Úterý 8. dubna 1924

Předseda: Všecky tyto návrhy jsou dostatečně podepsány a jsou předmětem jednání.

Dávám závěrečné slovo panu zpravodaji.

Zpravodaj posl. Langr: Slavná sněmovno! Debata o vládním návrhu zákona o ochraně nájemníků potvrdila, že o otázce ochrany nájemníků je různé mínění. Byly zde uváděny důvody pro i proti zachování dosavadního zákona. Pokud se týče kritiky jednotlivých ustanovení, byly uváděny důvody převážně věcné, Nescházelo však ani těch, kteří uváděli důvody, které neobstojí věcné a seriosní kritice, zejména byl to p. posl. Toužil, který zákonu na ochranu nájemníků vytýkal věci, které jednak v osnově zákona obsaženy nejsou, a jednak věci, které byly velmi zkresleny.

Pan posl. Toužil stěžoval si, že osnova zákona na ochranu nájemníků zavádí různá nová nařízení, která jsou schopna velmi citelně poškoditi zájmy širokých vrstev lidových. Zejména poukazoval na ustanovení §u 8 předlohy zákona, kde tvrdil - proti mému tvrzení, že tento paragraf zákona nedoznal žádné změny - že jsem slavnou sněmovnu informoval nepravdivě, že naopak § 8 tohoto zákona zavádí nové podstatné zvýšení, pokud se týká uprázdněných místností ve starých budovách. Musím poprositi p. kol. posl. Toužila, aby laskavě dal si tolik práce s porovnáním starého zákona se zněním osnovy právě projednávané a sezná, že na § 8 starého zákona nebylo změněno ani slůvko. Je tedy správné to, co jsem ve svém úvodním referátě přednesl, že tento paragraf zákona změněn nebyl.

Pokud se týká procentních obnosů uváděných p. posl. Toužilem, který tvrdil, že nové zvýšení na základě §u 8 této osnovy bude činiti od 50 až 80%, dovoluji si upozorniti pana poslance - ne proto, abych ho poučoval, ale proto, jelikož mám obavu, že mnoho lidí, kteří budou čísti v "Rudém Právu", že nájemné bylo od 50 do 80% zvýšeno, mohlo by se domnívati, že je to pravda, a mohli by se nalézti také majitelé domů, kteří by toto zvýšené nájemné neoprávněně vybírali, a konečně mohlo by se státi, že příslušníci komunistické strany, poučeni "Rudým Právem", mohli by omylem toto horentní zvýšení nájemného neprávem platiti - aby laskavě toto své tvrzen poopravil, poněvadž nezakládá se na pravdě.

Pokud se týká obav p. posl. Toužila, že § 1 tohoto zákona zavádí nové důvody pro výpověď, o těchto nových ustanoveních mluvil jsem již ve svém úvodním slově. Chci jen rozptýliti obavy p. kol. Toužila, pokud se týká náhradních bytů. Tak, jak je věc v zákoně jasně stanovena, je činěn rozdíl mezi náhradním bytem dostatečným a náhradním bytem přiměřeným. Za přiměřený byt považuje zákon ten byt, který odpovídá svojí rozlohou, výší nájemného atd. všemu tomu, co nájemník od bytu požaduje. Jestli je existenčně závislý od tohoto původního svého bytu, padá také přirozeně na váhu. Nemůže se tedy státi, aby okresní soudce v takových případech uznal za dostatečný anebo za přiměřený byt náhradní, který by se nalézal v jiném městě, nežli původní byt vypovězeného nájemníka.

Další věc, kterou uváděl p. kol. Toužil jako kritiku nových ustanovení tohoto zákona, je otázka stíhání těch, kteří neoprávněným způsobem vybírají nepřiměřeně vysoké podnájemné. Nám nemůže býti omluvou, že v Praze a jiných velkých městech je tisíce rodin, které si udělaly z podnájemnické otázky živnost, naopak my, jako zákonodárci musíme se snažiti, abychom tyto nepřístojnosti, tyto velice škaredé zjevy veřejného života potlačovali. Proto dali jsme do §u 22 ustanovení, že dáváme možnost majetníku domu žádati okresní soud o přezkoumání, odpovídá-li vybírané podnájemné ustanovením tohoto zákona, a není-li tomu tak, že má majetník domu právo žádati okresní soud o vypovědění tohoto nájemníka. Ustanovení toto je jistě v zájmu všeobecném a nemůže býti takovým způsobem kritisováno.

Pokud se týče obavy pana kol. Toužila, že nové ustanovení v osnově projednávaného zákona, které jedná o ochraně náhradových bytů, které byly poskytnuty v novostavbách, myslím, že tato obava je bezpředmětná, jelikož dosavadní platný zákon nechránil tyto nájemníky v náhradových bytech vůbec, a toto ustanovení zákona je velmi podstatným zlepšením současného stavu. Tímto ustanovením chráníme také proti výpovědi ty, kteří dosud ochrany zákona nepožívali.

Pokud se týká obav, že ustanovením §u 31, resp. doplňkem tohoto paragrafu ochrana nájemníků se nebude vztahovati na přístavby a nástavby a že by bylo možno poškoditi nájemníky takovým způsobem jak uváděl kol. Toužil, musím zase kol. Toužila upozorniti, že tímto ustanovením na daných poměrech se naprosto ničeho nemění. I podle dosavadního zákona měl majetník domu, který provedl nástavbu nebo přístavbu ve staré budově, právo stanoviti si nájemné, které odpovídalo výši stavebního nákladu. Tedy tímto ustanovením zákona nezavádí se nic nového a nemůže nastati okolnost, kterou uváděl kol. Toužil, totiž že nájemníci, kteří dosud platí v těchto domech 800 Kč ročně nájemného, budou napříště vydáni nebezpečí, že budou museti platiti 1600 až 2000 Kč ročně. Tedy ani tato obava není opodstatněna.

Pokud se týká všeobecného tvrzení pana kol. Toužila, že projednávaná osnova zákona je podstatným zhoršením zákona starého, mohu přiznati, že je zhoršením zákona starého jen pokud se týká hospodářsky a sociálně dobře postavených vrstev našeho obyvatelstva. (Tak jest!) Pokud se týká sociálně slabých širokých vrstev lidových nedoznala tato osnova zákona naprosto žádného zhoršení.

Vedle pana kol. Toužila vyslovila se také řada pánů o různých nových ustanoveních osnovy zákona na ochranu nájemníků. Byly to důvody veskrze věcné, které jinak z našeho zásadního hlediska musíme naprosto schvalovati, ale nemůžeme schvalovati vývody, kterých zde použil zástupce strany národně demokratické pan dr. Matoušek.

Pan posl. dr. Matoušek uvedl jednak věci, které neodpovídají skutečnosti, jednak podrobil osnovu zákona kritice formou takového rázu, že nemůžeme k tomuto projevu naprosto mlčeti.

Pan dr. Matoušek uvedl, že my socialisté stavíme se za tento zákon jen pod dojmem agitace z ulice. Pan dr. Matoušek šel dokonce tak daleko, že nás, kteří obhajujeme tento zákon, nazval nestatečnými zákonodárci.

Slavná sněmovno! Musím toto tvrzení pana dr. Matouška odmítnouti. Domnívám se, že my, kteří držíme tento zákon, máme tolik statečnosti, že jej dovedeme držeti i proti těm, kteří jsou úhlavními nepřáteli tohoto zákona a kteří provádějí agitaci daleko větší, nežli ti, kteří mají existenční zájem na tomto zákoně. (Výborně!) Tím, že držíme tento zákon v jeho starých ustanoveních, neprojevili jsme se býti nestatečnými, právě naopak, máme tolik odvahy říci naprosto jasně a srozumitelně, že tento zákon odpovídá daným poměrům, že je to existenční nutností pro zachování klidu a pořádku v tomto státě. (Výborně!)

To je hlavní důvod, proč my socialisté držíme tento zákon.

Pokud se týče kritiky, kterou provedl pan dr. Matoušek na různých ustanoveních tohoto zákona, zejména proti našemu stanovisku, které jsme projevili při poradě, když se pracovalo na tomto zákoně, že totiž jsme byli proti zásadě radikálního pronikavého průlomu, který navrhován byl určitými stranami, chci říci toto: V poradě, která jednala o eventuelním znění osnovy právě projednávaného zákona, bylo také mluveno, zdali by nebyla vhodná doba, aby se přistoupilo na tak zvanou svobodu smluv. Proč jsme nechtěli přistoupiti na toto ustanovení? My jsme na toto ustanovení nemohli přistoupiti proto, poněvadž nepovažujeme současnou dobu za příhodnou, abychom povolili tak zvanou svobodu smluv z toho jednoduchého důvodu, poněvadž v tom případě, kdyby člověk z existenčního zájmu, z naprosté nutnosti byl povinen provozovnu obchodní nebo živnostenskou přijmouti za jakýchkoliv podmínek, neznamená to pro nás žádnou svobodu smluv. To by bylo donucení strany jedné stranou druhou a znamenalo by to těžké existenční a hospodářské zatížení těchto malých lidí. Z těchto věcných důvodů postavili jsme se proti takovému řešení ochrany nájemníků.

Pokud se týká druhé věci, o které ráčil se zmíniti pan posl. dr. Matoušek, totiž vypuštění uprázdněných místností ve starých budovách z ochrany zákona, postavili jsme se také proti tomu, poněvadž jsme se nechtěli vystaviti tomu nebezpečí, že by v jednom a témž domě byly dva druhy nájemníků, že by v témž domě z jednoho a téhož bytu platil jeden nájemník 400 Kč čtvrtletně a druhý 1600 Kč. To je jedna příčina. Z druhé příčiny nemohli jsme souhlasiti s tímto ustanovením zákona, jelikož jsme věděli, v jak těžkých hospodářských a sociálních poměrech žije nás dělník a vůbec státní a veřejný zaměstnanec. Takovýmito ustanoveními zákona, slavná sněmovno, znemožnili bychom vůbec tomu, koho potkalo neštěstí, že je zbaven svého příbytku, aby si opatřil nový. Jestliže pan dr. Matoušek zde uvedl, že při tomto zákoně je jaksi posilován určitý druh korupce a lichvy s byty, musím říci pouze, že ani tehdy, kdybychom tímto zákonem stanovili možnost, aby majitel domu žádal nájemné v jakékoliv výši, nezabránili bychom této bytové lichvě, tomu žádání odstupného v mnohém případě do té doby, dokud nebude tolik bytů, aby občan bez bytu mohl si bez námahy a velikého finančního zatížení získati nový. Naprostým zrušením tohoto zákona nedocílíme, aby zmizela bytová lichva, a důvody pana dr. Matouška, které zde uvedl, nejsou tak pádnými, aby nás přesvědčily o nutnosti zrušení tohoto zákona.

Pan dr. Matoušek prohlásil také, že tento zákon je jaksi brzdou oživení stavebního ruchu a že by byl blázen člověk, který by za nynějšího stavu věcí investoval peníze do novostavby. Musím prohlásiti, že řada lidí, kteří považovali vyřízení bytové krise za akutní, utvořila různá stavební družstva, která se v praksi znamenitě osvědčila. Zákon o stavebním ruchu udělal po této stránce velice mnoho, zejména tam, kde podporoval ve velké míře družstva. Je jisto, že určití jednotlivci dobrodiní zákona o stavebním ruchu zneužili. Jsou případy, že zejména soukromí podnikatelé ze spekulačních důvodů stavěli na státní garancii a pak si dali téměř celé stavební náklady zaplatiti od svých nájemníků, takže obnosy garantované státem dostali ne jako podporu státní, nýbrž jako státní dar. Jsou případy, že takoví podnikatelé dovolili si obírati ze 3pokojového bytu s kuchyní bez jakéhokoliv komfortu 18.000 Kč ročně nájemného - tedy vyložená bytová lichva.

Při té příležitosti musím poukázati také na jeden velmi nemilý a nepěkný zjev našeho veřejného života, na t. zv. bytové kanceláře. Bytové kanceláře jsou zřizovány po živnostensku ne proto, aby pomáhaly lidem, kteří octli se v tísni, kteří jsou bez bytu, ale za tím účelem, aby vymámily z těch největších chudáků poslední jejich krejcar. Jsou zejména zde v Praze bytové kanceláře, které vybírají 50 až 100 Kč zápisného a které posílají ubohé dělnické matky do bytů, o nichž předem už vědí, že majitel domu žádá 30 až 40 tisíc korun odstupného. Sociálně-politický výbor přijal resoluci, kterou se vláda žádá, aby nařídila lichevním úřadům přísnou kontrolu t. zv. bytových kanceláří. Mám za to, že by se lichevní úřady nijak neprohřešily proti zájmům veřejnosti, kdyby celou řadu takovýchto vyděračských kanceláří úředně zavřely. (Výborně!)

Vážení pánové! Slavné sněmovně byla předložena řada pozměňovacích návrhů k osnově tohoto zákona. Tyto návrhy byly již předmětem jednání soc.-politického výboru, byly až na resoluci, o které jsem zde právě hovořil, zamítnuty, a proto z týchž důvodů, pro které je zamítl výbor sociálně-politický, navrhuji, aby pozměňovací návrhy, které byly slavné sněmovně podány, schváleny nebyly.

Doporučuji slavné poslanecké sněmovně vládní osnovu zákona ke schválení v tom znění, jak byla slavné sněmovně předložena. (Výborně! Potlesk.)

Předseda (zvoní): Budeme hlasovati. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Při hlasování míním postupovati takto:

Nejprve hlasovati budeme o celkové nové osnově, kterou svými hlavními pozměňovacími a doplňovacími návrhy z návrhu zprávy výborové utvořil posl. Toužil a soudr.; bude-li tato osnova přijata, odpadne ovšem další hlasování.

Nebude-li tato osnova přijata, budeme hlasovati na podkladě zprávy výborové a jednotlivých návrhů, čítajíc v to eventuelní návrhy posl. Toužila a soudr., podané pro případ, že by byly zamítnuty návrhy hlavní.

Hlasování toto dělo by se tímto pořadem:

O §u 1 dám hlasovati takto:

O odstavci 1. a úvodní větě odstavce 2 bychom hlasovali nejprve v úpravě navržené návrhy posl. Hausmanna a soudr. a posl. Schweichharta a soudr., které jsou shodny s návrhem posl. Patzela a soudr.; nebudou-li přijaty, ve znění zprávy výborové.

O čísle 1 odstavce 2 bychom hlasovali v úpravě, kterou navrhují posl. Blatná a soudr.; nebude-li přijata, v úpravě, kterou navrhují posl. Patzel a soudr.; nebude-li ani ta přijata, podle zprávy výborové.

O čísle 2 odstavce 2 bychom hlasovali nejprve v úpravě, navržené návrhem posl. Tauba a soudr., jež se shoduje s návrhy posl. Toužila a soudr. a posl. Patzela a soudr.; nebude-li tato úprava přijata, v úpravě navržené eventuálním doplňovacím návrhem posl. Hausmanna a soudr.; nebude-li také tato úprava přijata, v úpravě navržené eventuálním návrhem doplňovacím posl. Toužila a soudr.; nebude-li ani tato úprava přijata, v úpravě eventuálního doplňovacího návrhu posl. Patzela a soudr.; nebude-li přijata ani tato úprava, ve znění zprávy výborové.

O návrhu posl. Uhla a soudr. na škrtnuti čísel 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 odstavce 2 §u 1 jednati budeme při jednotlivých těchto číslech. Samozřejmo, když to které číslo bude přijato positivně, bude tím zamítnut návrh na jeho škrtnutí.

Tak při čísle 3 odstavce 2 §u 1 nejprve rozhodneme o návrhu na škrtnutí, jež souhlasně navrhují svými návrhy posl. Uhla soudr., posl. Schälzky a soudr. a posl. Patzel a soudr.

Nebude-li přijat návrh na škrtnutí, budeme hlasovati meritorně o čísle 3 odstavce 2 §u 1, a to nejprve v úpravě navržené posl. Schubertem a soudr.; bude-li zamítnuta, ve znění zprávy výborové.

Když bude znění zprávy přijato, budeme hlasovati o doplňcích jeho, a to o doplňku navrženém posl. Patzelem a soudr. v jeho eventuálním návrhu; nebude-li přijat, o doplňku navrženém eventuálním návrhem posl. Toužila a soudr.; nebude-li ani ten přijat, o doplňku navrženém posl. Kirpalovou a soudr. v jejím eventuálním návrhu.

O číslech 4 a 5 jakož i 7, k nimž není pozměňovacích návrhů, budeme hlasovati podle zprávy výborové.

O číslech 6 a 8, jejichž škrtnutí navrhují posl. Uhl a soudr., budeme hlasovati positivně ve znění zprávy výborové. Přijetím nebo nepřijetím rozhodnuto bude současně o návrhu posl. Uhla a soudr.

Při čísle 9 odstavce 2 §u 1 budeme hlasovati nejprve o návrhu posl. Uhla a soudr. na škrtnutí tohoto čísla. Bude-li tento návrh zamítnut, budeme hlasovati o čísle 9 v úpravě eventuálních pozměňovacích návrhů posl. Häuslera a soudr. a Schäfera a soudr. Nebude-li úprava tato přijata, budeme hlasovati ve znění zprávy výborové. 

O čísle 10, jehož škrtnutí navrhují posl. Uhl a soudr., budeme hlasovati positivně ve znění výborové zprávy, neníť jiných návrhů. Přijetím nebo nepřijetím rozhodnut bude také návrh posl. Uhla a soudr.

O čísle 11 budeme hlasovati nejprve ve znění zprávy výborové a pak o dodatku, navrženém posl. Schusterem a soudr. (Hluk. - Předseda zvoní.)

Prosil bych o klid. Pozměňovacích a doplňovacích návrhů je podáno 70, hlasování bude značně komplikované.

Při čísle 12 odstavce 2 §u 1 budeme hlasovati nejprve o návrhu posl. Uhla a soudr. na škrtnutí tohoto čísla. Bude-li tento návrh zamítnut, budeme hlasovati o čísle 12 v úpravě eventuálního pozměňovacího návrhu posl. Schustera a soudr. Nebude-li úprava tato přijata, budeme hlasovati o čís. 12 podle zprávy výborové.

Při čísle 13 budeme rovněž hlasovati nejprve o návrhu posl. Uhla a soudr. na jeho škrtnutí. Bude tento návrh zamítnut, budeme hlasovati o čísle 13 v úpravě eventuálního pozměňovacího návrhu posl. Palme a soudr. Nebude-li úprava tato přijata, budeme o čís. 13 hlasovati podle zprávy výborové.

O čísle 14, jehož škrt navrhují posl. Uhl a soudr., budeme hlasovati positivně ve znění zprávy výborové, neníť jiných návrhů. Tím bude zároveň rozhodnuto o návrhu na škrtnutí.

O čísle 15 budeme hlasovati nejprve v úpravě návrhu posl. Tauba a soudr.; nebude-li přijata, v úpravě eventuálního návrhu posl. Hausmanna a soudr.; nebude-li ani ta přijata, ve znění zprávy.

O čísle 16 bychom hlasovali v úpravě návrhu posl. dr. Holitschera a soudr.; nebude-li přijata, ve znění zprávy výborové.

O čísle 17 bychom hlasovali ve znění zprávy výborové a pak o doplňku prvé věty, navrženém posl. Horákem, Vávrou a soudr.

O čísle 18 odstavce 2 §u 1 budeme hlasovati nejprve v úpravě návrhu posl. Grünznera a soudr.; nebude-li přijata, v úpravě návrhu posl. Horáka, Najmana a soudr.; nebude-li přijata, budeme hlasovati podle návrhu posl. dr. Labaye a soudr.; nebude-li ani ta přijata, ve znění zprávy výborové.

Pak by se hlasovalo o doplňovacím návrhu posl. dr. Labaye a soudr. na vsunutí nového čísla 19.

O odstavci 3 §u 1 budeme hlasovati v úpravě návrhu posl. dr. Holitschera a soudr.; nebude-li přijata, ve znění zprávy výborové.

Pak bychom hlasovali o návrhu posl. Hausmanna a soudr. na vsunutí nového odstavce 4 do §u 1.

O §§ 2 a 3, k nimž není pozměňovacích návrhů, budeme hlasovati ve znění zprávy výborové.

O §u 4 budeme hlasovati takto: Nejprve o odstavcích 1 a 2, k nimž není pozměňovacích návrhů, ve znění zprávy výborové, s opravením (v 6. řádce odspodu odstavce 2) - to podotýkám napřed - slov "na určitou dobu na správné znění "na neurčitou dobu". To je chyba tisku. Pak budeme hlasovati o odstavci 3 tohoto §u 4. nejprve v úpravě návrhu posl. Kaufmanna a soudr.; nebude-li přijata, v úpravě návrhu posl. Patzela a soudr.; nebude-li ani tato přijata, ve znění zprávy; pak bychom hlasovali o odstavci 4. a 5. tohoto §u 4. ve znění zprávy, neníť pozměňovacích návrhů.

O §u 5. bychom hlasovali nejprve v úpravě návrhů posl. dr. Haase a soudr. a Heegera a soudr.; nebude-li přijata, ve znění zprávy.

O §§ 6. a 7., k nimž není návrhů, budeme hlasovati ve znění zprávy.

O §u 8. budeme hlasovati nejprve v úpravě navržené návrhy posl. Roschera a soudr. a posl. Deutschové a soudr.; nebude-li tato úprava přijata, ve znění zprávy.

O §u 9. budeme hlasovati: nejprve o odstavci 1, k němuž není pozměňovacích návrhů, podle zprávy; pak o odstavci 2, jehož škrt navrhuje posl. Toužil a soudr. a posl. Patzel a soudr. positivně, nejprve v úpravě návrhu posl. Hackenberga a soudr.; nebude-li přijata, v úpravě návrhu posl. Horáka, Anděla a soudr.; nebude-li přijata, ve znění zprávy. Přijetím některého znění nebo zamítnutím všech rozhodnuto bude o návrzích na škrtnutí.

Pak bychom hlasovali o odstavci 3., jehož škrtnutí navrhuje posl. Toužil a soudr., positivně v úpravě návrhu posl. Horáka, Mlčocha a soudr.; nebude-li přijata, ve znění zprávy. Přijetím některého znění nebo zamítnutím všech, rozhodnuto bude o návrhu posl. Toužila a soudr. na škrtnutí.

Pak budeme hlasovati o návrhu posl. Tauba a soudr. na vsunutí nové poslední věty k odstavci 3. a na to o návrhu posl. Patzela a soudr. na připojení dodatku k §u 9.

O §u 10. budeme hlasovati nejprve v úpravě návrhu posl. Hausmanna a soudr.; nebude-li přijata, v úpravě návrhu posl. Horáka, Pastyříka a soudr.; nebude-li přijata, v úpravě návrhu posl. dr. Labaye a soudr.; nebude-li ani ta přijata, ve znění zprávy.

O §u 11. budeme hlasovati v úpravě návrhu posl. Leibla a soudr.; nebude-li přijata, ve znění zprávy.

Při §u 12. budeme hlasovati nejprve o návrhu posl. dr. Czecha a soudr. na jeho škrtnutí; nebude-li přijat, budeme positivně hlasovati takto:

Nejprve o odstavci 1. a o odstavci 2. s jeho 4 čísly v úpravě navržené návrhy posl. Toužila a soudr.; nebude-li tato úprava přijata, ve znění zprávy.

Pak o odstavci 3 až 8, k nimž není pozměňovacích návrhů, ve znění zprávy.

Poté o návrhu posl. Hackenberga a soudr. na vsunutí nového odstavce 9. a pak o odstavci 9. výborové zprávy ve znění zprávy.

O eventuelním návrhu posl. Beutela a soudr., jenž navrhuje vypuštění odstavce 4 §u 23 pro případ, bude-li zamítnut návrh na škrtnutí §u 12, hlasovati budeme teprve při §u 23.

O §u 13. bychom hlasovali v úpravě návrhu posl. Toužila a soudr.; nebude-li přijata, v úpravě návrhu posl. Jokla a soudr.; nebude-li ani ta přijata, ve znění zprávy.

O §§ 14 až 21, k nimž není pozměňovacích návrhů, budeme hlasovati najednou podle zprávy.

O §u 22 bychom hlasovali nejprve v úpravě návrhu posl. Dietla a soudr., nebude-li přijata podle zprávy.

O §u 23 bychom hlasovali takto:

nejprve o odstavci 1. až 3. podle zprávy, neníť pozměňovacích návrhů,

pak o odstavci 4, jehož škrtnutí navrhuje posl. Beutel a soudr., nebude-li škrtnut § 12; hlasovali bychom o něm positivně podle zprávy, čímž rozhodnuto bude o návrhu na škrtnutí,

pak o odstavci 5. v úpravě návrhu posl. Pohla a soudr.; nebude-li přijata podle zprávy.

O §u 24 a 25 budeme hlasovati podle zprávy, neníť pozměňovacích návrhů.

O §u 26 bychom hlasovali nejprve v úpravě návrhu posl. Witticha a soudr.; nebude-li přijata podle zprávy.

O §u 27 až 30 budeme hlasovati podle zprávy výborové, neníť pozměňovacích návrhů.

O §u 31 budeme hlasovati takto:

Nejprve o úvodní větě odstavce 1. podle zprávy.

Pak o čísle 1. odstavce 1. nejprve v úpravě návrhů posl. Tauba a soudr. a posl. Toužila a soudr., věcně shodných; nebude-li přijata, ve znění zprávy.

O čísle 2 odstavce 1. bychom hlasovali nejprve ve znění zprávy a pak o dodatku navrženém posl. Hoffmannem a soudr.

Při čísle 3 odstavce 1 v §u 31 bychom hlasovali napřed o návrhu posl. Palme a soudr. na škrtnutí tohoto čísla. Nebude-li návrh na škrtnutí přijat, hlasovali bychom o čísle 3 nejprve v úpravě návrhu posl. Grünznera a soudr. Nebude-li tato úprava přijata, hlasovali bychom v úpravě podle návrhu posl. Kleina a soudr. Nebude-li ani tato úprava přijata, hlasovali bychom ve znění zprávy výborové.

O čísle 4 odstavce 1 bychom hlasovali podle výborové zprávy, neníť pozměňovacích návrhů.

O čísle 5 budeme hlasovati nejprve v úpravě návrhu posl. Hackenberga a soudr.; nebude-li přijata, ve znění zprávy.

O čísle 6 odstavce 1 a o odstavcích 2 a 3, k nimž není pozměňovacích návrhů, budeme hlasovati ve znění zprávy. 

O §u 32 bychom hlasovali ve znění zprávy, neníť pozměňovacích návrhů.

O §u 33 bychom hlasovali nejprve v úpravě návrhu posl. Hausmanna a soudr.; nebude-li přijata, v úpravě eventuálního návrhu posl. dr. Holitschera a soudr.; nebude-li také tato přijata, v úpravě návrhu posl. Toužila a soudr.; a nebude-li ani tato přijata, ve znění zprávy.

O §u 34, o nadpisu zákona, nadpisech jednotlivých jeho částí a úvodní formuli, k nimž není pozměňovacích návrhů, hlasovali bychom ve znění zprávy.

Jest snad proti tomuto způsobu hlasování, jak jsem je právě enuncoval, nějaká námitka? (Výkřiky posl. dr. Schollicha. - Námitek nebylo.)

Námitek není. Budeme tedy hlasovati, jak jsem právě uvedl.

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Tedy nejprve budeme hlasovati o celkové nové úpravě, kterou svými hlavními pozměňovacími a doplňovacími návrhy z návrhu výborové zprávy utvořili pp. posl. Toužil a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

1. Pozměňovací návrh posl. Toužila a soudr.:

K §u 1:

Poslední věta odst. 1 znějž takto: "Svolení k výpovědi budiž dáno pouze z těchto důvodů:"

Při tom odstavec druhý budiž škrtnut.

V odst. 2, čís. 1 budiž citace zatím vynechána.

Odst. 2, čís. 1 znějž: "nezaplatí-li nájemník smluveného nebo v přípustné míře zvýšeného nájemného (§§ ), byv po uplynutí obvyklé nebo k placení ujednané lhůty upomenut, do 8 dnů po onom dnu, kterého byl k placení nájemného vyzván".

V odst. 2 budiž čís. 2 škrtnuto od slov "nebo na jeho choti" až do konce.

V odst. 2 budiž čís. 3 škrtnuto.

V odst. 2 budiž čís. 5 škrtnuto.

V odst. 2 čís. 6 znějž: "byl-li nájemník, členové jeho domácnosti nebo osoby, jež nájemník přijal do bytu neb do svých služeb, potrestány úřadem policejním po druhé pro hrubé porušování pořádku v domě, anebo jestliže jmenované osoby způsobují svým chováním v domě oprávněné pohoršení a nezjednal-li nájemník, byv k tomu vyzván, možné nápravy."

V odst. 2 čís. 9 znějž: "prokáže-li pronajimatel úřední povolení k všeobecně užitečnější stavbě, zejména k takové, kterou bude opatřeno více obytných místností, než jich je v domě, který má býti zbourán nebo přestavěn. Nepočne-li majitel se stavbou takovou do tří měsíců po odevzdání bytu, je povinen pronajmouti nájemníkovi znovu jeho dřívější byt, aneb nepokračuje-li ve stavbě nepřetržitě, jest povinen opatřiti mu byt náhradní, v prvém i druhém případě pak zaplatiti mu útraty stěhovací a nahraditi veškerou jinou vzniklou škodu.

Náhradním bytem rozumí se byt rovnocenný, zejména pokud jde o počet místností, výši nájemného, polohu a rozdělení bytu."

V odst. 2 buďtež čísla 10 a 12 spojena a znějž: "potřebuje-li pronajimatel bytu nutně sám pro sebe; pronajimatel jest povinen opatřiti nájemníkovi náhradní byt rovnocenný, zejména pokud se týká počtu místností, polohy a rozdělení bytu, a jest povinen dbáti toho, aby nájemníkovi změnou bytu žádná škoda nevzešla."

Čís. 11 v odst. 2 budiž škrtnuto.

Čís. 13 v odst. 2 znějž: "potřebuje-li pronajimatel bytu nutně pro své ženaté nebo provdané děti, ač nenabyl-li domu koupí nebo směnou po 1. listopadu 1918. Pronajimatel jest povinen opatřiti nájemníkovi náhradní byt rovnocenný, zejména pokud jde o počet místností, výši nájemného, polohu a rozdělení bytu, a jest povinen dbáti toho, aby nájemníkovi změnou bytu žádná škoda nevzešla."

Čís. 15 v odst. 2 budiž škrtnuto.

Čís. 16 v odst. 2 znějž: "jde-li o dům obce, okresu, župy, země nebo státu, opatřil-li vlastník domu nájemníkovi náhradní byt rovnocenný, zejména pokud jde o počet místností, výši nájemného, polohu a rozdělení bytu, a mimo to jest vlastník domu povinen dbáti toho, aby nájemníkovi změnou bytu žádná škoda nevzešla."

Čís. 17 v odst. 2 budiž škrtnuto.

K §u 2:

§ 2 znějž: "Zanikne-li smlouva nájemní nebo podnájemní, uzavřená na určitou dobu, za platnosti tohoto zákona uplynutím smluvené doby nájemní, prodlužuje se na neurčitou dobu a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona."

K §u 4:

Do odst. 1 budiž jako 3. věta zařazeno: "Mimo to jest v případech, ve kterých jest pronajimatel podle tohoto zákona povinen opatřiti nájemníkovi byt náhradní, uvésti, jakou náhradu ve smyslu tohoto zákona hodlá poskytnouti."

Poslední věta odst. 1 znějž: "K jiným důvodům, než k těm, které byly uplatněny v podaném návrhu, nemůže býti v řízení přihlíženo."

Do odst. 3 budiž připojena druhá věta tohoto znění: "Totéž platí v případě, zjistí-li soud, že nájemník neplatil nájemného z důvodů nezaviněné nouze, nemoci, "neb nezaviněné nezaměstnanosti."

K §u 7:

Za § 7 budiž vložena hlava II. "O výměně bytu", obsahující jeden paragraf tohoto znění:

8.

(1) Nájemníci, kteří hodlají svůj byt v téže nebo jiné obci za byt jiného nájemníka vyměniti, mohou tak učiniti pouze se svolením majitelů domů, jichž se výměna týče, při čemž scházející svolení jednoho neb obou může býti nahrazeno rozhodnutím soudu.

(2) Odpírá-li vlastník domu dáti své svolení nebo rozhodnutí své neoznámí nájemníkovi do 8 dnů po dni, kdy nájemník jej žádal o svolení, má nájemník právo, požádati okresní soud, v jehož obvodu leží byt, v němž nájemník požádavší o svolení k výměně bytu bydlí, za rozhodnutí, zda výměna se povoluje.

(3) Soud může svolení k výměně bytu odepříti jen tehdy, jestliže proti podnájemníkovi, který se má do bytu nastěhovati, byla uplatněna - pokud se jeho dosavadního bytu týká - s výsledkem výpověď z důvodů uvedených v § 1, odst. 1, č. 1-4.

(4) Soud jedná o žádosti za povolení výměny bytu dle ustanovení uvedených v §§ 3-4."

Za tento paragraf budiž vložena hlava III. "O vyklizení", obsahující dva paragrafy tohoto znění:

"§ 9.

(1) Exekuční soud může na návrh povinného (nájemníka, domovníka, zaměstnance s bezplatným bytem, podnájemníka atd.) až na dobu jednoho čtvrtletí odložiti exekuci vyklizením najatých používaných místností, nemá-li povinný beze své viny jiné přiměřené náhrady, nebo byl-li povolen odklad vyklizení místností, do nichž měl se povinný nastěhovati.

(2) Pokud trvají důvody odložení exekuce i po uplynutí lhůty, na kterou byl odklad povolen, může býti na návrh povinného vyklizení odloženo znovu.

§ 10.

Nemá-li ten, kdo byl z dosavadních místností vystěhován, bytu ani místností, kam by složil své věci, jest povinna obec, ve které se vystěhování stalo, neprodleně pro jeho rodinu byt opatřiti a vyklizené věci řádně uložiti dotud, nežli jimi vlastník naloží jinak. Aby mohla obec včas učiniti přiměřená opatření, budiž jí o zamýšleném vyklizení dána zpráva ihned po jeho povolení, nejpozději dva dny před výkonem."

K §u 8:

Za odst. 4 budiž vložen nový odst. 5 tohoto znění: "Výše základního nájemného prokazuje se přiznáním nájemného, vlastníkem domu na příslušné přiznávací období berní správě učiněným a berní správou úředně uznaným nebo upraveným."

K §u 9:

§ 9 znějž:

"(1) Pronajimatelé jsou oprávněni žádati od nájemníků toto dosavadní obecně přípustné zvýšení základního nájemného:

1. u jedné obytné místnosti s kuchyní 20%,

2. u dvou obytných místností s kuchyní 40%,

3. u tří obytných místností s kuchyní 60%,

4. u místností užívaných k výdělečné činnosti: 

a) u malých provozoven 30%,

b) u středních provozoven 40%,

c) u velkých provozoven 60%.

(2) Jiné místnosti než zde uvedené buďtež posuzovány jako byty.

(3) Jestliže provozovna jest spojena s bytem, nebo tvoří část bytu a není pro ni smluveno nájemné zvláštní, budiž obecně přípustné zvýšení vyměřeno pro provozovnu dle č. 4 a pro ostatní místnosti dle č. 1-3."

K §u 10:

§ 10 budiž škrtnut.

K §u 11:

§ 11 znějž:

"(1) Za provozovnu malou budiž považována taková, ve které jest zaměstnán majitel podniku bez pomocného personálu, za velkou ona, ve které jest zaměstnán pomocný personál, a jestliže podnikatel jest povinen dáti zapsati svou firmu do obchodního rejstříku; ostatní provozovny jsou střední.

(2) Platí-li se jednotné nájemné z bytu a z místností užívaných k výdělečné činnosti, které nejsou částí bytu, a neshodnou-li se strany, jaká část nájemného připadá na byt a jaká na místnosti ostatní, rozhodne o tom soud podle okolností případu."

K §u 12:

§ 12 znějž:

"(1) Nad míru uvedenou v § 11 může býti nájemné zvýšeno pouze za tím účelem, aby byla uhrazena tato vydání na dům:

1. Zvýšení sazeb za plyn a elektrické světlo na osvětlování schodiště a chodeb domu, sazby za čištění komínů, sazby za vodu dodávanou pro dům, sazby za propůjčení obecního vodoměru, plynoměru a elektroměru pro dům a sazby za čištění domovní stoky, provádí-li je obec ve vlastní režii, pokud zvýšení ta nastala po 1. srpnu 1914, a když vlastník domu sám je již zapravil anebo když mu dotyčné platy byly již předepsány nebo účtovány.

2. Náklady učiněné na opravy a obnovy domu, jestliže práce ty jsou nutny, byly provedeny po vyhlášení tohoto zákona a jestliže nepatří mezi každoročně pravidelně se opakující vydání spojená s udržováním a správou domu.

3. Náklad vzniklý zdražením ústředního topení, povstalý zvýšením nákladu na topivo, obsluhu a udržování zařízení v dobrém stavu.

4. Náklad vzniklý zdražením provozovacích výloh zdviže a jejího udržování v dobrém stavu.

(2) Nutnými jsou takové opravy a obnovy domů, jichž potřeba byla stavebním úřadem uznána buď tím, že provedení prací takových bylo vlastníku domu dle předpisů stavebního řádu uloženo, anebo když tímto úřadem k zvláštní žádosti vlastníka domu po místním ohledání byly shledány nutnými.

(3) Náklad na nutné opravy a obnov domu budiž rozvržen ve lhůtách amortisačních na takovou dobu, na kterou opravy a obnovy tyto vydrží.

Jakým způsobem se lhůty amortisační vypočítávají, bude stanoveno zvláštním nařízením po slyšení organisací nájemníků.

(4) Příplatky k nájemnému, vzniklé z důvodu uvedeného v odst. 1 a 2, buďtež v přiznání výnosu nájemného vyznačeny odděleně od nájemného; poplatky tyto jsou osvobozeny od daně domovní, přirážek k ní a dávek vybíraných z nájemného.

(5) Zvýšení uvedené v odst. 1 pod č. 1 a 2 budiž rozvrženo na všechny byty v domě dle poměru jejich úředně uznaného nebo upraveného základního nájemného, zvýšení uvedené v odst. 1 pod č. 3-4 budiž rozvrženo pouze na ony byty, jejichž držitelé zařízení tam uvedených používají nebo podle smlouvy užívati se zavázali."

Za § 12 budiž vložen nový § 13 tohoto znění:

"(1) Obce mající přes 10.000 obyvatelů jsou povinny založiti a vésti seznam základního nájemného pro všechny byty v obci, na něž se tento zákon vztahuje.

(2) Do těchto seznamů budiž zanášeno také zvýšení, jež nastalo v důsledku a) všeobecně přípustného zvýšení nájemného, b) zvýšení dle § 12, odst. 2, č. 1 až 3.

(3) Tyto seznamy sestaví a dále vedou obvodové komise, skládající se z jednoho zástupce nájemníků, z jednoho zástupce majitelů domů, vyslaných příslušnou zájmovou organisací, a ze tří členů volených obecním zastupitelstvem ze členů obecního zastupitelstva. Komise volí ze svého středu předsedu. Obecní zastupitelstvo rozvrhne obec na přiměřený počet obvodů, z nichž každý spravuje zvláštní komise. Seznamy buďtež sestaveny do tří měsíců po vyhlášení tohoto zákona.

(4) Seznamy tyto mají název "Výkaz nájemného", jsou veřejnými listinami a každému občanu jest volno do nich nahlížeti a dáti si z nich vyhotoviti od obce úřední výpis.

(5) Bližší předpisy budou vydány nařízením po slyšení organisací nájemníků." K §u 13:

Původní § 13 zprávy výborové znějž takto:

"(1) Pronajímá-li se byt se zařízením, budiž o používání zařízení uzavřena zvláštní smlouva.

(2) Za užívání zařízení bytu daného v nájem a jiná smluvená plnění smí býti smluvena pouze přiměřená úplata.

(3) Za přiměřenou náhradu za používání zařízení považuje se amortisační kvota, kterou by se umořil kapitál, jejž představuje pronajaté zařízení v den, kterým nájem počíná. Bližší předpisy o vypočítání této kvoty budou vydány nařízením po slyšení organisací nájemníků.

(4) Nebyla-li zvláštní úmluva o používání zařízení učiněna, má každá strana právo žádati na straně druhé, aby se tak stalo dodatečně. Nedocílí-li se dohody, rozhodne o výši nájemného za používání zařízení okresní soud podle zásad uvedených v §§ 21-23.

(5) Smlouva o pronájmu zařízení může býti zrušena pouze současně se zrušením pronájmu bytu."

K §u 15:

V §u 15 budiž vypuštěna druhá část věty od slov "ač není-li" až do konce.

K §u 16:

Za odst. 1 budiž vložen nový odst. 2 tohoto znění: "Při stanovení této poměrné částky nájemného budiž hleděno nikoliv pouze ku ploše části bytu dané do podnájmu, nýbrž i k její poloze a účelu, pro který jest nebo byla původně určena."

Jako nový odst. 4 budiž vloženo toto ustanovení: "Za posluhu, praní prádla a jiné u příležitosti podnájmu smluvené plnění lze požadovati toliko obvyklou úplatu podle místních sazeb."

K §u 17:

§ 17 znějž v případě schválení našeho návrhu na vsunutí nového §u 13 takto: "Pronajimatel bytu jest povinen prokázati podnájemníkovi při pronájmu bytu výkazem vydaným obcí (§ 15), jaké základní nájemné jest pro příslušný byt ustanoveno. Nesplnění tohoto příkazu jest trestné."

K §u 20:

Odst. 1 znějž takto:

"(1) Zvýšení nájemného nebo podnájemného s vedlejšími poplatky nebo jiné úplaty a dohody o nich proti ustanovení tohoto zákona jsou neplatná a trestná."

V odst. 3 budiž lhůta 6 měsíců změněna ve lhůtu jednoho roku.

K §u 21:

V odst. 2 budiž vypuštěna část věty od slov "jen, neshodnou-li se strany" až do konce odst. 2.

K §u 31:

Odst. 1 znějž takto:

"(1) Zákon tento se nevztahuje:

1. na domy, pro něž bylo uděleno nebo se udělí úřední povolení stavební po 27. lednu 1917, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi po 12. listopadu 1916;

2. na výkon živnostenského oprávnění ku přechovávání cizinců."

K §u 33:

Budiž vypuštěna druhá část věty, počínající slovy "a pozbude".


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP