Úterý 30. října 1923

 

Začátek schůze v 11 hod. 15 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. inž. Botto, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: J. Marek, dr. Spina.

225 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Švehla; ministři inž. Bečka, dr. Beneš, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, dr. Hodža, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Stříbrný, Šrámek, Tučný, Udržal.

President nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr. Körner.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 219. schůzi posl. sněmovny, prvou to schůzi osmého zasedání. (Výkřiky na galerii. - Předseda zvoní. - Nepokoj na galerii. - Předseda zvoní.) Žádám pana pořadatele Mašatu, aby zjednal na galerii klid. (Rušitelé vyvedeni.)

Sděluji, že podle přípisů vlády ze dne 18. října 1923, č. j. 7644/1096/S m. r. a č. j. 7645/1096/S m. r., president republiky rozhodnutím ze dne 6. října 1923 podle § 30 ústavní listiny prohlásil zasedání Národního shromáždění za ukončené dnem 21. října 1923 a rozhodnutím z téhož dne podle § 28 ústavní listiny svolal poslaneckou sněmovnu Národního shromáždění k podzimnímu zasedání na den 30. října 1923 do jejího sídla Prahy.

Přípisem ze dne 6. října 1923, čís. 7414/1075/S, oznámil náměstek předsedy vlády, že vláda republiky Československé, provádějíc novou volbu na místě resignovavšího náměstka, zvolila podle ustanovení § 71 ústavní listiny náměstkem předsedy vlády pana ministra školství a nár. osvěty Rudolfa Bechyně.

Dne 27. t. m. došel mne pro Národní shromáždění blahopřejný telegram presidenta Litevského sněmu k 5. výročí prohlášení republiky.

Dále došel telegram ruských profesorů a studentů v Brně s projevem díků za pomoc bratrského národa Československého ruskému studentstvu a blahopřáním k pětiletému výročí samostatnosti.

Dovolenou udělil jsem na dnešní schůzi posl. Buřívalovi pro cestu do ciziny; do 4. listopadu t. r. posl. Janu Černému (soc. dem.) pro neodkladné zaměstnání; na dnešní a zítřejší schůzi posl. Bobokovi a Čuříkovi pro cestu do ciziny.

Nemocí omlouvá se posl. dr. Hajn.

Lékařské vysvědčení předložil poslanec Kaiser.

Pan posl. dr. Šrobár žádá o udělení čtyřměsíční dovolené na cestu do Ameriky. (Výkřiky posl. dr. Schollicha. - Předseda zvoní.)

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s udělením této dovolené, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolená jest udělena.

Volební soud učinil sdělení, týkající se pp. posl. Stenzla, Mikuláše, Ježka, Záhorského, Podzimkové, Modráka a Vrabce. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Volební soud sdělil:

Přípisem ze dne 20. října 1923, č. 782/402, že v sezení dne 20. října 1923 bylo usneseno ověřiti volbu a povolání za poslance těchto náhradníků:

1. Aloise Stenzla, mlynáře v Mor. Třebové, jako náhradníka za dr. Al. Baerana, který byl rozhodnutím volebního soudu ze dne 23. června 1923, č. j. 379, mandátu zbaven,

2. Václava Mikuláše, domkáře v Šátalce u Jesenice,

3. Františka Ježka, úředníka v Rakovníku,

4. inž. Jana Záhorského, profesora, vysoké školy technické v Praze, a

5. Otylie Podzimkové, manželky úředníka v Lounech, kteřížto čtyři nastoupili v pořadí, jak jsou uvedeni za posl. dr. Bartoška, Draxla, Landovou - Štychovou a dr. Vrbenského, již byli nálezem volebního soudu ze dne 22. června 1923, čís. 383 mandátů zbaveni;

přípisem ze dne 20. října 1923, č. j. 993/23, že zastavil řízení podle § 13 zákona o voleb-ním soudě, jež zahájil po oznámení předsednictva posl. sněmovny, že posl. Modráček přestal býti příslušníkem své strany; 

přípisem ze dne 20. října č. 1011/23, že odmítl návrh výkonného výboru "Slovenskej ľudovej strany" zastoupené předsedou Andrejem Hlinkou, aby posl. J. Vrabec zbaven byl mandátu podle ustanovení § 13b) zákona o volebním soudě.

Předseda: Byly provedeny některé změny v klubech a výborech. Žádám o jich přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické oznámil, že byl zvolen předsedou posl. J. Marek; I. místopředsedou posl. dr. Meissner, II. místopředsedou posl. Stivín; jednatelem posl. Svoboda.

Klub poslanců soc. strany čsl. lidu pracujícího oznámil přípisem ze dne 13. října 1923, že na III. sjezdu, konaném dne 6. a 7. ledna 1923, byla přijata změna názvu strany a jest nyní oficielním názvem: Strana pokrokových socialistů.

Klub poslanců republ. strany zeměděl. a malorol. lidu vyslal do výboru branného posl. Dubického za posl. Berana.

Klub čsl. socialistů do výboru soc.-politického posl. Laube za posl. Ježka a posl. Pechmanovou za posl. Hugo Bergmana; do výboru rozpočtového posl. Trnobranského za posl. Sajdla; do výboru zásobovacího posl. Podzimkovou za posl. Trnobranského; do výboru dopravního posl. inž. Záhorského za posl. Trnobranského; do výboru zdravotnického posl. Podzimkovou za posl. Pechmanovou; do výboru zemědělského posl. Mikuláše za posl. Práska; do výboru iniciativního inž. Záhorského za posl. Pelikána.

Do výboru soc.-politického vyslal klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické posl. Johanise za posl. Ant. Nováka a posl. Karpíškovou za posl. Geršla; klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" za posl. dr. Haase posl. Hackenberga; klub poslanců "Bund der Landwirte" za posl. Kaisera posl. Röttela.

Předseda (zvoní): Došly některé dotazy. Žádám za jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotazy:

posl. dr. Schollicha a druhů ministru spravedlnosti o zabavení časopisu "Volksruf" v Novém Jičíně,

posl. dr. Noska a druhů ministru pošt a telegrafů o postupu ministerstva pošt a telegrafů pcto stanovení svátečních dnů,

posl. Petrovického a Votruby ministru financí a ministru s plnou mocí pro správu Slovenska ohledně pašování lihu ze sousedních států: Uher a Rumunska na Slovensko,

posl. Petrovického a Votruby ministru financí o snížení, po případě odpisu státních daní živnostnictvu a obchodnictvu v místech lázeňských, turistických a letovisek, z důvodu utrpěných škod živelní pohromou r. 1922 a 1923,

posl. Petrovického a Votruby ministrům: školství a nár. osvěty, obchodu a vnitra, aby zvláštním nařízením byly upraveny svátky v Československé republice,

posl. Petrovického i a Votruby ministru financí o uspíšení vyřízení daňových rekursů živnostníků a obchodníků,

posl. dr. Engliše ministru školství a nár. osvěty ve příčině koupě paleontologické knihovny po prof. dr. Rzehakovi z německé techniky v Brně,

posl. Bendu a súdr. na ministra školstva a nár. osvety v záležitosti katolíckeho patronátného nižšieho reálneho gymnázia v Kláštore pod Zniovom,

posl. dr. Luschky ministrovi vnitra o činnosti četnictva stran užívání jazyka na firmových štítech v hlučínském okresu,

posl. inž. Junga a druhů ministrovi železnic o propuštění písařek,

posl. inž. Junga a druhů ministrovi železnic, že se zásadně nedbá ustanovení jazykového zákona,

posl. inž. Junga a druhů ministrovi železnic o vylučování Němců při obsazování přednostenských míst,

posl. inž. Junga a druhů ministrovi železnic, že nebyli přijati do železniční služby němečtí dělníci bez zaměstnání,

posl. dr. W. Feierfeila a druhů ministrovi vnitra o vyřízení soutěže trvající již od roku 1910 na obsazení místa administrátora statku náboženského fondu v Paředlech u Mostu,

posl. dr. Kafky, Kostky a druhů ministrovi financí, že zemské finanční ředitelství zastavuje pense pensistům, kteří cestovali do Německa a do Rakouska,

posl. dr. Schollicha vládě o sloučení osaď Březinky a Korbelové Lhoty s obcí Slatinou,

posl. Čuříka ministru zdravotnictví o prohlížení mrtvol obvodním lékařem dr. Pravoslavem Přecechtělem v Hor. Bečvě u Rožnova na Moravě,

posl. Adámka a druhů ministrům vnitra a zemědělství o stranickém rozdělování podpor nouzových v okresu benešovském,

posl. Bezděka a druhů ministru financí o nestejném vyměření pense dělnicím-pensistkám tabákové továrny v Lanškrouně,  

posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. ministrovi vnútra o násilnom odstránení a zhabané autonomistického odznaku četníctvom,

posl. de. Lelleyho a súdruhov ministrovi vnútra o svevoľnom postupe četníckeho nadporučíka Františka Zvorila, ktorý zneužil svojej úradnej moci,

posl. Lelleyho ministrovi nár. obrany vo veci penzie vdovy po poručíkovi dr. Gézovi Pély v Galante,

posl. dr. Lelleyho ministrovi financií o nepríslušnostiach pozorovaných vo správe spotrebných daní,

posl. dr. Lelleyho ministrovi železníc o anomaliách pozorovaných pri vydávaní železničných lístkov,

posl. Füssyho ministrovi školstva a nár. osvety o postupe, ako negliguje škôldozorca v Kapušanoch jazykový zákon,  

posl. Füssyho ministrovi financií o dani z obratu, vyrúbenej Štefanovi Vázsonyimmu v Perede,

posl. dr. Körmendy-Ékesa ministrovi financií o zastavení penzie penzistov, ktorí sa v Maďarsku zdržujú alebo tam cestujú,

posl. dr. Körmendy-Ékesa ministrovi vnútra vo veci penzie četníckeho podplukovníka Jozefa Simonyiho v Bielovciach,

posl. dr. Körmendy-Ékesa ministrovi financií o zastavení penzie vdovy po Jánovi Kallaovi v Kráľ. Chlumci,

posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. ministrovi školstva a nár. osvety o násilnom donucovaní dieťaťa Juraja Laczkó, obyvateľa košického, k navštevovaniu slovenskej školy,

posl. dr. Körmendy - Ékesa ministrovi pošt a telegrafov o prepustení vdovy po Zoltánu Czékus, poštmajsterky v Panitovej,

posl. Füssyho ministrovi vnútra vo veci Arpáda Lovásza, býv. obvodného notára v Ipoľskych Šiahoch - okolie,

posl. Hrušovského vládě, v záležitosti skol v Nových Zámcích,

posl. Krause ministru železnic o vypovědění smluv s německými železničními zasílateli stran místní dopravy zboží na různých stanicích bývalé české severní dráhy,

posl. Al. Kříže vládě v záležitosti fiskálních zájmů státu u firmy Melich a syn, přádelna a mechanická tkalcovna v Podmoklicích u Semil,

posl. G. Navrátila ministru vnitra o chystaném prováděcím nařízení k § 19 zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n.,

posl. inž. Junga ministrovi železnic o vydírání příspěvků pro všelijaké účely v krňovské výtopně,

posl. inž. Junga ministrovi železnic o soustavném pronásledování oficiála Jos. Malchera z Rýmařova olomouckým ředitelstvím státních drah,

posl. inž. Junga ministrovi vnitra, že četnictvo obtěžuje národně-socialistické důvěrníky,

posl. inž. Kalliny ministru soc. péče o vyplacení invalidního důchodu Arnoštovi Holleymu z Bastianperku,

posl. Patzela ministru pošt o jazyku na tiskopisech u poštovních úřadů,

posl. Patzela ministru nár. obrany, že němečtí záložní důstojníci byli zbaveni hodnosti,

posl. Patzela ministru pošt o telefonních poplatcích,

posl. Knirsche ministru vnitra o chování úředních činitelů při pohřbu dr. Titty,

posl. Darulu a súdr. na ministra vnútra, financií a s plnou mocou pre správu Slovenska ohľadom občana Imricha Baťalu, obyvateľa v Bratislave, ktorému sa stal úraz, čili ztratil nohu následkom strelnej rany od čsl. vojska a posiaľ žiadna náhrada mu poskytnutá nebola, ba ani trafičné povolenie nedostal, ač práve o to trikrát zažiadal,

posl. Krejčího ministru vnitra o brutálním jednání četnictva na Slovensku,

posl. Šamalíka ministru financí stran úpravy poměrů finanční stráže čsl. v Podkarpatské Rusi,

posl. inž. Junga ministrovi železnic o jazyku oznámení v železničních vozech,

posl. inž. Junga ministrovi vnitra a ministrovi pošt, že zdánlivě nespolehliví občané nejsou ustanovováni,

posl. inž. Junga minstrovi zemědělství, že Němci jsou zkracováni při rozdělování půdy,

posl. Hakena ministru soc. péče o nesprávnostech při ověřování žádostí nezaměstnaných dělníků v Heřmanově Městci,

posl. Daruly ministru spravedlnosti o nesprávném věznění zemědělského dělníka Pavla Bukovčaka z Nižné,

posl. Sedláčka a druhů ministru pošt o opětném připuštění v poštovní dopravě podávání nefrankovaných zásilek,

posl. Fr. Navrátila a druhů ministru vnitra, že okr. politická správa v Zábřehu nevykonává rozhodnutí zemské správy politické v Brně,

posl. Koška a druhů ministru školství a nár. osvěty o stranickém rozhodování ministerstva školství a nár. osvěty o vyučování náboženství dítek školních v Brandově,

posl. Koška a druhů ministru školství a nár. osvěty o bezcitném zacházení učitele J. Švece v Bezně s dětmi chudých dělníků,

posl. Koška a druhů ministru železnic o nepřístojném chování nádražního vrátného Aloise Šprachta v Turnově,

posl. Bezděka a Fr. Navrátila ministru nár. obrany o šikanování vojínů, členů čsl. Orla, jejich vojenskými představenými,

posl. Bezděka a druhů ministru školství a nár. osvěty, proč dosud nejsou systemisována místa učitelská při státní koedukační škole občanské v Rajci na Slovensku,

posl. Bezděka, Koška a druhů ministru zásobování o stanovení cen uhlí v drobném prodej,

posl. Sedláčka a druhů ministru školství a nár. osvěty o potrestání učitelky Hedviky Kovaříkové v Kunovicích,

posl. Al. Kříže ministrům zahraničí a vnitra o šikanování českých turistů a zabavení jich soukromých turistických pomůcek při návštěvě česko-bavorského pomezí,

posl. Patzela ministrovi pošt o obsazení místa poštmistra v Měděnci,

posl. Patzela ministrovi vnitra o chování stříbrské okr. politické správy proti svazu národně-sociální mládeže,

posl. Patzela ministrovi vnitra a financí o chování finančního strážmistra Havelky v Želnavě,

posl. Simma ministrovi vnitra, že byla zamítnuta žádost o licenci na biograf vrchlabské místní skupiny svazu válečných poškozenců, vdov a sirotků v Československé republice, sídlem v Liberci,

posl. Patzela ministrovi soc. péče o rozpuštění výborů zemských úřadoven Všeobecného pensijního ústavu,  

posl. Schälzkyho ministrovi soc. péče o jmenování správní komise u opavské zemské úřadovny Všeobecného pensijního ústavu,

posl. Patzela ministrovi financí o odpočivných platech dílovedoucích tabákové režie na odpočinku,

posl. Patzela ministrovi financí a ministrovi spravedlnosti o jazyku zápisů do pozemkových knih,

posl. dr. Körmendy-Ékesa ministrovi nár. obrany a ministrovi vnútra vo veci odškodného za Františka Wintera, obyvateľa v Perine, zastreleného československými vojaky,

posl. dr. Körmendy-Ékesa ministrovi školstva a nár. osvety vo veci naukosdelnej reči v elementárnej škole v Šeni,

posl. dr. Körmendy-Ékesa ministrovi financíí vo veci sťažnosti Bernáta Wolfa v Košiciach proti celnému úradu v Marcheggu,

posl. dr. Körmendy-Ékesa ministrovi financií o penzii vdovy Kláry Gebé, rodené Héthársy, obyvateľky v Levoči.

Předseda: Dále došly některé odpovědi. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Odpovědi:

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. Pika o zavedení trvalých jízdenek na autobusové trati Plzeň - Předenice,

min. zahraničních věcí na dotaz posl. Skaláka o náhradě škody příslušníkům Československé republiky internovaným za války ve Francii,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Sedláčka a druhů o poměrech na škole v Poteči,

min. zemědělství na dotaz posl. Jos. Mayera a druhů stran zařazení okresu ašského mezi okresy, jimž byly přiznány dopravní úlevy pro krmivo a stelivo,

min. vnitra na dotaz posl. inž. Junga a druhů, že jihlavské státní policejní komisařství zakázalo skobový kříž,

min. financí na dotaz posl. Krause o bezohledném vymáhání daní berním úřadem v Boru u Čes. Lípy,

min. financí na dotaz posl. Schuberta a druhů o vyloučení již jmenovaného člena odhadní komise pro daň z příjmu pro odhadní okres horšovo-týnský,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Czecha, Hackenberga, Tauba a druhů o protizákonném potrestání německých rodičů na Moravě, že jejich děti nedocházejí do českých škol menšinových,

min. nár. obrany na dotaz posl. dr. Schollicha o událostech na hranické vojenské akademii,

min. školstva a nár. osvety na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa vo veci školy v Šeni,

min. vnitra a průmyslu, obchodu a živností na dotaz posl. Füssyho o neoprávněném a protizákonném zasahování policejního ředitelství v Uzhorodě do obchodních a živnostenských záležitostí,

min. financí na dotaz posl. Rýpara a druhů o poskytnutí úlev v placení daní obyvatelstvu na Hlučínsku,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara a druhů o nepřijetí omluvenky Marie Rečkové, žákyně II. třídy občanské školy ve Frenštátě, učitelkou Dostálovou z nařízení řídící učitelky,

min. obchodu na dotaz posl. Šamalíka, Janalíka, Sedláčka a soudr. o povolení knihkupecké živnosti učiteli J. Khunovi v Novém Městě na Moravě a o provozování této živnosti aktivním učitelem,

min. soc. péče na dotaz posl. dr. Körmendy Ékesa a soudr. o zkažení kameníckeho priemyslu na Slovensku,

min. školstva a nár. osvety na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o zastavení štátnej podpory reformátských učiteľov v Nagyberegu a Beregujfalu,

min. financí na dotaz posl. Janalíka a druhů o přeřadění obce Hornic u Mor. Budějovic do II. třídy obilnářské,

min. vnitra na dotaz posl. Roudnického a druhů o poskytnutí podpory krupobitím poškozeným obcím Chlistovu, Kratusínu a Drslavicím v okresu prachatickém,

min. nár. obrany na dotaz posl. Kučery o zabezpečení dělnictva a zaměstnanců na vojenském velkostatku v Božím Daru,

min. zemědělství na dotaz posl. Adámka a soudr. o poškozování A. Kettnerové v Brandýse n. L. úředníky státních statků v Brandýse n. L.,

předsedy vlády na dotaz posl. dr. Lodgmana o úpravě odpočivných platů Leopolda Schliesslinga, býv. úředníka c. a k. rodinného fondu,

min. financí na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa v záležitosti pense Jana Novotného, poštovního sluhy na odpočinku,

min. financí na dotaz posl. dr. Lukavského, Dyka a soudr. o vrácení zaplaceného kolkovného, daně z příjmu a pensijních příspěvků učitelstvu podle zákona ze dne 23. května 1919, č. 274 Sb. z. a n.,

min. financí na dotaz posl. inž. Kalliny, že nebyly vyplaceny drahotní přídavky podle zákona ze dne 3. března 1921 vdově po respicientovi finanční stráže Marii Entianové v Chebu,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Spiny a druhů o universitních novostavbách a o vybudování nynějších ústavů pražské německé university,

min. nár. obrany na dotaz posl. dr. Luschky o vyplácení odpočivných platů býv. říšskoněmeckým důstojnickým vdovám na Hlučínsku,

min. soc. péče na dotaz posl. Simma o zachování povinného nemocenského pojištění v případě nezaměstnanosti,

min. železnic na dotaz posl. inž. Junga a druhů, že zemřelý železniční zřízenec byl přeložen zpět do statusu III b,

min. železnic na dotaz posl. Simma a druhů o přeložení vrchního revidenta Alfreda Schuberta v Liberci do výslužby,

min. soc. péče na dotaz posl. dr. Lodgmana ve věci válečného invalidy Adolfa Ludvíka Ritschela,

min. veřejných prací v zastoupení ministra soc. péče na dotaz posl. Patzela, aby ohlášena byla doba voleb do nemocenských pokladen,

min. železnic na dotaz posl. Pěnkavy, Koška a druhů o šikanování dělníků správcem provozu místní dráhy Heřmanův Městec-Borohrádek u Chrudimi,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Adámka a soudr. o potrestání školních dětí pro účast jejich na prosebných průvodech,

min. financí na dotaz posl. Johanise o vyplácení podpor v nezaměstnanosti dělníkům Zlatodolu "Roudný" u Votic,

min. financí na dotaz posl. Petrovického a druhů o uspíšení vyřízení daňových rekursů živnostníků a obchodníků,  

min. železnic na dotaz posl. inž. Junga a druhů, že nebyli přijati do železniční služby němečtí dělníci bez zaměstnání,

min. železnic na dotaz posl. inž. Junga a druhů o vylučování Němců při obsazování přednostenských míst,

min. nár. obrany na dotaz posl. Čuříka ve věci vyklizení místností p. Em. Kopeckého v Kateřinkách u Opavy, obsazené vojskem 8. pěší divise,

min. vnitra na dotaz posl. Rýpara a druhů o urážlivém snětí praporu čs. barev státních s radnice v Marianských Horách předsedou správní komise Vavříkem při slavnosti dne 3. června 1923,

min. vnitra na dotaz posl. Pěnkavy a soudr. o nedbalém vykonávání úředních povinností úředníka expositury okr. politické správy ve Vlašimi,

min. veřejných prací na dotaz posl. Adámka o rozdělení zadaného pojištění kbelských zásob surovin minerálních olejů u firmy Fantovy cizácké pojišťovně,  

min. soc. péče na dotaz posl. Hakena o práci přes čas v některých průmyslových závodech,

min. soc. péče na dotaz posl. Svetlika o nezákonném postupu při vyměřování státní podpory v nezaměstnanosti u okresního úřadu ve Velkých Topolčanech na Slovensku,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Janalíka a druhů o činnosti správce školy Karla Matějky ve Vel. Dešově,

min. nár. obrany a ministra soc. péče na dotaz posl. Adámka a druhů o propuštění nemocného vojína Karla Stibora z vojska a o nekonání povinnosti úřady v Táboře, jimž sociální péče jest svěřena,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Sedláčka a soudr. o působnosti učitelky Slugové ve Strážnici,

min. spravedlnosti na dotaz posl. Rýpara a druhů o záhadné smrti Maxmiliána Vaňka z Raduně ve věznici v Olomouci,  

min. nár. obrany na dotaz posl. Čuříka ve věci zamítnutí odůvodněné žádosti vojína Rudolfa Prašivky, odd. 3. ženijního pluku v Komárně a neoprávněného potrestání pro podání žádosti jeho otcem Františkem Prašivkou, domkářem ve Frenštátě pod Radhostěm,

min. spravedlnosti na dotaz posl. Bobka, Schälzkyho a druhů ve věci prodloužení ochranných patření pro repatrianty a omezení výpovědí služebního poměru zaměstnanců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících,

min. nár. obrany na dotaz posl. Krause o vyřízení žádosti p. Karla Eichlera z Teplic-Šanova,

min. železnic na dotaz posl. inž. Junga a druhů o propuštění písařek,

min. financí na dotaz posl. Patzela a druhů o zadání hlavního skladu tabáku ve Stříbře,

min. soc. péče na dotaz posl. inž. Kalliny ve věci důchodu pro válečného poškozence pí. Aloisii Köhlerovou ze Staré Role u Karlových Var,

min. vnitra na dotaz posl. Patzela o protizákonném chování vrchního strážmistra Beránka v Jesenicích,

min. soc. péče na dotaz posl. inž. Kalliny o invalidním důchodu Františka Zubera z Drahovic,

min. spravedlnosti na dotaz posl. Al. Kříže o nepřípustném jednání soudců ve Volyni, kteří svým jednáním podlamují důvěru obecenstva v nestrannost soudního řízení,

min. soc. péče na dotaz posl. Hakena o zastavení výplaty podpor v nezaměstnanosti v okresu litoměřickém,

min. soc. péče na dotaz posl. Simma o produktivní podpoře v nezaměstnanosti,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara a druhů v záležitosti sprošťování školních dítek od vyučování náboženství okr. školním výborem v Kyjově,

min. veř. prací na dotaz posl. Koška a soudruhů o použití uhelného příplatku ředitelstvím báňského akc. spolku v Plzni,

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. dr. Noska a druhů o postupu ministerstva post a telegrafů pcto. stanovení svátečních dnů,

min. vnitra na dotaz posl. Stivína o živelní pohromě obcí na Jičínsku,

min. vnitra a zemědělství na dotaz posl. Adámka a druhů o stranickém rozdělování nouzových podpor v okresu benešovském,

min. financí na dotaz posl. Bezděka a druhů o nestejném vyměření pense dělnicím-pensistkám továrny na tabák v Lanškrouně,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Bendy a soudr. v záležitosti katolického patronátního nižšího reálného gymnasia v Klášteře pod Zniovem,

min. vnitra, školství a nár. osvěty a obchodu na dotaz posl. Petrovického a soudr., aby zvláštním zařízením byly upraveny svátky v Československé republice,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara a druhů o stížnosti rodičů katolických dětí v Dombrové,  

min. vnitra na dotaz posl. Janalíka a druhů o pronásledování faráře Františka Kalného ve Zbejšově u Rosic četnickým strážmistrem Augustinem Tesařem,

min. financí a min. zemědělství na dotaz posl. Šamalíka a druhů, zda pro vyměřování daní přeřadí obce do přiměřených oblastí zemědělských,

min. zemědělství na dotaz posl. Koška a druhů, že nebyla poskytnuta nouzová podpora okresům novopackému a vysockému,

min. veř. prací na dotaz posl. Tausika o nesprávnostech, kterých se dopouštějí úřady státní stavební správy v Košicích a v Bratislavě,

min. financí na dotaz posl. Roudnického a druhů o neoprávněném předpisu daní a jejich vymáhání berním úřadem v Chotěboři,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Hrubana a soudr. o činnosti školního inspektora Merty a ředitele Rozholda v Zábřehu na sev. Moravě,  

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Noska a druhů o přeložení státní školy průmyslové z Jaroměře,

min. železnic na dotaz posl. Čuříka ve věci nezákonného vydání výnosu min. železnic ze dne 18. června 1923, čís. 37.421/pres. 2, o event. zavedení klidu práce v den 6. července místo 29. června,

min. financí na dotaz posl. H. Bergmanna a spol. v záležitosti refundace zaplacených splátek na státní akci ošacovací,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Hajna a druhů o poměrech na reálném gymnasiu v Praze-VIII.,

min. post a telegrafů na dotaz posl. Sedláčka a druhů o neoprávněném provozování živnosti povoznické technickou ústřednou poštovního automobilového provozu v Praze,

min. financí na dotaz posl. Šamalíka a druhů stran poskytnutí úlev poplatnictvu v obcích Poštorná, Charv. Nová Ves a Lohovec,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Sladkého a Davida o obsazování definitivních učitelských míst na Hlučínsku,

min. financí na dotaz posl. dr. Lelleyho o šikanování vinárov v obci Horný Ohaj,

min. vnitra na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa ve věci pense četnického podplukovníka Josefa Simonyiho v Bielovcích,

min. s plnou mocou pre správu Slovenska na dotaz posl. Palkovicha o tom, prečo bolo odepreté schválenie štatútu spolku kresťanskej mládeže v Senci,

min. financí na dotaz posl. Šamalíka a soudruhů o špatné jakosti kurlavého tabáku,

min. soc. péče na dotaz posl. Sedláčka a druhů o snížení nemocenských příspěvků do nemocenské pokladny,

min. železnic na dotaz posl. Al. Kříže v záležitosti Františka Fabiana, přijatého do služeb státních drah a přiděleného do Č. Budějovic,

min. železnic na dotaz posl. Sedláčka a druhů o poskytnutí slevy jízdného pro průvodčí slepců,

min. železnic na dotaz posl. Čuříka o poměrech personálu, zvláště hradlařů na nádraží v Nezamyslicích,

min. soc. péče na dotaz posl. Kučery o pracovní době v továrně Laurin a Klement v Mladé Boleslavi,

min. financí na dotaz posl. dr. Körmendyho v záležitosti pense vdovy po býv. soudci okresním Emerichu Uhlyárikovi,

min. s plnou mocí pro správu Slovenska na dotaz posl. Füssyho o odňatí legitimácií k prekročeniu hraníc obchodníkom v Parkáni a okolí,

min. vnitra na dotaz posl. Kostky a Böhra o konfiskační praksi proti varnsdorfským časopisům "Abwehr" a "Nordböhmische Wacht",

min. vnitra a zahraničních věcí na dotaz posl. inž. Junga o vypovězení rakouského státního občana Aloise Edera,

min. vnitra na dotaz posl. Patzela, jak užívá se tax za překročení policejní hodiny,

min. obchodu na dotaz posl. dr. Lodgmana o kominické koncesi Leopolda Wildburgera v Cmuntě,

min. železnic na dotaz posl. dr. Lelleyho o anomáliach pozorovaných pri vydávání železničných liestkov,

min. školstva a nár. osvety na dotaz posl. Füssyho o zavrení resp. násilnom odnárodnení maďarskej ľudovej školy v Ini (župa Komárno),

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o prepustení vdovy po Zoltánu Czékus, poštmajsterky v Panitovej (Poniata),

min. soc. péče na dotaz posl. dr. Lelleyho o sebavolnom jednání finančného strážnika Jozefa Kresku (Krška),  

min. financí na dotaz posl. Füssyho o dani z obratu, vyrúbenej Štefanovi Vázsonyimu v Perede,

min. vnitra na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa a druhů o násilnom odstránení a zhabaní autonomistického odznaku četníctvom,

min. nár. obrany na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa a soudr. o lékarskom ošetrovaní osob postihnutých vo válke nákazou malárie,

min. nár. obrany na dotaz posl. dr. Lelleyho o hradení škody Fraňa Duchonya, spôsobenej jemu vpádom bolševikov,

min. soc. péče na dotaz posl. Simma o podpoře nezaměstnaných pro obchodní a technické zaměstnance jabloneckého průmyslu a vývozu,

min veř. prací na dotaz posl. Schälzkyho, ohledně postavení úřední budovy v Bílovci ve Slezsku,

min. vnitra na dotaz posl. Simma, že okr. politická správa v Jablonci n. N. zakázala rozšiřovati letáky,

min. veř. zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz posl. Čuříka o prohlížení mrtvol obecním lékařem dr. Přecechtělem v H. Bečvě na Moravě,

min. vnitra, min. školství a nár. osvěty a ministra s plnou mocí pro správu Slovenska na dotaz posl. Szent-Iványiho o přiznání štátnej príslušnosti jednotlivým duchovným a učiteľom reformátskej cirkve na Slovensku a o ponechání učiteľa ľudovej školy v Poline na dosavádním jeho mieste,

min. soc. péče na dotaz posl. Kreibicha o najímání dělnictva u firmy J. Klinger v Chrastavě,

min. školství a nár. osvěty a min. vnitra na dotaz posl. Heegera, dr. Haase, Jokla a druhů o zřízení německé mešinové školy ve Skřečoni u Bohumína ve Slezsku,

min. soc. péče na dotaz posl. inř. Kalliny o invalidních rentách a zvláště o invalidní rentě Josefa Schlossera,

min. vnitra na dotaz posl. Patzela a druhů o nestejném postupu při veřejných sbírkách,

min. financí na dotaz posl. dr. Schollicha o postupu celního úřadu v Novém Jičíně,

min. soc. péče na dotaz posl. inž. Kalliny o vyplacení invalidního důchodu Arnoštu Holleymu z Bastianperku,

min. vnitra na dotaz posl. Krejčího o brutálním jednání četnictva na Slovensku,

min. financí na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa vo veci dovozu mlátičky válečného invalidu Fraňa Losinszkého, obyvateľa vo Veľkej Ide.

Dodatek k odpovědi min. soc. péče na dotaz posl. inž. Kalliny o nevyřízení několika žádostí o odbytné vdovám.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP