Pondělí 10. prosince 1923

 

Začátek schůze v 5 hod. 10 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: Buříval, dr. inž. Botto, dr. Hruban.

Zapisovatelé: J. Marek, dr. Spina.

126 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři dr. Franke, Habrman, dr. Hodža, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Stříbrný.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda: Zahajuji 239. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůze udělil jsem panu posl. dr. Šrobárovi pro neodkladné zaměstnání.

Mezi předešlou schůzí byly tiskem rozdány tyto vládní návrhy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4351. Vládní návrh zákona o stavebním ruchu.

Předseda: Mezi předešlou schůzí byla tiskem rozdána naléhavá interpelace:

Žádám o její přečtení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 4329. Naléhavá interpelace posl. Jos. Kříže a soudr. ministru železnic o přesazování železničních zaměstnanců z důvodů národnostních.

Předseda: Došla písemná žádost posl. Mlčocha, aby podle §u 51 jedn. řádu vyslovena byla důtka ministru inž. Novákovi pro jeho projev v plenární schůzi posl. sněmovny dne 30. listopadu 1923, kterým se cítí uražen.

Podle usnesení předsednictva požádal jsem výbor ústavně-právní o dobré zdání v této zásadní otázce výkladu jednacího řádu.

Aby bylo vyhověno intencím §u 51 jedn. řádu, který žádá, aby o žádostech za udělení důtky bylo řízení co nejrychlejší, vyžádal jsem si dobrozdání to ve lhůtě 24 hodin.

Přejdeme k projednávání pořadu schůze.

Návrh senátu na prodloužení lhůty k projednávání usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1643 sen.) o vládním návrhu zákona, kterým se upravuje výroba, prodej a přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení, jakož i dovoz jejich z ciziny.

Ke slovu není nikdo přihlášen.

Návrh na odklad hlasování nebo na přikázání výboru podán nebyl, dám tedy hlasovati o návrhu senátu podle §u 78 jedn. řádu posl. sněmovny.

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo tedy souhlasí, aby posl. sněmovna o další dva měsíce prodloužila lhůtu senátu k projednání usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se upravuje výroba, prodej a přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení, jakož i jejich dovoz z ciziny, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím byla lhůta dle návrhu prodloužena o další dva měsíce.

Tím je pořad schůze vyřízen a teď vyřídíme ještě hlasováním některé záležitosti týkající se lhůt.

Navrhuji, aby výboru rozpočtovému, jemuž přikazuji vládní návrh zákona o dani z obratu a dani přepychové (tisk 4327), vzhledem k tomu, že je návrh terminován, uložena byla ku podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 3denní.

Dále navrhuji, aby výborům zahraničnímu a živnostenskému, kterým přikazuji vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje zmocnění dané vládě v § 2 zákona ze dne 4. července 1923, čís. 158 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (tisk 4347), a výborům soc.-politickému a rozpočtovému, jimž přikazuj i vládní návrh zákona o stavebním ruchu (tisk 4351), uložena byla k podání zpráv o těchto dvou vládních návrzích lhůta 48 hodin.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím lhůty tyto jsou schváleny.

Rozpočtový výbor usnesl se ve schůzi dne 5. prosince 1923 k návrhu zpravodaje posl. Remeše navrhnouti sněmovně, aby vládní nařízení o přechodné úpravě lihového hospodářství, čís. 173 Sb. zák. a nař. z roku 1923, přikázáno bylo výboru ústavně-právnímu.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím návrh jest přijat a zmíněné vládní nařízení přikázáno také výboru ústavně-právnímu.

Posl. dr. Srdínko žádá o udělení desetidenní dovolené na zotavenou.

Kdo souhlasí s udělením této dovolené, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolená jest udělena.

Prve než přikročím k ukončení schůze, rozhodneme ještě hlasováním podle § 69 jedn. řádu, zda a kdy jest zahájiti rozpravu o naléhavé interpelaci p. posl. Schälzkyho a druhů (tisk 4320) ministrovi soc. péče o rozpuštění správních výborů zemských úřadoven Všeobecného pensijního ústavu, tiskem rozdané v 236. schůzi dne 30. listopadu 1923.

Žádám za přečtení záhlaví jakož i petitu této naléhavé interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4320. Naléhavá interpelace posl. Schälzkyho a druhů ministrovi soc. péče o rozpuštění správních výborů zemských úřadoven Všeobecného pensijního ústavu.

Podepsaní se táží pana ministra sociální péče:

1. Jest pravdivá zpráva, že zamýšlí zvolené správní výbory zemských úřadoven Všeobecného pensijního ústavu rozpustiti a nahraditi je jmenovanými správními komisemi?

2. Je-li pravdivá, odůvodňuje toto rozpuštění ustanoveními 4. odstavce § 78 zákona o pensijním pojištění ze dne 5. února 1920, č. 89 Sb. z. a n.?

3. Uvážil, že takovéto jmenované výbory mohou míti jen prozatímní ráz a ministr jest podle zákona povinen do tří měsíců učiniti potřebná opatření, aby byly provedeny nové volby?

4. Jaký účel má se zřetelem na toto jasné ustanovení zákona rozpustiti nynější výbory a jmenovati nové, když by bylo zřejmě účelnější rozepsati ihned nové volby?

5. Proč se pro nové složení správních výborů neužívá zákonité cesty: provedení nových voleb?

6. Byl-li pan ministr sociální péče toho mínění, že se nynější volební řád nehodí, proč platný volební řád nebyl změněn?

Předseda: Pan posl. Schälzky navrhuje, aby rozprava byla zahájena dnes, dne 10. prosince 1923.

Kdo souhlasí, aby této naléhavé interpelaci přiznána byla rozprava podle § 69 našeho jednacího řádu a aby tato rozprava byla zahájena v dnešní schůzi, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut, rozprava přiznána nebyla.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra v úterý dne 11. prosince 1923 v 1 hodinu odpol. s tímto

pořadem:

1. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4323), kterým se prodlužuje účinnost zákona z 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných (tisk 4342).

2. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 4324), jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných (tisk 4341).

3. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4326) o dani z uhlí (tisk 4349).

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Olomouci, za vydání k trestnímu stíhání posl. Röttela pro přečin podle § 14, č. 1, § 15, č. 1 o přestupku podle § 18 zákona na ochranu republiky (tisk 4330).

5. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave za vydanie k trestnému stíhaniu posl. dr. Jurigu (tisk 4331).

6. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave za vydanie k trestnému stíhaniu posl. Hlinku, Tománeka a dr. Jurigu (tisk 4332).

7. Zpráva výboru pro dopravu a veř. práce a výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4288) o výkupu místní dráhy v údolí Borže (tisk 4339).

8. Druhé čtení ratifikačního usnesení, kterým se schvaluje dodatečná úmluva k Labské plavební aktě a Závěrečný protokol k této dodatečné úmluvě (tisk 4311).

9. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se doplňuje § 393 trestního řádu z 23. května 1873, č. 119 ř. z. (tisk 4293).

10. Druhé čtení osnovy zákona o trestnom pojednávaní konanom podľa trestného poriadku, zák. čl. XXXIII. z r. 1896, proti neprítomným osobám (tisk 4298).

11. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se rozšiřuje úřední působnost veřejných notářů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 4303).

Jsou snad nějaké námitky proti tomuto mému návrhu? (Nebyly.)

Není tomu tak. Návrh můj jest přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenu.

(Konec schůze v 5 hodin 20 minut odpoledne.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP