Pondělí 14. května 1923

 

Začátek schůze v 1 hod. 10 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Czech, dr. inž. Botto, Buříval, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Bradáč, Taub.

150 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: náměstek min. předsedy Malypetr; ministři dr. Dolanský, Habrman, dr. Hodža, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Stříbrný, Šrámek, Tučný.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha.

Předseda: Zahajuji 212. schůzi poslanecké sněmovny.

Pana presidenta republiky stihla včerejšího dne těžká rána, (Poslanci povstávají.) ztratil svoji milovanou choť, ušlechtilou spolupracovnici a družku, jež půl století provázela jej životem. Není a nemůže býti mým úkolem líčiti, čím vším byla panu presidentovi, čím svému okolí; vzpomeňme jí jako vzácné podpory a pomocnice v životním díle pana presidenta, jemuž po boku od mládí věrně stála i v dobách nejtěžších, vzpomeňme jí zde dále jako trpitelky za války a konečně jako ženy, jež vždy ve svém životě nejen sociálně cítila, nýbrž sociálně slabým vždy blízko stála, ba lze říci, že v jejich řadách.

Pokládal jsem za samozřejmou povinnost, abych se ještě včerejšího dne odebral osobně k panu presidentovi a tlumočil mu jménem poslanecké sněmovny hlubokou účast, již pociťujeme nad ztrátou, jež jej postihla, a abych jej ujistil, že ztráta a smutek jeho je smutkem nás všech, smutkem celého národa a celé republiky.

Dodávám, že za poslaneckou sněmovnu bude položen věnec na rakev vzácné zesnulé. (Poslanci usedají.)

Byly provedeny některé změny ve výborech.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Klub poslanců "Deutsche nat.-soz. Arbeiterpartei" vyslal do výboru rozpočtového na schůzi dne 12. května posl. inž. Junga za posl. Patzela, do téhož výboru na další schůze opět posl. Patzela za posl. inž. Junga.

Klub poslanců "Deutsche Nationalpartei" vyslal do výboru ústavně-právního posl. dr. Raddu za posl. dr. Lodgmana. Předseda: Poněvadž z důvodů formálních, aby pensum sněmovny před svátky mohlo býti v zítřejší schůzi vyřízeno, bude nutno konati dnes ještě druhou schůzi, odložil bych projednávání dnešního pořadu až na krátké odstavce 2 a 3 do druhé schůze, načež bych tuto schůzi ukončil a za 5 minut zahájil schůzi novou.

Jsou snad proti tomu námitky? (Nebyly.)

Není jich. Návrh můj je přijat.

Přikročím tedy k odstavci 2 pořadu dnešní schůze, jímž je:

2. Druhé čteni osnovy zákona, kterým se upravuje vyučování jazyku státnímu jakož i jazykům národních menšin na školách středních a ústavech učitelských (tisk 4139).

Zpravodaji jsou pan posl. dr. Uhlíř a pan posl. Špatný.

Mají páni zpravodajové nějaké korektury?

Zpravodaj posl. dr. Uhlíř: Nikoli.

Zpravodaj posl. Špatný: Nikoli.

Předseda: Není tomu tak. Budeme hlasovati. Prosím paní i pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu zákona toho ve čtení druhém a vyřízen je 2. odstavec pořadu dnešní schůze.

Vyřídíme ještě odstavec 3, jímž jest:

3. Druhé čteni osnovy zákona, kterým se upravují některé služební poměry četnictva a některé četnické požitky, zejména odpočivné a zaopatřovací (tisk 4144).

Zpravodaji jsou: pan posl. Hugo Bergmann a místo omluveného pana posl. J. Černého (rep.) pan posl. Bradáč.

Mají páni zpravodajové nějaké korektury?

Zpravodaj posl. H. Bergmann: Nemám nic.

Zpravodaj posl. Bradáč: Rovněž ne.

Předseda: Není tomu tak, budeme tedy hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou uvedeného zákona tak, jak byla přijata poslaneckou sněmovnou ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu zákona toho také ve čtení druhém.

Teď ukončím schůzi a navrhuji podle usnesení předsednictva, aby se příští schůze konala dnes v 1 hod. 25 min. odpol. tedy za 5 minut s tímto

pořadem:

1. Zpráva výborů živnostenského a ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 4096), kterým se upravuje výroba, prodej a přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení, jakož i dovoz jejich z ciziny (tisk 4140).

2. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4095) o uplatnění nároků vůči ústřednám, komisím, ústavům po případě jich odbočkám (expositurám) a jiným hromadným útvarům, které spolupůsobily při státním hospodaření předměty spotřeby (tisk 4142).

3. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 3238) o vládním návrhu zákona o právu původském (autorském) (tisk 4138).

4. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 3897) o vládním návrhu zákona, kterým se mění ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení (tisk 4146).

5. Zpráva výboru pro průmysl, obchod a živnosti o vládním návrhu zákona (tisk 4133), jímž se upravuje provádění voleb v živnostenských společenstvech a jejich jednotách (svazech) (tisk 4153).

6. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona o soudním řízení ve věcech občanských, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech (tisk 4154).

7. Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4124) o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace (tisk 4158).

8. Zpráva výborů dopravního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4136) o nabytí buštěhradské železnice státem (tisk 4147).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. finančního ředitelství v Praze za vydání posl. Najmana (tisk 4149).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trestního soudu v Praze za vydání posl. Brodeckého k trestnímu stíhání pro přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem (tisk 4150).

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu pro přestupky v Praze za vydání k trestnímu stíhání posl. Stříbrného pro urážku na cti (tisk 4151).

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě o souhlas k trestnímu stíhání posl. Nagye (tisk 4141).

13. Návrh, aby prodloužena byla lhůta k projednání usnesení senátu:

a) o vojenské taxe (tisk 4056),

b) o plemenitbě hospodářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů, ovcí a koz (tisk 4111).

14. Návrh, aby zkráceným řízením podle § 55 jedn. řádu byly projednány předlohy:

a) Zpráva výborů živnostenského a ústavněprávního o vládním návrhu zákona (tisk 4096), kterým se upravuje výroba,

e) Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona o soudním řízení ve věcech občanských, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech (tisk 4154).

f) Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4124) o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace (tisk 4158).

Jest snad nějaká námitka proti tomuto návrhu? (Nebyla.)

Není jí. Návrh můj jest přijat.

Končím schůzi.

Konec schůze v 1 hod. 20 minut odpol.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP