Úterý 6. listopadu 1923

 

Začátek schůze v 5 hod. 55 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Czech, dr. inž. Botto, Buříval, dr. Hruban.

Zapisovatelé: J. Marek, dr. Spina.

230 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Švehla; ministři inž. Bečka, Bechyně, dr. Beneš, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, dr. Hodža, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Stříbrný, Šrámek, Tučný, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupci Nebuška, dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 224. schůzi posl. sněmovny.

Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa, protože jest nám hlasovati. (Děje se.)

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Navrhuji, aby výborům zahraničnímu a živnostenskému pro vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému schválení obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska, podepsaná v Londýně dne 14. července 1923, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. srpna 1923, č. 175 Sb. z. a n. (tisk 4241), uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 14 denní.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou, prosím, nechť pozdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůta jest schválena.

Dále navrhuji, aby výboru živnostenskému, jemuž přikazuji vládní návrh zákona o zákazu premiových obchodů předměty denní potřeby (tisk 4273), uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 3 denní.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Lhůta je přijata.

Navrhuji dále, aby výborům brannému a rozpočtovému pro vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje platnost dosavadní úpravy náhrady za vojenskou přípřež v míru (tisk 4257), uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 8 denní.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou, nechť pozdvihne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Lhůta je přijata.

Přejdeme k dennímu pořadu schůze, a to nejprve k 1. odstavci, jímž je:

1. Návrh posl. Tauba, Hackenberga, Schäfera, Pohla a druhů, aby byl zřízen výbor pro sociální pojištění.

Žádám, aby návrh byl přečten.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pilný návrh posl. Tauba, Hackenberga, Schäfera, Pohla a druhů, aby byl zřízen výbor pro sociální pojištění.

Národní shromáždění se usnáší:

"Podle §u 22 jednacího řádu budiž zřízen 32 členný výbor pro sociální pojištění, jemuž buďtež přikázány všechny vládní a iniciativní návrhy, týkající se pojištění zaměstnanců a samostatných pracovníků pro případ nemoci, invalidity a stáří, aby se o nich radil a usnášel."

Předseda: Podle §u 22 jedn. řádu může sněmovna na návrh nejméně 21 poslanců bez rozpravy prostým hlasováním zřizovati výbory.

Podle tohoto ustanovení přikročíme ihned k hlasování o tomto návrhu, jenž má dostatečný počet podpisů.

Kdo tedy souhlasí s právě přečteným návrhem p. posl. Tauba a soudr. na zřízení 32 členného výboru pro sociální pojištění, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, návrh posl. Tauba a druhů jest zamítnut.

Přerušuj projednávání pořadu schůze a přistoupím k ukončení schůze.

Přede rozhodneme hlasováním o naléhavých interpelacích, jež byly rozdány v předešlých schůzích.

Jsou to především dvě interpelace, rozdané ve schůzi 219. dne 30. října t. r., na které byly rozdány odpovědi pod tiskem 4267.

Je to naléhavá interpelace posl. Mikulíčka, Koutného, Roučka a druhů ministru spravedlnosti o zastřelení 14 letého hocha Josefa Piatkovského v Heřmanicích ve Slezsku (tisk 4239).

Žádám o přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4239. Naléhavá interpelace posl. Mikulíčka, Koutného, Roučka a soudr. ministru spravedlnosti o zastřelení 14 letého hocha Josefa Piatkovského v Heřmanicích ve Slezsku.

Tážeme se pana ministra spravedlnosti:

1. Je pan ministr ochoten neprodleně a přísně vyšetřiti, proč po tři roky nebyla stihána vražda dělnického dítěte?

2. Je pan ministr ochoten naříditi okamžité vyšetřování a trestní stíhán vraha?

3. Je pan ministr ochoten pohnati k odpovědnosti ony veřejné orgány, které zavinily průtah ve vyšetřování a trestním stíhání této vraždy?

Předseda: Páni poslanci navrhují, aby rozprava o této naléhavé interpelaci zahájena byla dnes.

Odpověď rozdána byla tiskem 4267/I.

Kdo souhlasí, aby o této interpelaci, označené za naléhavou, zahájila se rozprava, a to v dnešní schůzi, nechť zvedne ruku (Děje se.)

To je menšina. Rozprava této interpelaci přiznána nebyla.

Dále je zde naléhavá interpelace posl. Kučery, Blažka, Toužila a druhů vládě o důchodech válečných poškozenců (tisk 4240).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4240. Naléhavá interpelace posl. Kučery, Blažka, Toužila a soudr. vládě o důchodech válečných poškozenců.

Podepsaní se táží:

1. Jsou vládě známy kritické poměry v úřadech pro péči o válečné poškozence?

2. Je vláda ochotna dostatečným rozmnožením personálu u těchto úřadů umožniti co nejrychlejší vyměření a poukaz zadržených důchodů i důchodů upravených podle novely, aniž při tom snad pouhým přesunem sil trpěti bude ostatní agenda a péče ostatních oborů těchto úřadů?

3. Je vláda ochotna podati poslanecké sněmovně neprodleně zprávu, jaká opatření učinila, aby těmto požadavkům bylo vyhověno?

Předseda: Páni poslanci navrhují, aby rozprava byla zahájena dnes.

Odpověď na ni rozdána byla tiskem 4267/II.

Kdo souhlasí, aby o této interpelaci, označené za naléhavou, zahájena byla rozprava v dnešní schůzi, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava uvedené interpelaci přiznána nebyla.

Dále je nám ještě rozhodnouti o naléhavých interpelacích rozdaných ve včerejší 222. schůzi.

Je to nejprve naléhavá interpelace posl. Hakena a soudr. ministru nár. obrany o volební agitaci ve vojsku.

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4259. Naléhavá interpelace posl. Hakena a soudr. ministru nár. obrany o volební agitaci mezi vojskem a zneužívání armády k stranické agitaci.

Podepsaní se táží:

Jsou panu ministru národní obrany věci tyto známy?

2. Co pan ministr učinil, aby zamezil stranické volební agitaci jednotlivých velitelů armády?

3. Co pan ministr učinil, aby nebylo užíváno vojínů a vojenského materiálu k agitaci pro jednu politickou stranu?

Předseda: Pan posl. Haken navrhuje, aby se rozprava o této naléhavé interpelaci zahájila dnes.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava ve smyslu našeho jednacího řádu o naléhavých interpelacích a aby tato rozprava provedena byla v dnešní schůzi, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava této naléhavé interpelaci přiznána nebyla.

Dále je to naléhavá interpelace posl. dr. Lelleye a súdr. ministerskému predsedovi a ministrovi školstva a nár. osvety o bezpríkladnom terorizovaní učiteľstva na Slovensku (tisk 4260).

Žádám o přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4260. Naliehavá interpellácia posl. dr Lelleyho a súdr. min. predsedovi a ministrovi školstva a nár. osvety o bezpríkladnom terorizovaní učiteľstva na Slovensku.

Tážeme sa

I.

pána ministerského predsedu a pána ministra školstva a národnej osvety:

a) či pán ministerský predseda, jakožto činiteľ, ktorý vládnu politiku reprezentuje a jej smer udáva, sa stotožňuje s tou nestydate nemravnou formou politickej propagandy, ktorá sa javí vo výzve strany vedenej výslovne určitým členom vlády?

b) jestliže nie, či je ochotný postarať sa, aby tento zjav teroru ztratil sa z javišťa politického života?

c) či pán minister školstva pokladá to za prípustné, aby učiteľstvo republiky žilo a svoj vznešený úkol plnilo v povedomí, že platy a podpory dostáva za činnosť politickú, kdežto za vyučovanie iba disciplinárku?  

d) jestli nie, či je ochotný príslušným prejavom pred verejnosťou učineným učiteľstvo uspokojiť, že pri poukazovaní učiteľských platov je pre školskú vládnu správu smerodatná jedine odborná práca učiteľa a že politickú slobodu a slobodu svedomia učiteľstva nechce a nebude v žiadnom smere obmezovať?

II.

Či pán minister školstva a národnej osvety je ochotný vyšetriť sťažnosť uvedenú v tejto hlave a po vyšetrení

1. škôldozorcu Bučenca, ktorý uradnej moci zneužil, najprísnejšie potrestať?

2. a takúto ako aj ktorúkoľvek inú formu násilného poštátňovania zakázať?

Předseda: Pan posl. dr. Lelley navrhuje, aby rozprava o této interpelaci byla zahájena v příští schůzi.

Kdo tedy souhlasí, aby této interpelaci přiznána byla rozprava a rozprava tato aby se zahájila v příští schůzi, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Rozprava přiznána nebyla.

Dále je zde několik interpelací pana posl. Windirsche a druhů, a to především předsedovi vlády a ministru financí o výnosu zemského správního výboru ve věci lombardovaných válečných půjček (tisk 4262).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4262. Naléhavá interpelace posl. Windirsche a druhů předsedovi vlády a ministrovi financí o výnosu zemského správního výboru českého ze dne 16. června 1923, č. j. 72.188/23-II, ve věci lombardovaných válečných půjček.

Tážeme se pana předsedy vlády a pana ministra financí:

1. Jste ochotni návrhem zákona co nejdříve postarati se o to, aby otázka válečných půjček byla konečně dána do pořádku?

2. Jste ochotni působiti, aby výnos s počátku zmíněný - jako nevhodný - byl odvolán?

Předseda: Pan posl. Windirsch navrhuje, aby rozprava byla zahájena hned.

Kdo souhlasí, aby této interpelaci byla přiznána rozprava podle §§ 69, 65 a 68 jedn. řádu, a aby rozprava tato podle návrhu podatelů zahájila se hned, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Rozprava této interpelaci přiznána nebyla. (Výkřiky posl. dr. Schollicha. - Posl. dr. Hanreich [německy]: Co je s válečnou půjčkou? Podvod! Vyplaťte válečnou půjčku v československé měně! Pane ministře financí, co je s válečnou půjčkou? - Hluk. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid. (Výkřiky posl. dr. Hanreicha. - Předseda zvoní.) Žádám pana posl. dr. Hanreicha o klid. (Posl. dr. Hanreich [německy]: Podvod je to s válečnou půjčkou! - Předseda zvoní.) Volám pana posl. dr. Hanreicha k pořádku.

Jest zde dále naléhavá interpelace posl. Windirsche a druhů ministru zemědělství, že při kácení lesů, mniškou poškozených, požaduje se peněžní jistota za opětné zalesnění (tisk 4263).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4263. Naléhavá interpelace posl. Windirsche a druhů ministrovi zemědělství, že při kácení lesů, mniškou poškozených, požaduje se peněžní jistota za opětné zalesnění.

Tážeme se pana ministra zemědělství:

1. Ví o výnosu ministerstva zemědělství ze dne 5. června 1923, č. 40-475-XIV.?

2. Jest ochoten naříditi, aby tento výnos byl odvolán, a pečovati, aby zemědělství a lesnictví beztoho stísněné nemírnými požadavky peněžními nebylo ještě více trápeno zbytečnými nařízeními?

3. Jest dále ochoten přispěti k tomu, aby se tak významné výnosy nepodávaly veřejnosti prostě od zeleného stolu, nýbrž aby před tím byla o nich konána porada s odbornými sbory?

4. Jest konečně ochoten vhodnými opatřeními (podporami k zalesňování, dodávkou sazenic atd.) působiti, aby vlastníci lesů poškození mniškou mohli co nejdříve vykliditi zpustošené lesní plochy a znovu je zalesniti?

Předseda: Pan posl. Windirsch navrhuje, aby se rozprava zahájila hned.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava, a aby rozprava tato se zahájila hned, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest menšina. Rozprava přiznána nebyla.

Konečně je zde naléhavá interpelace p. posl. Pohla, Dietla, Palme a druhů ministru železnic o nedostatku železničních vozů (tisk 4264).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4264. Naléhavá interpelace posl. Pohla, Dietla, Palme a druhů ministrovi železnic o nedostatku železničních vozů.

Podepsaní se táží pana ministra železnic:

Co učinil on sám a podřízení mu činitelé železniční správy před ukončením hornické stávky a po něm, aby čelil katastrofálnímu nedostatku vozů nebo jej zmírnil?

Nařídil pan ministr železnic, aby nedostatečné vozivo Československé republiky bylo včas doplněno?

Vyjednával pan ministr se správou německých státních drah o zapůjčení uhláků a s jakým výsledkem?

Jest pan ministr železnic ochoten zrušiti všechna opatření výše uvedeného druhu, překážející rychlému provozu?

Jest pan ministr železnic ochoten neprodleně odpověděti sněmovně na tyto dotazy?

Jest ochoten podati sněmovně vysvětlení o skutečném rozsahu nedostatku vozů a oznámiti, kolik vozů železniční správa z žádaných vozů pro jednotlivé druhy zboží dala k použití?

Jest ochoten pečovati, aby se aspoň nyní stalo vše, aby nedostatek vozů byl zdolán?

A jest ochoten oznámiti sněmovně tato svá opatření?

Předseda: Páni poslanci navrhují, aby rozprava byla zahájena o této interpelaci hned.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ 69, 63 a 68 jedn. řádu, a aby rozprava tato se zahájila podle návrhu podatelů hned, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest menšina. Rozprava přiznána nebyla.

Ukončím schůzi.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala v úterý dne 13. listopadu 1923 v 1 hod. odpol. (13 hod.) s

pořadem:

1. Zpráva výboru pro průmysl, živnosti a obchod a výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4084) o označování původu zboží (tisk 4155).

2. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4244), jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n., o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi.

3. Zpráva zdravotního výboru o návrhu posl. dr. Hálka a spol. (tisk 3821) o částečné zákazu námezdného kojení (tisk 4208).

Je snad nějaká námitka proti tomuto mému návrhu? (Nebyla.)

Není tomu tam. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenu.

(Konec schůze v 6 hod. 10 min. več.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP