra na dotaz posl. Koška a druhů o rozloučení obce Železnic ve dvě místní obce: železnici a Těšín,

vlády na dotaz posl. R. Bergmana, Maška a druhů ve příčině provedení zákona ze dne 29. února 1920, čís. 122 Sb. z. a n., jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice Československé,

vlády na dotaz posl. R. Bergmana a Maška o provádění agrárních operací v souvislosti a pozemkovou reformou,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. H. Bergmanna a druhů o postupu definitivního školníka Rudolfa Štorka do 13. stupnice platové,

min. nár. obrany na dotaz posl. Tausika o bezohledném poškozování zdraví vojínů při cvičení a o hrubém a surovém jednání s vojíny posádky košické,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Sladkého: ve věci novostavby pro české státní střední školy v Bohumíně a Českém Těšíně,

ve věci novostavby českého státního ref. reálného gymnasia v Novém Jičíně na Moravě,

min. vnitra na dotaz posl. Sladkého:

na sestátnění policie v Ostravsko-Karvínském revíru,

na zřízení státního policejního komisařství v Krnově a ve Slezsku,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Sedláčka a druhů o sprostém chování a surových výrocích učitele Rud. Ambrozka v Kaňovicích,

min. financí na dotaz posl. Čuříka o nesprávném postupu vůči pensistům,

min. spravedlnosti na dotaz posl. Staňka, že stát. zastupitelství v Brně zastavilo řízení u lichevního soudu v Bučovicích, vedené na podání m sta Bučovic proti odpovědným činitelům akciové společnosti "Západomoravské elektrárny se sídlem v Brně",

min. financí a zemědělství na dotaz posl. Staňka o zkrácení družstevních lihovarů při poměření výrobních oprávnění pro kampaň 1923/24,

min. financí a zemědělství na dotaz posl. Adámka, Pěnkavy a druhů ve věci výrobního oprávnění družstevních lihovarů,

min. financí na dotaz posl. Simma a druhů o nespravedlivě předepsané dani výdělkové, z obratu a přepychové Frant. Hausmannovi, učiteli v. v. v Schönbachu, berní správou v Chebu,

min. financí na dotaz posl. inž. Kalliny, že Olze Lohwasserové v Karlových Varech se nevyplácí částka zadržená při okolkování bankovek,

min. železnic na dotaz posl. dr. Jabloniczkého a súdr. vo veci penzijnej mzdy Theodora Grassalkovicsa, býv. železničného robotníka,

min. veř. prací na dotaz posl. dr. Körmendy Ékesa o spálení mostu obce Ladamovce vojskem v roku 1919,

min. financí na dotaz posl. dr. Lelleyho o postupu finančního ředitelství v Bratislavě při uvolňování peněz při okolkování zadržených,

min. spravedlnosti na dotaz posl. Patzela o vybudování dělnického soudnictví,

min. soc. péče na dotaz posl. inž. Kalliny, že se Fr. Zuberovi v Drahovicích u Karlových Varů nevyplácí doplatek invalidního důchodu,

min. železnic na dotaz posl. inž. Junga o utiskování neunifikovaného úředníka Košicko- Bohumínské dráhy,

min. soc. péče na dotaz posl. Schälzkyho a druhů, že dodnes ještě nebyl poukázán důchod válečnému invalidovi Karlu Rödigovi v Kammersgrünu v okresu nýdeckém, který byl dne 18. srpna 1921 prohlášen za nezpůsobilého do 100%,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Luschky a Schälzkyho o škodách na budově něm. stát. gymnasia v Moravské Ostravě,

min. vnitra na dotaz posl. R. Bergmana, Maška a druhů, že některé okr. správní komise nesprávně vykládají zákon ze dne 17. července 1919, čís. 421 Sb. z. a n.,

min. veř. prací na dotaz posl. Jána Bečko, Oktavce, Ertla a soudr. v záležitosti zakázání oslavy svátku 28. října 1923 na území státní železárny v Podberové,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Fr. Navrátila a druhů o působení ve škole učitelky A. Komendové v Štarnově,

min. školství a nár. osvěty v dohodě s min. vnitra na dotaz posl. Roudnického a druhů o zadržování k výplatě poukázaných platů z fondu matice náboženské,

min. vnitra a min. zemědělství na dotaz posl. Svetlika o rušení zákona na ochranu kmetů,

min. vnitra na dotaz posl. Jaši a Svobody o nezákonném rozehnání schůze pokrokového občanstva ozbrojeným četnictvem v Náměšti nad Oslavou,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. inž. Junga o rozšíření budovy býv. opavského ústavu pro vzdělání učitelů,

min. financí na dotaz posl. inž. Kalliny o odpočivném vdovy po vrchním geometrovi Anny Pohlové z Warnsdorfu,

min. věcí zahraničních na dotaz posl. Jar. Marka o propuštění zaměstnanců zastupitelského úřadu ve Vídni,

min. vnitra na dotaz posl. Füssyho v záležitosti bývalého obvodního notáře Arpáda Lovasze v Ipolských Šahách,

min. vnitra na dotaz posl. dr. Lelleyho a soudr. pro urážlivé jednání obecního notáře ve Velkých Šarluhách,

min. železnic na dotaz posl. Čuříka o pensionování železničních úřednic podle výnosu min. železnic číslo 37.787/Přes 4. ex 1924, ze dne 22. února 1924,

min. spravedlnosti na dotaz posl. Šamalíka a druhů o bezdůvodném konfiskování "Občanských novin",

min. železnic na dotaz posl. Sladkého o poměrech na místní dráze Frýdlant-Bílá a na její sestátnění,

min. železnic na dotaz posl. Koudelky o poměrech v nádražní restauraci v Pečkách na dráze,

min. železnic na dotaz posl. Sladkého:

o zlepšení železničního spojení s Opavou na trati Opava-Svinov,

ve věci disciplinárního řízení železničních zřízenců ředitelství olomouckého,

min. spravedlnosti na dotaz posl. Sladkého ve věci urychleného ukončení soudního sporu občanů poškozených chemickou továrnou v Hrušově,

min. vnitra na dotaz posl. Sladkého ve věci novostavby policejního ředitelství v Opavě,

min. vnitra na dotaz posl. dr. Patejdla a soudr. o zákazu divadelní hry "Ježíš Kristus",

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. H. Bergmanna a spol. o odměně za vyučovací hodiny nad učební povinnost učitelů měšťanských škol,

min. vnitra na dotaz posl. Patzela o náhradě škody Josefu Hasslerovi z Litoměřic,

min. průmyslu, obchodu a živností na dotaz posl. Patzela stran vládního nařízení ze dne 6. prosince 1923, č. 233 Sb. z. a n., o provádění voleb do živnostenských společenstev a společenstevních svazů,

min. soc. péče na dotaz posl. inž. Kalliny, že se Josefu Andastovi v Drahovicích u Karlových Varů nevyplácí invalidní důchod,

min. financí na dotaz posl. Krause o zařadění rozličných surovin potřebných pro dřevařský průmysl do daně z obratu,

min. soc. péče na dotaz posl. Krause, aby Fr. Hanischovi, hostinskému v Hoffnungu, okres Něm. Jablonné, byl vyplácen důchod,

min. nár. obrany na dotaz posl. Simma a druhů o odsouzení Rolfa Friese z Polevsku u Boru u České Lípy,

min. nár. obrany na dotaz posl. inž. Junga o propuštění poddůstojníka z povolání Hanse Lercha ze Znojma,

min. věcí zahraničních na dotaz posl. J. Mayera, že bylo odepřeno povolení k příjezdu do Nassengrubu v okrese ašském,

min. nár. obrany na dotaz posl. dr. Brunara o převzetí válečného poškozence Antonína Haniky z Bochova do státního léčení,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. H. Bergmanna a spol., že nebyla přiznána tak zv. slovenská výhoda zřízencům státních škol na Slovensku,

min. veř. prací na dotaz posl. H. Bergmanna a spol., že nebyla přiznána tak zvaná slovenská výhoda státním cestářům,

min. školstva a nár. osvety a min. vnútra na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o násilnom slovakizování ref. školy vo Vyšnom Čaji,

min. školstva a nár. osvety na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa vo veci penzie vdovy po Vazulovi Kuruczovi v Trebišove,

min. železnic na dotaz posl. dr. KörmendyÉkesa:

o prepustení strojvodcu Jana Futo v Huste,

o bojkotování slovenského priemyslu štátnými dráhami,

o platoch železničných sriadencov,

min. školství a nár. osvety na dotaz posl. Füssyho a postupu, jak nedbá školní inspektor v Kapušanech jazykového zákona,

min. s plnou mocou pre správu Slovenska na dotaz posl. dr. Lelleyho o divnej ztráte kandidátnej listiny v obci Sete,

min. soc. péče na dotaz posl. dr. Lelleyho ohledně skandální nedbalosti zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Bratislavě,

min. vnútra a min. s plnou mocou pre správu Slovenska na dotaz posl. dr. Lelleyho o anomáliach spozorovaných pri vydávaní zbraňových pasov ve velkožupe nitrianskej,

min. národní obrany na dotaz posl. Patzela o vychovávacím příspěvku pro pí. Marii Reineltovou z Ústí n. Labem,

min. nár. obrany na dotaz posl. Krause o povolání živnostníků na den 1. dubna 1924,

min. vnitra a min. zemědělství na dotaz posl. R. Bergmana, Fr. Maška a druhů o pustošení obecních lesů,

min. pro zásobování lidu na dotaz posl. Patzela a druhů o poškození německého velkostatkářského zaměstnance,

min. věcí zahraničních na dotaz posl. Patzela o úrocích srbských státních losů.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4594. Vládní návrh zákona, jímž se stanoví mírový počet československého vojska na dobu od 1. října 1924 do 30. září 1927.

Tisk 4597. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 314 Sb. z. a n., o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jejich pozůstalých.

Tisk 4598. Vládny návrh zákona o výplate odpočivných a zaopatrovacích pôžitkov a jednorázových výpomocí k nim, tak učitelom škôl ľudových a občianskych a opatrovatelkám detských opatrovieň na Slovensku, vydržiavaných cirkvami a obciami, ako aj niektorým pozostalým po týchto osobách.

Tisk 4599. Vládní návrh zákona o výplatě odpočivných a zaopatřovacích požitků a jednorázových výpomocí k nim jednak učitelům škol obecných a občanských a opatrovatelkám dětských opatroven na Podkarpatské Rusi, vydržovaných církvemi a obcemi, jednak některým pozůstalým po těchto osobách.

Tisk 4600. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky československé "Úmluva" mezi republikou Československou a Královstvím Maďarským o vzájemném nakládání se soukromými pojišťovnami a o finanční úpravě starých pojišťovacích smluv na život, ujednaných v bývalých korunách uherských a rakouských, jež byla se závěrečným zápisem podepsána v Praze dne 13. července 1923.

Tisk 4610. Vládní návrh zákona o hornických soudech rozhodčích.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP