Čtvrtek 6. března 1924

ministru vnitra o nálezu okr. politické správy v Čes. Brodě proti občanům v Srbíně,

posl. Mlčocha a spol. ministru obchodu o zrušení hotelu v Hradci Králové,

posl. Čuříka:

ministru financí o nesprávném postupu vůči pensistům,

ministru financí ve věci určitých opatření o dani z příjmu,

posl. Ulricha ministru veř. zdravotnictví a tělesné výchovy o poměrech nemocničního personálu v Košicích,

posl. R. Bergmana, Maška a druhů:

ministru vnitra, že některé okresní správní komise nesprávně vykládají zákon ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n.,

ministru zemědělství o kácení dříví v drobných soukromých lesích,

ministru zemědělství o nové zájmové organisaci zemědělců,

posl. Simma a druhů:

ministrovi školství a nár. osvěty, že řediteli občanské školy Karlu Zimmermannovi z Chebu nebyl přiznán rodinný přídavek na jeho syna Jiřího, jenž studuje v cizině,

ministru zemědělství o zabezpečení existence úředníků, zřízenců a dělníků na velkostatcích,

ministru železnic o propuštění bývalého skladištního mistra Viléma Königa v Liberci,

posl. Hrušovského ministru zemědělství pro postup generál. paritní komise v Bratislavě a pro nepřípustné jednání slúžnovského úřadu v Nových Zámcích proti Svazu zemědělského a lesního robotnictva čsl. strany socialistické,

posl. J. Mayera ministru věcí zahraničních, že bylo odepřeno povolení k příjezdu do Nassengrubu v okrese ašském,

posl. Fr. Navrátila a druhů:

ministru školství a nár. osvěty o uveřejnění úředních dat, neurčených pro veřejnost v časopise "Nový Den" v orgáně čsl. sociálně-demokratické strany,

min stru školství a nár. osvěty o působení ve škole učitelky A. Komendové ve Štarnově,

posl. dr. Mazance a druhů ministru veř. prací o prozkoumání dolů v Jílovém,

posl. Rýpara a druhů ministru školství a nár. osvěty o vyučování občanské nauce na obecné škole v Ústí, okres hranický na Moravě,

posl. dr. Lodgmana ministrovi soc. péče o požitcích válečné vdovy paní Alžběty Baarové, bytem v Ulmu (Würtembersko), příslušné do Kamenné Hory,

posl. dr. Keibla ministrovi financí o posunutí úlev při vymáhání osobní daně z příjmu ze stálých služebních požitků,

posl. Sedláčka a druhů:

ministru vnitra o skončení pomocné akce pro občany povodní roku 1919 poškozené v okresích Uhersko-hradišťském a Uherskobrodském,

ministru školství a nár. osvěty o sprostém chování a surových výrocích učitele Rudolfa Ambrozka v Kaňovicích,

posl. dr. Brunara ministru soc. péče o vyplácení vdovského důchodu Amalii Stefanové ve Weissbachu č. 216, okres frýdlantský,

posl. Füssyho ministrovi nár. obrany o donucování maďarského štátneho občana Jána Budaiho ml. ke konaniu vojenskej služby,

posl. dr. Luschky a Schälzkyho ministrovi školství a nár. osvěty o škodách na budově německého státního gymnasia v Moravské Ostravě,

posl. Pechmanové a spol. ministru vnitra, co hodlá podniknouti k vyřešení vzmáhajících se obtíží, plynoucích z bezzásadnosti a nejednotnosti postupu státní správy oproti provdaným státním zaměstnankyním,

posl. Schälzkyho ministru soc. péče, aby válečnému poškozenci Josefu Bauernfeindovi v Grünbergu byl prominut přeplatek vyživovacího příspěvku a vůbec aby v případech zvláštního zřetele hodných bylo upuštěno od vymáhání přeplatků vyživovacího příspěvku, jež váleční poškozenci přebrali,

posl. Bezděka a druhů ministrům obchodu a pro zásobování lidu o vysokých cenách svíček a nadprůměrném zisku státu při výrobě jejich,

posl. dr. Hanreicha vládě o prováděcím nařízení k jazykovému zákonu, 

posl. Al. Kříže ministrovi nár. obrany o poměrech u školní roty leteckého učiliště v Chebu,

posl. Berana ministru financí o ukládání a vymáhání daní na firmě J. Miniberger a syn ve Volyni,

posl. Tausika:

ministrům spravedlnosti a soc. péče o používání trestanců na Slovensku k soukromým pracem,

ministru nár. obrany o bezohledném poškozování zdraví vojínů při cvičení a o hrubém a surovém jednání s vojíny posádky košické,

posl. dr. Srdínka ministru financí o ukládání a vymáhání daní zejména z příjmu v okresu Brandýs n. Labem,

posl. Křemena ministru financí o předpisování a vymáhání daní Jos. Šťastnému z Jestřebic, okr. Milevsko.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Odpovědi:

min. financí na dotaz posl. Šamalíka stran úpravy poměrů finanční stráže československé v Podkarpatské Rusi,

vlády na dotaz posl. Šamalíka a druhů o stranickém postupu při provádění pozemkové reformy v Zahlinicích na Moravě,

min. zemědělství, financí a zásobování na dotaz posl. Šamalíka a soudr. stran opatření proti lámavce kostí a o podpoře chudým majitelům zhynulého dobytka,

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. Sedláčka a druhů, aby bylo připuštěno podávání nevyplacených poštovních zásilek,

min. zemědělství na dotaz posl. Bezděka, Šamalíka, Sedláčka a druhů v záležitosti pronájmu státních statků a cukrovaru v Židlochovicích,

vlády na dotaz posl. Hrušovského a druhů ve věci provádění kolonisace na Slovensku,

vlády na dotaz posl. Svetlika o nezákonném rozparcelování velkostatku Matejniho Jánoše v Nitranských Novákoch, župa Nitranská,

min. financí na dotaz posl. Al. Kříže v záležitosti firmy Melich a syn v Podmoklicích u Semil,

min. vnitra na dotaz posl. Roudnického, Adámka a druhů o neprovádění vlastních nařízení okresní politickou správou ve Dvoře Králové nad Labem,

min. železnic na dotaz posl. Koška a druhů o nepřístojném chování nádražního vrátného Aloise Šprachty v Turnově,

min. pro zásobování lidu na dotaz posl. Bezděka, Koška a druhů o stanovení cen uhlí v drobném prodeji,

min. vnitra na dotaz posl. Čuříka o rozpuštění obecního zastupitelstva v Solanci u Rožnova na Moravě,

min. železníc na dotaz posl. Bečku, Oktavca a Ertla v záležitosti prijatia 30 robotníkov zo Zvolena z továrne "Union" do štátnej dielne na opravu železničných vozňov vo Zvolene,

min. vnitra na dotaz posl. Hakena o znemožňování členských schůzí politických a odborových organisací v Handlové na Slovensku okresním úřadem v Prievidzi a župním úřadem v Nitře,

min. vnitra na dotaz posl. Rýpara a druhů o pobuřování proti státním úřadům vládního komisaře Jindřicha Šmuka v Rychvaldě na Těšínsku,

min. soc. péče na dotaz posl. Hakena o nesprávnostech při ověřování žádostí nezaměstnaných dělníků v Heřmanově Městci,

min. financí na dotaz posl. dr. Lelleyho o nepříslušnostech, pozorovaných ve správě spotřebních daní,

min. vnitra na dotaz posl. dr. Lelleyho a druhů o svévolném postupu četnického nad poručíka Františka Svozila, který zneužil své úřední moci,

min. školství a nár. osvěty a ministra soc. péče na dotaz posl. Szentiványiho o vyplácení pense válečnému invalidovi Andreji Góczaovi, učiteli státních škol ludových,

min. železnic na dotaz posl. dr. Lelleyho o propuštění Eleka Lovásza,

min. financí na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o zastavení pensí pensistům, kteří se v Maďarsku zdržují nebo tam cestují,

vlády na dotaz posl. inž. Junga, že Němci jsou zkracováni při rozdělování půdy,

min. železnic na dotaz posl. inž. Junga o vydírání příspěvků pro všelijaké účely v krňovské výtopně,

předsedy vlády na dotaz posl. Patzela a druhů o jazykovém výnosu pražské zemské politické správy, týkající se cejchovních úřadů,

min. předsedy a min. financí na dotaz posl. dr. Luschky o vysokoškolských přídavcích pro státní úředníky na odpočinku,

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. Simma a druhů, aby v Jablonci n. Nisou bylo znovu zavedeno doručování poštovních balíčků,

min. nár. obrany na dotaz posl. inž. Kalliny, že nebyla vyřízena hromadná žádost o vyplácení zaopatřovacích platů 20 důstojníkům,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Schollicha, že v Hořesedlech byla zřízena česká menšinová škola,

min. vnitra na dotaz posl. Patzela a soudr. o tak zvané třetině zaopatřovacích útrat na Moravě,

min. nár. obrany na dotaz posl. dr. Lodgmana o invalidních požitcích a odbytném Ondřeje Baierle v Teplé,

min. vnitra na dotaz posl. Knirsche o chování se úředních činitelů při pohřbu dr. Titty,

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. Krause, aby Polsko vyplatilo peníze za zásilky na dobírku,

min. financí na dotaz posl. dr. Kafky, Kostky a druhů, že zemské finanční ředitelství zastavuje pense pensistům, kteří odcestovali do Německa a do Rakouska,

min. železnic na dotaz posl. Krause o vypovědění smluv s německými železničními zasílateli stran místní dopravy zboží na různých stanicích bývalé české severní dráhy,

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. Patzela o jazyku na tiskopisech u poštovních úřadů,

min. soc. péče na dotaz posl. dr. Lelleyho o bezpříkladně nedbalém spravování věcí invalidů,

min. nár. obrany na dotaz posl. dr. Mazance, Myslivce a druhů o přiřknutí důchodů předků vdově Antonii Čalkové,

min. vnitra a financí na dotaz posl. H. Bergmanna o zařadění města Brandýsa n. L. do vyšší třídy místních přídavků,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Bezděka, proč dosud nejsou systemisována místa učitelská při státní koedukační škole občanské v Rajci na Slovensku,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Koška a druhů o bezcitném zacházení učitele J. Švece v Bezně s dětmi chudých dělníků,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Noska a druhů, že jednotlivé okresní školní výbory, správy škol a učitelé nezachovávají, nesprávně vykládají a používají ministerských výnosů a nařízení,

min. věcí zahraničních na dotaz posl. Sedláčka o zadržování Jana Mikulíka, občana Československé republiky v Rusku,

vlády na dotaz posl. Šamalíka, Fr. Navrátila, Adámka, Sedláčka, Janalíka, Kopřivy, Rýpara, Pěnkavy a soudr. o udělení podpory všem krajům v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku živelními pohromami poškozeným,

min. spravedlnosti na dotaz posl. Daruly o nesprávném věznění zemědělského dělníka Pavla Bukovčaka z Nižné,

min. nár. obrany na dotaz posl. Bezděka a Fr. Navrátila o šikanování vojínů, členů československého Orla, jejich vojenskými představenými,

min. vnitra a spravedlnosti na dotaz posl. Šamalíka a druhů o konfiskaci časopisů "Občanské Noviny" v Brně a "Hlas Lidu" v Českých Budějovicích pro kritiku pozemkové reformy,

vlády na dotaz posl. Šamalíka o nesprávném provedení pozemkové reformy na Hlučínsku,

vlády na dotaz posl. Šamalíka a druhů o nesprávně provedené pozemkové reformě v Březůvkách u Uherského Brodu,

min. věcí zahraničních na dotaz posl. dr. Uhlíře stran propagačních básniček, hanobících český stát a rozšiřovaných z Vídně,

min. železnic na dotaz posl. Čuříka o hospodárnosti při nákupu uhlí pro státní dráhy,

min. soc. péče na dotaz posl. Adámka a soudr. o rozporech mezi odpovědí p. ministra, danou na dotaz o vystěhování družstva ve Vítějovsi u Poličky, a mezi skutečnostmi dokázanými,

min. železnic na dotaz posl. inž. Junga a druhů, že se zásadně nedbá ustanovení jazykového zákona,

min. zemědělství na dotaz posl. Simma a druhů o ohrožené existenci úředníků, zřízenců a dělníků panských lesů, které stát exekutivně přejímá,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Simma a druhů o naléhavé úpravě právních poměrů pěstounek mateřských škol, 

min. financí na dotaz posl. inž. Kalliny, že nebyla vyřízena žádost pí. Rozalie Langerové, vdovy po četníku Antonínu Langerovi z Rybář u Karlových Varů, zemřelém v r. 1908, která byla dne 2. července 1922 odeslána pražskému zemskému finančnímu ředitelství,

min. věcí zahraničních na dotaz posl. dr. Lodgmana o nárocích na náhradu válečných škod československého státního občana O. Ch. Retze v Hanoveru,

min. železnic na dotaz posl. dr. Lukavského, dr. Matouška, G. Navrátila a druhů o poměrech u ředitelství československých státních drah v Košicích,

min. zemědělství na dotaz posl. R. Bergmana, Maška a druhů o státním velkostatku Kácov a osudu jeho zaměstnanců,

min. vnitra na dotaz posl. Simma o zamítnutí žádosti za biografickou licenci Vrchlabské místní skupiny Svazu válečných poškozenců, vdov a sirotků v Československé republice se sídlem v Liberci,

min. školství a nár. osvěty a ministra vnitra na dotaz posl. dr. Charváta o zbytečném znepokojování učitelů politickými a kulturními odpůrci,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Hakena o místní školní radě v Bělé u Libštátu,

min. soc. péče na dotaz posl. Schälzkyho o jmenování správní komise zemské úřadovny Všeobecného pensijního ústavu v Opavě,

min. soc. péče na dotaz posl. Patzela o rozpuštění výborů zemských úřadoven Všeobecného pensijního ústavu,

min. vnitra na dotaz posl. Patzela o chování stříbrské okresní správy politické proti Svazu národně-sociální mládeže,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. W. Feierfeila a druhů o vyřízení soutěže, trvající již od roku 1910, na obsazení místa administrátora náboženského fondu v Paředlech u Mostu,

min. vnitra na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékese o odepření cestovního pasu Juliu Adamovi v Mukačevě,

min. školstva a nár. osvety na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékes a súdruhov o násilnom donucovaní dieťaťa Juraja Laczko, obyvateľa košického, k návšteve slovenskej školy,

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa vo veci penzie Kolomana Wagnera, vrch. revidenta pošt a telegrafov v Kežmarku,

min. spravedlnosti na dotaz posl. dr. Lelleyho pro nezákonný postup vůči Štěpánu Muliczkému v Báňské Bystrici,

min. železnic na dotaz posl. dr. Lelleyho o odňatí cestovnej výhody Ferdinandovi Dudás, Imrichovi Tarr, Jánovi Bogyó, Imrichovi Pénzes, Ferdinandovi Polyák, obyvatelům v Oháju (Aha),

min. vnitra na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa vo veci penzie bývalého maďarského četníckeho penzistu Michala Arcz v Beregfogaraši,

min. nár. obrany na dotaz posl. dr. Lelleyho ve věci pense vdovy po poručíkovi dr. Gézovi Pély v Galantě,

min. veř. prací na dotaz posl. Rýpara a druhů o postupu přípravných prací vodocestných zvláště na Ostravsku a ve Slezsku,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Adámka a druhů o odstranění správce školy Františka Vítka v Horkách z učitelského úřadu,

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. inž. Kalliny o poštovních výpomocných zřízencích kteří byli po mnoho let v létě zaměstnání u pošty, avšak letos bez udání důvodů již zaměstnáni nebyli a tím byli vydáni na pospas největší bídě,

min. železnic na dotaz posl. Schweichharta, Grünznera, Čermáka a druhů, že mnoho dělníků jest poškozováno nepříznivým vlakovým spojením,

min. soc. péče na dotaz posl. Patzela, aby předložen byl návrh zákona na zákonnou úpravu dovolených průmyslového dělnictva,

min. spravedlnosti na dotaz posl. Schälzkyho a druhů o jmenování kancelářských soudních úředníků skupiny D v IX. hodnostní třídě kancelářskými správci,

min. vnitra na dotaz posl. Knirsche o vypsání župních voleb v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. Patzela o obsazení místa poštmistra v Měděnci,

vlády na dotaz posl. Zierhuta o projevech presidenta pozemkového úřadu v rozpočtovém výboru,

min. financí na dotaz posl. dr. Lelleyho o přeložení Františka Tonheizera, zaměstnance mincovny v Kremnici,

min. železnic na dotaz posl. inž. Junga o poškození dílenských zaměstnanců, pracujících na úkol, pokud jsou členy obecních zastupitelstev nebo komisí,

min. financí na dotaz posl. Simma, aby ve zvláštním případě částky zadržené při okolkování bankovek byly vyplaceny,

min. financí na dotaz posl. Sedláčka a druhů o nevysvětlených rozporech v odpovědi na dotaz ze dne 8. března 1923 o předepsané dani výdělkové živnostníkům lidové strany ve Vyškově,

min. spravedlnosti na dotaz posl. Bartáka o nezákonném postupu okresního soudu v Lučenci, min. vnitra na dotaz posl. Fr. Navrátila a druhů, že okresní správa politická v Zábřehu nevykonává rozhodnutí zemské správy politické v Brně,

min. vnitra na dotaz posl. Adámka o reorganisaci okresní správní komise v Hlinsku pro okres hlinecký,

min. zahraničních věcí na dotaz posl. Čuříka ve věci udržení českých bohoslužeb v Linci v kostele sv. Martina,

min. železnic na dotaz posl. Nejezchleba-Marchy a druhů ve věci místní dráhy Hustopeč - nádraží, Hustopeč - město,

min. železnic na dotaz posl. Sedláčka a druhů o nedostatečném rychlíkovém spojení na Moravském Slovácku,

min. vnitra na dotaz posl. dr. Lelleyho o svévolném jednání policejního kapitána v Nitře,

min. školstva nár. osvety na dotaz poslanca dr. Lelleya o bezprávnom zadržovaní platu učiteľa Aloiza Martinkovicsa,

min. železnic na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o nespravedlnom zachádzení so zamestnanci riaditelstva štát. železníc v Košiciach,

min. spravedlnosti na dotaz posl. dr. Lelleyho o zastavení výplaty vdovské pense Iloně Zimmermannové, vdově po i soudním oficiálu v Báňské Štiavnici,

min. financí na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa ve věci poukázání vdovské pense vdově po Juliu Riedlovi, skladištním manipulantovi továrny na tabák v Báňské Štiavnici,

min. pošt. a telegrafů na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o propuštění býv. poštmistrové Etelky Tarnoczayové v Drnavě, župa gemerská,

min. financí na dotaz posl. dr. Lelleyho o nezákonitom penzionovaní Imricha Varga, býv. úradného sluhu vo Vrábloch,

min. financí na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o zastavení pensijních požitků Jana Medve-ho, strážmistra vězeňské stráže na odpočinku,

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa ve věci bývalého uherského poštovního vrchního oficiála Ladislava Popovicse a bývalého uherského poštovního sluhy Gabriela Debrecseni v Mukačevě,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Koška a druhů o stranickém rozhodování ministerstva školství a národní osvěty o vyučování náboženství dítek školních v Brandově,

min. financí na dotaz posl. Šamalíka a druhů, aby se pozemková daň ze státního pozemkového majetku a přirážky k ní upravily ve prospěch samosprávných korporací,

i vlády na dotaz posl. Šamalíka a druhů o protizákonném provádění pozemkové reformy v městysi Ostrově u Macochy, okres Boskovice na Moravě,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Roudnického a druhů o působnosti učitele Vysušila v Říčanech,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Fr. Navrátila a druhů o pensionování industriální učitelky Julie Pírové v Horních Otaslavicích,

min. vnitra na dotaz posl. dr. Hanreicha o nezákonitém vybírání manipulačních poplatků při pokutách,

min. vnitra na dotaz posl. Patzela o zúčtování peněžitých pokut ve prospěch chudinských fondů,

min. financí na dotaz posl. Patzela o odpočivných platech dílovedoucích tabákové režie na odpočinku,

min. vnitra na dotaz posl. inž. Junga, že četnictvo obtěžuje národně-socialistické důvěrníky,

min. školstva a nár. osvety na dotaz poslanca dr. Körmendy-Ékesa vo veci nauko-sdelnej reči v elementárnej škole v Seni,

min. školstva a nár. osvety na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa vo veci penzie Marie Pappovej, opatrovateľky v Mezökászonyi,

min. školstva a nár. osvety na dotaz posl. dr. Lelleyho a súdr. o škandalóznom počínaní školského inšpektorátu v Nových Zámkoch, 

min. vnitra a ministra nár. obrany na dotaz posl. dr. Schollicha, že české vojsko zabavilo kdysi zbraně,

min. sociální péče na dotaz posl. inž. Kalliny o vdovském důchodu pro Marii Grundovou, znovu provdanou Pecherovou,

min. financí na dotaz posl. Adámka a druhů o zařadění města Hlinska do vyšší třídy místních přídavků,

min. vnitra na dotaz posl. Adamovského a druhů, že správce politické expositury ve Vlašimi neprovádí zákonitých ustanovení,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Sedláčka a druhů o potrestání učitelky Hedviky Kovaříkové v Kunovicích,

min. financí na dotaz posl. Adámka a druhů ve věci zadržených peněz při kolkovací akci v březnu 1919,

min. financí na dotaz posl. Rýpara, Fr. Navrátila a druhů o zařazení města Zábřeha do vyšší třídy místních přídavků, t. j. tř. III,

min. nár. obrany na dotaz posl. Bezděka a druhů o ztýrání vojína Ferdinanda Melkuse kapitánem Richardem Kabilkou,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Bezděka a druhů o činnosti osvětových inspektorů a osvětových referentů,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Fr. Navrátila a druhů o pronásledování učitele Ant. Osladila pro jeho náboženské přesvědčení a politickou příslušnost okresním školním inspektorem Zlámalem ve Štěpánově,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Adámka o rozporech mezi pravdou a odpovědí ministra školství a národní osvěty ze dne 8. srpna 1923 na dotaz ze dne 29. května 1923, č. 906/1516, o potrestání školních dětí pro účast jejich na prosebných průvodech,

min. věcí zahraničních na dotaz posl. Al. Kříže v záležitosti chikanování českých turistů a zabavení jejich soukromých turistických pomůcek při návštěvě česko-bavorského pomezí,

min. železnic na dotaz posl. Staňka o neblahých poměrech na hustopečské místní dráze,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. H. Bergmanna a spol., že nepřiznán drahotní přídavek na nezvěstného syna K. Hruškovi, učiteli v. v. v Milevsku,

min. železnic na dotaz posl. J. Bečku o neporiadku v osobných vozňoch na železničnej čiare Zvolen - Brezno, Brezno - Červená Skala a Brezno - Polhora,

min. zemědělství na dotaz posl. R. Bergmana, Maška a druhů o zmírnění agrární krise,

min. vnitra na dotaz posl. Adámka a druhů, proč nejsou vypisovány obecní volby v Rohozné u Poličky,

min. školství i a nár. osvěty na dotaz posl. Svobody o definitivním obsazení místa ředitelského na měšťanské škole v Brně - Juliánově,

min. financí na dotaz posl. H. Bergmanna, Slavíčka a spol. o poměrech řemeslníků tabákových továren,

min. spravedlnosti na dotaz posl. H. Bergmanna, Špatného a spol. o poměrech vězeňské stráže.

Dodatečná odpověď min. soc. péče na dotaz posl. inž. Kalliny ve věci důchodu pro válečného poškozence pí. Al. Köhlerovou ze Staré Role.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP