Čtvrtek 20. prosince 1923

Začátek schůze v 10 hod. 15 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Špaček, Špatný.

222 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, dr. Hodža, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Stříbrný, Šrámek, Tučný, Udržal; za ministerstvo školství odb. přednosta Pižl; za ministerstvo sociální péče min. rada dr. Brablec; za ministerstvo financí min. rada Hüttl.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupci Nebuška, dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 246. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Chalupníkovi pro neodkladné zaměstnání.

Lékařské vysvědčení předložil posl. G. Navrátil.

Došly některé spisy. Žádám o jich přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Dotazy:

posl. Adámka a druhů ministru pošt a telegrafů, že poštovní úředníci porušují listovní tajemství,

posl. Rýpara, Fr. Navrátila a druhů min. předsedovi a min. financí o zařazení města Zábřeha do vyšší třídy místních přídavků, t. j. tř. III.,

posl. Patzela ministru vnitra, že okr. politické správy vybírají zvláštní poplatky.

Předseda: Počátkem schůze byla tiskem rozdána zpráva.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 4382. Zpráva výboru soc.-politického o vládním návrhu zákona, jímž se mění některá ustanovení případně prodlužuje působnost některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků (tisk 4368).

Předseda: Předseda vlády zaslal přípisem ze dne 29. listopadu 1923, č. j. 27607/23 m. r., vyjádření ministerstva zemědělství (společně s min. financí, vnitra a veř. prací) k resoluci, týkající se poskytnutí přiměřeného obnosu pro podporu krajů, živelními pohromami postižených, jež přijata byla ve 175. schůzi posl. sněmovny dne 29. listopadu 1922 (k tisku 3856).

Přikázal jsem výboru rozpočtovému.

Přejdeme k pořadu schůze, a to nejprve k odst. 1.

1. Zpráva výborů soc.-politického a ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4353) o sloučení rozhodování ve věcech nájemních (tisk 4378).

Zpravodajem výboru soc.-politického je p. posl. Dubický, zpravodajem výboru ústavně-právního je p. posl. dr. Patejdl. Uděluji slovo prvému panu zpravodaji, jímž je pan posl. Dubický.

Zpravodaj posl. Dubický: Slavná sněmovno! Věci nájemní, uvedené v §§ 4, 21 a 22 zákona čís. 85 z r. 1923 Sb. z. a n. o ochraně nájemníků, vyžadují, jak praktická potřeba ukazuje, rychlého rozhodování. Při velkém jich počtu stává se však velmi často, že přes největší úsilí soudců nelze nával práce zdolati s patřičnou rychlostí, zvláště když často jde o případy velice komplikované, jmenovitě při výpočtu zvýšení nájemného podle § 12 zákona, který jsem citoval.

Průtahy tyto posuzovány jsou ve veřejnosti, která není o pravém stavu věcí náležitě informována, velice nepříznivě. Je to pochopitelné, poněvadž při rozhodování o věcech nájemních jde mnohdy o získání každého dne, aby bylo buď právu dopomoženo k platnosti, anebo aby případ, o nějž se jedná, uplatnil ochranu postiženého. Věci samotné by jistě prospělo, kdyby soudcové, rozhodující v nájemních věcech, mohli se pro tento obor judikatury specialisovati a býti tak zbaveni veškeré zatěžující agendy ostatní. U jednotlivých soudů okresních nelze toho pochopitelně provésti, neboť zpravidla agenda, byť rozsáhlá, u jednoho soudu přece jen nestačí, aby zcela zaměstnávala jednu soudcovskou sílu. Při známém přetížení soudů a nedostatku soudcovského personálu musí soudcové, pověření nájemní agendou, vyřizovati i jinou naléhavou agendu. To jest důsledek stávajících neutěšených poměrů při soudní službě, zejména pokud jde o nedostatek dobrého a kvalifikovaného personálu.

O této věci bylo jednáno nejen ve výboru soc.-politickém při projednávání zákona o ochraně nájemníků, ale zabýval se jí několikráte i výbor ústavně-právní, ba i poslanecká sněmovna. Všeobecně se cítí, že u našich soudů je nutno provésti nápravu, a bylo by si jen přáti, kdyby sociální postavení soudců bylo takové, aby mohl dorost snadněji a s dobrým předsevzetím do soudcovských služeb vstupovati. Nejde jen o věci, které týkají se projednávaného zákona, nejde jen o rychlé řešení sporů nájemních, nýbrž o soudnictví vůbec. Máme zjištěné případy, že u některých soudů nevyřizují se žádosti a sporné věci povahy aktuelní po celé měsíce, ne z nedostatku dobré vůle, nýbrž z okolnosti, bohužel, dnes samozřejmé, že není personálu, zejména personálu kvalifikovaného. Celá řada dobrých soudců musela býti odvolána na Slovensko, kde až dosud působili soudcové maďarští. A tu jest ovšem pochopitelné, že v zemích historických jeví se nedostatek soudců a že důsledky toho pociťují se v celé soudní praksi.

Pokud jde o soudní projednávání věcí nájemních, je nutno, aby zákonem bylo všem těžkostem co nejmožnějším způsobem odpomoženo. Odpomoc dá se získati aspoň v místech, kde působí několik okresních soudů, jako jest Velká Praha a Velké Brno, a to tím způsobem, že by se rozhodování ve věcech nájemních sloučilo u jediného soudu a vyhradilo by se zvláštním referentům, kteří by se pak výlučně věnovali této práci s náležitou intensitou a získali záhy značnou praksi. Tím by se také zaručila rovnoměrnost vyřizování a jednotnost judikatury a odpomohlo by se mnohým steskům z obecenstva.

Hledíc k §§ 4, 21 a 22 zákona o ochraně nájemníků, podle níž k rozhodování příslušný je soud, v jehož obvodu leží byt, třeba k podobnému sloučení agendy opatření zákonodárného. Tomu právě vyhovuje předložená osnova zákona, která činí opatření, aby v místech, kde působí několik soudů, byly věci nájemní sloučeny a přiděleny jednomu stálému referentu.

Soc.-politický výbor podle usnesení ve schůzi ze dne 13. prosince 1923 projednav vládní návrh zákona doporučuje je posl. sněmovně, aby jej schválila.

Oproti původnímu textu vládního návrhu provedena byla pouze malá oprava v §u 1, spočívající v tom, že vedle citovaných §§ 4 a 21 zákona o ochraně nájemníků uveden též § 22 tohoto zákona, jednající o přezkoušení úmluv mezi nájemníkem a pronajimatelem soudem.

Jménem soc.-politického výboru prosím, aby slavná sněmovna udělila tomuto návrhu ústavní sankci. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Uděluji slovo druhému zpravodajovi za výbor ústavně-právní, jímž je pan posl. dr. Patejdl.

Zpravodaj posl. dr. Patejdl: Slavná sněmovno! Podle §u 4 zákona na ochranu nájemníků je soud povolán k tomu, aby dával svoje svolení k výpovědi, kterou pronajimatel dává nájemníkovi. § 4 ustanovuje totiž, že chce-li pronajimatel dáti výpověď, učiní to písemně nebo protokolárním návrhem u okresního soudu, v jehož obvodu jest byt. Soud vyslechne při nařízeném roku strany, provede v nesporném řízení potřebná šetření a vysloví usnesením, zdali připouští výpověď.

V §u 21 téhož zákona nalézáme ustanovení: "O tom, je-li přípustno zvýšení nájemného podle § 12 neb úplaty za užívání zařízení bytu a jiná smluvná plnění podle § 13 nebo podnájemného podle § 16, rozhoduje soud, v jehož obvodu je byt."

§ 22 pak zákona o ochraně nájemníků má ustanovení, že soud přezkouší na návrh nájemníkův nebo pronajimatelův úmluvy o zvýšení nájemného nad míru uvedenou v §§ 9 a 10.

Odst. 3 téhož paragrafu má ustanovení, že "k žádosti nájemníka, jemuž bylo nájemné zvýšeno podle § 10" - jehož zdanitelný příjem přesahuje totiž hranici podle §u 10 stanovenou - "může soud upraviti nájemné na míru přípustnou podle §u 9, prokáže-li nájemník, že podle pozdějšího předpisu nemá poplatného příjmu (výnosu) uvedeného v §u 10. odst. 1."

Vzhledem k tomuto ustanovení ve velkých městech, jmenovitě v hlavním městě Praze a v zemském hlavním městě Brně, kde se nachází více okresních soudů, bylo přikázáno rozhodování o přípustnosti výpovědi, dále o přípustnosti zvýšení nájemného jednotlivým okresním soudům. To mělo za následek jednak roztříštěnost agendy, jednak přetížení soudců jinými pracemi, takže se nemohli plně věnovati tomuto oboru. To mělo zase za následek jednak nejednotnost judikatury a jednak zdlouhavé vyřizování těchto věci nájemních, které vyžadují přece rychlejšího vyřízení.

Účelem tohoto návrhu zákona je, aby bylo soustředěno rozhodování ve věcech nájemních v hlavním městě Praze a Brně u jednoho z okresních soudů. Pro Prahu to má býti okresní soud pro Staré město-Josefov a v Brně okresní soud pro Brno-město.

Toto soustředění kompetence je v zájmu jednotnosti judikatury a je tedy opatřením, které sleduje účel, aby celá judikatura byla jednotnou a vyřizování věcí nájemních mohlo býti urychleno. Vládní návrh zákona vyhovuje tedy úplné potřebě a je účelný.

Výbor ústavně-právní uvažoval o dodatku, který byl připojen výborem soc.-politickým a projevil souhlas s touto změnou, poněvadž tímto se vnáší do návrhu zákona jasnost, pokud se týká výkladu §u 22. Proto výbor ústavně-právní připojil se a připojuje se k vývodům uvedeným ve vládní osnově, i k návrhu výboru soc.-politického a navrhuje, aby předložená vládní osnova byla přijata ve znění navrženém vládou se změnami provedenými výborem sociálně politickým. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): K slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Sněmovna jest způsobilá se usnášeti.

Zákon tento má 2 paragrafy, nadpis a úvodní formuli.

Pozměňovací návrhy podány nebyly, dám tedy hlasovati o celé osnově najednou. (Námitky nebyly.)

Námitek proti tomu není.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, o jest s jejími 2 paragrafy, nadpisem a úvodní formulí ve znění navrženém pp. zpravodaji, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona ve čtení prvém a vyřízen jest odst. 1 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme k odst. 2, jímž jest:

2. Návrh, aby zkráceným řízením podle § 55 jedn. řádu byla projednána osnova zákona o sloučení rozhodování ve věcech nájemních (tisk 4378).

Jde o osnovu, kterou sněmovna právě přijala ve čtení prvém beze změny. Návrh na zkrácené jednání činí vláda a odůvodňuje jej v důvodové zprávě tisk 4353.

Osnova zavádí sloučení agendy ode dne 1 ledna 1924, to jest ode dne, kdy u soudů v tupuje v platnost pravidelný roční rozvrh práce. Pozdější uzákonění osnovy vneslo by do věci zmatek. Pro pokročilost doby může jedině zkrácené jednání podle §u 55 jedn. řádu umožniti, aby nový zákon byl před 1. lednem 1924 vyhlášen.

Kdo tedy souhlasí, aby osnova zákona o sloučení rozhodování ve věcech nájemních projednala se řízením zkráceným - to se vztahuje pouze ke druhému čtení - podle §u 55 jedn. řádu, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím tedy osnově přiznáno bylo zkrácené řízení a můžeme přistoupiti k jejímu druhému čtení.

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o sloučení rozhodování ve věcech nájemních (tisk 4378).

Zpravodajem výboru soc.-politického je p., posl. Dubický, zpravodajem výboru ústavně-právního p. posl. dr. Patejdl.

Mají páni zpravodajové nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Dubický: Nemám nic.

Zpravodaj posl. dr. Patejdl: Rovněž nic.

Předseda: Páni zpravodajové nemají návrhů korektur.

Kdo tedy ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Přejdeme k odst. 3 pořadu, jímž jest:

3. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4327) o dani z obratu a dani přepychové (tisk 4371).

Zpravodajem je pan posl. Prášek.

Ježto o této osnově již ve schůzích 244 a 245 provedena byla rozprava, přečteny návrhy a prosloven doslov zpravodajův, máme přikročiti k hlasování.

Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Při hlasování - prosím pana zpravodaje a pány navrhovatele, aby sledovali moji enunciaci - míním postupovati takto:

Budeme hlasovati především o návrhu posl. Dietla a soudr. na přechod k pořadu.

Bude-li zamítnut, budeme hlasovati o osnově zákona na podkladě zprávy výborové se zřetelem k podaným návrhům, a to nejprve o návrhu posl. Bubníka a soudr. na škrtnutí hlavy I, t. j. §§ 1 až 23.

Bude-li zamítnut tento návrh, budeme hlasovati odděleně o jednotlivých paragrafech této hlavy.

O §u 1, odst. 1, čís. 1 nejprve v úpravě posl. Dietla a soudr.; bude-li zamítnuta, v úpravě posl. Tauba a soudr.; bude-li zamítnuta, v úpravě posl. Kostky a soudr.; bude-li zamítnuta, podle zprávy výborové.

O §u 1, odst. 1, čís. 2 podle návrhu posl. Kostky a soudr.; bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, čímž rozhodnuto bude o event. návrhu posl. Kostky a soudr. na jeho škrtnutí. (Hluk. - Předseda zvoní.) Prosím pány o klid.

O §u 1, odst. 2 podle zprávy výborové, čímž bude rozhodnuto o návrhu posl. Jokla a soudr. na jeho škrtnutí.

O §u 1, odst. 3 nejprve v úpravě posl. Bubníka a soudr., bude-li zamítnuta, podle zprávy výborové, čímž bude rozhodnuto o návrhu posl. dr. Holitschera a soudr. na jeho škrtnutí.

O §u 1, odst. 4 nejprve v úpravě navržené posl. Dietlem a soudr., potom podle zprávy výborové, čímž rozhodnuto bude o návrhu posl. Bobka a soudr. na jeho škrtnutí.

O §u 1, odst. 5 nejprve podle návrhů posl. Windirsche a druhů, posl. dr. Jurigy a soudr. a posl. Bobka a druhů na jeho škrtnutí; bude-li zamítnut, o eventuálním návrhu jeho úpravy posl. Windirsche a soudr.; bude-li zamítnut, podle zprávy výborové.

O §u 2, k němuž není pozměňovacích návrhů, podle zprávy výborové.

O §u 3 nejprve v úpravě posl. Windirsche a soudr.; pak v úpravě posl. R. Fischera a soudr.; bude-li zamítnuta, v úpravě posl. Bubníka a soudr.; bude-li zamítnuta, podle zprávy výborové.

Při §u 4 budeme o úvodní větě a o číslech 1, 2 a 3, k nimž není navrženo změn, hlasovati podle zprávy výborové:

o čísle 4 nejprve v úpravě posl. Patzela a soudr., bude-li zamítnuta, podle zprávy výborové;

o číslech 5, 6 a 7 podle zprávy výborové; pak o dodatku posl. Patzela a soudr. k čís. 7;

o číslech 8 a 9, k nimž není navrženo změn, podle zprávy výborové;

při čís. 10 o návrhu posl. Bobka a soudr. na jeho škrtnutí; bude-li zamítnut, o eventuelním návrhu téhož pana poslance na jeho změnu; bude-li zamítnut, budeme hlasovati o čís. 10 podle zprávy výborové;

o čís. 11 nejprve podle návrhu posl. Kirpalové a soudr.; bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o dodatku k tomuto číslu podle návrhu posl. Patzela a soudr.;

o čís. 12 nejprve v úpravě posl. Patzela a soudr., bude-li zamítnuta, podle zprávy výborové;

o čís. 13 v úpravě posl. Hirsche a soudr., bude-li zamítnuta, podle zprávy výborové;

o vsuvce mezi čís. 13 a 14 podle návrhu posl. dr. E. Feyerfeila a soudr.;

o jiné vsuvce tamtéž podle návrhu posl. Matznera a soudr.;

o čís. 14 nejprve v úpravě navržené posl. Dietlem a soudr.; bude-li zamítnuta, v úpravě navržené posl. Windirschem a soudr.; bude-li i tato zamítnuta, budeme hlasovati o čís. 14 podle zprávy výborové;

pak o vsuvkách, navržených posl. Bubníkem a soudr.;

poté o vsuvce navržené posl. Bobkem a soudr.;

o čís. 15 nejprve podle návrhu posl. Windirsche a soudr., potom, bude-li zamítnut, v úpravě posl. Bubníka a soudr., a bude-li i tato zamítnuta, podle zprávy výborové;

o čís. 16 až 19 podle zprávy výborové;

o vsunutí nového čísla 20 podle návrhu posl. Bobka a soudr., s nímž se shoduje návrh posl. Patzela a soudr.

a konečně o vsunutí podle návrhu posl. Kostky a soudr.

O § 5 podle zprávy výborové.

Pak o vsuvce, navržené posl. Windirschem a soudr.

O §u 6 nejprve v úpravě, navržené posl. Bubníkem a soudr. Bude-li zamítnuta, podle zprávy výborové.

Pak o eventuálním doplňovacím návrhu posl. Bubníka a soudr.

Dále o doplňovacím návrhu posl. Kostky a soudr.

O §u 7 podle zprávy výborové. Potom o dodatcích k tomuto paragrafu podle návrhů posl. Bubníka (nové alinea čís. 4 a 5), dále o novém alinea posl. Patzela a soudr., konečně o novém alinea posl. Kostky a soudr.

O §u 8, odst. 1 podle zprávy výborové;

o odst. 2 podle zprávy výborové, čímž rozhodnuto bude o návrhu posl. Kostky a soudr. na jeho škrtnutí;

o odst. 3 podle zprávy výborové;

o dodatku k tomuto odstavci podle návrhu posl. Kostky a soudr.;

o odst. 4 až 7 podle zprávy výborové;

o odstavci 8 nejprve v úpravě navržené souhlasně posl. Bobkem a Patzelem a soudr. Bude-li zamítnuta, o odst. 8 podle zprávy výborové.

Při §u 9 budeme hlasovati o odst. 1 nejprve v úpravě, navržené posl. Patzelem a soudr.; bude-li zamítnuta, o témže odstavci v úpravě posl. Schustera a soudr. Bude-li zamítnuta, o tomto odstavci podle zprávy výborové;

o odstavcích 2 a 3 tohoto paragrafu podle zprávy výborové;

o dodatku k odst. 3 podle návrhu posl. Windirsche a soudr.;

o odstavcích 4 až 6 podle zprávy výborové;

O odst. 7 nejprve podle návrhu posl. Kostky a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové.

O §u 10, odst. 1 budeme hlasovati nejprve v úpravě, navržené posl. Windirschem a soudr. Bude-li zamítnuta, ve znění návrhu posl. Dietla a soudr. Bude-li zamítnuta, podle návrhu posl. Tománka a soudr. Bude-li zamítnuta, ve znění navrženém posl. Bubníkem a soudr. Bude-li zamítnuto, v úpravě posl. Patzela a soudr. Bude-li zamítnuta, v úpravě posl. Bobka a soudr. Pak v eventuální úpravě téhož pana poslance, a konečně v úpravě posl. dr. Raddy a soudr. Bude-li zamítnuta, podle zprávy výborové.

Pak o dodatku k odst. 1 podle návrhu posl. Stenzla a soudr.

O návrhu posl. dr. Raddy a soudr. na vsunutí nového odstavce mezi odst. 1 a 2.

O odst. 2 podle návrhu posl. Kostky a soudr.; pak podle zprávy výborové, čímž bude rozhodnuto o návrhu posl. Kirpalové a soudr. na škrtnutí.

O odst. 3: a) ve znění navrženém posl. Bubníkem a soudr.; b) podle zprávy výborové, čímž bude rozhodnuto o návrzích posl. Häuslera a soudr. a Kostky a soudr. na jeho škrtnutí;

o odst. 4 podle zprávy výborové, čímž bude rozhodnuto o návrhu posl. Kostky a soudr. na jeho škrtnutí;

o odst. 5 podle zprávy výborové. Potom o dodatku, navrženém posl. Häuslerem a soudr. a dále o dodatku, navrženém posl. Patzelem a soudr.

O §u 11: Nejprve o odst. 1 v úpravě navržené posl. Kostkou a soudr., bude-li zamítnuta, v úpravě zprávy výborové.

O zbytku tohoto paragrafu v úpravě navržené zprávou výborovou.

O §u 12: O celém paragrafu najednou: a) nejprve v úpravě posl. Bobka a soudr.; b) nebude-li přijata, v úpravě posl. Kostky a soudr.; c) nebude-li ani tato přijata, podle zprávy výborové.

O §u 13: Nejprve o odst. 1 podle shodné úpravy posl. Kostky a soudr. a posl. Schustera a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O odst. 2 podle zprávy výborové.

O odst. 3 rovněž podle zprávy výborové; přijetím nebo nepřijetím bude vyřízen též negativní návrh posl. Windirsche a soudr.

O odst. 4 podle zprávy výborové.

O §u 14 najednou podle zprávy výborové.

O §u 15: O odstavcích 1 a 2 najednou podle zprávy výborové;

o odst. 3 podle zprávy výborové; přijetím nebo nepřijetím bude vyřízen též negativní návrh posl. Kaufmanna a soudr.

O § 16: O odst. 1 v úpravě posl. Dietla a soudr., nebude-li přijata, podle zprávy výborové;

o odst. 2 podle zprávy výborové; přijetím nebo nepřijetím bude rozhodnuto též o negativních návrzích posl. Roschera a soudr. a posl. Kostky a soudr.

O odst. 3 v úpravě pozměňovacího návrhu posl. Kostky a soudr.; nebude-li přijata, v úpravě eventuálního návrhu posl. Kostky a soudr.; nebude-li ani tato přijata, podle zprávy výborové.

O odst. 4 podle zprávy výborové.

O odst. 5 v úpravě posl. Windirsche a soudr., nebude-li přijata, podle zprávy výborové; přijetím nebo nepřijetím bude vyřízen též negativní návrh posl. Kostky a soudr.

O § 17: O odstavci 1 v úpravě posl. Kostky a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O odstavcích 2 až 5 podle zprávy výborové.

O odstavci 6 v úpravě posl. R. Fischera a soudr., nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O odstavci 7: a) v úpravě posl. Kostky a soudr.; b) nebude-li přijata, v úpravě posl. Bobka a soudr.; c) nebude-li ani tato přijata, podle zprávy výborové; d) o dodatku posl. Kostky a soudr.

O odstavci 8: a) podle zprávy výborové, b) o dodatku posl. Windirsche a soudr.

O §u 18 budeme hlasovati podle zprávy výborové a pak o dodatku posl. Kostky a soudr. k němu.

O §u 19: O odstavcích 1 až 7 najednou podle zprávy výborové.

O odst. 8: a) v úpravě posl. Kostky a soudr.; b) nebude-li přijata, v úpravě posl. Bubníka a soudr.; c) nebude-li ani tato úprava přijata, podle zprávy výborové; d) o vsuvce posl. Kostky a soudr.; e) o vsuvce posl. Dietla a soudr.

O §u 20: O odst. 1 nejprve v úpravě posl. Stenzla a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O odst. 2: a) v úpravě posl. Dietla a soudr.; b) nebude-li přijata, v úpravě posl. Windirsche a soudr.; c) nebude-li ani tato přijata, podle zprávy výborové.

O odstavcích 3 až 6 podle zprávy výborové.

O §u 21: O odstavcích 1 a 2 podle zprávy výborové.

O odst. 3 v úpravě posl. Kostky a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O odstavcích 4 až 12 podle zprávy výborové.

O odstavci 13 v úpravě posl. Windirsche a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O § 22: O odst. 1 v úpravě posl. Kostky a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O odstavcích 2 a 3 podle zprávy výborové.

O odst. 4 v úpravě posl. Windirsche a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

Potom o novém odst. 5, který navrhují posl. Tauba soudr.

O §u 23 podle zprávy výborové.

O §§ 24 až 25 najednou podle zprávy výborové.

O §u 26: O odst. 1 v úpravě posl. Bubníka a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O odstavcích 2 a 3 podle zprávy výborové.

O §§ 27 až 36 najednou podle zprávy výborové.

O §u 37 nejprve v úpravě posl. Kostky a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O §§ 38 a 39 najednou podle zprávy výborové.

O §u 40 nejprve v úpravě posl. Beutela a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O §§ 41 a 42 budeme hlasovati najednou podle zprávy výborové.

O §u 43: O odst. 1 podle zprávy výborové.

O odst. 2 nejprve v úpravě posl. Kostky a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O odstavcích 3 až 6 podle zprávy výborové.

O §§ 44 a 45 budeme hlasovati najednou podle zprávy výborové.

O §u 46: O odst. 1 nejprve v úpravě posl. Kostky a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O odstavcích 2 až 4 podle zprávy výborové.

O §u 47 budeme hlasovati podle zprávy výborové a pak o dodatku, jak jej navrhují posl. Kostka a soudr.

Na to o §u 48 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

O § 49: O odstavcích 1 až 10 podle zprávy výborové.

O odst. 11 nejprve podle shodné úpravy návrhů posl. Horáka a soudr., posl. Bobka a soudr. a posl. Dietla a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

Na to bychom hlasovali o §u 50, nadpisu zákona, o nadpisech jednotlivých hlav, všech částí a jednotlivých paragrafů a úvodní formuli zákona najednou podle zprávy výborové.

Jsou snad nějaké námitky proti způsobu, jak hlasovati? (Nebyly.)

Není tomu tak. Budeme tedy hlasovati, jak jsem právě uvedl. (Výkřiky posl. inž. Kaliny.)

Prosím pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Je zde nejprve návrh pp. posl. Dietla a soudr. na přechod k pořadu. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

1. Návrh posl. Dietla, Hackenberga, Tauba a druhů:

Navrhujeme přechod k dennímu pořadu.

Předseda: Kdo souhlasí s návrhem pp. posl. Dietla a soudr. na přechod k pořadu přes celou osnovu, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Teď budeme hlasovati meritorně o osnově zákona na podkladě zprávy výborové.

Zde je nejprve návrh p. posl. Bubníka a soudr. na škrtnutí hlavy I, t. j. §§ 1 až 23. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

2. Pozměňovací návrh posl. Bubníka a soudr.:

§ 1 až 23 budiž škrtnut.

Předseda: Kdo souhlasí s návrhem p. posl. Bubníka a soudr. na škrtnutí hlavy I, t. j. §§ 1 až 23 včetně, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Teď budeme hlasovati odděleně o jednotlivých paragrafech a odstavcích této hlavy.

Nejprve o § 1, odst. 1, čís. 1. Tady máme návrh, jejž podali pp. posl. Dietla soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

3. Doplňovací návrh posl. Dietla, Tauba, R. Fischera a druhů:

V 1. odst. §u 1 budiž po slovech "úplatné tuzemské dodávky (§ 2) a výkony (§ 3)" vložena tato věta:

"Při dodávkách zboží všeho druhu, konaných v tomto státě, dlužno vybírati daň jen při odevzdání zboží konečnému spotřebiteli, jenž nabývá toto zboží k vlastní potřebě."

Předseda: Kdo souhlasí s § 1, odst. 1, číslo 1 podle návrhu, jak jej podali pp. posl. Dietla soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšin. Návrh je zamítnut.

Teď je zde k témuž číslu 1 návrh posl. Tauba a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

4. Pozměňovací návrh posl. Tauba, Hackenberga a druhů:

V odst. 1 §u 1 buďtež škrtnuta slova: "Které dodávky a výkony se pokládají za tuzemské, ustanoví nařízení".

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným návrhem pp. posl. Tauba a druhů, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále k témuž číslu 1, odst. 1 §u 1 je zde návrh pp. posl. Kostky a druhů. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

5. Doplňovací návrh posl. Kostky a druhů:

K §u 1, odst. 1, bod 1 budiž připojena tato věta: "Dodávky z konsignačních skladišť nepokládají se za tuzemské dodávky podle tohoto ustanovení".

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, jejž podali pp. posl. Kostka a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo souhlasí teď s § 1, odst. 1, čís. 1 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 1, odst. 1, čís. 1 je schváleno podle zprávy výborové.

K §u 1, odst. 1, čís. 2 je zde návrh pp. posl. Kostky a druhů. Žádám, aby byl přečten.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

6. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

Odst. 1 §u 1, bod 2 budiž změněn takto:

"2. dovoz v případech stanovených nařízením bez zřetele na jeho úplatnost a na to, dováží-li kdo cizí či svůj vlastní předmět. Je-li dovoz zdaněn, pak jest první obrat tuzemského dovozce od daně osvobozen."

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným návrhem, jejž podali pp. posl. Kostka a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o odst. 1, č. 2 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Odst. 1, č. 2 je přijato podle zprávy výborové a tím je rozhodnuto současně o eventuálním negativním návrhu, jejž podali pp. posl. Kostka a soudr.

O odst. 2, §u 1 budeme nejprve hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s odst. 2 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím je přijat odst. 2 podle zprávy výborové a rozhodnuto bylo současně o negativním návrhu pp. posl. Jokla a druhů.

K odst. 3 §u 1 je zde návrh pp. posl. Bubníka a druhů. Žádám, aby byl přečten.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

9. Pozměňovací návrh posl. Bubníka a soudr.:

Budiž v §u 1, odst. (3) v řádce 6 vynecháno od slova "totéž" až do slova "(výkony)".


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP