Úterý 8. dubna 1924

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem pp. posl. Horáka, Anděla a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Anděla, Horáka a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o odst. 2 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím odst. 2 je schválen podle zprávy výborové. Tím bylo zároveň rozhodnuto o návrzích pp. posl. Toužila a soudr. a posl. Patzela a soudr. na škrtnutí tohoto odstavce.

Teď budeme hlasovati o odst. 3, jehož škrtnutí navrhují pp. posl. Toužil a soudr. Budeme zase hlasovati positivně, a to nejprve podle návrhu pp. posl. Horáka, Mlčocha a soudr. Žádám o přečtení tohoto návrhu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

45. Pozměňovací návrh posl. Horáka, Mlčocha a druhů:

V §u 9, odst. 3 ve větě: "Mimo zvýšení uvedené v odst. 1 jest od 1. srpna 1924 obecně přípustno další zvýšení nájemného o 20% základního nájemného u bytů o 5 nebo více obytných místnostech atd." pozměněna budiž číslice "5" číslicí "4".

Předseda: Kdo souhlasí s úpravou odst. 3. tak, jak ji navrhují pp. posl. Horák, Mlčoch a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Horáka, Mlčocha a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o odst. 3 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Odst. 3 §u 9 je schválen podle zprávy výborové a současně bylo tím rozhodnuto o návrhu pp. posl. Toužila a soudr. rázu negativního.

Teď budeme hlasovati o návrhu pp. posl. Tauba a soudr. na vsunutí nové poslední věty do odst. 3. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

46. Doplňovací návrh posl. Tauba a druhů:

K § 9, odst. 3 budiž připojeno jako poslední věta: "Od zvýšení jsou osvobozeni ti nájemníci, jejichž roční příjem nepřesahuje 48.000 Kč a jejichž jmění při dávce z majetku nepřesahovalo částky 50.000 Kč."

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, jejž podali pp. posl. Taub a soudr., prosím, ať zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Tauba a soudr. je zamítnut.

Teď je zde ještě návrh pp. posl. Patzela a soudr. na připojení dodatku k §u 9. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

47. Doplňovací návrh posl. Patzela a druhů:

K § 9 budiž připojen tento dodatek: "V domech, v nichž kromě bytů vlastníkova jsou ještě nanejvýše dva byty velikosti uvedené v § 9 a) a b), jest zvýšení nájemného povolené podle § 9 osvobozeno od domovní daně a ode všech přirážek."

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, jejž podali pp. posl. Patzel a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Patzela a soudr. je zamítnut.

U § 10 je úprava, jak ji navrhují pp. posl. Hausmann a soudr. Žádám o přečtení. 

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

48. Pozměňovací návrh posl. Hausmanna a druhů:

§ 10 budiž škrtnut a nechť zní takto:

"(1) Nájemné lze zvýšiti o částku nepřesahující 120% základního nájemného,

a) jestliže má nájemník platiti daň z poplatného příjmu přes 600.000 Kč, zjištěného v době, kdy tento zákon nabyl účinnosti. Tohoto ustanovení nelze užíti až do poplatného příjmu 800.000 Kč vůči nájemníkům, kteří se kromě o sebe sama musí starati ještě aspoň o 3 nezaopatřené příslušníky,

b) má-li platiti daň výdělkovou podle hlavy 2 zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., (na Slovensku a Podkarpatské Rusi daň zárobkovou podniků veřejně účtujících podle zákona čl. VIII z roku 1909 a zákona čl. XXXIV z roku 1916) z poplatného výnosu přes 250.000 Kč.

(2) Z důvodů uvedených v odst. 1 pod lit. a) lze nájemné zvýšiti jen z bytů a jednotlivých částí bytů a z důvodů uvedených v odst. 1 pod lit. b) jen z místností užívaných k výdělečné činnosti v ústředí, které nejsou částí bytu. O cizozemských společnostech platí ustanovení § 1, odst. 2, č. 16, poslední věta.

(3) Klesne-li příjem osobu vedených v odst. 1 a) pod stanovenou míru, ruší se zvýšení nájemného provedené podle § 10 prvním dnem měsíce následujícího po těchto změnách."

Předseda: Kdo souhlasí s §em 10 v té úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Hausmann a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Hausmanna a soudr. je zamítnut.

Teď je zde návrh na úpravu §u 10, jak ji navrhují pp. posl. Horák, Pastyřík a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

49. Pozměňovací návrh posl. Horáka, Pastyříka a druhů:

V §u 10, odst. 1 a) ve větě "daň z příjmu (dôchodková) z poplatného příjmu přes 60.000 Kč" pozměněna buď číslice "60.000 Kč" na "50.000 Kč".

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou, jak ji navrhují pp. posl. Horák, Pastyřík a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Horáka, Pastyříka a soudr. je zamítnut.

Teď je zde úprava, jak ji navrhují pp. posl. dr. Labay a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

50. Pozměňovací návrh posl. dr. Labaya a spol.:

V § 10, odst. a) a b) výška dane nech je snížená: pri dôchodkovej dani od 40.000 do 60.000 Kč, pri zárobkovej dani verejne účtujúcich podníkov od 10.000 do 250.000 Kč, jest-li je vlastnitel domu výše polovice hodnoty jeho majetku zadlžený.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, jejž podali pp. posl. dr. Labay a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh p. posl. dr. Labaye a soudr. je zamítnut.

Kdo teď souhlasí s § 10 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 10 je schválen podle zprávy výborové.

U § 11 je úprava navržená pp. posl. Leiblem a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

51. Pozměňovací návrh posl. Leibla a druhů:

V § 11, odst. 1 a 2 buďtež škrtnuta slova "vyžádaje si" až "soudu".

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou, jak ji navrhují pp. posl. Leibl a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Leibla a soudr. je zamítnut.

Kdo teď souhlasí s § 11 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 11 je schválen podle zprávy výborové.

U § 12 je návrh pp. posl. dr. Czecha a soudr. na škrtnutí.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. dr. Czecha a soudr. na škrtnutí je zamítnut.

Teď budeme hlasovati positivně, a to nejprve o odstavci 1 a odst. 2 s jeho 4 čísly v úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Toužil a soudr. ve svém eventuálním návrhu. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

53. Eventuální pozměňovací návrhy posl. Toužila a soudr. k §u 12:

V odst. 1 buďtež škrtnuta slova "nedojde-li k dohodě".

V odst. 2 číslo 1 budiž škrtnuto.

V odst. 2 číslo 3 budiž škrtnuto.

V odst. 2 číslo 4 znějž takto: "Náklad učiněný na opravy a obnovy domů, jestliže práce ty jsou nutné, byly provedeny po vyhlášení tohoto zákona a jestliže nepatří mezi každoročně pravidelně se opakující vydání spojená s udržováním a správou domu. Nutnými jsou takové opravy a obnovy domů, jichž potřeba byla stavebním úřadem uznána buď tím, že provedení prací takových bylo vlastníku domu dle předpisů stavebních řádů uloženo, anebo když tímto úřadem k zvláštní žádosti vlastníka domu po místním ohledání byly shledány nutnými.

Náklad na nutné opravy a obnovy domů budiž rozvržen ve lhůtách amortisačních na takovou dobu, po kterou obnovy a opravy vydrží."

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou, jak ji navrhují pp. posl. Toužil a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Toužila a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o odstavci 1 a o odstavci 2 s jeho 4 čísly, podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Odstavec 1 a odst. 2 s jeho 4 čísly je schválen podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o odstavcích 3 až 8, k nimž není pozměňovacích návrhů, podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Odstavce 3 až 8 jsou schváleny podle zprávy výborové.

Páni posl. Hackenberg a soudr. činí návrh na vsunutí nového odstavce 9 do §u 12. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

54. Eventuelní doplňovací návrh posl. Hackenberga a druhů:

Bude-li zamítnut návrh posl. dr. Czecha a soudr., aby byl škrtnut § 12, navrhujeme:

Jako nový odst. 9 budiž vloženo: "Zvýšení nájemného přípustné podle předcházejících ustanovení § 12 nesmí přesahovati 50% základního nájemného."

Předseda: Kdo souhlasí s tímto novým odstavcem 9, jehož vsunutí navrhují pp. posl. Hackenberg a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Hackenberga a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o odstavci 9 zprávy výborové podle zprávy.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Odstavec 9 zprávy výborové je schválen podle zprávy výborové.

O návrhu pp. posl. Beutela a soudr. budeme hlasovati teprve při §u 23.

Přejdeme k §u 13, a to k úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Toužil a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

55. Eventuální pozměňovací návrh posl. Toužila a soudr.:

V § 13 budiž druhá věta počínající slovy "tato úplata" nahrazena tímto ustanovením: "Za přiměřenou úplatu za používání zařízení považuje se amortisační kvota, kterou by se umořil kapitál, jejž představuje pronajaté zařízení v den, kterým nájem se počíná. Bližší předpisy o vypočítání této kvoty budou vydány nařízením po slyšení organisace nájemníků."

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem pp. posl. Toužila a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Toužila a soudr. je zamítnut.

Teď je zde úprava, jak ji navrhují pp. posl. Jokl a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

56. Pozměňovací návrh posl. Jokla a druhů:

V § 13 budiž škrtnuta poslední věta. 

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem pp. posl. Jokla a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, návrh pp. posl. Jokla a soudr. je zamítnut.

Teď budeme o tomto § 13 hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 13 je přijat podle zprávy výborové.

O §§ 14 až 21, k nimž není návrhů pozměňovacích, budeme hlasovati najednou podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, §§ 14 až 21 incl. jsou schváleny podle zprávy výborové.

U § 22 je návrh pp. posl. Dietla a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte): 57. Pozměňovací návrh posl. Dietla a druhů:

V §u 22, odst. 3 buďtež škrtnuta slova "podle pozdějšího přepisu".

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, jejž podali pp. posl. Dietl a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, návrh pp. posl. Dietla a soudr. je zamítnut.

Kdo souhlasí s § 22 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 22 podle zprávy výborové je schválen.

U § 23 budeme hlasovati o odst. 1 až 3 podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, odstavce 1 až 3 §u 23 jsou schváleny podle zprávy výborové.

Při odst. 4 navrhují škrtnutí jeho pp. posl. Beutel a soudr. Ale budeme hlasovati positivně podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s odst. 4 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, odst. 4 §u 23 je schválen podle zprávy výborové a tím současně je zamítnut negativní návrh pp. posl. Beutela a soudr.

U odst. 5 §u 23 je návrh pp. posl. Pohla a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

59. Pozměňovací návrh posl. Pohla a druhů:

V odst. 5 §u 23 buďtež škrtnuta slova "jehož útraty hradí každá strana z polovice" a slova "s výjimkou útrat právního zastoupení, jež hradí každá strana ze svého."

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou, již navrhují pp. posl. Pohl a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, návrh pp. posl. Pohla a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o odst. 5 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, odst. 5 je schválen podle zprávy výborové.

O §§ 24 a 25, k nimž není pozměňovacích návrhů, budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, §§ 24 a 25 jsou schváleny podle zprávy výborové.

U § 26 je návrh pp. posl. Witticha a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

60. Doplňovací návrh posl. Witticha a druhů:

Druhá věta § 26 budiž doplněna a nechť zní takto: "Oznámení se nesmí státi anonymně a obsahovati vyzvání, aby byly podávány nabídky s označením ceny."

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou § 26, jak ji navrhují pp. posl. Wittich a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, návrh pp. posl. Witticha a soudr. je zamítnut.

Teď budeme o § 26 hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 26 je schválen podle zprávy výborové.

O §§ 27 až 30 incl., k nimž není podáno pozměňovacích návrhů, budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, §§ 27 až 30 jsou schváleny podle zprávy výborové.

U § 31 budeme hlasovati o úvodní větě odst. 1 podle zprávy výborové.

Kdo s ní souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, úvodní věta odst. 1 §u 31 je schválena podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o čísle 1 odstavce 1, a to podle návrhů pp. posl. Tauba a soudr. a Toužila a soudr., které se věcně shodují. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

61. Pozměňovací návrh posl. Tauba a druhů:

V §u 31, odst. 1, číslo 1 buďtež škrtnuta slova "jakož i na přestavby, přístavby a nástavby domů" a dále slova "a v jiných domech na místnosti, které byly teprve po vyhlášení tohoto zákona nově zřízeny a pronajaty."

62. Eventuální pozměňovací návrh posl. Toužila a soudr. k §u 31:

Odst. 1, čís. 1 znějž takto: "1. na domy, pro něž bylo uděleno nebo se udělí úřední povolení stavební po 27. lednu 1917, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi po 12. listopadu 1916,"

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou čísla 1 odst. 1 §u 31, jak ji věcně shodnými návrhy navrhují pp. posl. Taub a soudr. a posl. Toužil a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy pp. posl. Tauba a soudr. a posl. Toužila a soudr., jsou zamítnuty.

Kdo souhlasí s číslem 1 odstavce 1 §u 31 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čís. 1 odstavce 1 §u 31 je schváleno podle zprávy výborové.

Teď je zde číslo 2 odstavce 1, o kterém budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čís. 2 odstavce 1 v §u 31 je schváleno podle zprávy výborové.

Jest ještě dodatek, jak jej navrhují pp. posl. Hoffmann a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

63. Doplňovací návrh posl. Hoffmanna a druhů:

V §u 31, odst. 1, čís. 2 budiž připojeno: "pokud vlastník domu nemá jiného bytu."

Předseda: Kdo souhlasí s tímto dodatkem, jejž navrhují pp. posl. Hoffmann a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Hoffmanna a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o čísle 3 odstavce 1 v §u 31, a to nejprve o návrhu pp. posl. Palme a soudr. na škrtnutí tohoto čísla.

Kdo souhlasí s návrhem pp. posl. Palme a soudr. na škrtnutí čísla 3, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina, návrh na škrtnutí je zamítnut.

Nyní budeme hlasovati o úpravě čísla 3, jak ji navrhují pp. posl. Grünzner a soudr. Žádám za přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

65. Eventuální doplňovací návrh posl. Grünznera a druhů:

Bude-li zamítnut návrh posl. Palmeho a druhů, aby bylo škrtnuto v § 31, odst. 1 čís. 3, navrhujeme tento dodatek: "pokud železniční správa opatří přiměřený náhradní byt".

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou, jak ji navrhují pp. posl. Grünzner a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Grünznera a soudr. je zamítnut.

Je zde další úprava, jak ji navrhují pp. posl. Klein a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

66. Pozměňovací návrh posl. Kleina a druhů k § 31:

Čís. 3 v 1. odstavci znějž takto: "3. na domy a objekty, které jsou ve vlastnictví železnic, vyjímaje těch domů obytných a objektů, jež jsou pouze ve správě železnic, nebo jež postaveny byly z bývalých humanitních (pensijních, provisijních, úrazových atd.) fondů."

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou, jak ji navrhují pp. posl. Klein a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Kleina a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o čísle 3 odstavce 1 v §u 31 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Je přijato podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o čísle 4 odstavce 1 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Číslo 4 odstavce 1 je schváleno podle zprávy výborové.

K čís. 5 je zde pozměňovací návrh pp. posl. Hackenberga a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

67. Pozměňovací návrh posl. Hackenberga a druhů:

V §u 31, odst. 1, čís. 5 buďtež vypuštěna slova "s výjimkou" až "čís. 87 Sb. z. a n."

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou čísla 5, jak ji navrhují pp. posl. Hackenberg a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Hackenberga a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o čís. 5 odstavce 1 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Číslo 5 odstavce 1 je schváleno podle zprávy výborové.

O čísle 6 z odstavce 1 a o odstavcích 2 a 3, k nimž není pozměňovacích návrhů, budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Číslo 6 odstavce 1 a odstavce 2 a 3 §u 31 jsou schváleny podle zprávy výborové.

K §u 32 není pozměňovacího návrhu. Budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 32 je schválen podle zprávy výborové.

Při § 33 je nejprve úprava, jak ji navrhují pp. posl. Hausmann a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

68. Pozměňovací návrh posl. Hausmanna a druhů:

V §u 33 buďtež vypuštěna slova "a pozbude jí dnem 30. dubna 1925."

Předseda: Kdo souhlasí s přečtenou úpravou, jak ji navrhují pp. posl. Hausmann a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Hausmanna a soudr. je zamítnut.

Teď je zde eventuální návrh pp. posl. dr. Holitschera a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

69. Eventuální pozměňovací návrh posl. dr. Holitschera a druhů:

Bude-li zamítnut návrh posl. Hausmanna a druhů k §u 33, navrhujeme: "a pozbude jí dnem 30. dubna 1927".

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným návrhem pp. posl. dr. Holitschera a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. dr. Holitschera a soudr. je zamítnut.

Teď je zde úprava, jak ji navrhují pp. posl. Toužil a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

70. Eventuální pozměňovací návrh posl. Toužila a druhů:

§ 33 znějž: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1924 a pozbude jí dne 30. dubna 1926."

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným návrhem pp. posl. Toužila a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh. pp. posl. Toužila a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o tomto paragrafu podle zprávy.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 33 je schválen podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o § 34, o nadpisu zákona, nadpisech jednotlivých jeho částí a úvodní formuli, k nimž není pozměňovacích návrhů, podle zprávy.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 34, nadpis zákona, nadpisy jednotlivých jeho částí a úvodní formule jsou schváleny podle zprávy výborové.

Tím poslanecká sněmovna osnovu přijala ve čtení prvém.

Čtení druhé navrhnu na pořad schůze příští.

Teď ještě vyřídíme resoluční návrhy.

Nejprve je zde resoluční návrh výboru soc. politického, který je obsažen ve zprávě výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce výboru soc. politického je schválena podle zprávy výborové.

Dále jest zde resoluční návrh pp. posl. Schälzkyho a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

71. Resoluční návrh posl. Schälzkyho a druhů:

Vláda se vybízí, aby v této stavební sezoně předložila nový zákon o stavebním ruchu.

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným resolučním návrhem pp. posl. Schälzkyho a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluční návrh pp. posl. Schälzkyho a soudr. je zamítnut.

Dále je zde resoluční návrh pp. posl. R. Fischera a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

72. Resoluční návrh posl. R. Fischera a druhů k §u 12, odst. 9:

Nařízení vydaná vládou podle §u 12, odst. 9 buďtež všeobecně vyhlášena.

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným resolučním návrhem, jejž podali pp. posl. R. Fischer a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluční návrh pp. posl. R. Fischera a soudr. je zamítnut.

Dále je zde resoluční návrh, který podali pp. posl. Hausmann, Schäfer a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

73. Resoluční návrh posl. Hausmanna, Schäfera a druhů:

Obytné místnosti, v nichž bydlí nezaměstnaní a dělníci pracující zkrácenou dobu, buďtež osvobozeny od veřejných dávek. Toto osvobození jest odečísti od nájemného. Za dělníky pracující zkrácenou dobu, kteří mohou uplatňovati nárok na tuto úlevu, jest pokládati dělníky, kteří aspoň 4 týdny byli zaměstnáni pouze nejvýše 50% pravidelné pracovní doby.

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným resolučním návrhem, který podali pp. posl. Hausmann, Schäfer a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluční návrh pp. posl. Hausmanna, Schäfera a soudr. je zamítnut.

Dále je zde resoluční návrh pp. posl. Patzela a soudr., týkající se novelisace domovní daně. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

74. Resoluční návrh posl. Patzela a druhů:

Vláda se vybízí, aby v nejkratší době předložila poslanecké sněmovně návrh zákona o novelisaci domovní daně.

Předseda: Kdo souhlasí s resolučním návrhem, jejž podali pp. posl. Patzel a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Patzela a soudr. je zamítnut.

Dále je zde druhý resoluční návrh pp. poslanců Patzela a soudr., týkající se seznamu subvencí. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

75. Resoluční návrh posl. Patzela a druhů:

Vláda se vybízí, aby předložila poslanecké sněmovně seznam subvencí poskytnutých obcím a stavebním družstvům, sestavený podle jmen.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto druhým resolučním návrhem, jejž podali pp. posl. Patzel a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Také druhý resoluční návrh pp. posl. Patzela a soudr. je zamítnut.

Konečně třetí resoluční návrh týchž pánů poslanců Patzela a druhů, týkající se slevy daní. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

76. Resoluční návrh posl. Patzela a druhů:

Ministerstvo financí se zmocňuje, aby majetníkům domů, v nichž kromě bytu vlastníkova jsou nanejvýše dva byty velikosti uvedené v § 9 a) a b), na odůvodněnou žádost poskytlo dalekosáhlé slevy daní k udržování jejich budov.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto třetím resolučním návrhem, jejž podali pp. posl. Patzel a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluční návrh pp. posl. Patzela a druhů je zamítnut.

Konečně je zde resoluční návrh pp. posl. Jos. Fischera, Schuberta a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

77. Resoluční návrh posl. J. Fischera, Schuberta, Kaisera a druhů:

Vláda se vybízí, aby se postarala, aby zákon o ochraně nájemníků byl pro venkovské obce a venkovská města do 3000 obyvatel pokud možno nejdříve odvolán.

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným resolučním návrhem, jejž podali pp. posl. J. Fischer, Schubert a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, resoluční návrh pp. posl. J. Fischera, Schuberta a soudr. jest zamítnut.

Tím jest vyřízen odst. 1 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme ke 2. odstavci, jímž jest:

2. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se mění §§ 25 zákonů o ubytování vojska (tisk 4483).

Zpravodajem je p. posl. David. Má pan zpravodaj nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. David: V §u 25, odst. 6, ve čtvrté řádce za slovy "odst. (3)" má býti čárka.

Předseda: Kdo souhlasí ve druhém čtení s osnovou uvedeného zákona, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, s korekturou uvedenou právě panem zpravodajem, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém a vyřízen jest odstavec 2 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k odst. 3, jímž je:

3. Druhé čtení osnovy zákona, ktorým sa mení zákon zo dňa 13. júla 1922, č. 244 Sb. z a n., ktorým sa všeobecne upravujú právne pomery medzi zamestnávatelmi a zamestnancami na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (tisk 4501).

Zpravodajem za výbor ústavně-právní je p. posl. dr. Hnídek.

Není korektur?

Zpravodaj posl. dr. Hnídek: Není.

Předseda: Budeme tedy hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou uvedeného zákona, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém a vyřízen jest odst. 3 pořadu dnešní schůze.

Přistoupíme ke čtvrtému odstavci, jímž je


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP