Pátek 11. května 1923

 

Začátek schůze v 1 hod. 15 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. inž. Botto, dr. Czech.

Zapisovatelé: J. Marek, dr. Spina.

177 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: náměstek min. předsedy Malypetr; ministři inž. Bečka, dr. Beneš, dr. Dolanský, Habrman, dr. Kallay, dr. Markovič, inž. Novák, Stříbrný, Šrámek, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 209. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. dr. Vanovičovi a Buřívalovi pro neodkladné zaměstnání; na dnešní a zítřejší schůzi posl. dr. Hrubanovi z téhož důvodu.

Další lékařské vysvědčení předložil posl. A. Chalupa.

Chorobou omlouvá se posl. dr. Kafka. Nemocí omlouvá se posl. Bechyně, tento i dodatečně za minulé 2 schůze.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické vyslal do výboru soc.-politického posl. Ant. Nováka za posl. Johanise.

Klub poslanců čsl. národní demokracie vyslal do výboru branného na schůzi dne 9. května t. r. posl. Kamelského za posl. Špačka a do téhož výboru na další schůze opět posl. Špačka za posl. Kamelského; do výboru rozpočtového posl. Kamelského za posl. Purkyňovou.

Klub poslanců "Deutsche christl.-soz. Volkspartei" vyslal do výboru soc.-politického posl. Bobka za posl. dr. Luschku.

Klub poslanců "Deutsche Nationalpartei" vyslal do výboru ústavně-právního posl. dr. Lodgmana za posl. dr. Raddu.

Předseda: Došly některé spisy, naléhavé interpelace, dotazy atd. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Naléhavá interpelace posl. Jos. Kříže a soudr. ministru železnic o trestním stíhání a šikanování železničních zaměstnanců, kteří uposlechli výzvy svých organisací na zahájení dvouhodinné manifestační stávky v den 1. května a o hromadném přesazování železničních zaměstnanců na jiná služební místa.

Dotaz posl. Patzela ministrovi vnitra o obecních volbách v Režích v okrese jesenickém.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministrovi železnic o poškození dělníků při udržování trati.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministrovi železnic, že zemřelý železniční zřízenec byl přeložen zpět do statusu III-b.

Odpověď min. soc. péče na dotaz posl. dr. Kafky, Kostky a druhů o přiznání vdovského důchodu, který pro opožděnou přihlášku byl zastaven.

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Simma a druhů o neoprávněném zabrání místností v hostinci "U zlaté lodi" v Lovosicích pro českou školu.

Odpověď min. vnitra na dotaz posl. Patzela o postupu četnického strážmistra Maiera v Železné Rudě.

Odpověď min. soc. péče na dotaz posl. inž. Kalliny o invalidním důchodu Františka Hofmana z Přísečnice.

Odpověď min. veř. prací na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o propouštění dělníků ze státních báňských závodů v Báňské Šťávnici.

Odpoveď min. školstva a nár. osvety na dotaz posl. dr. Lelleye o poukázaní služebných požitkov Juliusa Ledenyiho, učiteľa v Dolnom Ďurade.

Odpoveď min. vnitra na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa a druhů v záležitosti pense Jana Záhonyiho, obvodního notáře v Gemeru.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány zprávy, vládní návrhy, interpelace atd. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4129. Zpráva výboru rozpočtového o usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1454) o neúčinnosti zvýšení úrokové míry pro poplatkové úlevy platné při konversi hypotekárních pohledávek (tisk sen. 1591).

Tisk 4130. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelstva v Bratislavě za vydání posl. Ertla k trestnímu stíhání.

Tisk 4131. Zpráva výboru imunitního o žádostech kraj. soudu v Písku a okres. soudu ve Volyni o vydání posl. Hálka pro jeden a tentýž § 9-III, odst. 11 zákona lichevního.

Tisk 4132. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelstva v Bratislavě za vydání posl. Oktavca k trestnímu stíhání.

Tisk 4135. Zpráva výborů branného a ústavně-právního o vládním návrhu zákona o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním.

Tisk 4138. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 3238) o vládním návrhu zákona o právu původském (autorském).

Tisk 4133. Vládní návrh zákona, jímž se upravuje způsob provádění voleb v živnostenských společenstvech a společenstevních jednotách (svazech).

Tisk 4136. Vládní návrh zákona o nabytí Buštěhradské železnice státem.

Tisk 4085. Sbírka interpelací:

I. posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. min. školstva a nár. osvety o odopretí cestovných pasov maďarským vysokoškolským poslucháčom z územia Podkarpatskej Rusi,

II. posl. Palkovicha a súdr. celej vláde o zabavení a správe rim. kat. cirkevného majetku, ležiaceho v obvode vikariátu v Trnave,

III. posl. dr. Lelleyho a súdr. min. soc. pečlivosti o macošskom postupe robotníckych poišťovacich pokladien na Slovensku,

IV. posl. dr. Schollicha a druhů min. vnitra o národnostním složení úřednictva okresní politické správy v Novém Jičíně,

V. posl. Simma a druhů min. vnitra o rozpuštění sboru dobrovolných hasičů v Bezděčíně u Hodkovic v politickém okrese turnovském,

VI. posl. Schuberta a druhů min. financí o vybírání obecních přirážek,

VII. posl. R. Fischera, Dietla, Čermaka a druhů celé vládě o zdražení cukru,

VIII. posl. Hillebranda, dr. Holitschera, Blatné a druhů min. spravedlnosti o dopravě mladistvých vězňů,

IX. posl. Hillebranda, Kirpalové, Hoffmanna a druhů min. školství a nár. osvěty, že na veřejných obecných školách bylo zakázáno vyučovati morálce,

X. posl. Roschera, Schäfera, dr. Czecha a druhů min. vnitra o omezení oboru působnosti libereckého magistrátu,

XI. posl. Davida, Hrušovského Jašu, Hvizdáka, Oríška, dr. Patejdla, dr. Šrobára a spol. min. predsedovi, min. vnútra a min. zahraničia vo veci zavraždenia správcu českoslov. finančnej stanice v Hyme Jána Sedláčka, maďarskou pohraniční hliadkou,

XII. posl. dr. Lelleyho a súdr, min. financií o nesprávnom postupe úradu nákupu tabaku v Nových Zámkoch,

XIII. posl. dr. Lelleyho a súdr. min. zásobovania a min. s plnou mocou pre správu Slovenska v záležitosti obilného kontingentu z r. 1922,

XIV. posl. dr. Lehnerta, Bobka, Windirsche, Simma, Kostky a druhů min. vnitra o rozpuštění magistrátu města Liberce,

XV. posl. Landové-Štychové a spol. min. spravedlnosti a soc. péče o exekučním vyklizení bytů dělnických rodin v Chorvatské Nové Vsi, povoleném okresním soudem v Břeclavě, 

XVI. posl. Buriana a soudr. min. veř. prací a soc. péče o porušení osmihodinné doby pracovní státních cestářů,

XVII. posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. min. vnútra a soc. pečlivosti a min. s plnou mocou pre správu Slovenska o opozdnenom uverejnění dôležitého upozornenia pre amerických vysťahovalcov policajným riaditeľstvom v Košiciach,

XVIII. posl. dr. Lelleyho a súdr. min. s plnou mocou pre správu Slovenska v záležitosti vybavovania žiadostí o štátnu príslušnosť,

XIX. posl. dr. Lelleyho a súdr. min. priemyslu. obchodu a živností a sociálnej pečlivosti o zpätnom zatažení živnostníkov robotníckymi poisťovacími príspevky,

XX. posl. dr. Lelleyho a súdr. min. s plnou mocou pre správu Slovenska pre pomlúvačné tvrdenia cirkevného referenta Karla Medveckého.

Tisk 4082. Sbírka odpovědí:

I. min. soc. péče na interp. posl. S. Mayera a soudr. o nezákonném rozpuštění samosprávných orgánů bratislavské pokladny pro dělnické pojištění Zemskou úřadovnou pro pojištění dělníků v Bratislavě (tisk 3862/X),

II. min. financí na interp. posl. Hellera a druhů o propuštění německých kancelářských zaměstnanců u děčínské berní správy (tisk 3862/VI),

III. min. spravedlnosti na interp. posl. Patzela a druhů o zabavení spisu "Macht und Recht" (tisk 3967/XV),

IV. min. vnitra na interp. posl. Simma a druhů o odtržení německých obcí od okresu jabloneckého n. N. a o jejich připojení k okresní politické správě v Železném Brodě, jež se má zříditi (tisk 4009/VIII),

V. vlády na interp. posl. Toužila a soudr. o konfiskacích časopisu "Rudé Právo" v Praze (tisk 4017/XX),

VI. min. s plnou mocou pre správu Slovenska na interp. posl. Tausika a súdr. o stálých národnostných a triedných provokaciach obyvateľstva východného Slovenska (tisk 3853/XI),

VII. min. financí na interp. posl. Rychtery a soudr. ve věci prodejních záznamů surového cukru na Pražské cukerní burse (tisk 3862/XVI),

VIII. min. financí na interp. posl. Najmana, Horáka a druhů o potravní dani z masa, placené venkovskými řezníky (tisk 3967/VI),

IX. min. spravedlnost na interp. posl. J. Mayera a druhů o opětovných zabaveních časopisu "Deutscher Landruf" (tisk 3967/XIII),

X. min. školství a nár. osvěty na interp. posl. dr. Körmendy-Ékesa a spol. ve věci státní podpory maďarských divadel (tisk 3954/X),

XI. min. pro zásobování lidu na interp. posl. dr. Körmendy-Ékesa a soudr. o vymáhání peněžitých pokut, uložených pro nedodané obilní kontingenty (tisk 3862/I),

XII. vlády na interp. posl. dr. Spiny, Röttela a druhů, že finanční strážník Pešina ze stanice hornolipecké, inspektorátu králického, v noci ze dne 4. na 5. listopadu min. roku zastřelil státního příslušníka prý pro podloudnictví, a posl. Heegera, Uhla, Schäfera, Häuslera a druhů, že čeští fin. strážníci na hranice Heřmanice-Neissbach samovolně užili střelné zbraně a zabili několik lesních dělníků (tisk 3853/XXVIII a 3862/XIV),

XIII. min. železnic na interp. posl. Hillebranda, Schustera, Beutela a druhů o zdražení osobních sazeb na tratích Karlovy Vary-Marianské Lázně, Tršnice-Schönbach, Ústí nad Labem-Bílina atd. (tisk 3995/XV),

XIV. min. financí na interp. posl. Krause a druhů, zda vklady peněžní uložené v Československu budou se Čechům, žijícím ve Vídni, vypláceti, nehledě k jejich státnímu občanství (tisk 3967/IX),

XV. min. železnic na interp. posl. Krause a druhů o zřízení řádného železničního spojení severních Čech, hlavně s Prahou a o vybudování a zvětšení nádraží, aby se zamezilo neštěstím zaviněným smíšenou dopravou osob (tisk 3781/IX),

XVI. min. vnitra na interp. posl. Skaláka a soudr. o rozpuštění "Dělnické Tělo cvičné Jednoty" ve Vonoklasech (tisk 3995/VII),

XVII. min. železnic na interp. posl. Grünznera, Heegera a druhů o poměrech na Košicko-Bohumínské dráze (tisk 3520/IV),

XVIII. min. financí na interp. posl. J. Mayera a druhů, jak se postupuje při zabavovaní padělaných státovek (tisk 4009/VII),

XIX. min. školství a nár. osvěty na interp. posl. dr. Schollicha a druhů o nesprávné odpovědi na interpelaci tisk č. 2136 (tisk 3781/XXVI),

XX. min. vnitra na interp. posl. Hellera a druhů, že politická expositura v České Kamenici sabotuje výnos pražské zemské politické správy (tisk 3967/X),

XXI. min. vnitra na interp. posl. Zierhuta a druhů o zabavení jazykové mapy (tisk 3995/VIII),

XXII. min. zemědělství a železnic na interp. posl. Böhra, Scharnagla, Budiga a druhů o velkých nepřístojnostech při dopravě jatečného a plemenného dobytka (tisk 3862/V),

XXIII. vlády na interp. posl. Schuberta a druhů o zamýšlené změně ministerské příslušnosti ve věcech vodního práva (tisk 3740/XI),

XXIV. min. zahraničních věcí na interp. posl. Křepka, Böhra, dr. Kafky a druhů o zahraniční situaci a ohrožení evropského míru (tisk 3983),

XXV. vlády na interp. posl. Zierhuta a druhů o dlouhodobých drobných pachtýřích na panství Železná Ruda (tisk 4009/III),

XXVI. min. spravedlnosti a vnitra na interp. posl. dr. Schollicha a druhů o zabavení časopisu "Jägerndorfer Zeitung" (tisk 3995/IV).

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány těsnopisecké zprávy o 206. a 207. schůzi posl. sněmovny.

Počátkem schůze byly tiskem rozdány zápisy o 202., 203. a 204. schůzi posl. sněmovny.

Počátkem schůze byl tiskem rozdán a současně přikázán výboru iniciativnímu návrh posl. Krause a druhů na starobní a invalidní pojištění samostatných živnostníků a obchodníků (tisk 4102).

Přikazuji výboru imunitnímu tyto věci:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Žádost advokátní komory v Turčanském Sv. Martině ze dne 5. května 1923, č. 411/1923, za vydání k disciplinárnímu řízení posl. dr. Jabloniczkého pro provinění kvalifikované podle § 3 zák. čl. XXVIII:1887, jehož se dopustil jako právní zástupce v rekursní věci Mikuláše Morta (č. 338 imunit.),

žádost advokátní komory v Turčanském Sv. Martině ze dne 5. května 1923, č. 413/1923, za vydání k disciplinárnímu řízení posl. dr. Jabloniczkého pro provinění kvalifikované podle § 3 zák. čl. XXVIII:1887, jehož se dopustil jako právní zástupce ve věci rekursní Margity Raddové (č. 339 imunit.),

přípis okres. soudu v Osoblaze ze dne 7. května 1923, č. j. U II 151/22, kterým se žádost za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Baerana pro přestupek podle § 14 shromažďovacího zákona odvolává (č. 214 imunit.).

Předseda: Náměstek předsedy vlády zaslal přípisem ze dne 9. května 1923, č. j. 11. 123/23 m. r., vyjádření ministerstva zemědělství k resoluci o zcelování pozemků, přijaté posl. sněmovnou ve 175. schůzi dne 29. listopadu 1922 k návrhu posl. Schweichharta, R. Fischera, Tauba, Hackenberga a soudr. (k tisku 3856).

Přikázal jsem výboru rozpočtovému.

Jedn. zápisy o 206. a 207. schůzi byly ve sněmovní kanceláři po 48 hodin vyloženy, a poněvadž nebyly proti nim podány písemné námitky, jsou schváleny podle §u 73 jedn. řádu a budou podle téhož paragrafu vytištěny.

Přejdeme k projednávání pořadu schůze, a to nejprve k odst. 1 jímž jest:

1. Zpráva výboru rozpočtového o usnesení senátu (tisk 4112) k vládnímu návrhu zákona o neúčinnosti zvýšení úrokové míry pro poplatkové úlevy platné při konversi hypotekárních pohledávek (tisk 4129). 

Zpravodajem jest pan posl. dr. Nosek, jemuž uděluji slovo.

Zpravodaj posl. dr. Nosek: Slavná sněmovno! Jménem rozpočtového výboru dovoluji si podávati zprávu o usnesení senátu Národního shromáždění o vládním návrhu zákona o neúčinnosti zvýšení úrokové míry pro poplatkové úlevy, platné při konversi hypotekárních pohledávek.

Pro výpůjčky na hypoteky, poskytované veřejnými úvěrními ústavy, počítaje v to ovšem také regulativní spořitelny, pojišťovny, zapsané úvěrní a záložní spolky, hromadné sirotčí pokladny a pod., jsou celou serií zákonů poskytnuty určité výhody poplatkové, které záležejí v podstatě asi v tom, že z příslušných listin vkladních, různých dlužních úpisů a pod. nevyměřují se poplatky škálové podle stupnice II, resp. III, nýbrž pouze zapravuje se 2korunový kolek z každého archu příslušného podání. To samo o sobě již znamená, jak patrno, velmi podstatné úlevy poplatkové.

Vedle toho však druží se k tomu další velká úleva poplatková, která záleží v tom, že při provádění konverse hypotekární zápůjčky jest konverse osvobozena vůbec od poplatku vkladního, podle čehož každý může posouditi, že výhody zde poskytované jsou dalekosáhlé. Ovšem výhody ty jsou vázány zase na určité podmínky, především v tom smyslu, aby poskytnuté zápůjčky bylo použito k umoření, resp. zaplacení staré. Mimo to se žádá, aby zúročení pohledávky nově kontrahovaného dluhu bylo alespoň o 1/4 menší než u staršího dluhu, anebo když nejde o snížení úrokové míry, tedy žádá se, aby alespoň pohledávka, resp. dluh neumořitelný byl přeměněn na umořitelný, nebo nesplatný byl přeměněn na splatný.

Všechna tato ustanovení počínají zákonem z r. 1893 a byla prodlužována potom vždy po uplynutí své platnosti r. 1903, také r. 1913, v této době již čís. nařízením bývalé Rakousko-uherské říše. Když potom platnost ustanovení těchto po roce 1918 docházela, nedošlo k žádnému podnětu vlády republiky Československé, aby příslušné zákonné normy zase byly obnoveny. Avšak jakousi právní setrvačností příslušné ústavy prováděly zákonné normy, které theoreticky již ve své působnosti přestaly, fakticky dále, a tím způsobem dostala se tato sféra práva finančního mimo základnu zákona. Tyto případy se množily, a bylo nezbytno přijíti s novými podněty. Výsledkem toho byla osnova zákona, která byla předložena k projednání nejprve senátu, který svým rozpočtovým výborem provedl ve věci některé velmi podstatné změny. Kdežto vládní osnova chtěla původně jaksi sanovati dosavadní výhody, poskytuje osnova zákona, jak vyšla z prací rozpočtového výboru senátu, pro budoucnost rozšíření všech těchto výhod; a kdežto v původní osnově vládní byla poskytnuta výhoda, když konvertovaná pohledávka má býti zúročena 5 1/2 %ním penízem, poskytuje se podle nynější osnovy senátem usnesené tato výhoda i v případech, kde zúročení nové pohledávky je 6%ní. Vedle toho obsahuje osnova zákona důležité ustanovení, že finanční správě je vyhrazena možnost, aby podle měnících se hospodářských poměrů v souvislosti s poměry politickými přiznala příslušné výhody konvertovaných pohledávek i v případech, kdy by snad míra úroková všeobecně stoupla nad 6%, po případě také obmezila to na sazbu menší, když by konvenující hospodářské poměry dovolily snížení zákonného limita.

Kromě toho zákon obsahuje některá ustanovení přechodného rázu více administrativního, kde se stanoví, jakým způsobem má býti pokračováno, jestliže průběhem doby nedodrží se podmínky původně nezbytné. Když by se průběhem doby zmenšila sazba na zákonné minimum, nastává ústavům, které mají sídlo na území republiky Československé nebo alespoň svou zemskou representaci, povinnost - ne do 30 dnů, nýbrž do 60 dnů, jak to upravil rozpočtový výbor senátu - podati zvláštní seznam všech příslušných konversí, které se potom proměňují v pohledávky, které nejsou zvýhodněny a ze kterých je nutno předepsati a zaplatiti dodatečně vypadající poplatky. V případech, kde ústav nemá vůbec tuzemské representace, je povinností dlužníka, aby učinil přihlášku do 60 dnů a potom vyčkaje výměru okresního finančního ředitelstva v Praze úřadu pro vyměřování poplatků, aby dodatečně příslušný obnos zaplatil. 

Zákon tak jak osnova jeho nyní se předkládá, na základě návrhu rozpočtového výboru poslanecké sněmovny, znamená potud výhodu, ze se snížení rozšiřuje zpět dodatečně až na dobu od 1. ledna 1919. Toto zpětné rozšíření zákona nemůže působiti pochybností, poněvadž jde o výhodu a nikoli o nesnáze pro občanstvo, a z toho důvodu nelze činiti námitek proti poskytnutí této výhody, třeba by se to stalo se zpětným stažením účinnosti zákona.

Vzhledem k tomu dovoluji si jménem rozpočtového výboru doporučiti, aby této osnově zákona bylo uděleno ústavní schválení. (Výborně!)

Předseda (zvoní): Zahajuji debatu. Prve než udělím slovo řečníku zapsanému, navrhuji podle usnesení presidia řečnickou lhůtu 20minutovou. (Nebylo námitek.)

Námitek proti tomu není.

Uděluji slovo p. posl. Toužilovi.

Posl. Toužil: Slavná sněmovno! Jednací řád sněmovny nedává nám možnosti, abychom se o všech naléhavých věcech mohli v jejím plénu ihned vysloviti. Ujímám se proto slova při prvním odstavci pořadu, abych před sněmovnou pronesl jménem komunistického klubu protest ve věci, která je dnes pro nás nejnaléhavější. Rozpuštění ústředního svazu dělnictva obuvnického v Československu, které bylo dne 9. t. m. provedeno na příkaz ministerstva vnitra, pokládáme za neslýchaný čin násilí a persekuce . . .

Předseda (zvoní): Prosím p. posl. Toužila, aby se držel věci. Projednáváme vládní návrh zákona o neúčinnosti zvýšení úrokové míry pro poplatkové úlevy.

Posl. Toužil (pokračuje): Já přijdu okamžitě k věci! Rozpuštění to pokládáme za první velikou ránu v novém persekučním tažení proti komunistickému dělnictvu, které už delší dobu připravuje dnešní vláda. Toto rozpuštění největšího odborového svazu obuvnického dělnictva je podle našeho názoru násilím a hrozbou nejen proti naší straně, nýbrž proti dělnickému a odborovému hnutí vůbec. (Souhlas komunistických poslanců.) Toto mínění bylo vysloveno i v některých listech strany sociálně demokratické a strany českých socialistů.

Za tento násilný čin, který je namířen proti celému dělnickému hnutí, odpovědno je nejen ministerstvo vnitra, nýbrž každá jednotlivá strana dnešní vládní koalice.

Předseda (zvoní): Prosím pana poslance, aby se držel věci.

Posl. Toužil (pokračuje): Jsem hned hotov, pane předsedo. Jsme zvědavi my a jistě i odborově organisované dělnictvo bez rozdílu stran, jak se zachovají vládní socialistické strany, jejichž listy proti rozpuštění protestují. A tu jsem povinen před celou veřejností odhaliti a sděliti, že za původce tohoto násilí proti odborovému svazu obuvnických dělníků musíme pokládati sociálnědemokratického poslance Johanise. (Hlasy komunistických poslanců: Slyšte!)

Předseda (zvoní): Volám znovu pana poslance k věci.

Posl. Toužil (pokračuje): Pane předsedo, jsem okamžitě hotov. Ústřední svaz obuvnického dělnictva na mimořádném sjezdě v dubnu loňského roku zvolil si nynější představenstvo většinou komunistickou. Proti usnesení sjezdu podal protest na zemskou politickou správu bývalý předseda dozorčí rady pan Chlumecký, přítel poslance Johanise. Kromě toho byla podána stížnost neznámým soc. demokratem na usnesenou resoluci, kterou se mimo jiné doporučovala hromadná revoluční akce proti snižování mezd. Celý rok nestalo se v této věci ničeho, až po usnesení zákona na ochranu republiky stěžovatelé naléhali na vyřízení stížnosti. K předsedovi Ústředního svazu obuvnických dělníku, našemu soudruhovi Šídovi, dostavil se před krátkou dobou tajemník Unie kožedělníků, která byla založena posl. Johanisem jako vzdorosvaz proti Ústřednímu svazu obuvníků, tajemník pan Srb, a dožadoval se, aby předseda svazu, soudruh Šíd, dal vyplatiti ze jmění svazového panu Srbovi 60.000 Kč jako odstupné, (Hlasy komunistických poslanců: Slyšte!) jinak že bude posl. Johanis proti Ústřednímu svazu obuvnického dělnictva bezohledně postupovati. (Hlasy komunistických poslanců: Slyšte! Různé výkřiky.) Bude-li však dáno oněch 60.000 Kč, že se Ústřednímu svazu obuvnického dělnictva nic nestane. (Výkřiky komunistických poslanců.) Předseda Šíd na to se tázal, zdali opravdu mohou zaručiti, že by se Ústřednímu svazu nečinily pak překážky? Vyslanec Johanisův prohlásil, že tolik moci už posl. Johanis má. (Výkřiky komunistických poslanců.) Předseda Šíd ovšem na vydání obnosu nepřistoupil a toto jednání se rozbilo.

Zde máme oprávněný důvod k domněnce, že po tomto odmítnutí pokusu, který hraničil s vydíráním, posl. Johanis uplatnil veškeren svůj vliv, aby rozpuštění Ústředního svazu obuvnického dělnictva vymohl. To je strašný čin, čin se stanoviska dělnického ještě horší, než byl nátlak na vyrvání Lidového domu levici v prosinci 1920. My to oznamujeme zde tváří v tvář sociálnědemokratickému klubu, zejména pánům Tayerlovi, Hamplovi a jiným . . .

Předseda (zvoní): Volám pana poslance znovu k věci.

Posl. Toužil (pokračuje): Již jsem hotov . . . a jiným odborovým sekretářům (Posl. Blažek: To se musí přibít na pranýř! Nemáme jiné příležitosti!)

Předseda (zvoní): Volám pana posl. Blažka k pořádku.

Posl. Toužil (pokračuje): . . . . a ptáme se jich, co oni tomu říkají. Měšťáci a celá reakce proto tak zesílili a proto si troufají tolik proti dělnictvu, poněvadž z vašich řad dávají se podněty k pronásledování dělníků a jejich organisací. (Souhlas komunistických poslanců.) Jste povinni zaujmouti jasné stanovisko a my se obrátíme na vaše dělníky s nejdůraznější otázkou, co oni tomu říkají. Násilný čin rozpuštění svazu obuvnického dělnictva vyvolává ohromný rozruch mezi dělnictvem bez rozdílu přesvědčení a my se proti této persekuci, která dnes stihá nás a zítra dělníky jiného přesvědčení, budeme brániti vyburcováním dělníků všech odborů a jakéhokoliv přesvědčení. Není nám tajno, že chcete v persekuci našich odborových organisací pokračovati. (Výkřiky.)

Protestujeme co nejrozhodněji proti provedenému i chystanému násilí, varujeme vás a můžeme vás ujistiti, že naše šiky nerozbijete a neoslabíte, nýbrž že tím více dělnictvo srazíte dohromady a zocelíte náš boj. (Potlesk komunistických poslanců. Různé výkřiky.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není již nikdo přihlášen. Debata je skončena.

Uděluji závěrečné slovo panu zpravodaji. (Různě výkřiky poslanců komunistické strany Československa a poslanců československé soc.-demokratické strany dělnické. Předseda zvoní.)

Zpravodaj posl. dr. Nosek: Slavná sněmovno! V debatě nebyly předneseny věcné poznámky k projednávané osnově. Aby však nemohly vzniknouti nejasnosti, které by snad při povrchním prohlížení věci vzniknouti mohly, dovolím si vzhledem ke genesi této zákonné osnovy připojiti ještě několik poznámek.

Především upozorňuji, že osnova zákona, jak je nyní projednávána poslaneckou sněmovnou, není původním elaborátem vládním, nýbrž že z podkladu, který předložen byl původní vládní osnovou, vypracoval rozpočtový výbor senátu osnovu zvláštní, podstatně rozšířenou co do rozsahu, což plyne již ze samé vnější úpravy, protože původní osnova měla 6 paragrafů, kdežto nynější návrh jich má 12. Vedle toho dovoluji si poznovu zdůrazniti, že podmínkou poplatkových úlev podle dnešní osnovy při konversi hypotečních pohledávek je, aby úrok z pohledávky nové byl trvale alespoň o 1/4 nižší úroku z pohledávky staré.

Ještě bych velice rád dotkl se jedné věci, aby nevznikly pochyby, pokud se týká zmocnění daného vládě touto zákonnou osnovou - jak se to již stalo při projedná vání této osnovy v rozpočtovém výboru poslanecké sněmovny, že v tom byla shledávána nějaká nejasnost nebo neúplnost že se zde totiž zákonodárným aktem dává další zmocnění administrativě: Věc je tím způsobem, jak jej osnova navrhuje, řešena prakticky, protože není docela dobře možno, aby při kolísajících hospodářských poměrech záležitost ta se znovu a znovu vracela do parlamentu. Je tedy zcela vhodno, když zákonným způsobem jsou stanoveny normy i zásadní směrnice, a když detailnější provedení, t. j. stanovení větší nebo menší úrokové míry je vyhraženo administrativě, a když je jí také vyhraženo, aby stanovila konečný termín, do kterého mají tyto zvláštní mimořádné zákonné normy platiti v těch chvílích, totiž až hospodářské poměry budou potud konsolidovány, že těchto mimořádných opatření dále potřebovati nebudou.

Doporučuji poznovu jménem rozpočtového výboru, aby osnova tato došla ústavního schválení. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Budeme hlasovati. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Pozměňovacích návrhů není. Míním tedy dáti hlasovati o celé předloze, která obsahuje 12 paragrafů, nadpis zákona, nadpisy jednotlivých oddílů a úvodní formuli, najednou. (Námitky nebyly.)

Námitek proti tomuto způsobu hlasování není.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona o 12 paragrafech, s nadpisem zákona, s nadpisy jednotlivých oddílů a úvodní formulí, ve znění, navrženém p. zpravodajem, které je souhlasné s předchozím usnesením senátu, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna osnovu tuto přijala ve čtení prvém ve znění souhlasném s předchozím usnesením senátu.

Čtení druhé navrhnu na pořad příští schůze.

Dnes bude nutno konati z důvodů formálních ještě schůzi druhou. Než ukončím schůzi prvou, navrhuji, aby vyřízen byl 3. odstavec pořadu schůze, totiž druhé čtení osnovy zákona o smlouvě nakladatelské. (Námitky nebyly.)

Námitek proti tomu není. Přistoupíme tedy k vyřízení odst. 3., jímž jest:

3. Druhé čtení osnovy zákona o nakladatelské smlouvě (tisk 4126).

Zpravodajem je pan posl. dr. Patejdl.

Má pan zpravodaj za výbor ústavněprávní nějaké korektury?

Zpravodaj posl. dr. Patejdl: Jsou korektury, a to v několika paragrafech je potřebí provésti opravy, záležející v připojení čárek nebo jich škrtnutí, jak jsem to vyznačil ve svém tištěném exempláři zprávy výborové, který odevzdávám předsednictvu, a dále v §u 19, odst. 3, v předposlední řádce na místo "jiných okolnostech" má státi "jiným okolnostem".

Předseda (zvoní): Budeme hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém i s korekturami, záležejícími hlavně v interpunkci a také v záměně písmen, jak je uvedl pan zpravodaj, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém, s opravami, navrženými p. zpravodajem, a to ve znění souhlasném s předchozím usnesením senátu.

Podle usnesení předsednictva přerušuji další projednávání pořadu, a přikročuji k ukončení schůze za tím účelem, aby dnes konati se mohla ještě druhá schůze - z důvodů formálních, jak jsem již řekl, - totiž pro přikázání rozdaných zákonných osnov příslušným výborům.

V této druhé schůzi vykonáme také hlasování o naléhavých interpelacích, jakož i vyřídíme zbývající odstavec pořadu, jednající o vojenském kázeňském řádu.

Před ukončením schůze je nám ještě provésti hlasování o dovolených.

Pan posl. Hlinka žádá o udělení dovolené do 20. května t. r. pro neodkladné zaměstnání. Pan posl. dr. Labay žádá o udělení 2týdenní dovolené, počínaje 8. květnem t. r., rovněž pro neodkladné záležitosti.

Kdo souhlasí s udělením těchto dovolených, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina, tím tyto dovolené jsou schváleny.

Navrhuji, aby výborům rozpočtovému a ústavně-právnímu, jimž přikazuji vládní návrh zákona o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace (tisk 4124), uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 3 dnů.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, tím lhůta tato byla schválena.

Mezi schůzí byly tiskem rozdány tyto odpovědi:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4097. Sbírka odpovědí:

I. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. dr. Lodgmana a soudr. o zabavení německých časopisů (tisk 4017/VII);

II. ministra s plnou mocou pre správu Slovenska a ministra školstva a nár. osvety na interpelláciu posl. Borovszkého a spol. o definitívnom riešení kultúrnej záležitosti divadelnej (tisk 3862/IX);

III. ministra financí na interpelaci posl. Szentiványiho a soudr. o výplatě peněz zadržených při okolkování bankovek Rakousko-uherské banky v územích připojených k Československé republice po 15. březnu 1919 (tisk 3995/II);

IV. ministra zemědělství, vnitra a ministra s plnou mocí pro správu Slovenska na interpelaci posl. Nagya a soudr. o utlačování místních zemědělských dělníků (tisk 3610/XIII);

V. ministra soc. péče na interpelaci posl. Simma a druhů o nepřístojnostech v péči o válečné poškozence (tisk 3816/XII);

VI. ministra soc. péče na interpelaci posl. Pastyříka, Mlčocha, Vávry a druhů o zadání objednávky ošacovací akce pro děti nezaměstnaných (tisk 3967/V);

VII. ministra pošt a telegrafů, ministra financí a ministra železnic na interpelaci posl. dr. Brunara a druhů o porušování jazykového zákona jejich úředníky v Zábřehu (tisk 3781/VII); VIII. ministra zahraničních věcí na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů, že prý Jindřich Skorpil byl zavlečen do francouzské cizinecké legie (tisk 3967/I);

IX. ministra pošt a telegrafů na interpelaci posl. dr. Raddy a druhů, že se v Praze nedoručují poštovní zásilky (tisk 4009/XVI);

X. ministra železnic na interpelaci posl. dr. E. Feyerfeila a druhů o šovinistických přehmatech proti jazykovému zákonu při vydávání jízdních lístků v Č. Budějovicích (tisk 3321/XXVI a 3781/XXVIII);

XI. vlády na interpelaci posl. Kučery a soudr. o po tlačení žaloby na velkoobchodníka Bergmana (tisk 3954/I);

XII. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Skaláka a soudr. o zabavení časopisu "Komunismus" č. 2, roč. II. (tisk 4041/XV);

XIII. ministra vnitra na interpelaci posl. J. Mayera a druhů, jednající o zákazu sbírek pro strádající Němce v obsazeném území (tisk 4041/IX);

XIV. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů o postupu kutnohorského krajského soudu stran užívání státního jazyka německými obcemi (tisk 4041/X);

XV. vlády na interpelaci posl. dr. Kafky a druhů, že politický dohlédací úřad zastavil usnesení německých samosprávných sborů o udělení darů hladovějícím dětem v Německé říši (tisk 4031/II);

XVI. ministra vnitra a ministra železnic na interpelaci posl. J. Mayera a druhů o české schůzi, konané v místnostech chebského nádraží (tisk 3816/VI).

Předseda (zvoní):

Než ukončím schůzi, navrhuji, aby příští schůze konala se za 5 minut, to jest o 1 hod. 50 min. s

pořadem:

Nevyřízený odstavec dnešního pořadu.

Je snad proti tomu nějaká námitka? (Nebyla.)

Není jí; návrh můj jest přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze o 1 hod. 45 min. odpol.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP