Pátek 30. listopadu 1923

 

Začátek schůze v 8 hod. 10 min. več.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Hruban, dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech.

Zapisovatelé: Bradáč, Taub.

241 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Švehla; ministři inž. Bečka, Bechyně, dr. Beneš, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, dr. Hodža, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Stříbrný, Šrámek, Tučný, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.  

Předseda (zvoní): Zahajuji 237. schůzi poslanecké sněmovny.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců "Deutsche christl. soz. Volkspartei" vyslal do výboru zahraničního posl. dr. W. Feierfeila za posl. Bobka; do výboru iniciativního posl. dr. Petersilku za posl. Bobka.

Klub poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu vyslal do výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností posl. Stodolu za posl. Braneckého; do výboru imunitního posl. Nejezchleba-Marchu za posl. Sopko; do výboru zdravotnického posl. Haupta za posl. Valáška a sl. Chlebounovou za posl. Macha.

Klub poslanců čsl. strany socialistické vyslal do výboru soc.-politického posl. Laube za posl. Pechmanovou.

Předseda: Žádám za sdělení došlých spisů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotazy posl. Nejezchleba-Marchy a soudruhů:

ministru financí v záležitosti exekuce v obcích živelními pohromami postižených,

ministru železnic ve věci místní dráhy Hustopeč-nádraží, Hustopeč-město.

Předseda (zvoní): Přejdeme k pořadu schůze, a to nejprve k 1. odstavci, jímž je

1. Zpráva výboru imunitního o návrhu posl. dr. Dérera, aby byla posl. dr. Jurigovi a Tománkovi udělena důtka podle § 51 jedn. řádu.

Zpravodajem je pan posl. Dyk. Pan posl. Dyk jako zpravodaj výboru imunitního má slovo.

Zpravodaj posl. Dyk: Při plenární schůzi minulý čtvrtek konané došlo za řeči posl. Hlinky k politováníhodným výkřikům, jimiž se cítil na cti postižen posl. dr. Dérer. Tyto výroky znějí: "zloděj, lump a zločinec", a byly podle stížnosti, dr. Dérerem podané, proneseny posl. dr. Jurigou a Tománkem. (Výkřiky.)

Imunitní výbor pojednav na páteční schůzi dne 23. t. m. o žádosti za řízení podle § 51 jedn. řádu, předvolal do své schůze obviněné, žalobce i svědky žalobcem vedené. Obvinění se nedostavili. Imunitní výbor však

1. nemohl vzíti zřetel na jejich nepřítomnost, poněvadž podle jedn. řádu je vázán dvoudenní lhůtou k podání zprávy, a

2. nepřítomnost jejich nebyla nezaviněná, ježto téhož dne se konalo plénum Národního shromáždění. Po vyslechnutí žalobce, svědků jím vedených a po sdělení několika členů výboru imunitního různých stran, kteří byli scéně rekriminované přítomni, došel imunitní výbor, pojednav odděleně o obou případech k přesvědčení, že posl. dr. Juriga užil skutečně výrazů "zloděj" a "lump", o tom, že by byl užil dále výrazu "zločinec" nenabyl imunitní výbor přesvědčení.

Imunitní výbor došel dále k přesvědčení, že posl. Tománek přitakával k těmto výrazům "zloděj" a "lump" slovy "Tak je! Tak je!", jinými slovy, že schvaloval tyto urážky vůči dr. Dérerovi pronesené.

Navrhuje tudíž imunitní výbor podle § 51 jedn. řádu - lituje takovýchto výroků od poslance na poslance pronesených - aby byla udělena posl. dr. Jurigovi důtka za výroky "zloděj" a "lump" a posl. Tománkovi aby byla udělena důtka pro souhlas s těmito urážlivými výroky projevený.

Předseda (zvoní): Podle §u 51 jedn. řádu má sněmovna mimo zpravodaje slyšeti také uražených a provinilých a pak se usnésti bez další rozpravy prostým hlasováním, zdali provinilému poslanci má býti vyslovena důtka.

Udílím tedy nejprve slovo panu posl. dr. Dérerovi.

Posl. dr. Dérer: Vzdávam sa slova.

Předseda: Dále uděluji slovo panu posl. dr. Jurigovi. (Hlasy: Není přítomen!) Pan posl. dr. Juriga není přítomen, ztrácí slovo.

Uděluji dále slovo p. posl. Tománkovi. (Hlasy: Není přítomen!) Pan posl. Tománek není rovněž přítomen, ztrácí slovo.

Budeme tedy hlasovati. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s udělením důtky, jak navrhuje pan zpravodaj posl. Dyk, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se na důtce posl. dr. Jurigovi a Tománkovi za pronesený výrok.

Tím jest vyřízen odst. 1 pořadu dnešní schůze.

Přistoupíme k odst. 2 pořadu.

2. Návrh, aby řízením zkráceným podle § 55 jedn. řádu projednán byl vládní návrh státního rozpočtu a finančního zákona pro rok 1924 (tisk 4300).

K odůvodnění tohoto návrhu uvádím, že jest potřebí, aby osnovy rozpočtu a finančního zákona dostaly se co nejrychleji do senátu, což se umožní tím, že po přijetí rozpočtu v poslanecké sněmovně ve čtení prvém budeme moci přikročiti nyní hned ke čtení druhému, přiřkne-li se zkrácené projednávání podle § 55 jedn. řádu.

Kdo tedy souhlasí s návrhem, aby státní rozpočet a finanční zákon projednán byl v tomto stadiu řízením zkráceným podle §u 55 jedn. řádu, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přiznala zkrácené projednávání podle §u 55 jedn. řádu státnímu rozpočtu republiky československé a finačnímu zákonu pro rok 1924.

Poněvadž přiznáno bylo státnímu rozpočtu a finančnímu zákonu na rok 1924 zkrácené projednávání podle §u 55 jedn. řádu, můžeme přistoupiti ihned ještě dnes ke druhému čtení.

3. Druhé čtení osnovy státního rozpočtu a finančního zákona pro rok 1924 (tisk 4300).

Zpravodajem výboru rozpočtového je pan posl. dr. Srdínko.

Má pan zpravodaj nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. dr. Srdínko:

Slavná sněmovno! Do tištěného elaborátu se vloudily tiskové chyby - některé ciferní, některé slovní - které jsem sestavil do seznamu a prosím, aby je kancelář sněmovní provedla.

a) Ciferní opravy.

Str. 25, řádka 2 zdola, poslední sloupec: místo 18,376.230 správně 18,076.230.

Str. 26, řádka 1 zdola, sloupec "Úhrn": místo 560,770.528 správně 560,770.588. Str. 27, řádka 4 zdola, sloupec "mimořádné": místo 3,010.100 správně 3,010.500; sloupec "Úhrn" místo 7,019.560 správně 7,019.160.

Str. 44, řádka 16 shora u slova "Monopoly" má býti ve sloupci 2 uvedena číslice "4". Str. 54, řádka 15 shora, sloupec "mimořádné": místo 144.548 správně 144.598.

Str. 55, řádka 1 shora má býti ve sloupci 3 uvedena číslice "6". Str. 59, řádka 2 zdola ve sloupci 2 číslice 2 budiž vynechána.

Str. 67, řádka 5 zdola ve sloupci 2: místo 7 správně 6.

Str. 68, řádka 1 zdola, sloupec "řádné": místo 3,959.100 správně 3,659.100.

Str. 92, řádka 1 shora ve sloupci 3 budiž číslice 2 vynechána.

Str. 161, řádka 1 zdola, Snáška, budiž do sloupce "jednotlivě" zařaděna číslice 400.000. 

Str. 162, řádka 1 shora, Přenos, budiž do sloupce "jednotlivě" zařaděna číslice 400.000.

b) Slovní opravy.

Str. 10, řádka 8 zdola místo "Přirážka ku spotřební dani . . . . . . . " správně "Přirážka k spotřební dani . . . . . . "

Str. 11, řádka 4 shora místo "Přirážka ku spotřební dani . . . . . . . " správně "Přirážka k spotřební dani . . . . . . "

Str. 16, řádka 17 zdola budiž vynechána.

Str. 20, řádka 3 shora: místo c) věcné výdaje správně b) věcné výdaje.

Str. 20, řádka 16 zdola: místo Zeleznice správně Železnice.

Str. 25, řádka 2 zdola: místo b) věcné výdajc správně b) věcné výdaje.

Str. 31, řádka 13 zdola: místo "Pomocné a vzdělavací prostředky" správně "Pomocné a vzdělávací prostředky".

Str. 40, sloupec 2 nahoře: místo Titu správně Titul.

Str. 51, řádka 14 zdola: místo Tit. správně Titul.

Str. 53, řádka 7 zdola: místo a) osobní výdaje správně b) věcné výdaje.

Str. 57, řádka 6 zdola: místo "Cizinecký, turistický o lázeňský ruch" správně "Cizinecký, turistický a lázeňský ruch".

Str. 58, řádka 14 zdola: místo Tit. správně Titul.

Str. 76, řádka 13 shora: místo věcné výdaje správně b) věcné výdaje.

Str. 82, řádka 14 zdola: místo věcné výdaje správně b) věcné výdaje.

Str. 90, sloupec 2 nahoře: místo Titu správně Titul.

Str. 90, řádka 13 shora: místo Ministertsvo správně Ministerstvo.

Str. 124, 125, 128 a 129. Ve sloupcích "kapitola" pod uvedenými čísly dlužno rozuměti též souhrn dotyčné kapitoly A (Podkarpatská Rus), resp. kapitoly B (zahraniční obchod).

Str. 135 až 166, sloupec 3 a 4 nahoře: místo "v Kč" správně "Kč".

Str. 137, pol. 4: místo Užhorod-Munkačevo správně Užhorod-Mukačevo.

Str. 137, pol. 5: místo Munkačevo-Bilki-Huszt správně Mukačevo-Bilki-Hust.

Str. 139, řádka 17 zdola, budiž číslice "6" ve sloupci 1 přesunuta do téhož sloupce k řádce 15 zdola.

Str. 144, pol. 57: místo "Úvěr pro stavby nedokončené: Pro stavby nedokončené, pro něž. . . . . . " správně "Úvěr pro stavby nenedokončené, pro něž . . . . . . ".

Str. 156, pol. 347: místo B. Šťavnice správně B. Šťávnice.

Str. 157, pol. 362: místo Kochanovice správně Kochanovce.

Str. 161, pol. 455: místo "novostavba záchodu" správně "novostavba záchodů".

Předseda: Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou státního rozpočtu a finančního zákona pro rok 1924 tak, jak byla poslaneckou sněmovnou přijata ve čtení prvém, i s opravami, které navrhuje pan zpravodaj, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu státního rozpočtu a finančního zákona pro rok 1924 také ve čtení druhém.

Tím vyřízen je poslední odstavec pořadu dnešní schůze.

Než přikročím k ukončení schůze, provedeme ještě hlasování o lhůtách a dále o naléhavých interpelacích.

Navrhuji, aby výborům ústavně-právnímu a zahraničnímu pro:

Tisk 4287. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění smlouva mezi Československou republikou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o úpravě vzájemných právních styků, sjednaná v Bělehradě 17. března 1923, s dodatkovým protokolem,

stanovena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 14denní.

Navrhuji, aby výboru ústavně-právnímu pro:

Tisk 4309. Vládní návrh zákona, kterým se mění některá zákonná ustanovení o trestání válečné lichvy,

stanovena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 8denní.

Navrhuji, aby výborům soc.-politickému a rozpočtovému pro

Tisk 4319. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví hranice příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.,

stanovena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 5denní.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, prosím, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty tyto jsou schváleny.

Navrhuji, aby výborům soc.-politickému a rozpočtovému pro:

Tisk 4323. Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona z 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných,

stanovena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 5denní.

Přikazuji výborům soc.-politickému a rozpočtovému:

Tisk. 4324. Vládní návrh zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných, výboru rozpočtovému:

Tisk 4325. Vládní návrh zákona o výši daně z cukru.

Tisk 4326. Vládní návrh zákona o dani z uhlí.

Navrhuji, aby těmto výborům uložena byla k podání zprávy o těchto vládních návrzích lhůta 5denní.

Přikazuji výboru ústavně-právnímu:

Tisk 4328. Vládní návrh zákona, kterým mění se ustanovení zák. ze dne 21. prosince 1922, čís. 406 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změnám hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím,

a navrhuji, aby výboru uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 3 dnů.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty navržené jsou schváleny.

Teď máme ještě rozhodnouti o naléhavých interpelacích.

Máme rozhodovati, zda a kdy je zahájiti rozpravu o interpelacích, označených za naléhavé, které rozdány byly ve 229. schůzi dne 22. listopadu t. r.

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4304. Súrna interpelácia posl. Tománka a spol. ministrom vnútra a spravodlivosti ohľadom účinkovania tajnej Propagačnej Kancelárie na Slovensku.

Pýtame sa pánov ministrov:

1. či majú úradnú vedomosť o tom, že v Bratislave jestvuje pokútna udavačská Propagačná Kancelária, o ktorej ani v štátnom rozpočte ani v ministerských zprávach niet reči, tak že za legálnu považovaná byť nemôže?

2. či vedia, že zamestnanci tejže tajnej kancelárie neboli vymenovaní úradne, nesložili republike prísahu, nepodliehajú kontrole vrchnosti bezpečnostných a právosúdnych orgánov, predsa si dovoľujú sprevádzať také činy, ktoré napomínajú nás na účinkovanie tajnej policie najhmlistejšieho cárského absolutizmu?

3. či sú ochotní páni ministri postarať sa o to, aby účinkovanie tejto kancelárie bolo vyšetrené a parlamentu podaná o vyšetrovaní dôkladná zpráva?

4. či sú ochotní páni ministri postarať sa, aby táto inštitúcia, ktorá len znemravňuje verejný život na Slovensku, podkopáva auktoritu vrchnosti, soslabuje úctu občanov voči zákonom, do nebezpečia uvádza životy a slobodu občanov a donáša haňbu a potupu pre celý štát v cudzine, aby táto inštitúcia bola rozpustená a jej účinkovanie bolo zastavené?

Předseda: Pan posl. Tománek navrhuje, aby rozprava se zahájila v příští schůzi.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle § 69 jedn. řádu a aby rozprava tato projednávána byla v nejbližší schůzi, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Rozprava přiznána nebyla.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4310. Naléhavá interpelace posl. dr. Charváta a soudr. ministru vnitra a ministru spravedlnosti o konfiskaci časopisu "Socialista" ze dne 2. listopadu 1923.

Podepsaní se táží pp. ministrů vnitra a spravedlnosti, jsou-li ochotni případ této konfiskace dáti přísně vyšetřiti a učiniti opatření, aby se podobné nepřístojnosti nemohly opakovati?

Předseda: Pan poslanec nečiní návrhu, kdy má býti rozprava tato zahájena, a dám tedy hlasovati pouze o zásadě, zda se rozprava této naléhavé interpelaci přiznává či nic.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci byla přiznána rozprava podle příslušných paragrafů našeho jednacího řádu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest menšina, rozprava této naléhavé interpelaci přiznána nebyla.

Dále jest nám rozhodnouti o naléhavých interpelacích, jež byly rozdány tiskem ve 231. schůzi dne 26. listopadu 1923.

Je to nejprve súrna interpelácia posl. Tománka a spol. v záležitosti správy cirkevných majetkov (tisk 4313).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu!

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4313. Súrna interpelácia posl. Tománka a spol. ministru školstva a nár. osvety v záležitosti správy cirkevných majetkov.

Pýtame sa pána ministra:

1. Prečo sa neodovzdaly cirkevné majetky p. apoštolskému administrátorovi trnavskej administratúry, na vzdor tomu, že podľa právoplatného vymenovania mal by dostať tieto cirkevné majetky z dôchodkov, ktorých má kryť výdavky diecezálnej administrácie.

2. Či je ochotný pán minister snemovni podať zprávu o tom, prečo bola rozpustená terajšia správna komisia a novou komisiou nahradená?

3. Čim odôvodňuje pán minister, že komisia povolaná na spravovanie slovenských cirkevných katolíckych majetkov pozostáva až na jedného zo samých Čechov a predsedom komisie prečo je sociálny demokrat, o ktorej strane však p. minister, sám člen tejže strany najlepšie vie, že programovite sa postavila čo najostrejšie proti cirkvi?

4. Či je ochotný pán minister ihneď postarať sa o to, aby cirkevné majetky, spravovanie ktorých vládou vymenovanou komisiou protívi sa platným zákonom a zákonitej zvyklosti, boly oprávnenému držiteľovi ihneď odovzdané?

Předseda: Pan posl. Tománek neučinil návrhu, kdy má býti tato rozprava zahájena. Dám tedy hlasovati pouze o zásadě.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava ve smyslu příslušných paragrafů jednacího řádu, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest menšina, rozprava této naléhavé interpelaci přiznána nebyla.

Jest zde dále naléhavá interpelace posl. Mikulíčka a soudr. o lihové aféře předsedy senátu N. S. Karla Práška (tisk 4318).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu!

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4318. Naléhavá interpelace posl. Mikulíčka a soudr. vládě o lihové aféře předsedy senátu Národního shromáždění Karla Práška.

Podepsaní se táží:

Je vláda ochotna všechny záležitosti s touto aférou související podrobiti bezohlednému úřednímu šetření a je ochotna dále o výsledku tohoto vyšetřování podati sněmovně podrobnou zprávu?

Předseda: Pan posl. Mikulíček navrhuje, aby rozprava tato byla zahájena ihned.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ 69, 65 a 68 jedn. řádu, a aby rozprava tato dle návrhu podatelů zahájila se ihned, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest menšina, tím rozprava této naléhavé interpelaci přiznána nebyla. (Výkřiky komunistických poslanců.)

Prosím o klid.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala v pondělí dne 10. prosince 1923 ve 4 hodiny odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výborů ústavně-právního a zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 4258), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Dodatečná úmluva k Labské plavební aktě se závěrečným protokolem, sjednaná v Praze 27. ledna 1923 (tisk 4311).

2. Zpráva výboru pro veřejné zdravotnictví a výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4289) o dalším vybírání zdravotní přirážky ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a o veřejném fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v Československé republice (tisk 4321).

3. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 4238) o návrhu sen. dr. Krouského a soudr. (tisk sen. 1562 a 1636) na doplnění trestního řádu z 23. května 1873, č. 119 ř. z., a na změnu zákona z 18. prosince 1919, č. 1 Sb. z. a n. z roku 1920, o příslušnosti soudů trestních rozhodovati o výši nákladů soudních, jež se mají nahrazovati podle § 393, odst. 3 tr. ř. (tisk 4293).

4. Zpráva výboru ústavno-právneho k usneseniu senátu (tisk 4235) o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 1608 a 1635) o trestnom pojednávaní konanom po dľa trestného poriadku, zák. čl. XXXIII z r. 1896, proti neprítomným osobám (tisk 4298).

5. Zpráva výboru ústavno-právneho k usneseniu senátu (tisk 4237) o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 1633 a 1657), ktorým sa rozširuje úradná pôsobnosť verejných notárov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (tisk 4303).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Borovszkého pro přečin pomluvy podle § 2, čl. XII z roku 1914 (tisk 4314).

7. Zpráva imunitního výboru o žádosti okr. soudu pro přestupky v Praze za vydání k trestnímu stíhání posl. Trnobranského pro urážku na cti (tisk 4316).

8. Návrh senátu na prodloužení lhůty k projednávání usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1643 sen.) o vládním návrhu zákona, kterým se upravuje výroba, prodej a přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních za řízení jakož i dovoz jejich z ciziny.

Jest snad proti tomuto návrhu nějaká námitka? (Nebyla.)

Není jí, návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze v 8 hod. 35 min. večer.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP