Středa 27. června 1923

 

Začátek schůze ve 12 hod. 25 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Czech, dr. inž. Botto, Buříval, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Špaček, Špatný.

216 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Švehla; ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, dr. Hodža, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Stříbrný, Šrámek, Tučný, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 216. schůzi poslanecké sněmovny.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu vyslal do výboru rozpočtového posl. Jana Černého za posl. dr. Srdínko.

Předseda (zvoní): Přikazuji:

Výboru soc.-politickému:

Tisk 4188. Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků.

Výborům zemědělskému a rozpočtovému:

Tisk 4189. Vládní návrh zákona o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění.

Výborům soc.-politickému a rozpočtovému:

Tisk 4190. Vládní návrh zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných.

Tisk 4185. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví nová lhůta k přihláškám o důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.

Výboru rozpočtovému:

Tisk 4192. Vládní návrh zákona o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Navrhuji, aby jmenovaným výborům uložena byla k podání zpráv o těchto vládních návrzích lhůta 24 hodin.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůta jest přijata.

Přikročíme k projednávání pořadu schůze, a to nejprve k odst. 1.

1. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Novém Jičíně za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Schollicha (tisk 4169).

Zpravodajem je pan posl. Konečný.

Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno! Dne 1. října 1922 pronesl posl. dr. Schollich ve veřejné schůzi v Bělotíně řeč, ve které podle úřední relace úředníka okresní politické správy byly prý obsaženy protistátní vývody. Relace uvádí však doslovně: "Ačkoliv řečník nikde přímo nevyzýval k neposlušnosti k zákonům, k neposlušnosti proti úřadům, přece ze všech vývodů byla patrna protistátní propaganda. Zejména podotknutím, že německý lid jest loyální, chtěl řečník zajisté vzbuditi zřejmý odpor k této loyalitě, ačkoliv toho výslovně neprohlásil." Krajský soud v Novém Jičíně žádá přípisem ze dne 7. prosince 1922, Ns X 267/22, za vydání posl. dr. Schollicha k trestnímu stíhání pro uvedenou řeč.

Nelze pochybovati, že jde o projev posl. dr. Schollicha, který vyplývá z jeho poslanecké činnosti. Imunitní výbor navrhuje, aby se poslanecká sněmovna usnesla, že nesouhlasí s trestním stíháním posl. dr. Schollicha pro řeč pronesenou dne 1. října 1922 v Bělotíně.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem zpravodajovým, aby posl. dr. Schollich k trestnímu stíhání vydán nebyl, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna se usnesla nesvoliti k trestnímu stíhání posl. dr. Schollicha.

Tím vyřízen jest odst. 1 pořadu dnešní schůze.

Přikročíme k odst. 2, jímž jest:

2. Doplňovací volba přísedícího volebního soudu za zemřelého dr. Artura Skedla.

Podle §u 3 zákona o volebním soudu má poslanecká sněmovna vykonati doplňovací volbu, ubude-li některý přísedící volebního soudu.

Ježto úmrtím přísedícího dr. Artura Skedla ubyl jeden z přísedících, jest nám na požádání presidenta volebního soudu, oznámené ve 215. schůzi, vykonati dodatečnou volbu.

Došla mne kandidátní listina, navrhující za kandidáta pro dodatečnou volbu JUDra Ottu Hartiga, obhájce v Postoloprtech, bytem tamže, narozeného 2. září 1879, tedy kandidáta vyhovujícího náležitostem §u 2 zákona o volebním soudu.

Dám o navrženém kandidátu hlasovati, a to, není-li námitek, aklamací, zdvižením ruky. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Kdo souhlasí s návrhem, aby JUDr. Otto Hartig zvolen byl doplňovací volbou za přísedícího volebního soudu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. JUDr. Otto Hartig jest zvolen za přísedícího volebního soudu.

Tím vyřízen jest program dnešní schůze.

Sděluji, že branný výbor koná schůzi dnes ve 2 hod. odpol.

Přikročuji k ukončení schůze.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra ve čtvrtek dne 28. června 1923 ve 12 hod. 30 min. odpoledne s

pořadem:

1. Z práva výborů soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4185), kterým se stanoví nová lhůta k přihláška o důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. (tisk 4205).

2. Zpráva výboru soc.-politického k vládnímu návrhu zákona (tisk 4188), kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (tisk 4202).

3. Zpráva výborů zemědělského a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4189) o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění.

4. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4190), jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných (tisk 4201).

5. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4192) o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové (tisk 4203).

6. Zpráva výborů zahraničního a živnostenského k vládnímu návrhu zákona (tisk 3924) o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (tisk 3941). 

7. Návrh, aby zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu byly projednány předlohy:

a) Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4185), kterým se stanoví nová lhůta k přihláškám o důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.,

b) zpráva výboru soc.-politického o vládním návrhu zákona (tisk 4188), kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků,

c) zpráva výborů zemědělského a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4189) o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění,

d) zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 4190), jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných,

e) zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4192) o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové,

f) zpráva výborů zahraničního a živnostenského k vládnímu návrhu zákona (tisk 3924) o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (tisk 3941).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas k trestnímu stíhání posl. Nagyho (tisk 4165).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika (tisk 4166).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. výboru moravského v Brně za vydání k disciplinárnímu vyšetřování posl. dr. Schollicha (tisk 4167).

11. Volba 16 členů a 16 náhradníků Stálého výboru Národního shromáždění.

Jest snad nějaká námitka proti mému návrhu? (Nebyla.)

Není jí. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze ve 12 hod. 40 min. odpol.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP