Pátek 11. dubna 1924

Začátek schůze ve 2 hod. 20 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Czech, dr. inž. Botto, Buříval, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Benda, Roudnický.

173 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Franke.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 260. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou udělil jsem dodatečně na schůze v minulém týdnu posl. Sopkovi, na dnešní schůzi posl. Hausmannovi, na týden posl. inž. Kallinovi.

Nemocí omluvil se za minulý týden dodatečně posl. Tučný.

Lékařské vysvědčení předložili posl. Windirsch, dr. E. Feyerfeil a dodatečně posl. V. Mark.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Imunitní výbor zvolil v dnešní schůzi místopředsedou posl. Konečného a Nejezchleba-Marchu a zapisovatelem posl. Maxiana.

Do výboru ústavně-právního vyslal klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické posl. dr. Dérera za posl. Ant. Černého; klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu posl. Štolbu za posl. Macha, posl. Tůmu za posl. Berana; klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" posl. Schweichharta za posl. Hackenberga.

Do výboru soc.-politického vyslal klub poslanců čsl. národní demokracie posl. Kamelského za posl. dr. Matouška.

Do výboru pro záležitosti obchodu, průmyslu a živností klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické posl. Čundrlíka za posl. Skotka; klub poslanců republ. strany zeměděl. a malorol. lidu posl. Vaculu za posl. Molíka.

Předseda: Podány byly některé dotazy. Žádám o jich přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotazy:

posl. Fr. Navrátila a druhů ministru vnitra o vyřízení odvolání obce Palonínské proti rozhodnutí zemské politické správy v Brně,

posl. Hugo Bergmanna:

ministru spravedlnosti o rozšíření vládního nařízení ze dne 3. července 1923, čís. 135, jednajícího o úřednících soudní kanceláře,

ministru školství a nár. osvěty o poměrech učitelek ženských ručních prací a domácích nauk,

ministru školství a nár. osvěty o poměrech nestátního učitelstva na Slovensku,

ministru vnitra o persekuci čsl. četnictva;

ministru veř. prací o poměrech t. zv. kancelářských směnařů ve stavu dělnickém, absolventů státních odborných škol,

ministru nár. obrany o poměrech členů starobního a pensijního fondu bývalých státních vojenských podniků,

min. předsedovi o poměrech státních zaměstnanců na Hlučínsku,

ministru financí ve věci celního správce Jakuba Budia v Markhausu,

ministru financí o poměrech úředníků silničních pohraničních celních úřadů,

posl. Dubického ministrům zahraničních věcí, železnic, spravedlnosti a vnitra o urážkách, jež dne 25. ledna 1924 ve vlaku o našem národě pronesl švédský příslušník továrník Hofmeistr,

posl. Patzela ministru soc. péče o nedělním klidu v obchodní živnosti,

posl. dr. Lelleyho ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska o rečovej znalosti okresného náčelníka v Parkani,

posl. dr. Körmendy-Ékesa:

ministrovi financií o prepustení a penzionovaní Otta Hermanna, berného manipulanta v Kežmarku,

min. predsedovi o penziach štátnych penzistov, ichž posledné služobné miesto nie je v území Československej republiky,

ministrovi železníc a ministrovi financií o nevrátení 3980 K, ktoré boly u Fraňa Merkovitsa v Lučenci zhabané.

Předseda: Dále došly tyto odpovědi:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Odpovědi:

min. soc. péče na dotaz posl. dr. Lodgmana o požitcích válečné vdovy Alžběty Baarové, bytem v Ulmu (Würtenbersko), příslušné do Kamenné Hory,

min. soc. péče na dotaz posl. Patzela o výplatě invalidního důchodu Josefu Friedovi ze Střekova,

min. vnitra na dotaz posl. inž. Kalliny ve věci domovského práva Františka Baumanna,

min. školství a nár. osvěty a min. veř. zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz posl. Patzela, že německým školním dětem bylo zakázáno účastniti se výletů německých tělocvičných spolků,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Patzela o odborné hudební škole v Kraslicích,

min. železnic na dotaz posl. inž. Junga o nespravedlivém nakládání s jistým německým železničním zaměstnancem,

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. Krause o povinnosti poštovních úředníků k náhradě oněch bankovek, které převzali při vkladech u poštovních úřadů, o nichž se později ukázalo, že to jsou padělky,

min. železnic na dotaz posl. dr. Lelleyho vo veci zaopatrenia sirot po Štefanovi Kubovi.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány zprávy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4552. Zpráva výboru zemedelského o vládnom návrhu zákona, ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných obdobiach 1924-1929.

Tisk 4553. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro pokus přečinu veřejného násilí podle § 65 tr. zák. a § 4 čl. zák. Xl z r. 1914.

Tisk 4554. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupiteľstva v Bratislave, aby poslanci Tománek a dr. Juriga vydaní boli k trestnému stíhaniu pre prečin rušenia obecného mieru.

Tisk 4555. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupiteľstva v Bratislave za vydanie k trestnému stíhaniu poslanca dr. Gažíka pre prečin urážky na cti.

Tisk 4557. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupiteľstva v Bratislave, aby posl. dr. Buday vydaný bol k trestnému stíhaniu pre prečin urážky na cti.

Tisk 4558. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupiteľstva v Bratislave, aby posl. Tomik vydaný bol k trestnému stíhaniu pre prečin poburovania.

Tisk 4559. Zpráva výboru zemědělského o vládním návrhu zákona o zvelebení a ochraně výroby rostlinné.

Tisk 4560. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Svetlika pro přečin pomluvy.

Tisk 4561. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích o zrušení imunity posl. Tausika pro přečin podle § 301 tr. z.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4515. Sbírka interpelací:

I. posl. dr. Jabloniczkého a súdr. min. vnútra a min. s plnou mocou pre správu Slovenska o mýlnom výklade zákona a protizákonnom nariadení okresného náčelníka v Leviciach, ktorými ukrivďuje právo volného používania jazyka menšín,

II. posl. dr. Jabloniczkého a súdr. min. financií o sebavoľnom zvýšení vyrúbenej dávky z majetku a z prírastku na majetku finančným riaditelstvom v Zlatých Moravciach,

III. posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. min. školstva a nár. osvety o donucovaní detí materinského jazyka maďarského do slovenskej školy,

IV. posl. Borovszkého a súdr. min. pošt a telegrafov vo veci prepustenej poštmajsterky v Drnave,

V. posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. min. národnej obrany o úmrtných prípadoch u pešieho pl. č. 19 v podzimných cvičeniach r. 1923.

VI. posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. min. predsedovi o protizákonnom zadržovaní štátnej podpory na r. 1919 a 1920 reformátskym duchovným na Slovensku,

VII. posl. Palkovicha a súdr. min. spravedlnosti o nariadení predsedu bratislavskej súdnej tabule, ktorým porušuje práva menšín,

VIII. posl. dr. Lelleyho a súdr. min. s plnou mocou pre správu Slovenska o sebavoľnom jednaní okresného náčelníka v Nových Zámkoch,

IX. posl. dr. Lelleyho a súdr. min. spravedlnosti o cenzure novín, vykonávanej štát. zastupitelstvom v Košiciach,

X. posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty o jazykové otázce místních školních rad,

XI. posl. J. Mayera a druhů min. nár. obrany, že vlastníci pozemků kadaňské vojenské střelnice nedostali náhrady,

XII. posl. Jokla, Heegera, Uhla a druhů min. nár. obrany o nezákonité výplatě remunerace a paušálu na ošacení důstojníkům a rotmistrům,

XIII. posl. Grünznera, Schäfera, Čermaka a druhů min. železnic o nárocích na náhradu oněch zaměstnanců, kteří byli kdysi dáni k disposici Rakousku a později byli znovu přijati do služeb čsl. státních drah,

XIV. posl. dr. Holitschera, Tauba, Kirpalové a druhů min. veř. zdravotnictví a tělesné výchovy, proč se zdržuje provedení zákona ze dne 13. července 1922, č. 237 Sb. z. a n., kterým se upravuje výslužné lékařů obecních a obvodních, přeložených na odpočinek před účinností zákona ze dne 13. července 1922, č. 236 Sb. z. a n., jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po uvedených lékařích, jakož i po obecních a obvodních lékařích zemřelých před účinností zákona zprvu uvedeného.

XV. posl. Windirsche a druhů min. financí a min. spravedlnosti o reformě důchodkového trestního zákona.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány Zápisy o 254. a 256. schůzi posl. sněmovny.

Přejdeme k pořadu dnešní schůze. Měli bychom nejprve vyříditi odstavce 1 a 2, totiž:

1. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4518) o inkompatibilitě a

2. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 4519), kterým se doplňuje a mění zákon o volebním soudě.

Ježto však výbor ústavně-právní vyslovil přání, aby se mu lhůta prodloužila, myslím, že budete souhlasiti s tím, abychom odstavce tyto dnes neprojednávali, nýbrž dali na pořad schůze příští. (Námitky nebyly.)

Námitek proti tomu není, přikročíme tedy ihned ke 3. odstavci pořadu, jímž jest:

3. Druhé čtení osnovy zákona o účinku žádostí za souhlas sněmoven ku trestnímu stíhání členů Národního shromáždění na běh promlčecí lhůty (tisk 4546).

Zpravodajem výboru ústavně-právního jest posl. dr. Patejdl.

Táži se ho, má-li snad nějaké korektury?

Zpravodaj posl. dr. Patejdl: Nikoli.

Předseda: Není tomu tak. Budeme tedy hlasovati. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém a vyřízen jest odst. 3 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k odst. 4, jímž jest:

4. Návrh senátu, aby prodloužena byla lhůta podle § 43 ústavní listiny k projednání usnesení poslanecké sněmovny (tisk 4375) o vládním návrhu zákona, kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe.

Ke slovu není nikdo přihlášen, návrh na odklad hlasování nebo na přikázání výboru podán nebyl, dám tedy hlasovati o návrhu senátu podle §u 78 jedn. řádu posl. sněmovny.

Kdo tedy souhlasí, aby poslanecká sněmovna o další 2 měsíce prodloužila lhůtu senátu k projednání usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůta jest tedy podle návrhu prodloužena o další 2 měsíce.

Vyřízen je odst. 4 pořadu schůze.

Přistoupíme k odst. 5, jímž jest:

5. Zpráva výboru ústavno-právneho k usnesení senátu (tisk posl. sněm. 4383), o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 1734 a 1741), ktorým sa mení § 113, odst. 3 uh. zák. čl. zo dňa 9. prosinca 1894, č. XXXI, o manželskom práve a § 51 a § 59, odst. 2 uh. zák. čl. zo dna 9. prosinca 1894, č. XXXIII, o štátnych matrikách, potom § 30 zákona zo dňa 22. kvetňa 1919, č. 320 Sb. z. a n., o obradnostiach smluvy manželskej, o rozluke a o prekážkách manželstva (tisk 4526).

Zpravodajem místo nepřítomného a omluveného p. posl. dr. Medveckého je místopředseda téhož výboru p. posl. dr. Hnídek, jemuž uděluji slovo.

Zpravodaj posl. dr. Hnídek: Slavná sněmovno! Senát zaslal poslanecké sněmovně své usnesení o vládním návrhu zákona, kterým se mění § 113 odst. 3 uherského zák. článku o manželském právu, dále § 51 a § 59 uherského zákonného článku o státních matrikách a § 30 zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 Sb. z. a n., o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství.

Podle uherského zákona o manželském právu a státních matrikách povolení k prominutí předložení zákonem předepsaných dokladů k uzavření sňatku pro cizince vydával ministr spravedlnosti. Rovněž tak vydával ministr spravedlnosti vysvědčení, že sňatek našich příslušníků, který se má v cizině uzavříti, nepříčí se zákonům zdejším, ovšem na Slovensku a v Podkarpatské Rusi platným. V ostatních částech republiky tato povolení vydával zemský politický úřad. Tedy zde byl rozdíl: Na Slovensku dával toto povolení ministr spravedlnosti, v historických zemích zemský politický úřad.

Tímto zákonem se unifikuje tato záležitost tím, že povolení k uvedeným záležitostem se nyní přenáší na župana. Je to odůvodněno také tím, že se ulehčí ministerstvu spravedlnosti, které tak jako tak rozhodovalo o těchto věcech na návrh zemského politického úřadu.

Článek II. tohoto návrhu zákona opravuje chybu, která se vloudila do zákona číslo 320 sb. z. a n. z r. 1919, kde v §u 30 bylo jmenováno toliko Slovensko, ale nikoli Podkarpatská Rus.

Ústavně-právní výbor doporučuje, aby se poslanecká sněmovna připojila k usnesení senátu. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen. Debata odpadá, budeme hlasovati.

Prosím paní i pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Osnova tohoto zákona má 4 články, nadpis a úvodní formuli. Jelikož nebylo podáno pozměňovacích návrhů, míním dáti hlasovati o celé osnově najednou v celku. (Námitky nebyly.)

Námitek proti tomu způsobu hlasování není.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími 4 články, nadpisem a úvodní formulí, ve znění navrženém panem zpravodajem, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona ve čtení prvém, a to ve znění souhlasném s předchozím usnesením senátu.

Čtení druhé navrhnu na pořad schůze příští.

Tím je vyřízen poslední odstavec pořadu dnešní schůze.

Teď ještě některá sdělení presidiální.

Udělil jsem dovolenou dodatečně na 256. schůzi posl. Hamplovi; na dnešní schůzi posl. Skotkovi, Tayerlemu, Al. Křížovi, vesměs pro neodkladné záležitosti.

Končím schůzi. Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala v pondělí 14. dubna o 5. hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4520) o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem.

2. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4518) o inkompatibilitě.

3. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 4519), kterým se doplňuje a mění zákon o volebním soudě.

4. Zpráva výboru zemědělského o vládnom návrhu zákona (tisk 4516), ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných obdobiach 1924-1929 (tisk 4552).

5. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění § 113, odst. 3 uh. zák. čl. ze dne 9. prosince 1894, č. XXXI, o manželském právu a § 51 a § 59, odst. 2 uh. zák. čl. ze dne 9. prosince 1894, č. XXXIII, o státních matrikách pak § 30 zákona ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n., o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství (tisk 4526).

Je snad nějaká námitka proti mému návrhu? (Nebyla.)

Není jí. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze ve 2 hod. 35 min. odpoledne.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP