Úterý 8. dubna 1924

4. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se povoluje užíti komunálních dluhopisů, vydaných akciovou společností "Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik" k uložení peněz sirotčích a podobných a za kauce služební a obchodní (tisk 4502).

Zpravodajem za výbor ústavně-právní je za se p. posl. dr. Hnídek.

Má pan zpravodaj nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. dr. Hnídek: Nemám.

Předseda: Není tomu tak, budeme hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém a vyřízen je odstavec 4. denního pořadu dnešní schůze, a to ve znění souhlasném s předchozím usnesením senátu.

Přejdeme k odst. 5, jímž je:

5. Zpráva výboru soc. politického o vládním návrhu (tisk 4522) zákona, kterým se prodlužuje zákon ze dne 26. dubna 1923, č. 86 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 4544).

Zpravodajem za výbor soc. politický je pan posl. Tayerle, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Tayerle: Slavná sněmovno! Osnova zákona, kterou doporučuji jménem výboru soc.-politického ke schválení, je pouze obsahu formálního, prodlužuje zákon ze dne 26. dubna r. 1923, kterým se vyšlo vstříc těžkému postavení nájemníka vypovězeného z bytu, jehož vypovězení bylo soudně uznáno, který však nemohl nalézti žádného jiného útulku. Neboť kam se měl často vystěhovati, když nebylo žádného bytu k nalezení? Zákon sice stanoví v §u 5 povinnost obce k uložení věcí, svršků nájemníkových. Ale kam vede často toto ustanovení, když soudy neberou dostatečného zřetele k poměrům, dokazuje zejména podání pražské obce ze dne 14. března t. r., na které dlužno poukázati při této příležitosti hlavně proto, poněvadž je nutno apelovati, aby také zákon o odkladu exekučního vyklizení byl tak prováděn, aby to odpovídalo duchu zákonodárce.

V podání, které učinila rada hlav. města Prahy, poukazuje se na to, že případy exekučního vyklizení jsou tak časté, že není vůbec obcím a zejména obci pražské možno v poslední době dostáti této povinnosti, která je uložena v § 5 tohoto zákona. Poukazuje se proto na důsledky jeho, které objevily se a projevují v Praze způsobem, jak se praví v podání tomto, přímo pro správu města velmi povážlivým.

Praví se tu mezi jiným: "Exekuční vyklizení bytu se velmi četně rozmnožila a s nimi případy, kdy exekuti nejen neměli, kam by své vystěhované věci uložili, ale ani kam by se uchýlili. Obecní místnosti pro přechodné ubytování osob bez přístřeší byly záhy přeplněny a všechna četná obecní skladiště nestačila pojmouti movitosti osob na ulici vystěhovaných. Tím přivedena byla přirozeně obec do velmi trapných rozpaků, neboť nemohla býti a nebyla také na tento abnormální zjev připravena."

Proto apelovala obec na soudy, aby při povolování soudní výpovědi a exekuce bylo dříve vyžádáno vyjádření obce, možno-li pro exekuta opatřiti přístřeší, a aby také tohoto vyjádření bylo dbáno.

Právem poukazuje se, že stav, který se tu vytvořuje je velmi nezdravý, neboť exekut sám je často neschopen pro nemajetnost nebo z jiných důvodů opatřiti si nevyhnutelné přístřeší a když ani obec tak učiniti nemůže, dlužno to považovati za vyšší moc, která na čas překáží výkonu exekuce, neboť uskutečnění exekuce v takovém případě příčí se základním požadavkům lidskosti a zájmům veřejným.

Obec obrátila se proto i na presidium zemského civilního soudu, který však odpověděl, že mu nenáleží po stránce formální zasahovati do výkonu soudnictví, poněvadž jsou soudy podle ústavy neodvislými a ve věci samé musí postupovati podle platného zákona, a že nemůže tudíž také presidium zemského civilního soudu ničeho nařizovati za tím účelem, aby exekut neocitl se bez přístřeší.

S touto odpovědí nelze dobře souhlasiti. Uvádím případ z obce pražské hlavně proto, abych poukázat k tomu, že zákon, který tu vycházel vstříc těžkým poměrům, za kterých byli často, snad i někdy oprávněně, nájemci vypovídáni, přece jen ulehčil jejich postavení, zejména tam, kde bez vlastní viny nemohli si najíti nějakého bytu, a že v rukou soudce leží tu osud nájemníka, a proto je třeba, aby soudy byly si také toho svého poslání vědomy.

Díváme se na povolání soudce jako na povolání lékaře a učitele, jako na povolání nejvznešenější. Soudce při své neodvislosti může naplniti mrtvou literu zákona duchem lidskosti a citem sociálním. A o to tu jde, aby zákon o odkladě exekučního vyklizení místnosti byl takovým způsobem prováděn. Aby zejména tam dbalo se ducha zákona, kde nutno konstatovati, že nájemník při nejlepší vůli žádného jiného bytu si opatřiti nemůže a že také obec sama není s to, aby mu nalezla aspoň útulek pro jeho svršky.

Chtěl bych při této příležitosti také poukázati na případ, na který již v předchozí debatě bylo upozorněno. Je potřebí, aby se vší šetrností bylo postupováno zvláště tam, kde také úřady mají možnost respektovati tyto sociální a hospodářské poměry, v nichž se nalézáme, zvláště nedostatek bytů. Jestliže je všeobecný nedostatek bytů, je přirozeně o tížné zejména tam, kde běží o nájemníky, kteří plně nepracují, aby si nalezli jiné přístřeší; a proto postup ministerstva železnic, které v určitých případech vypovídá z bytů pensisty, zejména staropensisty, musí narážeti na odpor. A apeloval bych při této příležitosti také na ministerstvo železnic, aby opravdu dbalo zásady, na kterou samo poukazuje, že ve zvláště zřetele hodných případech bude správa železniční povolovati přiměřený odklad k vystěhování nájemníků z bytů, postavených z fondů železničních, nebo z bytů správy železniční vůbec, zejména tam, kde není možno dosavadnímu nájemníku, který je pensistou nebo staropensistou, nalézti jiného útulku.

Po této odbočce, kterou při teto příležitosti jsem pokládal za nutno uvésti, chtěl bych poukázati k tomu, že soudce, který má příležitost sledovati mravní škody nedostatečných bytů, nemůže ještě tyto škody zvyšovati tím, že odsuzuje k vyklizení z bytu rodiny, jež nemají kam se uchýliti.

Výbor sociálně-politický nepokládal za nutno prováděti nebo navrhovati některé změny zákona, doporučuje pouze prodloužení zákona, neboť je přesvědčen, ze zlo, které se tu často ukazuje, neleží v zákoně, který je za daných poměrů přece jen určitou sociální ochranou. Toto zlo nutno řešiti v kořenů. Tím je bytová nouze, nedostatek bytů; zde nasaditi páku a veřejnou mocí podporovati rozvoj bytové péče a stavebního ruchu je nejnaléhavějším úkolem! Doporučuji proto vládní návrh zákona číslo 4544 ke schválení a spoléhám, že i tento úkol bude při jeho provádění sledován. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Byl podá pozměňovací návrh. Žádám, aby byl přečten.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Pozměňovací návrh posl. Toužila a soudr.:

§ 1 znějž:

"Platnost zákona ze dne 26. dubna 1923, č. 86 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností prodlužuje se do 30. dubna 1926 s tou změnou, že se ustanovení §§ 2, 3, 4 ruší a znění § 1 se mění takto:

(1) Exekuční soud může na návrh povinného (nájemníka, domovníka, zaměstnance s bezplatným bytem, podnájemníka atd.) až na dobu jednoho čtvrtletí odložiti exekuci vyklizením najatých nebo používaných místností, nemá-li povinný beze své viny jiné přiměřené náhrady, nebo byl-li povolen odklad vyklizení místností, do nichž se má povinný stěhovati.

(2) Pokud trvají důvody odložení exekuce i po uplynutí lhůty, na kterou byl odklad povolen, může býti na návrh povinného vyklizení odloženo znovu." 

Předseda: Návrh je dostatečně podepsán a je předmětem jednání.

Ke slovu není nikdo přihlášen. Debata odpadá.

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Budeme hlasovati. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Při hlasování míním postupovati takto:

O § 1 bychom hlasovali nejprve v úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Toužil a soudr. Kdyby nebyla přijata, hlasovali bychom o § 1 podle zprávy.

Pak budeme hlasovati o § 2, nadpisu zákona a úvodní formuli, k nimž není pozměňovacích návrhů, ve znění zprávy výborové.

Jest snad proti tomuto způsobu hlasování nějaká námitka? (Nebyla.)

Není tomu tak, budeme tedy hlasovati, jak jsem právě uvedl.

O § 1 nejprve v úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Toužil a soudr. Žádám o přečtení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Pozměňovací návrh posl. Toužila a soudr.: § 1 znějž:

"Platnost zákona ze dne 26. dubna 1923, č. 86 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností prodlužuje se do 30. dubna 1926 s tou změnou, že se ustanovení §§ 2, 3, 4 ruší a znění § 1 se mění takto:

(1) Exekuční soud může na návrh povinného (nájemníka, domovníka, zaměstnance s bezplatným bytem, podnájemníka atd.) až na dobu jednoho čtvrtletí odložiti exekuci vyklizením najatých nebo používaných místností, nemá-li povinný beze své viny jiné přiměřené náhrady, nebo byl-li povolen odklad vyklizení místností, do nichž se má povinný stěhovati.

(2) Pokud trvají důvody odložení exekuce i po uplynutí lhůty, na kterou byl odklad povolen, může býti na návrh povinného vyklizení odloženo znovu."

Předseda: Kdo souhlasí s § 1 v té úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Toužil a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Toužila a soudr. je zamítnut.

Kdo teď souhlasí s § 1 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 1 je schválen podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o § 2, nadpisu zákona a úvodní formuli, k nimž není pozměňovacích návrhů, podle zprávy.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 2, nadpis zákona a úvodní formule jsou schváleny podle zprávy výborové.

Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu tuto ve čtení prvém.

Čtení druhé navrhnu na denní pořad schůze příští.

Přerušuji projednávání pořadu dnešní schůze.

Než přejdeme k ukončení, máme hlasováním ještě rozhodnouti o dvou interpelacích, označených za naléhavé, jež byly rozdány ve včerejší schůzi a jež obě byly zodpověděny tisky 4548 a 4549, rozdanými ve schůzi dnešní.

Je to především naléhavá interpelace posl. Witticha a druhů o povodňových pohromách na východním Slovensku (tisk 4543).

Žádám o přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4543. Naléhavá interpelace posl. Witticha a druhů vládě o povodňových pohromách na východním Slovensku.

Podepsaní se táží:

Co vláda dosud podnikla, aby zmírnila nouzi těžce postiženého obyvatelstva a zda jest ochotna neprodleně vyplatiti potřebné peníze z pohotových fondů?

Předseda: Páni posl. Wittich a druzi navrhují, aby rozprava zahájena byla ve schůzi příští.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava ve smyslu příslušných paragrafů našeho jednacího řádu, a aby rozprava tato byla provedena ve schůzi příští, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.) 

To je menšina. Rozprava této za naléhavou označené interpelaci přiznána nebyla. (Výkřiky komunistických poslanců. - Předseda zvoní.)

Žádám o klid!

Dále je zde naléhavá interpelace pp. posl. Skaláka, Hakena a soudr. o správních poměrech a volbách v Podkarpatské Rusi (tisk 4545).

Žádám o přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4545. Naléhavá interpelace posl. Skaláka, Hakena a soudr. ministrovi vnitra o správních poměrech a volbách v Podkarpatské Rusi.

Ptáme se pana ministra vnitra:

1. Je pan ministr ochoten při vstupu poslanců do sněmovny učiniti prohlášení o Podkarpatské Rusi?

2. Je ochoten říci, jaké důsledky hodlá vyvoditi vláda z projevu vůle lidu učiněného hlasováním při volbách do Národního shromáždění v Podkarpatské Rusi?

Předseda: Páni posl. Skalák, Haken a soudr. navrhují, aby rozprava byla zahájena dnes 8. dubna v dnešní schůzi.

Kdo tedy souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci byla přiznána ve smyslu §§ 69, 65 a 68 našeho jednacího řádu rozprava a aby rozprava ta byla provedena v dnešní schůzi, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, rozprava přiznána nebyla. (Hluk. - Výkřiky poslanců komunistických. - Předseda zvoní.)

Žádám o klid.

Přistoupím ke sdělením presidiálním.

Dovolené udělil jsem dodatečně na včerejší schůzi posl. Pikovi, Kunstovi, Krejčímu a Bubníkovi; dodatečně na včerejší, jakož i na dnešní schůzi posl. J. Bečkovi; na dnešní schůzi posl. Koudelkovi, na tři dny posl. Vaculovi - vesměs pro neodkladné záležitosti. (Různé výkřiky. Hluk. - Předseda zvoní.)

Prosím znovu o klid.

Dodatečně na včerejší schůzi omluvili se nemocí posl. Mikulíček, Tausik a Svetlik.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Chalupník.

Byly provedeny změny v klubech a výborech. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Výbor pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností zvolil v dnešní schůzi dne 8. dubna t. r. I. místopředsedou posl. Petrovického.

Posl. inž. Nečas oznámil současně s klubem poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické, že se stal členem tohoto klubu.

Klub poslanců republikánské strany zemědělského a malorol. lidu vyslal do výboru živnostenského posl. Molíka za posl. Vaculu.

Do výboru ústavně-právního vyslal týž klub posl. dr. Medveckého za posl. Chlebounovou, posl. Berana za posl. Karlovského, posl. Macha za posl. Štolbu.

Do výboru imunitního vyslal týž klub posl. Valáška za posl. dr. Černého; klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" posl. Pohla za posl. dr. Haase.

Předseda: Mezi schůzí byly tiskem rozdány odpovědi.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4548. Odpověď min. vnitra na interp. posl. Skaláka, Hakena a druhů o správních poměrech a volbách v Podkarpatské Rusi.

Tisk 4549. Odpověď vlády na interp. posl. Witticha a spol. o povodňových pohromách na východním Slovensku. (Hluk. Různé výkřiky. - Předseda zvoní.)

Předseda: Mezi schůzí byla tiskem rozdána Těsnopisecká zpráva o 256. schůzi posl. sněmovny a Zápis o 253. schůzi posl. sněmovny. (Hluk. Výkřiky komunistických poslanců. - Předseda zvoní.)

Žádám o klid.

Zápisy o 252., 254. a 255. schůzi byly ve sněmovní kanceláři po 48 hodin vyloženy, a poněvadž nebyly proti nim podány písemné námitky, jsou schváleny podle §u 73 jedn. řádu a budou podle téhož paragrafu vytištěny.

Ukončím schůzi. (Hluk. Výkřiky. - Předseda zvoní.)

Žádám znovu o klid.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra ve středu dne 9. dubna v 1 hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4521) o účinku žádostí za souhlas sněmoven k trestnímu stíhání členů Národního shromáždění na běh promlčecí lhůty (tisk 4546).

2. Druhé čtení osnovy zákona o ochraně nájemníků (tisk 4542).

3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 26. dubna 1923, č. 86 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 4544).

4. Zpráva výboru ústavno-právneho k usnesení senátu Národneho shromaždení republiky Československej (tisk posl. sněm. 4383) o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 1734 a 1741), ktorým sa mení § 113, odst. 3 uh. zák. čl. zo dňa 9. prosinca 1894, č. XXXI, o manželskom práve a § 51 a § 59, odst. 2 uh. zák. čl. zo dňa 9. prosinca 1894, č. XXXIII, o štátnych matrikách, potom § 30 zákona zo dňa 22. kvetňa 1919, č. 320 Sb. z. a n., o obradnostiach smluvy manželskej, o rozluke a o prekážkach manželstva (tisk 4526).

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin vzpoury podle § 152, bod 6 a § 158, odst. 2 trestního zákona a pro přečin pobuřování podle § 172, odst. 1 trestního zákona (tisk 4527).

6. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Bratislave za vydanie k trestnemu stihaniu posl. Hlinku pre prečin podla § 1 a § 5 zák. čl. XLI z roku 1914 (tisk 4528).

7. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Bratislave za vydanie k trestnemu stihaniu posl. Tománka a dr. Jurigu pre prečin rušenia obecného mieru (tisk 4529).

8. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Bratislave za zrušenie poslaneckej imunity posl. Tománka pre prečin podla § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 4531).

9. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Bratislave za vydanie k trestnemu stihaniu posl. Hlinku pre prečin pomluvy (tisk 4532).

Jest snad nějaká námitka proti tomuto mému návrhu? (Nebyla.)

Není tomu tak. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze 7 hod. 10 min. večer.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP