Čtvrtek 3. dubna 1924

 

Začátek schůze ve 3 hod. 25 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek:

Místopředsedové: Buříval, dr. inž. Botto, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Benda, Roudnický.

129 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, Bechyně, dr. Beneš, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Šrámek, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupci Nebuška, dr. Mikyška.

Předseda: Zahajuji 255. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Svetlikovi, Krejčímu, Tausikovi, Kunstovi, Bartákovi, Maxianovi, Remešovi, vesměs pro neodkladné záležitosti.

Nemocí omluvili se posl. Chalupník a Kaiser.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jejich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu vyslal do výboru imunitního posl. Molíka za posl. Nejezchleba-Marchu.

Klub poslanců "Deutsche christl.-soz. Volkspartei" vyslal do výboru zdravotnického posl. dr. Petersilku za posl. dr. W. Feierfeila.

Klub poslanců čsl. národní demokracie vyslal do výboru ústavně-právního posl. dr. Hajna za posl. dr. Matouška.

Klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" vyslal do výboru soc.-politického posl. Hausmanna a dr. Holitschera za posl. Pohla a Hackenberga.

Předseda: Mezi minulou 254. schůzí byly tiskem rozdány Těsnopisecké zprávy o 252. a 253. schůzi posl. sněmovny.

Počátkem této 255. schůze byla tiskem rozdána odpověď.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 4524. Odpověď min. soc. péče a min. vnitra na interpelaci posl. Roschera, Hoffmanna, Häuslera a druhů o výluce 3000 textilních dělníků v území tanvaldském v okrese jabloneckém (tisk 4443/XIX).

Předseda: Předseda vlády zaslal přípisem ze dne 26. března 1924, č. j. 6209/24 m. r., vyjádření ministerstva financí k resoluci, týkající se vybírání a odpisu daní u dělnictva, maloživnostníků a malorolníků, jež přijata byla ve 236. schůzi poslanecké sněmovny dne 30. listopadu 1923 (k tisku 4300).

Přikázal jsem výboru rozpočtovému.

Přejdeme k projednávání pořadu.

Prvým odstavcem jeho jest:

1. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Daruly pro zločin velezrady podle § 127 b), 2, § 134, II. odst. zákonného článku V z roku 1878 (tisk 4488).

Zpravodajem je p. posl. Rouček, jemuž uděluji slovo.

Zpravodaj posl. Rouček: Slavná sněmovno! Hlavní státní zastupitelství v Bratislavě žádá za vydání k trestnímu stíhání posl. Daruly pro zločin velezrady podle uvedených paragrafů.

Zmíněného zločinu prý se posl. Darula dopustil na táboru lidu ve Zvoleni, kde mluvil o boji proti kapitalistům a o revoluci, která se ničím nedá zastaviti, když jednou přijde.

Imunitní výbor neshledal ve výrocích posl. Daruly naprosto nic velezrádného a doporučuje proto poslanecké sněmovně, aby posl. Darula k trestnímu stíhání vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá.

Budeme hlasovati. Prosím pány a paní poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Pan zpravodaj podle usnesení výboru imunitního navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Daruly.

Kdo s návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Daruly.

Vyřízen je odst. 1 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k odst. 2, jímž jest:

2. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave za vydanie k trestnému stíhaniu posl. Hlinku (tisk 4491).

Zpravodajem jest p. posl. dr. Kubiš. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Kubiš: Slávna snemovňa! Hlavné štátne zastupiteľstvo v Bratislave žiada prípisom zo dňa 8. mája 1923 pod čís. 5549/1923 vydať posl. Hlinku k trestnému stíhaniu pre prečin pomluvy spáchaný tlačou dľa § 1 a § 3, čís. 1 a 2 a § 9, čís. 6 zák. čl. XLI z roku 1914.

Dľa trestného oznámenia posl. Hlinka v článku "Čo je príčina hnevu medzi Čechmi a Slovákmi" uverejnil v č. 209 periodického časopisu "Slovák" zo dňa 13. septembra 1922 o Jozefovi Urxovi malú zprávu, v ktorej sa menovaný cíti byť urazeným.

Imunitný výbor navrhuje, aby poslanecká snemovňa neprejavila súhlas s trestným stíhaním posl. Hlinku, poneváč inkriminovaná časť neobsahuje žádnej urážky na cti.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá.

Budeme hlasovati. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Pan zpravodaj navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Hlinky.

Kdo s návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina.

Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání pana posl. Hlinky a vyřízen je odst. 2 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k třetímu odstavci, jímž jest:

3. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave za vydanie k trestnému stíhaniu posl. dr. Gažíka (tisk 4492).

Zpravodajem je týž p. posl. dr. Kubiš. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Kubiš: Slávna snemovňa! Hlavné štátne zastupiteľstvo v Bratislave žiada pripisom zo dňa 8. decembra 1922 pod čís. 12897/1922 vydať posl. dr. Gažík a pre prečin poburovania dľa § 172, odst. 2, tr. zák.

Dňa 11. júla 1922 vydržiaval katolický spolok Orol v Bánovciach župný slet, na ktorom rečnil posl. dr. Gažík a hovoril medzi iným i to, že Češi na Slovensku kradnú školy.

Imunitný výbor posúdil obsah tejto čiastky reči, konštatoval, že jedná sa tu o politickú reč poslanca prednesenú dľa jeho politického presvedčenia, ktorému treba priznať volnosť prejavu.

Preto imunitný výbor navrhuje, aby poslanecká snemovňa usniesla sa nevydať posl. dr. Gažíka k trestnému stíhaniu.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen. Debata odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání pana posl. dr. Gažíka.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. dr. Gažíka, a vyřízen je odstavec třetí pořadu dnešní schůze.

Přejdeme ke čtvrtému odstavci, jímž jest:

4. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave za vydanie k trestnému stíhaniu posl. Hlinku (tisk 4493).

Zpravodajem je týž p. posl. dr. Kubiš. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Kubiš: Slávna snemovňa! Hlavné štátne zastupiteľstvo v Bratislave žiada prípisom zo dňa 19. októbra 1922 pod číslom 11298/1922 vydať posl. Hlinku k trestnému stihaniu pre prečin pomluvy spáchaný tlačou dľa § 1 a § 3, odst. 1, 2 a § 9, odst. 6 zák. čl. XLI z roku 1914.

Podľa trestného oznámenia posl. Hlinka v čís. 48, ročník V., periodického v ten čas v Ružomberku vychodiaceho časopisu "Slovák" zo dňa 28. februára 1922 uverejnil článok pod názvom "Waffenbrüder", v ktorom sa slúžny Bodnár v Sečovciach cíti byť urazeným.

Imunitný výbor navrhuje, aby poslanecká snemovňa nevydala k trestnému stihaniu posl. Hlinku, poneváč v oznámení vidí puhú politickú vexáciu.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen. Debata odpadá. Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem zpravodajovým, který učiněn byl ve shodě s usnesením imunitního výboru, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Hlinky, nechť zvedne ruku. (Děje se.).

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Hlinky a vyřízen je odst. 4 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k odstavci 5, jímž jest:

5. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave, aby posl. Tausik vydaný bol k trestnému stíhaniu pre prečin pomluvy vlády podľa § 1 a § 3, čís. 1, 2 a § 8, čís. 2 zákonného článku XLI z roku 1914, pre prečin rušenia obecného mieru podľe § 14, čís. 3 zákona na ochranu republiky a pre prečin pomluvy podľa § 1 a § 3, odst. II, čís. 1 a 2 zákonného článku XLI z roku 1914 (tisk 4498).

Zpravodajem za omluveného a nepřítomného posl. dr. Dérera je předseda téhož výboru p. posl. dr. Mazanec.

Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Mazanec: Slavná sněmovno! Hlavní státní zastupitelství v Bratislavě žádá za vydání posl. Tausika pro přečin pomluvy vlády a pro přečin rušení obecného míru, dále pro přečin pomluvy podle § 1 a § 3 zák. čl. XLI z r. 1914. Těchto přečinů prý se dopustil tím, že 15. dubna 1923 na veřejné schůzi v Hlohovci prohlásil, že vláda straní kapitalistom, že chce zničiť dve tretiny slovenského priemyslu, že sa domnieva, že slovenskí robotníci sú sprostí, hlúpi a blbí, že s republikou môžu byť spokojní len veľkostatkári, bývalí grófovia, veľkopriemyselníci a bankári a že len pre týchto bola vydobytá sloboda, dále že popuzoval k nenávisti proti židům a pojmenoval presidenta košické státní policie dr. Klímu rakušáckým špiclem.

Imunitní výbor usnesl se navrhnouti sněmovně poslanecké nevydati posl. Tausika k trestnímu stíhání, a to z toho důvodu, že uvedené výroky staly se na politické schůzi ve vykonávání politické činnosti jmenovaného poslance a nepřesahují nikterak míru přípustné kritiky.

Pro pomluvu proti dr. Klímovi není možno posl. Tausika stíhati, poněvadž podle §u 9 zák. čl. XLI z r. 1914 vyžaduje se k tomu zplnomocnění nadřízeného úřadu. Toto však nebylo dr. Klímovi uděleno.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen. - Debata odpadá, budeme tedy hlasovati.

Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Pan zpravodaj navrhuje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Tausika.

Kdo s návrhem tímto souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Tausika a vyřízen je odst. 5 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k odst. 6, jímž jest:

6. Zpráva výboru imunitného o žiadosti advokátskej komory v Turč. Sv. Martine, aby posl. dr. Lelley vydaný bol k disciplinárnemu stíhaniu (tisk 4499).

Zpravodajem za omluveného a nepřítomného p. posl. dr. Dérera je předseda téhož výboru p. posl. dr. Mazanec, jemuž uděluji slovo.

Zpravodaj posl. dr. Mazanec: Slavná sněmovno! Advokátní komora v Turčianském Sv. Martině žádá za vydání posl. dr. Lelleye k disciplinárnímu stíhání, a to proto, poněvadž jmenovaný poslanec jako advokát podal k okres. soudu ve Zlatých Moravcích dvě podáni v úřední řeči, na kterých upotřebil razítka s maďarskou osnovou, a tím prý "v nedbalej forme sostavil obe podania a zároveň tým urazil rečové práva úradného jazyka".

Imunitní výbor pojednal o této věci ve schůzi dne 20. března a usnesl se navrhnouti poslanecké sněmovně, aby posl. dr. Lelley k disciplinárnímu stíhání vydán nebyl, a to z toho důvodu, poněvadž užívání soukromého razítka v mateřské řeči dotyčného advokáta neprotiví se nikterak zákonným ustanovením a disciplinárně stihatelné by bylo eventuelně jen tehdy, kdyby z toho pro klienta jeho vznikla nějaká újma, což se však v tomto případě nestalo. Imunitní výbor, chtěje zameziti, aby povstati mohlo i jen zdání toho, že disciplinární řízení má sloužiti k zbytečnému znepokojování dotčeného poslance pro jeho odchylný názor v otázce užívání soukromého razítka v jeho advokátní kanceláři, navrhuje slavné sněmovně, aby posl. dr. Lelley vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá, budeme hlasovati.

Pan zpravodaj navrhuje podle usnesení výboru imunitního, aby poslanecká sněmovna nesvolila k disciplinárnímu stíhání posl. dr. Lelleye.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k vydání posl. dr. Lelleye k disciplinárnímu stíhání.

Vyřízen jest odst. 6 pořadu dnešní schůze.

Přikročíme k 7, poslednímu odstavci, jímž jest:

7. Zpráva výboru imunitného o žiadosti za vydanie posl. dr. Jabloniczkého k disciplinárnemu stíhaniu (tisk 4490).

Zpravodajem za omluveného p. posl. Dérera jest předseda téhož výboru p. posl. dr. Mazanec.

Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Mazanec: Slavná sněmovno! Advokátní komora v Turč. Sv. Martině požádala poslaneckou sněmovnu, aby posl. dr. Jabloniczky vydán byl k disciplinárnímu stíhání proto, že jako advokát a právní zástupce Mikuláša Mortha a Gizelly Díllovej v odvolání podaném proti rozhodnutí č. 2689/1921 bratislavské sirotčí stolice urazil referenta o té věci, tvrdě o něm, že " alebo neprečítal si prosbu, alebo prílohy, alebo nie je spôsobný ích pochopiť, alebo preplnený je takou zlomyselnosťou, že táto vlastnosti nemožné a smiešne dôvody produkuje, aby svoju fixnú ideu mohol potrebným ruchom zahaliť . . . pokračovanie referentovo nepoukazuje na rázne úradovanie . . . dobrý verejný poručník má zastupovať záujmy sverencov, nie len podľa svojej neskúsenej hlavy, lež aj podľa požiadavkov života . . . nepostačí, keď Pán Boh komusi úrad dá . . ."

Imunitní výbor pojednal o této věci ve schůzi 20. března 1924 a vzhledem k tomu, že tato slova posl. dr. Jabloniczkého nesouvisí s jeho poslaneckou nebo politickou činnosti, usnesl se navrhnouti poslanecké sněmovně, aby posl. dr. Jabloniczky k disciplinárnímu stíhání vydán byl.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá, budeme hlasovati.

Pan zpravodaj navrhuje podle usnesení výboru imunitního, aby poslanecká sněmovna svolila k disciplinárnímu stíhání posl. dr. Jabloniczkého.

Kdo s návrhem tím souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se svoliti k disciplinárnímu stíhání posl. dr. Jabloniczkého.

Tím je vyřízen pořad schůze.

Přikazuji:

výboru soc.-politickému:

Tisk 4523. Vládní návrh zákona o ochraně nájemníků a navrhuji, aby výboru uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta do pondělí 7. dubna 1924 do 12. hod. polední,

Tisk 4522. Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 26. dubna 1923, č. 86 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností

a navrhuji, aby výboru uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta do úterý 8. dubna 1924 do 12. hod. polední;

výboru ústavně-právnímu:

Tisk 4518. Vládní návrh zákona o inkompatibilitě

a navrhuji, aby výboru uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta do středy 9. dubna 1924 do 12. hod. polední,

Tisk 4519. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje a mění zákon o volebním soudě,

Tisk 4521. Vládní návrh zákona o účinku žádostí za souhlas sněmoven ku trestnímu stíhání členů Národního shromáždění na běh promlčecí lhůty, a navrhuji,

aby uložena byla k podání zprávy o těchto vládních návrzích lhůta do čtvrtka 10. dubna 1924 do 12. hod. polední,

Tisk 4520. Vládní návrh zákona o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem

a navrhuji, aby výboru uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta do pondělí 14. dubna 1924 do 12. hod. polední.

Nebude-li proti tomu námitek, dal bych hlasovati o všech lhůtách najednou. (Námitek nebylo.)

Námitek není, budeme hlasovati.

Kdo souhlasí se lhůtami, jež jsem prve navrhl, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty tyto jsou schváleny.

Teď máme ještě hlasováním rozhodnouti o naléhavých interpelacích, jež rozdány byly tiskem v předešlé schůzi.

Je to nejprve naléhavá interpelace posl. Roschera, Hoffmanna a druhů o výluce 3000 textilních dělníků v tanvaldském území (tisk 4505).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4505. Naléhavá interpelace posl. Roschera, Hoffmanna a druhů ministrovi soc. péče a ministrovi vnitra o výluce 3000 textilních dělníků v tanvaldském území.

Tážeme se pánů ministrů sociální péče a vnitra, jsou-li ochotni proti postupu podnikatelů použíti všech prostředků, jež mají po ruce?

Předseda: Páni posl. Roscher, Hoffmann a druzi navrhují, aby rozprava byla zahájena ihned.

Kdo tedy souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle příslušných paragrafů našeho jednacího řádu a aby rozprava tato provedena byla ihned, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Rozprava této naléhavé interpelaci přiznána nebyla.

Dále je zde naléhavá interpelace pp. posl. Kreibicha, Kučery a soudr., že se soustavně porušuje zákon o 8hodinné době pracovní (tisk 4506).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4506. Naléhavá interpelace poslanců Kreibicha, Kučery a soudr. vládě, že se soustavně porušuje zákon o osmihodinné době pracovní.

Tážeme se vlády:

1. Je vláda ochotna použíti všech prostředků, aby donutila tanvaldské podnikatele bezpodmínečně přijmouti do práce všechno vyloučené dělnictvo?

2. Jest vláda ochotna vyšetřiti všechny námi uvedené případy porušování zákona o 8hodinné době pracovní a mimo to naříditi podřízeným orgánům, aby všude přísně stíhaly, jestliže zaměstnavatelé jakkoliv přestoupí tento zákon?

3. Jest vláda ochotna vydati po dohodě se všemi ústřednami odborových organisací zaměstnaneckých novelu k zákonu o osmihodinné době pracovní, kterou by byla odstraněna všechna ustanovení nejasná neb neúplná, která dosud připouštějí vykládati zákon v neprospěch zaměstnanců?

Předseda: Páni posl. Kreibich, Kučera a soudr. navrhují, aby rozprava tato zahájena byla dnes dne 3. dubna t. r.

Kdo souhlasí, aby této, za naléhavou označené interpelaci, přiznána byla rozprava podle našeho jednacího řádu, a aby rozprava podle návrhů pánů poslanců zahájena byla ve schůzi dnešní, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava této naléhavé interpelaci přiznána nebyla.

Ukončím schůzi.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra v pátek dne 4. dubna 1924 o 1 hod. odpol. (13 hod.) s

pořadem:

1. Zpráva výboru branného o vládním návrhu zákona (tisk 4396), jímž se mění §§ 25 zákonů o ubytování vojska (tisk 4483).

2. Druhé čtení ratifikačního usnesení, kterým se souhlasí s 1. Úmluvou o poštovní spořitelně uherské s přílohami A, B, C; 2. Závěrečným protokolem k této úmluvě; 3. Dohodou o rozdělení úhrady dané Maďarskem podle čl. 10 a 11 úmluvy o poštovní spořitelně uherské; 4. Závěrečným protokolem k této dohodě, sjednanými v Budapešti 7. listopadu 1922 (tisk 4478)

3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se provádějí úmluva a dohoda o poštovní spořitelně uherské ze dne 7. listopadu 1922 (tisk 4479).

4. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění § 2 a doplňuje § 27 zákona ze dne 26. května 1882, č. 55 ř. z., a § 2 a § 26 uh. zák. čl. ze dne 25. května 1882, č. XVIII o dani z minerálních olejů a kterým se mění poznámky ke třídě XXI celního sazebníku československého (tisk 4480).

5. Druhé čtení osnovy zákona o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního úřadu šekového (tisk 4481).

6. Zpráva výboru ústavno-právneho o vládnom návrhu zákona (tisk 4398), ktorým sa mení zákon zo dňa 13. júla 1922, číslo 244 Sb. z. a n., ktorým sa všeobecne upravujú právne pomery medzi zamestnávatelmi a zamestnancami na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (tisk 4501).

7. Zpráva výboru ústavno-právneho o usnesení senátu (tisk posl. sněm. 4384) o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 1715 a 1743), ktorým sa povoluje užitie komunálnych dlhopisov, vydaných akciovou společnosťou "Centralbank der deutsche Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik" k ukladaniu nadačných, sirotčích a podobných kapitálov (tisk 4502.)

8. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave za vydanie posl. dr. Jurigu ku trestnemu stihaniu pre prečin pomluvy spáchaný tlačou (tisk 4507).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Ružomberku za vydání k trestnímu stíhání posl. Svetlika pro přečin pomluvy tiskem (tisk 4508).

10. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave o vyzdvihnutie poslaneckej imunity posl. Hlinku pre urážku na cti spáchanú tlačou (tisk 4509).

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Uh. Hradišti za vydání k trestnímu stíhání posl. Zavřela pro urážku na cti spáchanou tiskem (tisk 4510).

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Ružomberku za vydání k trestnímu stíhání posl. Svetlika pro přečin pomluvy tiskem (tisk 4511).

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti okres. soudu na Král. Vinohradech za svolení k trestnímu stíhání posl. Najmana pro přestupek proti bezpečnosti cti (tisk 4512).

14. Zpráva výboru imunitného o žiadosti vyšetrujúceho sudcu sedrie v Bratislave o zrušenie poslaneckej imunity posl. Tomika (tisk 4513).

15. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro zločin podle § 15, č. 3 a § 1, č. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 4514).

Jest snad proti návrhu mému nějaká námitka? (Nebyla.)

Není tomu tak. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenu.

(Konec schůze ve 3 hod. 50 min. odpol.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP