Úterý 13. listopadu 1923

 

Začátek schůze ve 2 hod. 30 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Špaček, Špatný.

194 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, Bechyně, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, dr. Hodža, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 226. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůze udělil jsem posl. Čundrlíkovi a Oktavcovi pro neodkladné zaměstnání.

Byla provedena změna ve výboru. Žádám o její sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců "Deutsche christl. soz. Volkspartei" vyslal do výboru rozpočtového posl. dr. Petersilku za posl. Bobka.

Předseda: Přikazuji výborům zahraničnímu a živnostenskému:

Tisk 4242. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému schválení obchodní úmluva mezi republikou Československou a Francií, podepsaná v Paříži dne 17. srpna 1923, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. srpna 1923, čís. 174 Sb. z. a n.,

a navrhuji, aby uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 14 denní.

Přikazuji výborům ústavně-právnímu a zahraničnímu:

Tisk 4258. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Dodatečná úmluva k Labské plavební aktě se závěrečným protokolem sjednaná v Praze 27. ledna 1923, a navrhuji, aby uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 14 denní.

Přikazuji výborům dopravnímu a rozpočtovému:

Tisk 4288. Vládní návrh zákona o výkupu místní dráhy v údolí Borži, a navrhuji, aby uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 8 denní.

Přikazuji výborům zdravotnímu a rozpočtovému:

Tisk 4289. Vládní návrh zákona o dalším vybírání zdravotní přirážky ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a o veřejném fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v Československé republice,

a navrhuji, aby uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 5 denní.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina. Navržené lhůty jsou přijaty.

Branný výbor usnesl se ve schůzi dne 6. listopadu 1923 po návrhu zpravodaje posl. Hummelhanse požádati,

1. aby usnesení senátu k návrhu zákona o vojenské taxe (tisk 4056) přikázáno bylo také výboru ústavně-právnímu k předchozímu projednání před výborem branným a

2. aby proto lhůta pro podání zprávy výboru branného byla prodloužena.

Kdo tedy souhlasí s návrhem, aby tato věc přikázána byla také výboru ústavně-právnímu se lhůtou 14 dnů a aby výboru brannému povolena byla lhůta pro zprávu o týden delší, t. j. do 3. prosince t. r., nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina.

Přikázání výboru ústavně-právnímu a podobně i navržené lhůty byly schváleny.

Mezi první dnešní schůzí byly tiskem rozdány interpelace. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4256. Sbírka interpelací:

I. posl. Skaláka a soudr. min. pro zásobování lidu o zdražování cukru,

II. posl. J. Kříže a soudr. min. železnic o bytových poměrech zaměstnanců ředitelství státních drah Praha-Jih,

III. posl. J. Kříže, Tausika a spol. min. železnic o nepřístojnostech a šikanování železničních zaměstnanců přednostou stanice Cyrilem Jaskovem v Užhorodě a propuštění železničních dělníků v Čopu, odboru pro udržování dráhy v Berehově (Beregsás) na Podkarpatské Rusi,

IV. posl. Toužila, Skaláka a soudr. min. vnitra o opětovné konfiskaci časopisu "Rudé Právo" v Praze,

V. posl. dr. Keibla a druhů min. školství a nár. osvěty o nenáležitém nadržování školních úřadů v Písku firmě Zlatník a Tlapák v Králové Dvoře,

VI. posl. dr. Raddy a druhů min. vnitra o úředním rozpuštění německého dobrovolného hasičského sboru ve Frýdku,

VII. posl. inž. Kalliny a druhů min. školství a nár. osvěty o postupu žatecké okresní politické správy proti německé obecné škole ve Velemyšlovsi,

VIII. posl. dr. Lodgmana a druhů min. vnitra o nezákonitém postupu teplické okresní politické správy při jmenování správní komise v Košťanech,

IX. posl. dr. Lodgmana a druhů vládě o nezákonitém postupu okresní politické správy v Rýmařově na Moravě při výslechu obviněných,

X. posl. dr. Raddy a druhů min. vnitra o zastavení činnosti německé národní rady pro jihlavský jazykový ostrov,

XI. posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty o utiskování německé školy v Dolejším Těšově v okrese sušickém,

XII. posl. Uhla, Schustera, Leibla a druhů min. školství a nár. osvěty o utiskování německé školy v Dolejším Těšově v okrese sušickém,

XIII. posl. Hillebranda, dr. Holitschera a druhů min. vnitra o přehmatech četníka,

XIV. posl. Windirsche a druhů min. financí, aby byly proplaceny vkladní listy vydané při zadržení bankovek podle § 1 zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n.,

XV. posl. Windirsche a druhů min. spravedlnosti o reformě porotních soudů,

XVI. posl. Windirsche a druhů min. pro věci zahraniční o postupu belgické posádkové armády proti československému státnímu občanu Ferdinandovi Sieberovi v Cáchách,

XVII. posl. dr. Jabloniczkého a druhů mimin. financí, že finanční ředitelství báňsko-bystřické nuceně vymáhá dávku z majetku,

XVIII. posl. Housera a soudruhů min. vnitra o protizákonném jednání okresní politické správy ve Slaném při vyřizování žádosti o škrtnutí osob, navržených pro výbor městské spořitelny ve Slaném.

Předseda: Mezi první dnešní schůzí byly tiskem rozdány naléhavé interpelace:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4277. Naliehavá interpelácia posl. dr. Lelleyho a súdr. minist. predsedovi, min. verejných prác a soc. pečlivosti o škandalóznej svevôle a nedbalosti, spáchanej na sirotčinci "Mária Oltalma" (Ochrana Marie).

Tisk 4280. Naléhavá interpelace posl. dr. Schollicha a druhů min. vnitra o zákazu peněžních sbírek pro říšsko-německé děti.

Předseda: Počátkem schůze byl tiskem rozdán a současně přikázán výboru iniciativnímu:

Tisk 4255. Návrh posl. Schälzkyho, Patzela, Krause, Schuberta, Kostky a druhů na zavedení povinného starobního a invalidního pojištění samostatných živnostníků a obchodníků.

Přejdeme k projednávání pořadu schůze.

Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností k vládnímu návrhu zákona (tisk 4273) o zákazu premiových obchodů předměty denní potřeby (tisk 4275).

Zpravodajem je p. posl. Netolický, jemuž uděluji slovo.

Zpravodaj posl. Netolický: Slavná sněmovno! Zákonem o zákazu premiových obchodů má se docíliti přerušení zjevů, které zvláště v poslední době svou křiklavostí upoutaly na sebe pozornost nejen veřejných, nýbrž i vládních kruhů. Mám na zřeteli hlavně premiové obchody, které byly prováděny s čokoládou, zvláště na ulicích pražských, a které vzbuzovaly velikou pozornost, neboť byly tím poškozovány nejen solidní obchody, nýbrž i konsumenti.

Zákon, o kterém jednáme, je dělán v dorozumění s obchodními kruhy, a to proto, poněvadž solidní obchod nikdy neslibuje nekontrolované premie za tím účelem, aby třeba na úkor jakosti zboží za drahý peníze dodával konsumentům zboží, které svou jakostí nikterak neodpovídá ceně, která za ně je zaplacena. Tyto premiové obchody nemohly býti snad ani dost dobře zakázány podle živnostenského řádu, nebylo dobře možno vládním nařízením je zakázat, ani snad zákonu o lichvě nebylo možno pro tyto případy užíti. Zde bylo jedině možno, kdybychom měli zákon o nekalé soutěži, upotřebiti ho, poněvadž obchod premiovými přídavky je nekalou soutěží v pravém slova smyslu.

Vzhledem k tomu, že zákon o nekalé soutěži jest ve stadiu projednávání, jeví se zákon o zákazu premiových obchodů naléhavou nutností, zvláště proto, že máme právě čas předvánoční, který takovým nekalým obchodům skýtá úplně volnou možnost. aby jak konsumenti, tak solidní obchodníci byli poškozováni.

Ze všech těchto důvodů výbor pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností se usnesl, aby zákonu tomu dostalo se ústavního schválení, a žádá proto slavnou sněmovnu, aby ústavní schválení tomuto návrhu udělila. (Výborně!)

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá.

Budeme hlasovati. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Zákon má toliko 5 paragrafů, nadpis a úvodní formuli.

Ježto není pozměňovacích návrhů, míním dáti hlasovati najednou o celém zákoně i s nadpisem a úvodní formulí.

Jsou snad proti tomu nějaké námitky? (Nebyly.)

Námitek není.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Kdo tedy souhlasí s osnovou zákona o 5 paragrafech, s nadpisem a úvodní formulí ve znění navrženém p. zpravodajem, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu ve čtení prvém.

Druhé čtení navrhnu na pořad schůze příští.

Prve než přikročíme k ukončení schůze, jest nám rozhodnouti hlasováním podle §u 69 jedn. řádu, zda a kdy jest zahájiti rozpravu o interpelacích označených za naléhavé, které rozdány byly ve 223. schůzi dne 6. listopadu t. r.

Je to naléhavá interpelace posl. Schäfera, Dietla, Čermaka a druhů o hospodářské krisi a drahotě (tisk 4265).

Žádám o přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4265. Naléhavá interpelace posl. Schäfera, Dietla, Čermaka a druhů vládě o opatřeních proti následkům trvalé krise hospodářské a proti drahotě.

Podepsaní táží se vlády:

1. Je-li ochotna náležitě vybudovati kdysi slibovanou péči o nezaměstnané, jak toho vyžadují naléhavé a neodkladné potřeby, a opatřiti pro to potřebné peníze?

2. Je-li ochotna uvolniti potřebné peníze, aby bylo lze bez zkrácení a rychle provésti rozsáhlý investiční program, oznámený před měsíci v poslanecké sněmovně?

3. Je-li ochotna v zahraniční a státní hospodářské politice postupovati takovými cestami, které vedou k oživení průmyslu a rozmnožují možnost zaměstnání?

4. Je-li ochotna předcházeti snížením cen ve všech závodech státní vlastní režie?

5. Je-li ochotna a odhodlána všemi prostředky, jež má stát po ruce, čeliti drahotě a přivoditi zlevnění všech nezbytných předmětů spotřeby?

Předseda (zvoní): Pan posl. Schäfer, Dietl a Čermak navrhují, aby se rozprava zahájila ihned.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §ů 69, 65 a 68 jedn. řádu a aby rozprava tato podle návrhu podatelů zahájila se ihned, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Naléhavost této interpelaci přiznána nebyla.

Teď jest nám hlasovati o další naléhavé interpelaci pana posl. inž. Kalliny a soudr. o vyplácení odpočivných platů ve valutě cizí země (tisk 4270).

Žádám o přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4270. Naléhavá interpelace posl. inž. Kalliny a druhů vládě o těžkém poškozování většiny pensistů žijících v cizině, jimž se odpočivné platy nevyplácejí v československých korunách, nýbrž ve valutě oné země, a to podle kursu ze dne 15. m. m.

Podepsaní se táží:

Jest vláda ochotna vydati všeobecné nařízení, jímž se ustanovuje, že všem pensistům žijícím v cizině jest vypláceti odpočivné platy v československé valutě ?

Předseda (zvoní): Pan posl. inž. Kallina nečiní návrhu, kdy rozprava má býti zahájena. Budeme tedy hlasovati pouze o přiznání rozpravy.  

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ 69, 65 a 68 jedn. řádu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pana posl. inž. Kalliny byl zamítnut.

Končím schůzi a podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala v úterý dne 20. listopadu 1923 v 11 hodin dopol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, č. 471 Sb. z. a n., o změně některých ustanovení trestního práva a doplňují se některá jeho ustanovení (tisk 4271).

2. Druhá čtení osnov přijatých dnes ve čtení prvém.

3. Zpráva výborů branného a rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk 4245) zákona o náhradě při trvalém ubytování vojska.

4. Zpráva výborů branného a rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk 4257) zákona o náhradě za vojenskou přípřež v míru.

5. Zpráva branného výboru k vládní vrhu zákona o poštovních holubech (tisk 4276).

Jsou snad námitky proti tomuto mému návrhu? (Nebyly.)

Není jich. Návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 2 hod. 45 min. odpol.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP