Úterý 1. dubna 1924

 

Začátek schůze v 5 hod. 15 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Hruban, dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Gažík.

168 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, Bechyně, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, dr. Markovič, inž. Novák, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněmov. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 253. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na tento týden udělil jsem posl. dr. Lelleyovi a Kreibichovi pro neodkladné záležitosti.

Navrhuji, aby výboru zemědělskému, jemuž přikazuji vládny návrh zákona, ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných obdoiach 1924-1929 (tisk 4516), uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta do čtvrtka, t. j. do 3. dubna 1924 do 11. hod. dopol.

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou. prosím, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To jest většina, lhůta jest přijata.

Přejdeme k dennímu pořadu. Nejprve k odst. 1, jímž je:

1. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Daruly pro přečin urážky na cti Národního shromáždění podle § 2, § 3, 1 a 2, § 8, čís. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4482).

Zpravodajem je p. posl. Rouček, jemuž uděluji slovo.

Zpravodaj posl. Rouček: Slavná sněmovno!

Hlavní státní zastupitelství v Bratislavě žádá za vydání k trestnímu stíhání posl. Daruly pro přečin urážky na cti Národního shromáždění podle uvedených paragrafů. Přečinu toho prý se zmíněný poslanec dopustil na schůzi v Galantě dne 1. května 1923, kde prý prohlásil:

"Císař František I. zákonom z r. 1804 utláčal socialistov v bývalé monarchii, ale u nás tento zákon nestačil."

Imunitní výbor vzhledem k tomu, že tento výrok, třeba příkrý, učiněn byl na politické schůzi a souvisel tudíž s poslaneckou činností a právem poslanecké kritiky posl. Daruly, navrhuje poslanecké sněmovně, aby žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za vydání posl. Daruly vyhověno nebylo.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá, budeme hlasovati. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Pan zpravodaj navrhuje, aby posl. sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Daruly.

Kdo s návrhem jeho souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Daruly a vyřízen jest odst. 1 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k odst. 2, jímž je:

2. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu pro přestupky v Praze za vydání k trestnímu stíhání posl. Hummelhanse pro přestupek § 17 zák. o tisku (tisk 4485).

Zpravodajem je p. posl. Konečný, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno! Okresní soud pro přestupky v Praze žádá podáním ze dne 6. listopadu 1923 za vydání k trestnímu stíhání posl. Hummelhanse pro přestupek § 17 zák. o tisku.

Zmíněného přestupku dopustil prý se jmenovaný poslanec tím, že jako odpovědný ředitel "Lidové tiskárny" v Praze opomněl včas předložiti k censuře povinný výtisk č. 150 periodického tiskopisu "Přítel Lidu" ze dne 5. července 1923, který propadl konfiskaci, avšak jeho expedice nemohla býti následkem toho zadržena.

Imunitní výbor, pojednává o této věci, neshledal u posl. Hummelhanse přímou neb úmyslnou účast na zmíněném přestupku a navrhuje tudíž, aby poslanecká sněmovna nedala svolení ku stíhání posl. Hummmelhanse pro přestupek § 17 zák. o tisku.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá, budeme hlasovati. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Pan zpravodaj navrhuje podle usnesení výboru imunitního, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Hummelhanse.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Hummelhanse a vyřízen je odst. 2 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k odst. 3, jímž je:

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin vzpoury podle § 85, čís. 2 zákona na ochranu republiky, § 153 tr. zák. a podle § 2 a § 3, č. 1, 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z roku 1914 (tisk 4486).

Zpravodajem je p. posl. Rouček, jemuž uděluji slovo.

Zpravodaj posl. Rouček: Slavná sněmovno! Hlavní státní zastupitelství v Bratislavě žádá za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin vzpoury podle uvedených paragrafů.

Zmíněného přečinu měl se posl. Tausik dopustiti tím, že na schůzi v Báňské Šťávnici prohlásil, že dle jeho přesvědčení dojde jednou ku převratu dnešních poměrů, ve kterých četníci a policie vyšetřují nezaměstnanost, jejíž okolnosti neznají, a že robotnický lid použije té zbraně, kterou mu buržoasie dá do rukou.

Imunitní výbor neshledal v těchto výrocích žádného vybízení ku vzpouře aniž urážky policie a četnictva a navrhuje tudíž poslanecké sněmovně, aby posl. Tausik k trestnímu stíhání vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem pana zpravodaje podle usnesení imunitního výboru, aby posl. sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Tausika, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Tausika a vyřízen je odst. 3 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k odst. 4 a tím je:

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie prešovské za vydání k trestnímu stihání posl. Tausika pro přečin rušení obecného míru podle § 14, čís. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 4487).

Zpravodajem je opět pan posl. Rouček. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Rouček: Slavná sněmovno! Sedrie v Prešově žádá za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky.

Trestného činu prý se dopustil jmenovaný poslanec na schůzi v Prešově, kde prý popuzoval proti vládě, buržoasii a státním úřadům.

Imunitní výbor neshledal ve výrocích posl. Tausika trestného činu podle citovaného paragrafu zákona na ochranu republiky, což dokazuje ostatně i výslovný výklad samotného hlavního státního zastupitelství v Košicích, připojený k soudním aktům, a navrhuje proto poslanecké sněmovně, aby posl. Tausik k trestnímu stíhání vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem pana zpravodaje, aby poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Tausika, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Tausika a vyřízen je odst. 4 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme ještě k poslednímu odst. 5, jímž jest:

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti soudní stolice báňsko-bystřické za vydání k trestnímu stíhání posl. Karlovského pro přečin pomluvy (tisk 4489).

Zpravodajem je pan posl. Nejezchleb-Marcha.

Zpravodaj posl. Nejezchleb-Marcha: Slavná sněmovno! Soudní stolice báňsko-bystřická prostřednictvím hlavního státního zastupitelstva v Bratislavě zažádala o vydání posl. Karlovského z toho důvodu, aby odvolání podané u I. stolice mohlo býti projednáno. Ačkoli státní zastupitelstvo samo po znamenává, že důvody osvobozujících rozsudků odpovídají stavu věci a zákona a že jde o vexaci posl. Karlovského, usnesl se imunitní výbor navrhnouti jeho vydání, poněvadž přečinu pomluvy dopustil se, dokud ještě poslancem nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá, budeme hlasovati.

Pan zpravodaj z usnesení imunitního výboru navrhuje, aby poslanecká sněmovna svolila k trestnímu stíhání posl. Karlovského.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se svoliti k trestnímu stíhání posl. Karlovského.

Denní pořad této schůze je vyřízen. Než přistoupím k ukončení schůze, učiním ještě některá presidiální sdělení.

Mezi první dnešní schůzí byly rozdány tiskem tyto naléhavé interpelace. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4505. Naléhavá interpelace posl. Roschera, Hoffmanna a druhů ministrovi soc. péče a ministrovi vnitra o výluce 3.000 textilních dělníků v tanvaldském území.

Tisk 4506. Naléhavá interpelace posl. Kreibicha, Kučery a soudr. vládě, že se soustavně porušuje zákon o osmihodinné době pracovní.

Předseda: Sděluji, že schůze zdravotnického výboru, svolaná na čtvrtek dne 3. dubna na 1/2 11. hod. dop., koná se týž den ihned po skončení schůze plenární.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 3. dubna 1924 v 11 hodin dopol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 4416), kterým se předkládají Národnímu shromáždění R. Č.: 1. Úmluva o poštovní spořitelně uherské s přílohami A, B, C; 2. závěrečný protokol k této úmluvě; 3. dohoda o rozdělení úhrady dané Maďarskem podle čl. 10 a 11 úmluvy uvedené sub 1); 4. sjednané v Budapešti 7. listopadu 1922 (tisk 4478).

2. Zpráva výborů zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 4415), kterým se provádějí úmluva a dohoda o poštovní spořitelně uherské ze dne 7. listopadu 1922 (tisk 4479).

3. Druhé čtení usnesení, kterým se souhlasí s Úmluvou sjednanou v Paříži dne 27. května 1923, jíž se schvaluje Řád, jakož i připojený Závěrečný protokol o pravomoci a působnosti Stálé technické komise pro vodní režim dunajský (tisk 4484).

4. Druhé čtení osnovy zákona o labských plavebních soudech (tisk 4494).

5. Zpráva výboru rozpočtového k usnesení senátu (tisk posl. sněm. 4418) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1716 a 1748), kterým se mění § 2 a doplňuje § 27 zákona ze dne 26. května 1882, č. 55 ř. z., a § 2 a § 26 uh. zák. čl. ze dne 25. května 1882, č. XVIII o dani z minerálních olejů a kterým se mění poznámky ke třídě XXI celního sazebníku československého (tisk 4480).

6. Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového k usnesení senátu (tisk posl. sněm. 4419) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1723 a 1746) o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního úřadu šekového v Praze (tisk 4481).

7. Zpráva výboru zemedelského o vládnom návrhu zákona (tisk 4516), ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvin na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných obdobiach 1924-1929.

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydaní ku trestnímu stíhání posl. Daruly pro zločin velezrady dle § 127 b), 2, § 134 II odst. zák. čl. V z roku 1878 (tisk 4488).

9. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupitelstva v Bratislave za vydanie k trestnemu stihaniu posl. Hlinku (tisk 4491).

10. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupitelstva v Bratislave za vydanie k trestnemu stihaniu posl. dr. Gažíka (tisk 4492).

11. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupitelstva v Bratislave za vydanie k trestnemu stihaniu posl. Hlinku (tisk 4493).

12. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupitelstva v Bratislave, aby posl. Tausik vydaný bol k trestnemu stihaniu pre prečin pomluvy vlády podla § 1 a § 3, č. 1,

2 a § 8, č. 2 zák. čl. XLI z r. 1914, pre prečin rušenia obecného mieru podla § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky a pre prečin pomluvy podla § 1 a § 3, odst. H., č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4498).

13. Zpráva výboru imunitného o žiadosti advokátskej komory v Turč. Sv. Martine, aby posl. dr. Lelley vydaný bol k disciplinárnemu stihaniu (tisk 4499).

14. Zpráva výboru imunitného o žiadosti za vydanie posl. dr. Jabloniczského k disciplinárnemu stihaniu (tisk 4490).

Je snad proti mému návrhu nějaká námitka? (Nebyla.)

Není tomu tak. Návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 5 hod. 30 min. odpol.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP