Čtvrtek 28. června 1923

 

Začátek schůze v 8 hod. 55 min. večer.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Gažík.

211 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Švehla; ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, dr. Hodža, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Stříbrný, Šrámek, Tučný, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 218. schůzi posl. sněmovny.

Dodatečně na včerejší schůze udělil jsem dovolenou posl. Jánu Bečkovi a posl. Oktavcovi pro neodkladné zaměstnání.

Sděluji, že předsednictvo ve schůzi konané v přestávce se usneslo na základě § 9, lit. m) jedn. řádu vyloučiti z řeči posl. Toužila v minulé schůzi pronesené větu: "Za příklad uvádíme . . ." a následující větu, kterými učiněn byl pokus obejíti jednací řád a imunisovati pasus, který předsednictvo vyloučilo z naléhavé interpelace posl. Hakena a soudr. o řádění pražské policie proti pokrokovému studentstvu, tisk 4206. (Výkřiky poslanců komunistických.)

Došly některé dotazy. Žádám, aby byly přečteny.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Dotaz posl. Hrušovského, Bendu, dr. Patejdla, Lehockého a spol. vláde vo veci prevádzania kolonizácie na Slovensku.

Dotaz posl. Simma a druhů ministru školství a nár. osvěty o přiznání drahotního přídavku podle §u 6, odst. 1 zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394.

Dotaz posl. Simma a druhů ministru soc. péče, že státní správa kupuje domy.

Dotaz posl. Patzela ministru nár. obrany o nakládání s německými vojíny.

Dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. ministrovi soc. pečlivosti o podpore nezamestnaných robotníkov v kameňolome v Raďovciach.

Dotaz posl. Roudnického, Adámka a druhů ministru vnitra o neprovádění vlastních nařízení okres. pol. správou v Králové Dvoře n. L.

Dotaz posl. Adámka ministru veř. prací o rozdělení zadaného pojištění kbelských zásob surovin minerálních olejů u firmy Fantovy cizácké pojišťovně.

Dotaz posl. dr. Noska a druhů ministru školství a nár. osvěty o přeložení státní školy průmyslové z Jaroměře.

Dotaz posl. Patzela předsedovi vlády a ministru nár. obrany o nakládání s bývalými poddůstojníky z povolání.

Dotaz posl. Simma a druhů ministru vnitra a ministru soc. péče o podpoře nezaměstnaných pro obchodní a technické zaměstnance jabloneckého průmyslu a vývozu, kteří jsou bez práce.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru financí o výměně peněz v Českých Velenicích.

Dotaz posl. Simma a druhů vládě o konečné úpravě právních poměrů státních pensistů, vdov a sirotků.

Dotaz posl. Simma a druhů ministru zemědělství o ohrožené existenci úředníků, zřízenců a dělníků panských lesů, které stát exekutivně přejímá.

Dotaz posl. dr. Schollicha ministru školství a nár. osvěty, že v Hořesedlech byla zřízena česká menšinová škola.

Dotaz posl. dr. Schollicha ministru vnitra a ministru nár. obrany, že české vojsko kdysi zabavilo zbraně.

Dotaz posl. dr. Schollicha ministru financí o postupu celních úřadů v Novém Jičíne.

Dotaz posl. inž. Kalliny ministerstvu soc. péče o vdovském důchodu pro paní Marii Grundovou, znovu provdanou Becherovou.

Dotaz posl. inž. Kalliny ministru soc. péče ve věci důchodu pro válečného poškozence paní Aloisii Köhlerovou ze Staré Role u Karlových Varů.

Dotaz posl. inž. Kalliny ministru nár. obrany, že nebyla vyřízena hromadná žádost, podaná dne 7. listopadu 1921 majorem Schorschem z Donic u Karlových Varů a podplukovníkem Bothem ze Stříbra, o vyplacení zaopatřovacích platů 20 důstojníkům.

Dotaz posl. Patzela ministru vnitra a ministru financí, že podbořanská okresní politická správa protizákonně užívá tax.

Dotaz posl. Patzela ministru nár. obrany o odbytném rotmistra v záloze Františka Köchera ve Štětí.

Dotaz posl. dr. Schollicha ministru nár. obrany o událostech na hranické vojenské akademii.

Dotaz posl. dr. Schollicha vládě o okr. inspektorovi finanční stráže Stillerovi v Opavě.

Dotaz posl. Patzela ministru vnitra o chování politických úřadů k politickým stranám.

Dotaz posl. dr. Lukavského, dr. Matouška, G. Navrátila a druhů ministru železnic o poměrech u ředitelství čsl. státních drah v Košicích.

Dotaz posl. Pěnkavy, Koška a druhů ministru železnic o šikanování dělníků správcem provozu místní dráhy Heřmanův Městec-Borohrádek u Chrudimi.

Předseda: Přikazuji výboru rozpočtovému:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 4186. Vládní návrh zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (současně přikázán výboru soc.-politickému).

Tisk 4191. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a z přírůstku na majetku.

Předseda: Výboru imunitnímu přikazuji žádost hlav. stát. zastupitelstva v Bratislavě ze dne 23. června 1923, č. 7292/23, za souhlas k trestnímu stíhání posl. Bečko pro přečin pomluvy tiskem podle §§ 1 a 3, č. 1. zák. čl. XLI z r. 1914 ca Adolf Horvát.

Přejdeme k projednávání pořadu schůze, a to nejprve k odst. 1., jímž je:

1. Návrh, aby zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu byly projednány předlohy:

a) Zpráva výborů sociálně-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4185), kterým se stanoví nová lhůta k přihláškám o důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. (tisk 4205),

b) zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona (tisk 4188), kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (tisk 4202),

c) zpráva výborů zemědělského a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4189) o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění (tisk 4204),

d) zpráva výborů sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 4190), jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných (tisk 4201),

e) zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4192) o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečnych měšťanstev ve společnosti akciové (tisk 4203),

f) zpráva výborů zahraničního a živnostenského k vládnímu návrhu zákona (tisk 3924) o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (tisk 3941).

K odůvodnění návrhu na zkrácené projednávání podle §u 55 jedn. řádu uvádí vláda, pokud jde o zprávu prvou, týkající se přihlášek o důchod válečných poškozenců toto:

Do ministerstva soc. péče docházejí stále četné žádosti z řad válečných poškozenců, žádajících o rychlou úpravu této otázky. Má-li stanovení nov lhůty k přihláškám dosáhnouti svého účelu, jest třeba, aby vyhlášení zákona, jenž tuto otázku upravuje, stalo se v době nejbližší.

Pokud jde o zprávu výboru soc.-politického o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků, uvádí vláda:

Novela nemocenská z roku 1920 se změnami zákona ze dne 22. prosince 1921, čís. 489 Sb. z. a n., má pozbýti působnosti již 30. června 1923, a nemají-li nastati tudíž správní obtíže u nemocenských pokladen, nutno uzákoniti předkládanou osnovu v každém případě před 1. červencem 1923.

Pokud jde o 3. zprávu, totiž zprávu výborů zemědělského a rozpočtového o vládním návrhu zákona o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění, uvádí vláda:

Nutnost zkráceného projednání vládního návrhu zákona o zřízení fondu pro účely veřejného pojištění podle §u 55 jedn. řádu sněmovního odůvodněna jest tím, že jest nutno co nejdříve opatřiti pevný finanční základ pro neodkladné zveřejnění živelního pojištění.

Pokud jde o 4. zprávu, totiž zprávu výborů soc.-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaným, uvádí vláda:

Vzhledem na zvláštní svoji důležitost a na to, že úvěr na výplatu podpor v nezaměstnanosti je již vyčerpán, doporučuje vláda zkrácené projednání vládního návrhu zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpore nezaměstnaných.

5. zprávě, totiž zprávě výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové, uvádí vláda toto:

Návrhem vládním o daňových a poplatkových úlevách při fusi akciových a podobných společností doplňuje a prodlužuje se zákon č. 293 z roku 1921, který jest terminován do konce roku 1923. Jím zároveň umožňuje se naléhavé provedení fusí nejen podniků podle zákona č. 293, nýbrž i splynutí spořitelen a náhradních ústavů pojišťovacích, které v tomto směru posud žádných výhod neměly. Jeví se tedy naléhavá potřeba, aby osnova byla projednána ve lhůtě co možná nejkratší.

A konečně při zprávě výborů zahraničního a živnostenského k vládnímu návrhu zákona o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou uvádí vláda:

Zkrácené projednávání zákona o úpravě obchodních styků s cizinou odůvodňuje se tím, že platnost dosavadního zmocňovacího zákona uplynula rokem 1922 a jest v zájmu nerušené úpravy důležitých zájmů národohospodářských, aby zmocnění příslušné bylo vládě co nejdříve znovu uděleno.

Nebude-li námitek, dal bych hlasovati o pilnosti všech právě uvedených předloh najednou. Myslím, že to mohu doporučiti již proto, že první čtení všech těchto předloh bylo již provedeno a jde o zkrácené řízení pouze v tom smyslu, aby platilo pro druhé čtení.

Námitek proti tomu není? (Nebylo.)

Není jich. Dám tedy hlasovati.

Kdo tedy souhlasí, aby sdělené předlohy projednány byly řízením zkráceným podle §u 55 jedn. řádu, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Zkrácené projednávání uvedeným zprávám bylo přiznáno.

Poněvadž podle cit. §u 55 jedn. řádu, na základě něhož jsme právě zkrácené řízení usnesli, možno provésti druhé čtení i před uplynutím 24hodinové lhůty, stanovené §em 54 jedn. řádu, přikročíme ihned ke druhému čtení osnov, jimž zkrácené projednávání bylo přiznáno.

Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

1a) Druhé čtení osnovy zákona, kterým se stanoví nová lhůta k přihláškám o důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. (tisk 4205).

Zpravodaji jsou: za výbor soc.-politický pan posl. Ant. Novák, za výbor rozpočtový pan posl. Roudnický

Mají páni zpravodajové snad nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. Ant. Novák: Nikoliv.

Zpravodaj posl. Roudnický: Nemám.

Předseda: Není tomu tak. Budeme hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Teď přikročíme ve smyslu usnesení o zkráceném řízení podle §u 55 k druhému čtení dalšímu.

1b) Druhé čtení osnovy zákona, kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (tisk 4202).

Zpravodajem výboru soc.-politického jo pan posl. H. Bergmann.

Má snad nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. H. Bergmann: Nemám.

Předseda: Není tomu tak. Budeme hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

1c) Druhé čtení osnovy zákona o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění (tisk 4204).

Zpravodaji jsou: za výbor zemědělský pan posl. Koudelka, za výbor rozpočtový místo nepřítomného posl. dr. Medveckého předseda téhož výboru, pan posl. Bradáč.

Mají snad pánové nějaké korektury?

Zpravodaj posl. Koudelka: Nikoliv.

Zpravodaj posl. Bradáč: Nemám.

Předseda: Budeme tedy hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak byla poslaneckou sněmovnou přijata ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

1d) Druhé čtení osnovy zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných (tisk 4201).

Zpravodajem za výbor soc.-politický je pan posl. Tayerle, za výbor rozpočtový pan posl. Prášek.

Mají páni zpravodajové nějaké korektury?

Zpravodaj posl. Tayerle: Ne.

Zpravodaj posl. Prášek: Rovněž ne.

Předseda: Není tomu tak. Budeme hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

1e) Druhé čtení osnovy zákona o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové (tisk 4203).

Zpravodajem je za výbor rozpočtový p. posl. Jan Černý (rep.).

Má pan zpravodaj nějaké korektury?

Zpravodaj posl. Jan Černý (rep.): Jest nutno opraviti tyto tiskové chyby:

V § 3, odst. 1, ve třetí řádce zdola závorka za slovy "Sb. z. a n." má býti obrácená a závorka v poslední řádce má odpadnouti.

V § 4, odst. 3, lit. a), sedmá řádka shora před slovo "byla" má přijíti čárka. 

V § 4, odst. 3, lit. b), druhá řádka shora za slovem "nebyly" má odpadnouti čárka.

V § 5, poslední řádka za slovem "akcií" má odpadnouti čárka.

Předseda (zvoní): Budeme hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, s korekturami, které uvedl teď p. zpravodaj, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

1f) Druhé čtení osnovy zákona o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (tisk 3941).

Zpravodaj za výbor zahraniční je pan posl. Hrušovský, za výbor pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností p. posl. Netolický.

Mají páni zpravodajové nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. Hrušovský: Nie.

Zpravodaj posl. Netolický: Nikoliv.

Předseda: Budeme tedy hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest tento odstavec pořadu. Nebude-li námitek, vyřídíme nyní věci imunitní. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas k trestnímu stíhání posl. Nagyho (tisk 4165).

Zpravodajem jest p. posl. Haken, jemuž uděluji slovo.

Zpravodaj posl. Haken: Posl. Nagy mluvil dne 25. června 1922 v Gallante na veřejné schůzi o poměrech malorolníků a zemědělského dělnictva. V jedné větě jeho řeči spatřilo hlavní státní zastupitelství přečin podle § 171, odstavec II trest. zákona a zločin podle § 278 trest. zák.

Vzhledem k spojitosti s ostatními vývody poslance Nagyho na této schůzi a proto, že výroku užil pod dojmem spáchané sebevraždy jednoho malorolníka, navrhuje imunitní výbor poslanecké sněmovně, aby posl. Nagy k trestnímu stíhání vydán nebyl.

Předseda (zvoní): K slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj navrhuje, aby posl. Nagy k trestnímu stíhání vydán nebyl.

Kdo souhlasí s návrhem pana zpravodaje, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina, tím poslanecká sněmovna se usnesla nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Nagyho.

Přikročíme k další věci imunitní.

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika (tisk 4166).

Zpravodajem jest týž p. posl. Haken. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Haken: Posl. Tausik mluvil dne 16. ledna 1921 na veřejné schůzi v Lubochni o politické situaci. V jednom výroku, týkajícím se třídního boje, spatřilo hlavní státní zastupitelství zločin podle §§ 153/II a 158/II trest. zák.

Protože hlásání třídního boje není zákonem zakázáno a řeč posl. Tausika měla ráz klidného, věcného výkladu, usnesl se imunitní výbor navrhnouti poslanecké sněmovně, posl. Tausika nevydati.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme tedy hlasovati.

Pan zpravodaj navrhuje, aby pan posl. Tausik k trestnímu stíhání vydán nebyl.

Kdo s návrhem tímto souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna se usnesla nesvoliti k trestnímu stíhání p. posl. Tausika

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. výboru moravského v Brně za vydání k disciplinárnímu vyšetřování posl. dr. Schollicha (tisk 4167).

Zpravodajem je pan posl. Konečný. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno! Zemský výbor moravský žádá za vydání posl. dr. Schollicha ke stíhání disciplinárnímu pro řeč, kterou pronesl dne 9. dubna 1922 v Novém Jičíně u příležitosti odstranění pomníku císaře Josefa II.

Imunitní výbor, zkoumaje inkrimovanou část řeči, sdělenou sem okresní politickou správou v Novém Jičíně, již tato označuje za projev státu tomuto nepřátelský a za pobuřující proti většině příslušníků československého národa, dospěl k názoru, že řeč posl. dr. Schollicha je ve své podstatě pouhým projevem jeho politického přesvědčení.

V důsledcích toho bylo lze disciplinární stíhání poslance, který jest náhodou zřízencem veřejným, považovati za omezování volné činnosti poslanecké. Dlužno též podotknouti, že posl. dr. Schollich byl v den, když pronesl inkrimovanou řeč, na dovolené podle § 20 ústavní listiny.

Imunitní výbor navrhuje tudíž, aby poslanecká sněmovna usnesla se nevyhověti žádosti zemského výboru moravského ze dne 24. dubna 1922, č. 1109/1 pres., za vydání posl. dr. Schollich a ke stíhání disciplinárnímu.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Pan zpravodaj navrhuje, aby posl. dr. Schollich k disciplinárnímu vyšetřování vydán nebyl.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna se usnesla nesvoliti k disciplinárnímu vyšetřování posl. dr. Schollicha.

Tím je vyřízena poslední zpráva imunitního výboru a vyřídíme ještě zbývající odstavec pořadu dnešní schůze, jímž jest:

2. Volba 16 členů a 16 náhradníků Stálého výboru Národního shromáždění.

Podle §u 54 naší ústavní listiny je provésti volbu Stálého výboru podle zásady poměrného zastoupení. Dohodnou-li se všechny strany, koná se volba výboru z plena.

Dohoda ta se nepodařila, je tudíž ve smyslu §u 60 jedn. řádu voliti, jak ustanovuje § 63, odst. 2. Žádám o přečtení příslušného odstavce.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

"Při volbě podle zásady poměrného zastoupení odevzdají hlasovací lístky jen poslanci, kteří nejsou ani členy, ani (§ 16, druhá věta) hospitanty žádného klubu, a klubovní předsedové nebo jejich zástupcové za všechny členy i hospitanty (§ 16, druhá věta) svého klubu, byť i členové (hospitanti) přítomni nebyli. Součet všech odevzdaných hlasů (kromě prázdných) se dělí počtem mandátů, které se mají obsaditi. Nejbližším celým číslem vyšším (číslem volebním) dělí se součet každé skupiny hlasovacích lístků v celém obsahu stejně znějících a přikáže se každé skupině tolik mandátů, kolikráte je volební číslo obsaženo v součtu, a to v pořadí, jak kandidáti na hlasovacích lístcích jsou uvedeni. Jsou-li na takových hlasovacích lístcích napsáni kandidáti v různém pořadí, rozhodují o jejich pořadí hlasovací lístky tvořící většinu dotčené skupiny. Mandáty zbylé se přidělí skupinám vykazujícím při dělení číslem volebním největší zbytky. Jsou-li zbytky dělení u více skupin sobě rovny, rozhodne los. Byl-li by takto někdo zvolen dvakráte, prohlásí, za kterou skupinu mandát chce podržeti, a skupině, ze které ubyl, přidělí se mandát další."

Předseda: Žádám pány zapisovatele, pana posl. Bradáče, pana posl. Jar. Marka, pana posl. Špatného a pana posl. Tauba, aby spolu s tajemníkem sněmovny provedli skrutinium a sdělili mně jeho výsledek.

(Po provedení skrutinia:)

Výsledek skrutinia je tento:

Žádám p. tajemníka dr. Říhu, aby jej přečetl. 

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Zápis o skrutiniu volby Stálého výboru N. S. dne 28. června 1923.

Volební číslo činí 18.

Odevzdali hlasovací lístky pp. předsedové resp. jich zástupci za tyto kluby:

Za skupinu klubů: strany zemědělského a malorolnického lidu, strany národně demokratické, čsl. strany lidové a za posl. Vrabce, čítající celkem 82 poslance, odevzdány hlasy, kterými jsou voleni za členy: posl. Staněk, dr. Šrobár, dr. Srdínko, dr. Hruban a dr. Hajn; za jich náhradníky: posl. Mašata, dr. Medvecký, dr. Nosek, dr. Mazanec, dr. Engliš.

Při skrutiniu připadli této skupině 4 členové, na zbytek pak 10 připadl další jeden člen, celkem obdrží tedy tato skupina 5 členů. Jsou tudíž zvoleni za členy: posl. Staněk, dr. Šrobár, dr. Srdínko, dr. Hruban, dr. Hajn; za jich náhradníky: posl. Mašata, dr. Medvecký, dr. Nosek, dr. Mazanec a dr. Engliš.

Za skupinu klubů čsl. socialistů a pokrokových socialistů, čítající dohromady 28 poslanců, odevzdány hlasy, kterými jsou voleni za členy: posl. Slavíček, Zeminová; za jich náhradníky: posl. dr. Patejdl, Hudec.

Při skrutiniu připadl této skupině 1 člen, na zbytek 10 připadl pak další jeden člen, celkem obdrží tedy tato skupina 2 členy. Jsou tudíž zvoleni za členy: posl. Slavíček, Zeminová; za jich náhradníky: posl. dr. Patejdl, Hudec.

Za klub čsl. sociálních demokratů, čítající 51 poslanců, odevzdán hlas, kterým jsou voleni za členy: posl. Tomášek, Němec, dr. Meissner; za jich náhradníky: posl. Stivín, Hampl, Prokeš.

Při skrutiniu připadli tomuto klubu 2 členové, na zbytek 15 další jeden člen, celkem obdrží tedy tento klub 3 členy. Jsou tudíž zvoleni za členy: posl. Tomášek, Němec, dr. Meissner; za jich náhradníky: posl. Stivín, Hampl, Prokeš.

Za skupinu klubů: středostavovské strany obchodnicko-živnostenské a slovenské strany ľudové, čítající celkem 17 poslanců, odevzdán hlas, kterým jest za člena volen posl. Mlčoch, za jeho náhradníka posl. dr. Buday.

Při skrutiniu připadl této skupině jeden člen na zbytek 17. Jest tudíž zvolen za člena posl. Mlčoch, za jeho náhradníka posl. dr. Buday.

Za skupinu klubů: Bund der Landwirte, Christlich - soz. Volkspartei, Nationalsozialisten, Nationalpartei a Freiheitspartei, čítající celkem 41 poslanců, ode vzdány hlasy, kterými jsou voleni za členy: posl. dr. Spina, dr. Lodgman, Böhr; za jich náhradníky: posl. Patzel, dr. E. Feyerfeil, dr. Luschka.

Při skrutiniu připadli této skupině 2 členové, zbytek pak 5 hlasů vychází na prázdno, takže celkem obdrží tedy tato skupina pouze 2 členy a 2 náhradníky. Jsou tudíž zvoleni za členy: posl. dr. Spina, dr. Lodgman; za jich náhradníky: posl. Patzel, dr. E. Feyerfeil.

Za klub Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei, čítající celkem 29 poslanců, odevzdán hlas, jímž jsou voleni za členy: posl. dr. Czech, Čermak; za jich náhradníky: posl. Hackenberg, Hillebrand.

Při skrutiniu připadl na tento klub jeden člen, na zbytek pak 11 další jeden člen, celkem obdrží tedy tento klub 2 členy. Jsou tudíž zvoleni za členy: posl. dr. Czech, Čermak; za jejich náhradníky: posl. Hackenberg, Hillebrand.

Za klub komunistů, čítající celkem 24 poslance, odevzdán hlas, volící za člena posl. dr. Šmerala, za jeho náhradníka posl. Skaláka.

Při skrutiniu připadl tomuto klubu jeden člen, zbytek pak 6 hlasů vyšel na prázdno, celkem obdrží tedy tento klub 1 člena. Jest tudíž zvolen za člena posl. dr. Šmeral, za jeho náhradníka posl. Skalák.

Celkem zvoleno na ráz při skrutiniu 11 členů, na zbytky pak připadlo 5 členů, což činí celkem 16 členů.

Podpisy: Zapisovatelé posl. Bradáč, J. Marek, Špatný, Taub v. r.; sněm. tajemník dr. Říha v. r.

Předseda (zvoní): Tím vyřízen je pořad dnešní schůze. 

Přikročím k jejímu ukončení, a to, jak se domnívám, k ukončení dnešní schůze jakožto - podle vší pravděpodobnosti poslední schůze v tomto zasedání.

Od října bylo by lze shrnouti sněmovní práce, vykonané v osmi měsících, na dobu asi 6 měsíců pilné práce, odečteme-li delší přestávky zimní a jarní. V onom pracovním půlroce, v němž náš parlament již normálněji pracoval proti zasedáním dřívějším, vykonal veliký kus práce ve všech téměř oborech politiky hospodářské a hlavně sociálně-politické. Činnost v tomto směru korunována jest v této poslední krátké schůzi, v níž jsme ohlásili začátek práce na právě předložené osnově zákona o sociálním pojištění. Její provedení zajistí republice vedoucí místo v oboru sociálně-politické legislativy; jsem přesvědčen, že po této významné předloze budou následovati další velké a významné předlohy z téhož a druhých oborů.

Mám tedy za to, že sněmovna vykonala úctyhodný kus práce, za nějž všem, kteří k němu přispěli, vzdávám dík, a přeji vám všem příjemné a úplné zotavení v nastávajících letních prázdninách parlamentních.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby příští schůze byla svolána písemně s pořadem, který stanoví podle §§ 9 a 40 jedn. řádu předsednictvo sněmovny.

Námitka proti tomu není? (Nebyla.)

Není jí.

Pokládám návrh svůj za přijatý a prohlašuji schůzi za skončenou. (Potlesk.)

(Konec schůze v 10 hod. 3 min. večer.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP