Úterý 8. dubna 1924

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou, jak ji navrhují přečtené právě návrhy posl. Toužila a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy pp. posl. Toužila a soudr. jsou zamítnuty.

Teď budeme hlasovati meritorně na základě osnovy obsažené ve zprávě a jednotlivých návrhů, čítajíc v to eventuální návrhy posl. Toužila a soudr., podané pro případ, že by byly zamítnuty návrhy hlavní.

O §u 1, odst. 1, a úvodní větě odstavce 2 budeme hlasovati v úpravě, navrhované pp. posl. Hausmannem a soudr. a Schweichhartem a soudr., jež jsou shodny s návrhem pp. posl. Patzela a soudr. Žádám za přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

2. Pozměňovací návrh posl. Hausmanna a druhů:

V § 1, odst. 1 buďtež škrtnuta slova: "Svolení k výpovědi budiž dáno pouze z důležitých důvodů" a poslední věta nechť zní takto: "Svolení k výpovědi budiž dáno pouze z následujících důvodů:".

3. Pozměňovací návrh posl. Schweichharta a druhů:

V § 1, odst. 2 buďtež škrtnuta slova "Za důležitý důvod budiž pokládáno zvláště".

4. Pozměňovací návrh posl. Patzela a soudr.:

V § 1, odst. 1 buďtež vypuštěna slova "z důležitých důvodů" a nahrazena slovy "z těchto důvodů:". Následkem toho budiž škrtnuta první věta odstavce druhého.

Předseda: Kdo souhlasí s odstavcem 1 a s úvodní větou odstavce 2 v §u 1 v úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Hausmann a soudr., Schweichhart a soudr., Patzel a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy ty jsou zamítnuty.

Kdo souhlasí teď s odst. 1 a úvodní větou odstavce 2 v §u 1 podle zprávy, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím odst. 1 a úvodní věta odst. 2 v §u 1 jsou schváleny podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o čísle 1 odstavce 2 v úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Blatná a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

5. Pozměňovací návrh posl. Blatné a druhů:

V § 1, odst. 2, č. 1 buďtež slova: "alespoň na 24 hodiny" nahrazena slovy "alespoň na týden".

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným návrhem, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o čísle 1 odstavce 2 podle návrhu pp. posl. Patzela a druhů. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

6. Pozměňovací návrh posl. Patzela a soudr.:

V § 1, odst. 2, čís. 1 buďtež slova "24 hodiny" nahrazena slovy "8 dní".

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, jejž podali pp. posl. Patzel a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo souhlasí s číslem 1 odstavce 2 podle zprávy, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Číslo 1 odstavce 2 je schváleno podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o čísle 2 odstavce 2 v úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Taub a soudr. shodně s návrhy pp. posl. Toužila a soudr. a Patzela a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

7. Pozměňovací návrh posl. Tauba a druhů:

V § 1, odst. 2, č. 2 buďtež škrtnuta slova "nebo pro trestný čin" až "nakládáním".

8. Eventuální návrh posl. Toužila a druhů k §u 1:

V odst. 2, čís. 2 budiž vypuštěna věta od slov: "nebo pro trestný čin" až "zlým nakládáním".

9. Pozměňovací návrh posl. Patzela a soudr.:

V § 1, odst. 2, čís. 2 buďtež škrtnuta slova "nebo". . ."nakládáním".

Předseda: Kdo souhlasí s přečtenými shodnými návrhy pp. posl. Tauba a soudr., Toužila a soudr., Patzela a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy jsou zamítnuty

Teď budeme hlasovati o čísle 2 odstavce 2 v §u 1 podle úpravy eventuálního návrhu pp. posl. Hausmanna a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

10. Eventuální doplňovací návrh posl. Hausmanna a druhů:

Bude-li zamítnut návrh posl. Tauba a soudr. k § 1, odst. 2, čís. 2, navrhujeme:

K § 1, odst. 2, čís. 2 buďtež za slova "nakládáním" připojena slova "jestliže k tomuto zlému nakládání nezavdal nájemníkovi příčinu pronajimatel a jeho choť bydlící v domě".

Předseda: Kdo souhlasí s tímto eventuálním doplňovacím návrhem pp. posl. Hausmanna a soudr., prosím, ať zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o úpravě, jak ji navrhuje eventuální návrh posl. Toužila a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

11. Eventuální doplňovací návrh posl. Toužila a soudr. k §u 1, odst. 2, čís. 2:

Za slova "na těchto osobách" buďtež vsunuta slova: "v domě, v němž nájemník bydlí".

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným eventuálním návrhem pp. posl. Toužila a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Toužila a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o eventuálním návrhu, který podali pp. posl. Patzel a soudr. k téže věci. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

12. Eventuální doplňovací návrh posl. Patzela a druhů:

Bude-li zamítnut náš návrh k § 1, odst. 2, čís. 2, navrhujeme, aby po slově "nakládáním" byla připojena tato slova: "ledaže majetník domu nebo jeho choť byli rovněž potrestáni následkem vzájemné žaloby."

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným eventuálním návrhem, který podali pp. posl. Patzel a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Patzela a soudr. je zamítnut.

Kdo teď souhlasí s číslem 2 odstavce 2 v §u 1 podle výbor. zprávy, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Číslo 2 odstavce 2 v §u 1 je schváleno podle zprávy.

Teď bude hlasovati o čísle 3 odstavce 2 v §u 1, a to nejprve o návrhu na škrtnutí, jež souhlasně navrhují p. posl. Schälzky a soudr., Uhl a soudr., Patzel a soudr. Návrhy ty není třeba čísti, poněvadž znějí na škrtnutí.

Kdo souhlasí s návrhem p. posl. Schälzkyho a soudr., Uhla a soudr., Patzela a soudr., kteří navrhují škrtnutí číslice 3 odstavce 2 §u 1, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy na škrtnutí čísla 3 jsou zamítnuty.

Teď budeme hlasovati meritorně o čísle 3 odstavce 2 v §u 1, a to v úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Schubert a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

16. Pozměňovací návrh posl. Schuberta a druhů:

V §u 1, odst. 2 budiž škrtnuto čís. 3 a místo něho budiž vloženo toto ustanovení:

"3. užívá-li nájemník bytu, označeného v odevzdací smlouvě výslovně jako součást rolnického výminku, a jestliže bytu toho potřebuje sám výměnkář nebo jiný člen rodiny uvedený v odevzdací smlouvě."

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, který podávají pp. posl. Schubert a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Schuberta a soudr. je zamítnut."

Teď budeme hlasovati o čísle 3 odstavce 2 v §u 1 podle zprávy.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Číslo 3 odstavce 2 v §u 1 je schváleno podle zprávy.  

Teď budeme hlasovati o doplňku, jak jej navrhují pp. posl. Patzel a soudr. ve svém eventuelním návrhu. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

17. Eventuální doplňovací návrh posl. Patzela a druhů:

Bude-li zamítnut náš návrh na škrtnutí čís. 3 v §u 1, odst. 2, navrhujeme tento dodatek: "na základě odsouzení podle trestního zákona".

Předseda: Kdo souhlasí s tímto doplňkem, který navrhují pp. posl. Patzel a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o doplňku, který navrhují ve svém eventuelním návrhu pp. posl. Toužil a soudr. k téže číslici. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

18. Eventuální doplňovací návrh posl. Toužila a druhů k §u 1, odst. 2:

V případě, že by nebylo schváleno škrtnutí čísla 3 v §u 1, odst. 2, budiž k čís. 3 připojena tato věta: "proti osobám, které žijí s vypovězeným ve společné domácnosti a o které jest vypovězený podle zákona povinen pečovati nebo skutečně pečuje, nelze tohoto důvodu výpovědi uplatniti, prohlásí-li, že chtějí v poměru nájemném setrvati."

Předseda: Kdo souhlasí s tímto doplňkem, který navrhují pp. posl. Toužil a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Toužila a soudr. je zamítnut.

Teď je zde návrh pp. posl. Kirpalové a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

19. Eventuální doplňovací návrh posl. Kirpalové a druhů, bude-li zamítnut návrh posl. Uhla a soudr. na škrtnutí čísla 3 v odst. 2 §u 1:

K §u 1, odst. 2, čís. 3 budiž připojen tento dodatek: "Příslušníci rodiny, kteří bydleli společně a nebyli vypovězeni, nastupují v práva a povinnosti nájemníkovy."

Předseda: Kdo souhlasí s tímto doplňkem, který navrhují pí. posl. Kirpalová a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o číslech 4, 5, jakož i 7 téhož odstavce 2 v §u 1 podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čísla 4, 5, jakož i 7 odstavce 2 v §u 1 jsou schválena podle zprávy výborové.

O číslech 6 a 8, jichž škrtnutí navrhují pp. posl. Uhl a soudr., budeme hlasovati positivně podle zprávy.

Kdo souhlasí s čísly 6 a 8 podle zprávy výboru, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čísla 6 a 8 jsou přijata podle zprávy a tím je zamítnut návrh pp. posl. Uhla a soudr. na škrtnutí těchto čísel.

Teď budeme hlasovati o čísle 9 odstavce 2 v §u 1.

Nejprve budeme hlasovati o návrhu pp. posl. Uhla a soudr. na škrtnutí tohoto čísla.

Kdo s návrhem pp. posl. Uhla a soudr. na škrtnutí čísla 9 souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh ten je zamítnut.

Nyní budeme hlasovati o tomto čísle 9 v úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Häusler a soudr. a posl. Schäfer a soudr. Žádám za přečtení jejich návrhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

20. Eventuální pozměňovací návrh posl. Häuslera a druhů:

V §u 1, odst. 2, č. 9 buďtež škrtnuta slova "který soud uzná za dostatečný" a před slova "náhradní byt" jest vložiti slovo "přiměřený".

21. Eventuální pozměňovací návrh posl. Schäfera a druhů:

V §u 1, odst. 2, č. 9, buďtež škrtnuta slova od "Náhrady" až "nemusí". 

Předseda: Kdo souhlasí s těmito přečtenými návrhy pp. posl. Häuslera a soudr. a Schäfera a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy tyto jsou zamítnuty.

Teď budeme hlasovati o čísle 9 odstavce 2 v §u 1 podle výborové zprávy.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Číslo 9 odstavce 2 §u 1 je schváleno podle zprávy.

Teď budeme hlasovati o čísle 10, jehož škrtnutí navrhují pp. posl. Uhl a soudr. a budeme hlasovati o něm positivně podle zprávy.

Kdo souhlasí s číslem 10 podle výborové zprávy, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Číslo 10 odstavce 2 v §u 1 je schváleno podle zprávy výborové a tím je zamítnut návrh pp. posl. Uhla a soudr. na škrtnutí.

Teď budeme hlasovati o čísle 11 podle výborové zprávy.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Číslo 11 jest schváleno podle zprávy výborové.

Teď je tu dodatek, který navrhují pp. posl. Schuster a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

22. Doplňovací návrh posl. Schustera a druhů:

V §u 1, odst. 2, č. 11 budiž připojeno jako poslední věta: "opatří-li pronajimatel přiměřený náhradní byt".

Předseda: Kdo souhlasí s tímto dodatkem, jejž navrhují pp. posl. Schuster a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Schustera a soudr. jest zamítnut.

Teď budeme hlasovati o čísle 12.

Nejprve budeme hlasovati o návrhu pp. posl. Uhla a soudr. na škrtnutí tohoto čísla.

Kdo souhlasí s návrhem pp. posl. Uhla a soudr. na škrtnutí čísla 12, odstavce 2 v §u 1, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, návrh na škrtnutí je zamítnut.

Nyní budeme hlasovati o eventuálním pozměňovacím návrhu k tomuto číslu, jejž podali pp. posl. Schuster a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

23. Eventuální pozměňovací návrh posl. Schustera a druhů:

Bude-li zamítnut návrh posl. Uhla a soudr. na škrtnutí čísla 12 v § 1, odst. 2, navrhuje se:

V §u 1, odst. 2, čís. 12 budiž před slova "náhradní byt" vloženo slovo "přiměřený" a buďtež škrtnuta slova "který soud uzná za dostatečný".

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným návrhem pp. posl. Schustera a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Schustera a soudr. jest zamítnut.

Teď budeme hlasovati o čísle 12 podle výborové zprávy.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Číslo 12 je schváleno podle zprávy výborové.

Přistoupíme ke hlasování o čísle 13, odst. 2 v §u 1.

Budeme hlasovati nejprve o návrhu pp. posl. Uhla a soudr. na škrtnutí tohoto čísla.

Kdo souhlasí s tímto návrhem na škrtnutí čísla 13, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, návrh na škrtnutí je zamítnut.

Nyní budeme hlasovati o čísle 13 v úpravě eventuálního pozměňovacího návrhu pp. posl. Palme a soudr. Žádám o přečtení jeho.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

24. Eventuální pozměňovací návrh posl. Palmeho a druhů:

Bude-li zamítnut návrh na škrtnutí §u 1, odst. 2, čís. 13, navrhuje se:

V §u 1, odst. 2, číslo 13 budiž škrtnuta poslední věta.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, jejž podali pp. posl. Palme a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Palmeho a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o čísle 13 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Číslo 13 jest schváleno podle zprávy výborové.

O čísle 14 téhož odstavce, jehož škrtnutí zase navrhují pp. posl. Uhl a soudr., budeme hlasovati positivně podle zprávy výborové.

Kdo s číslem 14 souhlasí podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se).

To je většina. Číslo 14 odstavce 2 v §u 1 je schváleno podle zprávy výborové a současně je zamítnut návrh pp. posl. Uhla a soudr. na škrtnutí jeho.

K číslu 15 odstavce 2 v §u 1 je návrh pp. posl. Tauba a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

25. Pozměňovací návrh posl. Tauba a druhů:

V § 1, odst. 2, č. 15 budiž po slově "bytech" vloženo "má-li vlastní byt".

Poslední věta budiž škrtnuta a nechť zní takto: "jehož vlastnictví nabyl nejpozději do 1. dubna 1924".

Předseda: Kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem, který podali pp. posl. Taub a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Tauba a soudr. je zamítnut.

Teď máme úpravu, jak ji navrhují ve svém eventuelním návrhu pp. posl. Hausmann a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

26. Eventuální doplňovací návrh posl. Hausmanna a druhů:

Bude-li zamítnut návrh posl. Tauba a druhů, podaný k § 1, odst. 2, č. 15, navrhujeme:

Jako poslední věta budiž připojeno k čís. 15: "Má-li vlastník jiný byt, může tohoto ustanovení použíti jen tehdy, jestliže byt, který dosud měl, dá k volnému použití svému dosavadnímu nájemníkovi, který bydlil v jeho domku s malými byty."

Předseda: Kdo souhlasí s tímto eventuelním návrhem, jejž podali pp. posl. Hausmann a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Gausmanna a soudr. je zamítnut.

Nyní budeme hlasovati o čísle 15 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Číslo 15 odstavce 2 v §u 1 je schváleno podle zprávy výborové.

K číslu 16 téhož odstavce je návrh pp. posl. dr. Holitschera a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

27. Pozměňovací návrh posl. dr. Holitschera a druhů:

V §u 1, odst. 2, čís. 16 budiž po slově "státu" vloženo "pokud jest bytu třeba pro zaměstnance uvedené korporace " a místo slova "dostatečný" budiž vloženo "přiměřený".

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným návrhem, jejž podali pp. posl. dr. Holitscher a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. dr. Holitschera a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o čísle 16 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Číslo 16 odstavce 2 v §u 1 je schváleno podle zprávy výborové. 

O čísle 17 budeme hlasovati podle výborové zprávy.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Číslo 17 je schváleno podle zprávy výborové.

Teď je tu doplněk první věty, jak jej navrhují pp. posl. Horák, Vávra a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

28. Doplňovací návrh posl. Horáka, Vávry a druhů:

V §u 1, odst. 2, čís. 17 za větou "zaniklo-li živnostenské oprávnění nájemníkovo k provozování živnosti v najatých místnostech" buď vsunut dodatek: "a není-li vdovy neb jiných zákonitých dědiců, kteří v provozování živnosti v místnostech těch chtějí pokračovati".

Předseda: Kdo souhlasí s tímto doplňkem, jak jej navrhují pp. posl. Horák, Vávra a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Horáka, Vávry a soudr. je zamítnut.

U čísla 18 odstavce 2 v §u 1 je nejprve návrh pp. posl. Grünznera a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

29. Pozměňovací návrh posl. Grünznera a druhů:

V §u 1, odst. 2, č. 18 buďtež škrtnuta slova "je-li nájemníkem fysická osoba" a slova "kterého nabyl před 1. listopadem 1918".

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, jejž podali pp. posl. Grünzner a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Grünznera a soudr. je zamítnut.

Teď je zde další návrh úpravy, jak ji navrhují pp. posl. Horák, Najman a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

30. Pozměňovací návrh posl. Horáka, Najmana a druhů:

V §u 1, odst. 2, čís. 18 ve větě: "jde-li o nájemníka, který přiznal jmění podle zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n., pokud se týče podle nařízení ze dne 25. června 1920, čís. 424 Sb. z. a n., aspoň 1,000.000 Kč" pozměněna buď tato číslice na "750.000 Kč".

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou, jak ji navrhují pp. posl. Horák, Najman a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Horáka, Najmana a soudr. je zamítnut.

Teď je zde návrh úpravy, jak ji navrhují pp. posl. dr. Labay a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

31. Pozměňovací návrh posl. dr. Labaya a spol.:

V § 1, odst. 2, bod 18 vyška majetkovej hodnoty nech je snižená při fysických osobách na 500.000 Kč, pri společnostiach na 5,000.000 Kč.

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným návrhem pp. posl. dr. Labaye a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. dr. Labaye a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati podle zprávy výborové o tomto čísle 18 odstavce 2 v §u 1.

Kdo s ním souhlasí podle zprávy, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Číslo 18 odstavce 2 v §u 1 je schváleno podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o návrhu pp. posl. dr. Labaye a soudr. na vsunutí nového čísla 19. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

32. Doplňujúci návrh posl. dr. Labaya a spol.:

§ 1, odst. 2 nech je doplnený: "(19) nájomníkovi, ktorému bola predpísaná dľa posledného predpisu daň dôchodková od základu výše 60.000 korún a daň zárobková verej. účt. podnikov od základu výše 250.000 korún".

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem vsuvky pp. posl. dr. Labaye a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)  

To je menšina. Návrh pp. posl. dr. Labaye a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o odst. 3 §u 1 podle návrhu pp. posl. dr. Holitschera a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

33. Pozměňovací návrh posl. dr. Holitschera a druhů:

V § 1, odst. 3 buďtež škrtnuta slova "a nahraditi mu zaviněnou škodu" a místo nich vloženo "a nahraditi mu stěhovací náklady a jinou škodu, která mu vznikne".

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou, jak ji navrhují pp. posl. dr. Holitscher a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. dr. Holitschera a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o odst. 3 §u 1 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Odst. 3 §u 1 je schválen podle zprávy výborové.

Teď je zde doplňovací návrh p. posl. Hausmanna a soudr. na vsunutí nového odst. 4 do §u 1. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

34. Doplňovací návrh posl. Hausmanna a druhů:

V § 1 budiž připojeno jako nový odst. 4 toto ustanovení:

"Za přiměřenou náhradu podle předchozích ustanovení jest pokládati byt, jenž jak prostorou, tak vypravením a nájemným lze na roveň postaviti dosavadnímu bytu nájemníkovu."

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, jejž podali pp. posl. Hausmann a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Hausmanna a soudr. je zamítnut.

Tím vyřízeno je hlasování o § 1.

Teď budeme hlasovati o § § 2 a 3, k nimž není pozměňovacích návrhů, podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § § 2 a 3 jsou schváleny podle zprávy výborové.

Při §u 4 budeme o odstavcích 1 a 2, k nimž není pozměňovacích návrhů, hlasovati podle zprávy výborové, a to ve znění s opravou tiskové chyby, jak jsem uvedl při svém návrhu na způsob hlasování, že v odst. 2 v 6. řádku zdola místo "na určitou dobu" bude státi správně "na neurčitou dobu".

Kdo souhlasí s těmito odstavci podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Odstavce 1 a 2 §u 4 jsou schváleny podle zprávy výborové s opravou, kterou jsem uvedl.

Teď budeme hlasovati o odst. 3 §u 4, a to podle úpravy, jak ji navrhují pp. posl. Kaufmann a soudr. Žádám o její přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

35. Pozměňovací návrh posl. Kaufmanna a druhů:

V § 4, odst. 3 budiž slovo "může" nahrazeno slovem "musí".

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou, jak ji navrhují pp. posl. Kaufmann a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Kaufmanna a soudr. je zamítnut.

Teď je zde návrh pp. posl. Patzela a soudr. Žádám o jeho přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

36. Pozměňovací návrh posl. Patzela a druhů:

V § 4, odst. 3 buďtež slova "může soud odepříti" nahrazena těmito slovy: "nelze připustiti".

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným návrhem pp. posl. Patzela a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Patzela a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o odst. 3 §u 4 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím je přijat tento odstavec podle zprávy výborové.

O odstavcích 4 a 5 §u 4, k nimž není pozměňovacích návrhů, budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Odstavce 4 a 5 §u 4 jsou schváleny podle zprávy výborové.

K §u 5 jsou návrhy pp. posl. dr. Haase a soudr. a Heegera a soudr. Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

37. Pozměňovací návrh posl. dr. Haase a druhů:

V § 5 buďtež škrtnuta slova "nebo z důvodu čís. 9, pokud jde o pronájem jiných místností než bytů".

38. Pozměňovací návrh posl. Heegera a druhů:

V § 5 budiž škrtnut odst. 2.

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou, kterou navrhují pp. posl. dr. Haas a soudr. a posl. Heeger a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy posl. dr. Haase a soudr. a Heegera a soudr. jsou zamítnuty.

Teď budeme hlasovati o §u 5 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 5 je schválen podle zprávy výborové.

K §ům 6 a 7 není pozměňovacích návrhů. Budeme tedy hlasovati o nich podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §§ 6 a 7 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. §§ 6 a 7 jsou schváleny podle zprávy výborové.

U § 8 je úprava, kterou navrhují pp. posl. Roscher a soudr., Deutschová a soudr. Žádám, aby byla přečtena.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

39. Pozměňovací návrh posl. Roschera a druhů:

§ 8, odst. 1 budiž škrtnuto slovo "obecně".

40. Pozměňovací návrh posl. Deutschové a druhů:

V § 8 budiž škrtnut odst. 5.

Předseda: Kdo souhlasí s přečtenou úpravou, jak ji navrhují pp. posl. Roscher a soudr. a posl. Deutschová a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy tyto jsou zamítnuty.

Teď budeme hlasovati o § 8 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 8 je schválen podle zprávy výborové.

U § 9 nejprve budeme hlasovati o odst. 1 podle zprávy výborové, ježto není pozměňovacích návrhů.

Kdo souhlasí s odst. 1 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Odst. 1 §u 9 je schválen podle zprávy výborové.

Při odst. 2 je návrh pp. posl. Toužila a soudr. a pp. posl. Patzela a soudr., kteří žádají škrtnutí tohoto odstavce. Budeme však hlasovati positivně, a to nejprve v úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Hackenberg a soudr. Žádám, aby byla přečtena.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

43. Pozměňovací návrh posl. Hackenberga a druhů:

V § 9, odst. 2 budiž u lit. a) vloženo místo "50%" "40%", u lit. b) místo "70%" "60%" a místo "80%" rovněž "60%", u lit. c) místo "40%" "30%", místo "50%" "40%" a místo "80%" "60%".

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou odst. 2 §u 9, jak ji navrhují pp. posl. Hackenberg a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Hackenberga a soudr. je zamítnut.

Teď je zde úprava, kterou navrhují pp. posl. Horák, Anděl a soudr. Žádám, aby byla přečtena.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

44. Pozměňovací návrh posl. Horáka, Anděla a druhů:

Odstavec 2 c) §u 9 budiž celý škrtnut.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP